minder ubbel g BINNENLAND. Woensdag 2 November. ing 3620. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. n ES. ooping 'een, securaw heim, nnemers- dschappen Nov. 1887, precies. F J M 2. ae s flij a <z> **1 5? s Ei 9 jrste pisiuy rAS-, Lingen. SSTELLEN, 1AK, tarit. GOUDSCHE COURANT •ene hoofdzake- Mk.500.000 1000.000. irrnede ken- 4PTIJX. e Agentuur ;r-,land- ;edragen. SECTIE. te Gouda. In de voormiddag-godtdienstoefening van Zondag werd de nieuwe predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier Dr. J. H. Gunning J.Hzn bevestigd door zijn vader Prof. J. H. Gunning uit Amsterdam, die sprak naar aanleiding van 2 Kor. 13, vers 8 „want wij ver mogen niet» tegen de waarheid, maar voor de waarheid." Des avonds ten 6 ure hield de nieuwe leeraar zijn intree-rede naar aanleiding van Handel. 8, vers 4 „maar wij rullen volharden in het gebed." Een zeer aanzienlijke schare woonde deze gods dienstoefeningen bij. Bij brief van 30 Sept. jl. heeft de krachtens ko ninklijk besluit van 18 Sept. 1886 ingestelde land- bouw-commissie aan den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid een advies gezonden betreffende het oprichten van proefstations voor den landbouw. Dit uitvoerig stuk is in de Staatscourant van 30 en 31 Oct. opgenomen. Als slotsom van haar beschou wingen geeft de commissie te kennen, dat het belang van den Nederlandschen landbouw dringend vordert, de volgende maatregelen te nemen lo. Behalve het proefstation te Wageningen worden opgericht drie Rijks-landbouwproef-stations, te vestigen te Groningen, Hoorn en Breda. 2o. De administratie der proefstations wordt ge voerd door den Directeur der inrichting, volgens door den Minister van Waterstaat, Handel- en Nij verheid te geven voorschriften. De directeuren dezer inrichtingen vereenigen zich jaarlijks onder het voorzitterschap van den directeur te Wageningen, ten einde over de belangen der stations en over de richting van het onderzoek te beraadslagen. In deze vergadering worden de metho des van analyse, de reglementen en de voorwaarden voor de openbare en bijzondere controle, alsmede die voor de appèl-analyses besproken en vastgesteld en de tarieven ontworpen. Deze reglementen, voorwaard en en tarieven worden vervolgens aan den Minister ter goedkeuring voor gelegd, die ze, na het curatorium gehoord te hebben, vastsleltzij worden daarna met de methodes in de Staatscourant bekend gemaakt. Directeuren zenden jaarlijks een uitvoerig verslag van hun werkzaamheden aan den Minister van Wa terstaat, Handel en Nijverheid. Deze verslagen worden gepubliceerd. 3o. Wanneer proefvelden kosteloos beschikbaar worden gesteld, zullen deze van Staatswege in gebruik Zondag werd door den heer Directeur der Kweek school voor zeevaart te Leiden op plechtige wijze uitgereikt de gouden medaille voor 86 jaren eerlijken on trouwen dienst, met de daaraan verbonden gra tificatie, aan J. Woerlee, eerste schrijver in het vaste korps dek- en onderofficieren by de Koninkl. Nederlandsche Marine, thans werkzaam bij de verifi catie van ’s Ryks zee-instrumenten te Leiden. Ten opzichte der verbetering van den waterweg tusschen den IJssel en de ringvaart van den Haarlem- mermeerpolder, hebbe/i Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland eene opmeting laten doen der hoogte van de gchepen, welke nu en later de Gouwe bevaren zullen. NEen KETEL ren SCHOOR- NK en LINT- ?AS met Kus- EGWIEL en een DRAAI- iel, een PUT- 1 ►UT, als: Plan- IF-en DEUR- 3 hoeveelheid i lichte TOÜ- EISTELLJN- terke KR03, TEN, TREK ZAGEN, oud •NT in vaten, ■8 GOUDA, 1 November 1887. Heden herdenkt de heer M. Spruijt, heel- en verloskundige alhier, zijn 25 jarige werkzaamheid in ons midden. Hij heeft alle reden om met vol doening terug te zien op dat tijdperk. wlijka alhier gevestigd, mocht hij zich reeds^poedig ver blijden in een goede praktijk, die tufa steeds zijn deel is. In menig huisgezin zal heden met erken telijkheid <Ie goede zorg worden herdacht, waarmede de heer Spruijt in critieko gevallen zijn hulp ver leende. Vooral als operateur heeft hij, ook buiten deze gemeente, een uitstekenden naam en zijn ijver en bekwaamheid zjjn ieder bekend. Nog dezer dagen gaf de gemeenteraad hem een ondubbelzinnig blijk van waardeering. In weerwil vau zijne drukke bezigheden vond hij, ook buiten zijne eigenlijke betrekking, nog tijd zich te wijden aan het alge meen belang. Verschillende Commissien hebben het voorrecht den hoer Spruijt in haar midden te hebben de Commissie over de Muziekschool heeft hem tot haar voorzitter. Het was te denken, dat zjjne vrienden dezen dag niet zonden laten voorbijgaan zonder hem te toonen boe zeer zij hem op prijs stellen. Namens een aantal Goudsche ingezetenen begaf zich eene Com missie, bestaande uit de hh. J. J. van Bentum Dijxhoorn, L. P. Hoogendijk, F. Th. Lafeber en D. Hoogenboom Czn., ten zijnen huize en overhandigde hem een keurig geschenk bestaande uit een prachtig bewerkte pendule met coupes. De jubilaris was zeer getroffen door dit blijk van vriendschap en betuigde daarvoor zjjn harteljjkon dank. Ook van andere zijdpn ontving de heer Spruijt vele bewijzen van belangstelling in zijn feest. De Geneeskundige Staate-Commissie te Leiden heeft bevorderd tot arts den heer C. P. van Dillen. Het bestuur der Vereeniging beslaat uit zes leden, Deze opmetingen geven hun geene aanleiding aan j- i-v:-- Provinciale Staten eenig voorstel te doen tot het ver minderen der vroeger bepaalde doorvaarthoogte voor de nieuwe spoorwegbrug over de Gouwe. De resul taten der opmeting en hunne beschouwingen daarom trent hebben Gedeputeerde Staten nader medegedeeld. De Tweede Kamer zal waarschijnlijk 14 of 15 November weder bijeenkomen. Bij de wedermdieniijg- der voordracht tot wijzi ging en aanvulling der wet tot regeling en beper king der uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering, heeft de Begeering daarin eenige wijzigingen aangebracht: lo. wordt de macht, gegeven aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, beperkt, ten einde de zorg en verantwoordelijkheid van het plaatselijk bestuur voor het weren en voorkomen van wanordelijkheden niet te verminderen; 2o. wordt zijdelingsche opruiing bij monde niet strafbaar verklaard bij dit ontwerp, terwijl het mis drijf van opruiing bij geschrifte gepleegd, zou blijven onderworpen aan de eischen voor dit misdrijf bij art. 131 van het Wetboek van strafrecht gesteld; 3o. blijft bij dit ontwerp aan de politie, behoudens eindbeslissing van den rechter, waar deze wordt in geroepen, het oordeel over of de openbare orde wordt gestoord. Te Pesth is een consortium van misdadigers ontdekt, met een behoorlijke organisatie als vennootschap. De president, zekere Hermann, stond met vier anderen, wegens het namaken van bankbiljetten terecht; daar twee andere medeplichtigen op vrije voeten waren ge stald, besloot Hermann alles te vertellen, en nu bleek dat men met een geregeld georganiseerde „vereeniging tot vervaardiging van valsch bankpapier” te doen had de leden moesten de statuten beeedigen. Bij Aguine- um vond men het archief begraven, de zetel was Buda-Pesth, doch kon verplaatst worden. Hoofddoel was het maken van guldenshiljetten. Onder de sta- tuaire bepalingen behoorde ook deze, dat de leden, zoolang zij lid van het genootschap waren geen meisje mochten hebben en geen omgang met vrouwen. Het was een dienstmeisje dat het bestaan van de bende aan hot licht bracht. in de gewone jaarvergadering te kiezen uit eene voordracht van het bestuur, bevattende voor elke benoeming één naam, door het bestuur zelf op de voordracht geplaatst, on voorts de namen, welke de leden dor Vereeniging, volgens regelen bij huishou delijk reglement vast te stellen, daarvoor hebben opgegoven. De eerste maal treden als bestuurders op de hecren Albertus 1-afeber, Elias Johannes Wientjes, Willem Labey, Isaac Brokaar, Jan Hornes en Lieve van der Wolf, wier function geacht worden te zijn ingegaan op den dag, waarop deze statnten door den Koning zijn goedgekeurd. Alle niet terstond uit te geven gelden worden zoo veel mogelijk belegd in Inschrijvingen of Certificaten Nationale Schuld, solide hypotheken of solide spaar banken. Aankoop van vaste goederen, alsmede andere solide geachte belegging, kan niet geschieden zonder uitdrukkelijke toestemming van minstens drie be stuursleden en goedkeuring van de Commissie van contrdle. Togen derden kan deze laatste bepaling nochtans niet worden ingeroepen. Alle geldswaarden en effecten worden in behoorlijk gesloten kisten of kasten geborgen, met dien ver stande, dat steeds minstens twee bestuursleden bij de opening en sluiting moeten tegenwoordig zijn, en dat de coupons op eene andere plaats dan do effec ten bewaard worden. De Vereeniging is gevestigd te Gouda. De Vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren en 11 maanden, welke gerekend worden een aanvang te nemen op den dag der teekening van het Koninklijk besluit, waarbij deze Vereeniging is erkend. Bij ontbinding zijn de overblyvende leden of wel het laatst overblijvend lid verplicht de schulden der Vereeniging te voldoen, ten bedrage der baten, waarbij toepasselijk is het tweede en derde lid van art. 1702 Burgerlek Wetboek. De vergadering der stemgerechtigde leden beslist welke bestemming aan de daarna overblijvende baten zal worden gegeven, daarbij in het oog houdende dat die bestemming zoo dicht mogelijk het doel moet nabij komen waarmede de Vereeniging is opgericht. Heden nacht ongeveer 12 ure waren bij de Klei- wegsbrag eenige personen aan ’t werk (ten dienste van den tramweg) toen plotseling de nachtelijke stilte werd verstoord doordat uit een der huizen van den Kleiweg een man en vrouw op hen toe vlogen, blijkbaar zeer verschrikt door een of andere vreeaeljjke gebeurtenis. Het waren de bewoners in eigen persoon, die zeer ontsteld mededeelden dat er één of twee dieven in hun huis waren, waarvoor zij op de vlucht waren gegaan. Genoemde werk lieden verklaarden zich tot hulp bereid. De deur was op slot gevallen, zoodat men door het raam moest klimmen. Na eene kleine aarzeling kwam men op die wijze binnen, zocht links, zocht rechts, maar nergens dieven te bespeuren. Ton slotte vond meneen kat, die een half open zalmblikje had weten te bereiken, waarin zij haar kop gesto ken had, zonder die er weer uit te kunnen halen. Zij was toen eerst op zolder en later een verdie ping lager heen en weer geloopen, telkens trachtend zich te bevrijden van dien ongewenschten helm, waardoor heel wat geraas veroorzaakt werd. De bewoners kwamen er dus met den schrik af! De Staatscourant bevat de statuten der Vereeni ging: i/De Kerkelijke Kasu te Gouda. Doel van de Vereeniging is de bevordering van de belangen der Nederduitsche Gereformeerden te Gouda, door bet verleenen van stoffelijke hulp, voor zoover die blijken zal noodig te zijn voor de verzorging van armen, voor de voorziening in gees telijke behoeften, en voor het onderwijs der jeugd. De Vereeniging tracht haar doel te bereiken door hot bijeenbrengen en als haar bijzonder eigendom be boeren van roerende en onroerende goederen, van welken aard ook, die haar tot het voorschreven doel worden verstrekt. De uitvoering van het hiervoren bepaalde is opgedragen aan het bestuur der Vereeniging. Dit bestuur is bevoegd het beheer te splitsen in zoovele afdeelingen als het noodig of nuttig oor deelt. Leden van de Vereeniging kunnen zijn allen, die aan het bestuur, volgens regelen bij huishoudelijk reglement vast te stellen, bewijzen, tot het genoem de dool te willen medewerken. Gerechtigd tot stemmen of tot het bekleeden van eenige der in deze statuten genoemde betrekkingen zyn alleen de mannelijke meerderjarige leden, voor zoover zij daarvan niet door het bestuur, volgens re gelen bij huishoudelijk reglement vast te stellen, zijn verstoken geworden. De inkomsten der Vereeniging zijn: lo. vrijwillige bijdragen en giften, 2o. legaten en erfstellingen, 3o. de opbrengst van aan de vereeniging toebehoorende goederen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1