m. en. besta sarde ter in itarr* Waar n de I »aa nink- 1NO, ween OU DEN ttijda :“d*: ring, ▼er- den ▼an i der van ehte i den, .tour idel, i en I hten 1887. 3617. A.0 ÏN. l. 50 I Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. De Stelelijke Begroeting. ÏZJA'Jj Woensdag 26 October. WUD) bjj min- T, Zn. ‘nine S/, met ver- 5. gratis, uda i B. 141 10. na extra en, Jrden tot P. 80. VLAM- IQUET- sljjk) en aan te GOUDSCHE COURANT. rfen. ozen sene ipo- eeei ■koopje als hier ter stede had meen tel jjke school, dan zon hoogstwaarschjjnljjk <•- 1J!-“ - der gemeente, */3 voor rekening billykhcidsgrond der commissie. Jnist omdat de gemeente Gonda het centrum is eener welvarende landbouwende streek had de<regee- gehéelen omtrek in het middelbaar onderwjjs tuurlyk niet alleen i dienst te zjjn. Als taalt van eeue inrichting waar”*/, der leerlin gen uit de stad afkomstig zyn, dan mag men al weder van geluk spreken en is er van onbil lijkheid geen sprake naar den door de com missie aangelegden maatstaf zon ook de financieele verhouding tusschen gemeente kwam ons voor den geest bij het lezen van het rapport schryven, omdat het publiek anders in den waan mocht komen, dat onze geme.nte al bjjzonder hard behandeld werd,in dit cp zicht. Gaarne zullen wjj zooals reeds ge- doch als de Regeering er toe over mocht zal zy het zeker niet doen om eene onl heid weg te nemen, maar omdat zij met ge noegen de o- bestuur zal zien om het onderwys in al zyne kunnen ons voorstellen, dat GOUDA, 25 October 1887. Bij kon. besluit is benoemd tot kantonrechter-plaats- vervanger in het kanton Gouda de heer D. C. H. Smits, ontvanger der registratie en domeinen alhier. Gisterenmiddag ten 12 ure had, in tegenwoordig heid van oeno groote schare belangstellenden, waaronder de Burgemeester dezer gemeente, de beide Wethouders, en verscheidene leden van den Gemeenteraad, de plechtige teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van den heer G. Prince. Toen de kist, met een aantal prachtige bloem kransen bedekt, in de groeve was neergelaten nam de Burgemeester Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn het woord. Het was hem een behoefte, zeide spr., een woord van erkentelijkheid en waardeering to wyden aan do nagedachtenis van een man, van wiens De commissie, die voor den raad de begroeting voorloopig heeft onderzocht, heeft zich op ver dienstelijke wjjze van haar taak gekweten. Naar onze meening heeft zy een waar kunst stuk verricht door nog zooveel in een rapport bjjeen te brengen als zjj gedaan heeft; op bet eerste gezicht zou men denken, dat er onge veer niets te zeggen viel over een budget, dat goed sluit en zoo weinig aanleiding geeft tot strijdvragen. Het zyn dan ook meerendeels opmerkingen en wenschen, die tot geene dade lijke wijziging der begrooting aanleiding geven, maar toch de aandacht van het gemeentebestuur in meerdere of mindere mate verdienen. Eene uitzondering maken twee door de commissie voorgedragen verhoogingen der bezoldiging van ambtenaren en het voorstel betreffende de ver lichting van de Markt. Wat de verhooging der jaarwedde van den commissaris van politie betreft, gelooven wjj dat B. en Wop afdoende wjjze het voorstel der commissie beantwoord hebben. Wjj moeten erkennen, dat het niet op den weg van den gemeenteraad ligt een verzoek tot de Regeering te richten om deze jaarwedde op hooger bedrag vast te stellen, alleen op grond dat zij niet in overeenstemming is met die van deze ambtenaren in andere gemeenten van den- zelfden omvang als Gouda. Dit is meer eigen aardig de taak der regeering zelve, die een overzicht hebben kan van dezen geheelen tak van dienst en letten kan op byzondere omstan digheden, die anderen niet kunnen beoordeelen. Het komt ons voor, dat B. en W. terecht dezen ambtenaar met zyne aanvrage verwjjzen naar den minister en met het oog op de goede gezindheid der commissie twyfelen wjj niet of de raad zal genoegen nemen met eventneele verhooging, indien hjj er in slaagt de regeering van de billijkheid daarvan te overtuigen. De tweede verhooging die van den heel meester der gasthuizen vindt meer steun by B. en W„ welke blykbaar geen kans zagen ook deze met eene exceptie ter zjjde te schui ven. Toch wordt ook hier wat afgedongen en wel op grond van een argument, waarvan de be- teekenis moeiljjk is te vatten. B. en W. zeggen «het komt ons evenwel voor, dat de opvatting, ^waarmede hij die betrekking tegenwoordig waar- eneemt, zyne werkzaamheden in dezelfde mate «heeft doen toenemen als die van dep stads- «beelmeester zyn verminderd.» Eene betrek king met verschillende opvattingen waarnemen, is eene taalkundig onjuiste uitdrukking zoodat deze zinsnede alleen voor ingewijden verstaanbaar kan zyn. Hoe het zy, de leden van den raad zullen zich wel op de hoogte stellen van de zaak en aan hen laten wjj dus de beslissing met vertrouwen over, 't Kan echter gevaar lijk zyn al dergeljjke quaestiën tot na de reor ganisatie der geneeskundige armenverzorging uitate stellen, want aangaande het voorstel- Iterson hoort of ziet men sedert maanden niets. Wat kan daarvan de reden zyn? Wat de verlichting der Markt betreft, geloo ven wjj niet dat het plaatsen van een paar driearmige gaslantarens loutere weelde zou zjjn. 11. Zondagavond zyn wjj dat plein eens rond gewandeld met de bedoeling de verlichting te inspecteerenop andere avonden, als alle win kels verlicht zjjn, kan men over de werking der stadsflambouwen niet zuiver oordeelen. Het kwam ons voor, dat die enkele gasvlammen in de rondte een poover figuur maakten en wat meer verlichting op het marktplein zelf niet ongewenscht kan heeten. Wjj komen thans tot de overige opmerkin gen der commissie. Die betreffende het leer- -u__ regeeringsreglement voorgeschreven en volko men gelyklmdend aan de vier eerste jarenvan een volledig gymnasium. De opmerking der commissie is waarschynlnk het gevolg van de opgedane ondervinding, dat niet steeds de leer lingen uit de 4e klasse hier elders tot de be worden toegelaten. Dit is echter een gevolg van de verschillende opvatting, waartoe ook de strengst geformuleerde programma’s aanleiding geven, misschien ook wel van huiverigheid bij sommige rectoren of docenten om vreemde leerlingen in de hoogste klassen op te nemen, waar zjj spoedig voor bet eindexamen staan in alle gevallen ligt de schuld aan het gevorderde toelatingsexamen. Indien voorgeschreven werd, dat het einddiploma van een progymnasimn zoo noodig verleend onder toezicht van een of meer gecommitteerden der regeering recht gaf op toelating in de 5e klasse van een vol ledig gymnasium, dan ware deze misstand ver holpen. Intusschen kunnen wjj ons geheel ver- eenigen met den wensch naar een volledig gymnasium, dat trouwens slechts eene guaestie van tjjd is, daar toeneming der bevolking tot 20,000 zielen de oprichting van eene volledige school voor hooger onderwys volgens de wet noodzakeljjk zal maken. Thans bedraagt het getal inwoners 19,358 zielen. Omtrent de rioleering van het overgebleven open gedeelte der Boelekade en de toekomstige bestemming van de voormalige Gasthuiskerk bestaat tusschen commissie en het gemeente bestuur de meest gewenschte overeenstemming. Beide zaken zjjn in onderzoek en zullen eerlang afzonderlijk aan de orde gesteld worden. In dien dan de Boelekade flink bestraat wordt, zal men een nuttigwerk verricht hebben. Evenals B. en W. hebben ook wjj met be langstelling de beschouwingen der commissie gelezen omtrent de subsidie, welke de gemeente jaarljjks aan het Rjjk verleent voor den 5 jari gen cursus der H. Burgerschool. Niemand en ook wjj niet zal er hier ter stede tegen hebben, als de regeering deze school geheel voor hare rekening neemt; zooals de commissie terecht opmerkt zou de stad het geld goed kunnen gebruiken voor een volledig gymnasium of eene middelbare school voor meisjes. Maar men verlieze niet uit het oog, dat de uitbrei ding tot een 5 jarigen cursus geschied is na herhaalde weigering der regeering, die de nood zakelijkheid niet inzag, en na het vrijwillig aanbod van wege de gemeente om de meerdere kosten voor hare rekening te nemen. De com missie betwist dan ook niet het recht van de regeering om zich te houden aan het contract, doch beroept zich op gronden van billijkheid, daar 1* een groot aantal gemeenten, die eigen scholen gesticht hebben een aanzienlijk rjjks- subsidie ontvangen, die ze bijna in beter finan cieele verhoudingen brengen en 2° de school alhier voor ruim een derde bevolkt is door jongens uit de omliggende plaatsen. Wjj ge looven, dat men zich niet te veel moet voor stellen van de uitwerking van dat beroep op 's ministers billijkheidsgevoel De subsidie aan het Rjjk bedraagt hier ongeveer een derde der geheele kosten. Overal nu, waar omgekeerd het Rjjk de gemeente subsidieert, vergoedt het ongeveer een derde der uitgaven, behalve wel licht in een paar kleine plaatsen, waarde school op eenvoudiger, dat is op gebrekkiger voet is ingericht en waar de subsidie dan ongeveer de helft bedraagt. Het gecursiveerde bijna in de voorstelling der commissie is dus wel wat ruim genomen. Nergens heeft men van stads wege een volledige h. burgerschool voor zoo’n men eene ge- ouuvui, uau zuu uoogstwaarscnynljjk de verhouding juist andersom zjjnten laste -- waawy 3 IVV1 V&H llCt Rijk. Door deze beschouwing vervalt ook de andere H";’’ J_„. de gemeente Gouda het centrum is ring er een rjjksschoolgevestigd, teneinde den u—i— genot te stellen van het geschiedde na- om de gemeente Gouda van i men nu der kosten be- inrichting waar f -Alf geluk spreken en is ervanonbil- aangelegden en rjjk juist andersom moeten zjjn. Deze gedachte k—ons voor den geest bjj het lezen van het en wjj aarzelen niet haar neder te schryven, omdat het publiek al bjjzonder hard behandeld werd in dit op- zegd is de gemeente geheel ontlast zien, -r- j- o--ra-’.tgaan, bflljjk- maar omdat zjj met ge goede gezindheid van het gemeente- vertakkingen op flinken voet te regelen. Wy knnnen ons voorstellen, dat waardeering van dit lofwaardig streven en zucht naar samen werking op het gebied van de volksontwikke ling haar nopen zal tot inwilliging van het verzoekhet doel, waartoe men de vryvallende gelden wil gebruiken, zal sterker in het voor deel der gemeente pleiten, dunkt ons, dan de argumenten der commissie. Wij meenen ons te herinneren, dat indertjjd de regeering zoo aangenaam werd verrast door het aanbod der gemeente, hetwelk getuigde van waardeering van hetgeen hier door het Rjjk reeds was ge daan, dat er onmiddelljjk uitzicht werd geopend om mettertjjd een midd. school voor meisjes tot stand te brengen. Tot dus ver hebben wjjzigingen in het ministerie en het school toezicht, benevens de veranderde politieke om standigheden de ontwikkeling dier plannen belet, doch wy houden ons overtuigd, dat, zoodrade tjjden gunstiger zjjn, de regeering hare mede werking niet zal onthouden, waar het geldt de uitvoering van de goede voornemens, waar van in het rapport sprake is. Op deze zaak steed de aandacht gevestigd te houden, achten ook wjj zeer wenscheljjk.

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1