BINNENLAND. A ON. Zondag 30 October. N° 3619. 1887. Bffl, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. OIJE. n ts. EERSTE BLAD. ;ne i OIJE. beth, VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. OUD. gen.” Jeparte- i' Dit Nummer bestaat uit twee bladen. /9 uur en. O ontvan- 'j I kennisgeving.' ■1 e- E en Ie Kunsten 4 ecteur tier trecht. 1887. I. «A1RE. Leiden, sedert 1872 Secretar in het 3e district van Zuid-1 Commissaris dee Konings ini i 1 j M 1T. IINKMAN komen schilderde anskerk te ris der St. ingen,enz. jjk levens- ïebroeders nrmiddelen ■oom, niet us hoogst 'S wolfsbeet hielp de inenting; 36 kozakken, 9 maanden geleden door denzelfden dollen wolf gebeten, waren nog allen in leven. Metschnikow kwam tot de slot som, dat de methode van Pasteur als een weldaad voor het menschdom moet gelden. Op de bacteriologische afdeeling van het Alexan der hospitaal te Moskou werden gedurende het eerste jaar van haar bestaan 250 personen tegen de honds dolheid ingeënt. Het sterftecijfer bedroeg 10, waar van 6 door een dollen wolf, en 4 door dolle honden verwond waren. GOUDSCHE COURANT. VRIJDAG 28 OCTOBER. Voorzitter: Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn. Tegenwoordig: 16 leden. Afwezig is de heer van Straaten, die kennis gaf door ongesteldheid verhinderd te zijn deze vergadering bij te wonen. De notulen der vorige vergadering worden voor gelezen en onveranderd goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede, dat Gedeputeerde Staten de ontvangst hebben bericht van het raadsbesluit tot wijziging der Bouwverordening. Aangenomen voor Ingekomen zijn: 1. Een rapport van B. en VV. naar aanleiding van hot voorstel van Dr. F. H. G. van Iterson tot reorganisatie van de geneeskundige armenverzorging. Dit voorstel strekt om, nu de nieuwe geneeskun dige wet eenheid van stand onder de geneeskundigen heeft in het leven geroepen, de armenpractijk hier ter ter stede op nieuwen leest te schoeien en dus een het kleur- zeer goed het middel it met deze >n. ikend.) SM AN. 'jkweldwacht. vena Baard, wart, kleur- jk mogelgk. larkundige, ranco zen- 2,25 aan j 2.— Rem- Te Aken bevindt zich in *t bezit der polytechnische school aldaar een natuurwonder, dat sedert een reeks van jaren door duizenden als een groote zeldzaamheid is bezichtigd, ’tld een meteoriet, een ijzerhoudende ertsklomp, ter zwaarte van 3300 kilogram, indertijd op onze aarde gevallen. Ten jare 1762 had men deze metaal-massa eenige voeten diep uit den kleibodem opgedolven, bij het aanleggen van een nieuwe straat der stad. Een der professoren, een scheikundige, aan genoem de instelling verbonden, de heer Arsum, is dezer da gen op het denkbeeld gekomen een scheikundige ana lyse van dezen monster-meteoriet te njaken. Zoo gezegd, zoo gedaan. Het wetenschappelijk onderzoek heeft geleerd, dat de ijzerhoudende ertsklomp een pro duct is der inheemsche nijverheid, herkomstig uit den tijd toen het ijzersmelten nog geschiedde in zooge noemde renovQns op hoogstgebrekkige wijze, in ver gelijking met de resultaten verkregen in de hoogovens, die thans in de ijzer-industrie alom worden gebezigd. Het blyfsel van een uiteengespat hemellichaam, is dood eenvoudig een zoogenaamde #rennfeuersau,” een product van de smeltovens, dat naar den toenmaligen stand der wetenschap geen verdere bewerking waard was. Tusschen de Nederlandsche lucifersfabrikanten is een contract gesloten, waarbij bepaald is dat slechts drie fabrieken, te Eindhoven, Amersfoort en Apel doorn, zullen in werking blijven. Naar aanleiding hiervan zegt de Arnh. Ct. - Wij gelooven dat de heeren gelijk hebben. Zij rijden nu i elkander in de wielen en de concurrentie dwingt hen, uit zelfbehoud, met de kleinst mogelijke winst tevre den te zijn. Nemen ze deel in elkanders zaken, dan behoeven zij de productiekosten niet tot de uiterste grens -te verminderen. Daardoor toch worden de lu cifers te goedkoop, want de grondstoffen zijn van betrekkelijk geringe waarde; de prijs ligt in de voortbrengingskosten, en wanneer men nagaat dat men zoogenaamde Zweedsche lucifers voor 5 cents de 500 kan koopen, met de verpakking in doosjes en pakken, en daaronder alle onkosten en de winst van den fabrikant en den winkelier zijn begre- pen, dan schaamt men zich bijna een lucifer aan te steken, bij de gedachte aan het ónmogelijk kleine arbeidsloon, dat er mede verdiend is tengevolge der concurrentie. GOUDA, 29 October 1887.» Naar wij vernemen bestaat het voornemen om den heer Tourniaire Donderdag a. at. een blijk te geven van waardeering en van vreugde over zijn herstel. On getwijfeld zullen velen gaarne daartoe bijdragen. De heer Tourniaire behoort tot die acteur», die wij het langst gekend hebben. Nog zeer jong kwam hij reeds mede met het gezelschap der hh. Stumpff en Veltman dat hier," jaren geleden, geregeld optrad. Wij hebben hem langzamerhand zien worden wat hij nu is: oen zeer verdienstelijk tooneelspeler, wiens geestig spel ook hier ter stede zeer wordt gewaardeerd. Er zal een lijst worden rondgezonden, die zeker spoedig vele handteekenirfgen zal verkrijgen. De Commissie voor dit huldeblijk bestaat uit de hh. J. M. Noot hoven van Goor, H. W. G. Koning en Mr. W. J. Fortuijn Droogleever. Gisteren was het een feestdag voor een paar oudjes, die echter zóózeer in behoeftigen toestand verkeeren dat wij mertschenvrienden meenen een dienst te bewijzen door hen daarop attent te maken. Het zjjn G. F. Hearkens en zyn vrouw, wonende op de Nieuwe Haven No. 104a. De man is gisteren 85 jaar geworden en de vrouw is van denzelfden leeftijd, zjj zijn reed» 58 jaar getrouwd. Het komt ons voor, dat hier oen gift wel geplaatst zou zijn en zeker met alle erkentelijkheid zou worden aanvaard. Door hot bestuur der kiesvereniging n Burger plicht” alhier wordt het onderstaand request aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal ter teekening aan geboden. Indien de aanneming van een der ontwerpen tot herziening van de Grondwet door dit deel der volks vertegenwoordiging onzeker is, dan zou dit met dat betreffende de 'defensie het geval zün. Wij vertrou wen dat velen geneigd zullen ziju door hunno hand- teekening de aanneming er van te bevorderen. Het adres luidt: Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden Dat zij met groote ingenomenheid hebben begroet de aanneming van het ontwerp tot verandering der grondwet, op het stuk van ’s lands defensie, door elk van de beide Kamers der Staten-Generaal. De thans van kracht zijnde bepalingen der grond wet hebben toch, gedurende weldra 40 jaar, eene deugdelijke ontwikkeling van het krijgswezen verhin derd, en voortdurend de vermeerdering der oorlogs lasten noodzakelyk gemaakt. Do feiten bewijzen dat. De onvermjjdeljjke hinderpalen, die de bestaande grondwet aan eene eenvoudige, doeltreffende organi satie der levende strijdkrachten in den weg stelt, waren voornamelijk oorzaak dat het zwaartepunt der defensie meer en meer naar do doode weermiddelen werd overgebracht. Steeds grootere financieels offers •waren daarbij noodig om gelijken tred te kunnen houden met den toenemenden vooruitgang op het gebied van geschut en vestingbouw. En het is met grond te vreezen dat nog voortdurend de uitgaven zullen stijgen voor een stelsel van landsverdediging, dat op den duur de hnanciëele krachten der kleine staten niet slechts uitput, maar dat bovendien, door eene enkele belangrijke uitvinding der militaire tech niek, inkorten tyd een groot deel zijner betrekkelüke waarde kan verliezen. Daarom is thans voor Nederland het oogenblik aan gebroken dien weg te verlaten. Dit is evenwel slechts dan mogelijk, wanneer de voorgestelde vorhnderingen in hot 8e hoofdstuk der grondwet worden aangenomen. Die veranderingen openen voor den gewonen wet gever de mogehjkheid om, met vermindering der oor- logsuitgaven, het krijgswezen, en in het bijzonder de levende strijdkrachten, beier in te richten overeen-1 zweken tot dusverre nog slechts 2. Ook tegen den komstig de gebiedende eischen van den tegenwoordi-1 gen tjjd. Dit eenparig oordeel van nagenoeg alle deskundigen, i» ook gedeeld door de groote meerderheid waarmede, in de beide Kamers der Staten-Generaal, het ontwerp der thans voorgestelde veranderingen is aangenomen. Het is op deze gronden dat de ondergeteekenden U eerbiedig verzoeken de voorgestelde veranderingen der grondwet aangaande de defensie wel te willen aannemen, en zoodoende den euige» weg te openen, waarop in de toekomst, met vermindering der oorlogs kosten, de kracht van lands rveermogen kan worden verhoogd. Naar wij vernemen, heeft de heer P. de Haas te van den Militieraad illand, aan den Heer te provincie het ver zoek gericht om, wegens gezondheidsredenen, voor de lichting 1888 niet voor eene herbenoeming in die betrekking in aanmerking, te komen. Bij de verkiezing van oen lid der Tweede Kamer in bet hoofdkiesdistrict Alkmaar waren 2313 geldi ge «temmen uitgebracht. Gekozen de heer mr. J. A. Levy (liberaal), met 1396 stemmen. Op jhr. llartsen (conservatief) waren 988 stemmen uitgebracht; op dr. Smit 16. Donderdag werd te ’s-Hage, onder voorzitterschap van den luit.-generaal van Meun, de algemeene vergadering gehouden vu dn Vereeniging Het Roode Kruis. De Vereeniging telt 93 comités en 30 correspon denten. De ongestoorde Europeesohe vrede en de vermin dering der krijgsverrichtingen in Atjeh vorderden weinig van hare bemoeiingen. Alleen de strijd van Servië en Bulgarije eischte een krachtig optreden. De pogingen tot uitvoering van het plan tot op leiding van ziekenverplegers en verpleegsters voor vredes- on oorlogstijd door een te sluiten leening van 650,000 slaagden niet. De vergadering nam in beginsel aan een nieuw voorstel van het hoofdcomité om het plan van 1885 tot opleiding niet onmiddellijk geheel uitte- voeten maar in afwachting dat de benoodigde gelden te verkrijgen zijn, voorloopig pleegzusters voor het Rhode Kruis op te leiden. Na goedkeuring der rekening zijn de volgende negen heeren op do drietallen geplaatst voor drie leden van het hoofdcomité: mr. S. Laman Trip, mr. C. J. E. Graaf van Bylandt, J. van Stralen, A. F. R. E. baron Haersolte van der Doorn, W. L. A. Gericke, A. Kool, dr. W. Krol, jhr. mr. J. F. Hu- malda van Eysinga en jhr. mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland. Nog is medegedeeld dat in het «bulletin interna tionaal van Genève" is opgenomen een verzoek van het Neder! hoofdcomité om van de ontvangst van eereteekenen van vreemde natiën verschoond te blijven. Op de kliniek van Prof. Albert te Weenen. werden volgens de jongste mededeelingen van Dr. Ullmann sinds Juni 1886 122 personen aan de Pasteursche inentingen onderworpen en slecht» 3, dat is 2,4 pCt, sterfgevallen opgeteekend. Bij 30 was de dolheid van het dier, dat de verwonding aanbraoht, hetzij door inentingen met het merg of door het feit, dat oók anders daardoor gebeten dieren door dolheid aange tast werden, bewezen. Bij 78 was door de lijkope ning van het dier do dolheid geconstateerd, en onder die 78 kwamen de 3 sterfgevallen voor. Bij 14 be stond slechts vermoeden van het bestaan van dolheid. Bij 104 der ingeente patiënten waren sinds die in enting reeds meer dan zes maanden verloopen, en het tijdperk, waarbinnen de ziekte kon uitbreken, waar schijnlijk reeds verstreken. Door prof. Metschnikow te Odessa werden 713 personen, waarvan 532 tusschen Juli 1886 en Juli 1887 tegen hondsdolheid ingeënt. De inentingen met vrij groote tusschenpoozen (5 dagen) gaven min der goede uitkomsten; er stierven van 103 personen 7. Van 301 personen, twoemaals daags ingeënt, be- EL

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1