m. iss, I y BINNENLAND. SN vorst LES. Zuur, 5 JEN. prima extra kolen, rd worden tot Vrijdag 28 October. N 3618. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ELS Zn. :rt, 2N, EN, 3 en 734. .'T (MUD) mis bij min- K L EU, Tiendeweg. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. nijverheid. 1888. >erdam. OEK. D 28. GOUDSCHE COURANT. GEL P. 80. i bfl 1- Laven B. 141 L. 40. 205, AR JHEROOK- GOUDA, 27 October 1887. Vrijdag den 28 October 1887, dea namiddags ten 12 ure, Ten einde te behandelen Het voorstel betreffende de aanstelling van eenen hoofd-agont bij de Politie. Do Gemeente-begrooting voor het dienstjaar 1888. In den Theewinkel van den heer Kamphuizen op de Gouwe staat thans hel Goudsche Stadhuis geëta leerd, dat op de Amsterdamaolie Tentoonstelling van dit jaar zoozeer de aandacht der bezoekers trok. oordeeld. 1 Courant schrijven wij de volgende zinsnede af „De heer de Leur toont den tact te hebben om het gezelschap zóó in te richten, dat de meest mogelijke afwisseling wordt geboden, zonder in de overigens vrij algemeene fout te vervallen, dat kun stenmakerij do hoofdzaak is van ’t geen men te zien krijgt. Door zang op den voorgrond te plaatsen doet hij ons terugkeeren tot het goede, oudecafé- chantant, dat men met zijne familie kan bezoeken, zonder vrees iets te moeten hooren dat zedenkwet- send is en waarbij men zich van *t begin tot het einde amuseert." Het komt ons voor, op grond van het boven staande, dat het Goudsche publiek Zondag oen aan gename avond wacht. Gisteren middag omstreeks 2 uur is het 8-jarig zoontje van den metselaar Kulik op de Nieuwe Haven in het water gevallen en door den onder wijzer Grendel gered. Voor do Rechtbank te ’s-Gravenhage werd dezer dagen bepleit de zaak van den Gelderschen arbeider K. tegen den landbouwer v. d. K., te W. Zekere K. had als remplacant gediend voor den zoon van v. d. K., on was als zoodanig aangenomen door oen zoogenaamde Verzekering-Maatschappy voor de Nationale Militie, tegen don prijs van 400. Hiervan werd 50 betaald, en zou het restant betaald worden bij het gaan met onbepaald verlof. Toen dio tijd daar was, was echter de directeur der zoogen. Maatsch. van verzekering insolvent verklaard, zoodat Met de Oudewatersohe kwestie schijnt het nog niet uit te zijn. Wij vernamen dienaangaande nog hot volgende. In do Dinsdag aldaar gehouden raadsvergadering deed de Voorzitter, de heer R. W. Haentjes Dekker, mededeeling van het door ons reeds vermelde be sluit van Gedeputeerde Staten, bevel inhoudende tót toelating van den hoer D. Boer Jzn. als lid van den gemeenteraad. Bij de behandeling bleek echter, dat Burgemeester en Wethouders en met hen de overige raadsleden, met uitzondering van dou heer A. C. van Aelst, niet genegen zijn aan dat bevel te voldoen. Zij gronden hun verzot op eene ministerieels resolutie, waarbij brandmeesters worden genoemd ambtenaren en als zoodanig krachtens het in Oudewater bestaande brandweer-reglement zoo maar niet voor hun betrekking kunnen bedanken om als raadslid zitting te nemen. De heer A. C. van Aelst liet niet na, bij deze gelegenheid er nog oens op te wijzen, dat de hoer Boer volstrekt geen brandmeester, maar slechts brandspuitmeester is en als zoodanig niet geacht kan worden ambtenaar te zjjn. Het mocht hom evenwel niet gelukken zijne medeleden tot andere gedachten te brengen. Alzoo in hooger beroep bij don Raad van State. estunr zullen m Medail- worden uit- COMITÉ. IE-, VLAM- -BRIQUET- te gelijk) en vuur aan te Hot nieuwste op hot gebied der jnbilonms kan men lozen in de Insterburger Volksztg-. „De strafgevangenis alhier vierde den In October het feest van haar SOjarig bestaan”. Waarschijnlijk hebben bij die gelegenheid de oudste gevangenen voor hun trouw „zitten” eene onderschei ding gekregen. Nu is de oplossing vnn het socialo vraagstuk ge vonden! ’t Is de steen der wijzen, hooi eenvoudig, eene hervorming van den kalender et te tour est fait. De oude revolutionairen van 1789 hadden er eon voorgevoel van dat ’taliën weg op moest, maar slaagden er nog niet in, de oplossing te vindendoch nu is de vraag uit do wereld. Dank zij eene pnjs- In de Dinsdagavond gehouden vergadering van het Depart. Gouda der Maatschappij tot „Nut van ’t Algemeen» trad de heer H. T. Chappuis, uit Geertruidenberg, als spreker op. Voordat hem hot woord word verleend had er echter eene plechtigheid plaats, dio openlijk verdient vermeld te worden. Dr. D. Terpstra, die de vergadoring praesideerde, begon, na de opening daarvan, ons een verhaal te doen doch een verhaal uit de werkelijkheid. Op 15 Mei van dit jaar heersóhte op do Raam alhier een bijzondere drukte en gewoel, ’t was Zondag dat gelukkig van vreedzamen aard was, toen plotseling een angstkreet door de lucht klonk: ar was iemand te water geraakt I Van alle zijden schoot men toe, oenige mannen sprongen in een schuit om zoo den drenkeling te naderen en te redden. Ongelukkig genoeg brak de roeispaan, waardoor men niet verder kongoede raad was duur. De ongelukkige was intusschen gezonken en zou ongetwijfeld weldra een prooi van den dood zijn geworden, zoo niet een man den moed had gehad er bij te springen. Dank zij zyne hulp werd de man gered. Wie die edele redder was f Geen jongmensch in de kracht van zijn leven, maar een 64 jarig man in ’t bezit van vrouw en kin deren, die met hard werken zijn brood verdiende en die door zijn daad zijn leven en zoo hij al het leven er afbracht, althans zijn gezondheid in do waagschaal steldo. Zijn naam was J. Roedolf, dio ’t geluk mocht smaken een evenmensch van den dood te redden. Bewusteloos werd deze op den wal gebracht, waar zijn levensgeesten door Dr. A. Romeyn weder werden opgewekt. Het bestuur van het Goudsche Nutsdepartement wilde openlijk J. Roedolf een bewijs van hulde brengen voorzjjn edele daad en spr. overhandigde daarom gonoemden persoon die, versierd met verscheiden modailles, in Indischen krijgsdienst verdiend, de vergadering bywoonde ten slotte een vereerend getuigschrift benevens een cadeau in gold. Met do meeste erkentelijkheid werd een en ander in ontvangst genomen. Daarop betrad de heer Chappuis den katheder en droeg eene novelle voor, get. „Een verloren zoon",' die blijkbaar zeer in den smaak van het publiek viel. Na de pauze gaf spr. nog eene bij drage ten beste van humoristischen aard. Naar wij vernomen is I. C. koopman te Gouda, in cassatie gekomen tegen het vonnis van den Kan tonrechter te Gouda van 19 October 1. 1. waarbjj hjj is veroordeeld tot eene boete van 8 gulden of hechtenis van l dag wegens als houder van eene localiteit op den Langen Tiendeweg te Gouda, waarin hy krachtens vergunning sterken drank in het klein mag verkoopon, doch waarin tevens eene andere winkelnering wordt uitgeoefend, toelaten dat daarin glaasjes jenever werden gedronken door eenige be zoekers. Deze zaak zal dus nog bij den Hoogen Raad moeten behandeld worden. Beslist ook dit hoogste rechtscollege in ongunstigen zin voor den beklaagde, dan zou deze de vergunning om sterken drank in net klem te verkoopen verliezen. Zondag 30 October a. st. hoeft in de zaal „Kunst- min der sociëteit «Ons Genoegen" eene voorstelling plaats van de „SociM Internationale" onder directie van don heer Albert do Leur welk gezelschap zich een gunstigen naam verwierf. In alle gemeenten wear het optrad, behaalde het veel succes. In tal van bladen werden de voorstellingen gunstig be- In de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank van Dinsdag werden veroordeeld: H. 8., oud 22 jaar, arbeider te Berkenwoude, bekl. van 14 Aug. den veldwachter Mathuizen te Stolwyk voor dief te hebben uitgemaakt, tot 5 boete, sub sidiair 5 dagen hechtenis. J. F. A., oud 73 jaar, koopman te Gouda, bekl. van beleediging van vrouw Marlijn op 27 Aug. 1.1. te Gouda gepleegd, tot ƒ5 böete subsidiair 5 dagen hechtenis. B. v. W., oud 57 jaar, koopman te Rotterdam, bekl. van op 6 Sept, te Waddinxveen een hond ontvreemd te hebben ten nadeole van G. van der Wilt aldaar, tot 1 maand gev. Uit eene beoordeeling in de Arnhenieche vraag, door een onbekende drie jaren geleden uitge- 1 J- J- -1 schreven door Camille Flammarion, hebbeu wij thans het geneesmiddel gevonden: we verdoelen het jaar eenvoudig tientallig, ruimen de zomermaanden Juni en Augustus als hors de saüon op en breken met Caesarisme en Clericalisme in den kalender, om te ko men tot den eenvoudigen socialen decimalen. Dr. W. Gleuns, een der zes gelukkigen die uit 50 mededingers werd bekroond, heeft in Felix te Amster dam zijn stelsel uiteengezet. Bij alles wat wij meten dus redeneert hij ne men wij als grondslag het 10-tallig stelsel aan; waarom dan ook hier niet? Op dit tientallig stelsel heeft spr. dan ook zijn kalender gebaseerd. Het jaar heeft 10 maanden, afwisselend van 36 en 37 dagen. Juni en Augustus vervallen. Iedere maand begint met een Zondag, de 35e dag van iedere maand is een Zaterdag; de 36e een rust-of sluitdag, terwijl men de 37e een sluit-Zondag zou kunnen noemen. Deze kalender is dus zeer eenvoudig. Aan de eischen, die men aan een kalender stellen moet, dat hij onaf hankelijk zoowel van jaargetijden als van de geogra- phische breedte is en niet alleen rekening houdt met de behoeften van geheel de beschaafde wereld op het oogenblik, maar ook dienst kan doen in de toekomst, beantwoordt dit ontwerp ten volle. Behalve toch dat de kalender van den heer Gleuns dient voor alle jaren, levert hij het voordeel op, dat alle maanden op elkaar gelyken. De bezwaren, die dezen kalender aankleven, bv. het getal van 55 Zondagen in ’t jaar en de stoornis in het uitbetalen »van loonen, werden door spr. erkend en zooveel doenlijk «weerlegd. Maar tegenover deze ongeriefelijkheden, meende hij, stond het groot belang dat invoering van zijn kalender kon hebben in verband met het oplossen van sociale quaestiën. Was toch Julius Caesar’s kalender een uitvloeisel van het caesa risme, en hield die van Gregorius rekening met de kerkelijke toestanden zijner dagen, een verbeterde kalender van onze eeuw moest rekening honden met en ten goede komen aan de oplossing van het maat schappelijk vraagstuk. Dit vooral had spr. voor den geest gestaan bij het vervaardigen van zijn ontwerp: verdeeling der werk uren, normale arbeidsdag, enz. (DgblJ Te Duisburg werd voor de Rechtbank dezer dagen eene smokkelzaak behandeld, waarin drie Nederlan ders betrokken waren. Het waren de gebroeders St. die onder Emmerik eene boerderij hebben. Midden door hunne landerijen gaat de Duitsch-Hollandsche grens en wel zoo dat woonhuis en stalling op Hol- landsch gebied, schuur, weiden en velden op Pruisi- schen bodem liggen. In een grenstraktaat dat tnsschen Holland en Duitschland is vastgesteld, staat dat Prui sische onderdanen, die in Holland grondbezit hebben, en omgekeerd Hollanders, die in Pruisen landerijen hebben, natuurlek onmiddelijk aan de grenzen gelegen, hunne producten vrij mogen invoeren. Op grond van dit traktaat fabriceerden de Gebroeders St. in het Hollandsche woonhuis kaas, brachten die over in den kelder der Pruisische schuur en verkochten haar daar na in Duitschland, zonder er de belasting van te be talen, die anders 6 gulden per 50 kilo bedraagt. Op deze wijze hadden de Gebroeders St. dezen zomer ongeveer 3000 pd. kaas in Duitschland verkocht. De belasting-controleur evenwel vond hierin aan leiding, de gebroeders St. wegens «smokkelarij” te vervolgen, en de rechtbank tc Duisburg vereenigde zich inderdaad met het gevoelen van den controleur. Zij veroordeelde den oudste der gebroeders St. in de kosten van het geding en eene zware geldboete, een en ander ten bedrage van meer dan 5000 Mark.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1