ÏÏATM5ERVQIR, AANBESTEDING. wTboëë, Sociëteit „Ons Genoegen." Buitenlandscti Overzicht. ADVERTENTIËN. Bouwkundig Onderwijs. ZuidhoUandsche Bierbrouwerij, Boekhoudeii-llaudcisrckeneii. DEM1SA1S01 en WIATERGOEDEREA. Officieel bevestigt. Dreibore», Kreis Schlei- ilen, Rögbez. Aken. WelEdelgeboren Heor! Deze is dienende om U medetedeelen, dat het gebruik der Zwitsersohe Pillen van den apotheker R. Brandt mij Aolkomen vr mijn kwalen verlost beeft. Bijna dagelijks leed ik i&a hoodfelpin en dikwijls aan ver stopping; maar sedert ik konnes gemaakt hob met het gebruik der Zwitserscho Pillen van den apotheker R. Brand lijd ik geen pijnen meer en heb ik de veel betoren eetlust dan voorheen Ik zal daarom doen wat ik kan om de Zwitserscho Pillen zooveel moge- lyk bekend te maken. Met alle hoogachting, Johann Gross. De echtheid Aan bovenstaande handteekening wordt hiermede officieel bevestigt. De waarnemende burgomeestorHeinen. Dreiborn. De Zwitserscho Pillen van den apotheker R. Brandt zijn te verkrijgen a 70 Cts. do doos in do apotheken, doch meet ifion vooral letten op het witte kruis op roodeu grond met den naam R. Brandt er op. Om deD hoest doen stU te houden moet FOSTEKzXvJSlSr. uurgerlijke Stand. Moordrecht Zevenhuizen ■rar- Helderheid, F. van UTRECHT, Markt. TAILLEUR, Tui'fmarkt. kunuon worden genomen voor den tijd en tor opper vlakte, door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid te bepalen, tot het nemen van cultuur- of beme8tings-proeven, door of onder leiding van den directeur van hot naastbij gelegen proefstation. 4o. Het toezicht op de proefstations wordt uitge oefend door een curatorium van minstens drie leden, door de Regeering te benoemen. In lang had men niets van den bekenden Ame- rikaanschen uitvinder Edison gehoord. Thans be richt men uit New-York aan de Daily Neutcs dat hij merkwaardige verbeteringen aan zijn phonograaf beweert te hebben aangebracht. Tegen het einde van Januari zullen er, naar hij hoopt, vijfhonderd van den hervormden toestel gereed zijn. Voortaan zal een koopman, die een brief verzenden wil, slechts op de gewone wijze in het instrument hebbon te spreken, en een blaadje, een phonogramis gereed hetwelk in een daartoe bestemd doosje met de post verzonden kan worden. Er zullen blaadjes verkrijgbaar worden gesteld voor 1000, 2000 en 4000 woorden. De ontvanger steekt het blad in zyn phonograaf, en de bood schap wordt duidelijker overgebracht dan met eenige telephoon het geval is. Het geluid wordt zoo voortreffelijk weergegeven, dat men, de stemmen van twintig personen onderscheiden kan, die slechts enkele woorden hebben gesproken. Het groote voor deel is, dat het phonogram niet slijt, een eeuw- lang kan worden weggeborgen en zoodra het noodig is gebruikt worden, bijv, voor een testamentzet ters zouden er naar kunnen zetten, door met zijn voet den toestel in bewoging te brongen, kan de zetter zich telkens vijf of tien woorden doen voor zeggen en ze naar verkiezing doen herhalen. Daar de phonogrammen met zeer geringe kosten ver dubbeld kunnen worden, zal de toestel veel waard zijn voor musici. Evenals de oude phonograaf kan de nieuwe nóg beter zingen en fluiten dan spreken. De muziek van een orkest wordt zoo weergegeven, dat alle instrumenten worden onderscheiden. Do Heer Z. B. B. H. H. Onder bovenstaanden titel schreef de Amster- damsche correspondent van het Utr. Dbl. dezer dagen de volgende aardige schets Een echt Nederlaudsch type is deze heer. Hij is ongetrouwd, heeft een afgrijzen van het platteland en bewoont derhalve voornamelijk do grootere steden. Hij is gewoonlijk op het kantoor by een bankinstelling, een spoorweg, een makelaar, ja, men vindt hem in eiken maatschappelijken stand, tot by de politie en de rechterlijke macht toe. Hij leeft in den regel thuis nogal eenvoudig. Rijk is hij maar zeldenzijn geheele bezitting gaat in één, hoogstens twee koffers. Hij bewoont een slaapkamer met een vrije zitkamer en eet in een restauratie soms woont hy bij menéchen //in" met geheclen kost en bewasschiug. Maar of hy «in" woont, dan wel alloen een slaap kamer mot vrije zitkamer heeft, do menschen, bij wie hij dat heeft, beschouwen hem als een deel van hun inkomen en gaan dus gewoonlijk nogal omzichtig met hem te werk. De heer Z. B. B. H. H. leeft soms zeer ge regeld, maar dikwijls ook zeer ongeregeld. In 't laatst van de maand leeft hij geregeld tot op het kantje van zuinig. Maar in de eerste weken der maand slaat hij door. Dan komt hij laat, soms in 't geheel niet thuis, rookt fijne sigaren, brengt al zijn vrije uren door in het koffiehuis aan 't biljart, of op de straat. H. His goen dronkaardmaar toch zoo lang hij geld in den zak voelt, heeft hij een onnoe- melijken dorstdan versmaadt hij noch //de ramp des volks", noch don zegen der beiersche natie, noch grok, noch wijn! En eerst als de evenredig heid tusschen zijn dorst en zijn financiën op aller bedroevendste wijze verbroken is, dan vindt ge den heer Z. B. B. H. H. des avonds vroegtijdig op zijn «vrije zitkamer" of in den kring der familie, bij wie hij «in" woont, rookonde tabak uit eenen steeuen pijpje en slurpende thee of koffie «al naar den tijd van den dag". Maar hij schikt zich spoedig in zijn lot, dat moet erkend word on. Don eersten avond, als hij van verveling zoo onzinnig vroeg te bed gaat, mag hem onder het uittrekken zijner laarzen eens een hartig woord ontvallen, maar daar is 't ook mee uit. Juist op den laatsten van de maand begint de overtuiging bij hem post te vatten, dat de mensch toch veel gezonder is bij zoo'n geregeld leven dan met ai dat pierewaaien, veel helderder, veel opgeruimder, veel meer geschikt voor zijn werk, veel meer «hoe zal ik 't zeggen Maar, helaas, den volgenden morgen is het de eerste! En de overtuiging van gisteren verdwijnt als een schim voor het dartel gerinkinkel der rijks daalders. De trek naar gezelligheid, de zucht naar weelSe, die alle menschen, maar inzonderheid den heer Z. B. B. H. H. zijn ingeschapen, lossen die overtuiging af, en het oude leventje begint weer. Het is zonderling, dat juist in die dagen welke zelden langer duren dan een kip noodig heeft om War eieren uit te broeden de heer Z. B. B. H. H. zich soms grenzenloos rampzalig gevoelt. Niets is hem dan naar den zin. Zijn melk is niet versch, zijn rauw ei ook al nietde thee is slap, het brood oudbakken, de boter sterk, de meid brutaal. Zyn werk verveelt hem; hij gevoelt zich eenzaam, verlaten op deze wereld diep rampzalig, en hy zit het eerst van al zijn vrienden in de kroeg. Een, die byna net zoo diep rampzalig is als hy, komt een paar minuten na hem, en nu bespreken zy onder een bittertje de wenschelykheid om een andere levenswijze te gaan leiden, een levenswijze meer den mensch in het algemeen, maar bijzonder den heer Z. B. B. H. H. meer waardig. En zij besproken die wenschelijkhoid zoo lang en onder zooveel bittertjes, dat zij eindelyk met hoofden als steenovens er over eens zijn geworden, dat zij zoodra mogelijk zullen gaan verhuizen. Niets geen gezellige kamer, niets geen aardige menschen. Daar heb je nou verleden week, toen dacht ik zooKom, ik geef don brui van dat uitgaan En toen heb ik toch acht dagen lang eiken avond op mijn kamer gezeten, wat zitten lezen en een pypje gerookt en een kopje thee ge dronken. Wel, kerel, dacht ik dan soms, wat zou dat toch gezellig zijn, als je nou eens een beetje toespraak hadt. Wil je wel gelooven, dat ik dan de deur niet uit te slaan was. Maar toën ik vanmorgen opstond en die eeuwige kamer weer rondkeek, toen dacht ik«O God, neen dat houd ik niet langer uit." Vanmorgen was het toevallig ook juist do eerste Pin in zoo'n rampzaligheidsbui zegt de heer Z. B. B. H. PI. zijn huur op, en dan vindt ge dagen achtereen een advertentie in krant, waarbij de heer Z. B. B. H. H. kost, inwoning en bewassching of een slaapkamer met vrije zitkamer vraagt. Slechts in enkele gevallen heeft hij een eigen bed. Zoo verhuist de hear Z. B. B. H. Hvan den een naar den ander, totdat hij eindelyk, dat leven moede, de jonge dochter dor familie, bij wie hij Zondags van tijd tot tijd als vriend aan huis komt, ten huwelijk vraagt en voert. Soms gaat dat heel goed en «verandert hy als een blad aan een boom", maar dikwijls zit do gewoonte van «zijn bezigheden buitenshuis te hebben" er zoo in geroest, dat zyn vrouw hem wel eens toevoegt«Je hadt nooit moeten trouwen! Je blijft altijd dezelfde Z. B. B. H. H Als men 'tgeen in de vermaardste circussen, in de rijbaan en op het renperk thans wordt verricht door de stoutste .ruiters, kunstrijders en de best af gerichte paarden, vergelijkt met do berichten aan gaande dergelijke Sport te vinden bij Grieksche en Romeinsche klassieke schrijvers, dan blijkt op de overtuigendste wijze, dat noch de rijkunst, noch de africhtkunst tot hoogeï volkomenheid is gebracht. Duizenden jaren zijn sedert dien tijd voorbijgegaan en zijn de ouden ook op dit gebied onze meestors gebleven. De volgende mededeelingen, ontleend aan de /,Voss. Zeitung," zullen daarvan ten bewijze kun nen strekken. Herodotus leert ons, dat Phoenicische handelaren het paard in Thessalië en den Peloponesus het eerst hebben aangevoerd. Het was herkomstig uit Libye. In Thessalië vooral ontwikkelde zich de rijkunst snel en de bewoners van Libye gaven daarbij aan de Grieken het vereischte onderricht, zoowel in de rijkunst als in 't mennen van paarden, zoodat zij weldra niet slechts het vierspan uit de vrije hand konden besturen maar daarenboven andere nog stou ter toeren konden verrichten. Naar het schijnt waren de Thessaliërs aanvankelijk de beste ruiters. Euripides getuigt van hen, dat het geen zeldzaam heid mocht heeten iemand een wild paard te zien bestijgen, 'twelk door den ruiter in tegenwoordig heid zijner medeburgeren werd getemd. Op gezette tijden hield men dergelijke oefeningen in de open bare renbaan, tot grooten roem en eer des lands. I)it wekte iii niet geringe mate den naijver onder de bewoners der verschillende straten van Grieken land. Dat te Athene, vooral in de dagen van Peri cles, de zucht voor 't bezit van schoone paarden zich bijzonder ontwikkelde bij dit weelderige volk, laat zich gemakkelijk begrijpen. De rijkunst werd er vlijtig beoefend en binnen weinig tijds had deze Sport oen voorbeeldeloozo ontwikkeling verkregen. Hooge prijzen betaalde men voor fraaie paarden, waarbij het ras oen niet geringe rol speelde. Een stamboek voerde men in en op de aehterdy werden de paarden der voornaamste rassen met een byzonder merk gebrand. Bij voorkeur bereed men hengsten en van deze gewoonte getuigen vele antieke vazen van Grieksche kunst, waarop steeds hengsten zijn afgebeeld. De Sarmaten en de Scythen daarentegen waren bijzonder gesteld op ruinen; gelijk uitdrukke lijk wordt vermeld door Strabo. By de Athenew vooral wisselde de modekleur der paarden dikwerf af; nu eens waren zwarte, dan bruine paarden 't meest gezocht, en schimmels en andere verdrongen de eerstgenoemde op hunne beurt, maar voor een vier span was hot styl steeds paarden van verschillende kleur te gebruiken. Dat iemand een vierspan naar den eisch kon be sturen, gold by de oude Grieken niet als het bewys van hooge volkomenheid in de kunst. Men had het reeds veel verder gebracht, want met meer dan het dub bele van dit 'getal paarden bespande men den wagen in het rijperk. In vliegenden reu doorylde men het en bij 't pijlsnel zwenken mocht niet één enkele der fiere rossen uit de linie gaan. De wagenmenner zat niet gelijk bij ons, maar stond en bestuurde zijn tal rijk voorspan uit de vrye hand. Dat de paarden uitmuntend moesten afgericht zyn om dergolyk kunststuk te kunnen volvoeren, behoeft schier niet te worden vermeld. In dit opzicht hadden do Ouden het tot een hoogte gebracht, die thans onbe reikbaar schynt te wezen. Xenophon heeft ons den naam bewaard van don man, die te Athene de «hoo- gere rijkunst" heeft ingevoerd, door wien het eerste schoolpaard in het rijperk is gebracht. Op de maat der fluitspelers deed Simon, zoo heette deze eerste pikeur van hoogen rang, zijn paard dansen 't zij stappend of dravend, zelfs in galop, 't Werd de lievelingsport der voorname klassen, niet slechts by de Grieken maar insgelijks by de Romeinen ouder do Keizers. De equiies legden zich in 't bijzonder toe op deze hoogere rijkunst. Schitterende voorstel lingen gaven zij in het amphitheater. Ten aanschouwe van duizenden voerden zij in grooten getale de schoon ste quadrilles en andere ryspelen uit, die de toe schouwers met verwondering vervulden. Hun hoogaten glans bereikten die spelen onder de eerste Romein sche keizers. Lang bleven zij bestaan, maar later daalden zij in rang en schoonheid en overleefden als 't ware zich zelf. Het «kunstpaard" der Ouden was inderdaad won derbaarlijk afgericht. Dat een paard op een gogo- voii bevel of teekeu knielde of zich neervleide op den grond, had in hun oogen niets te boteokenen. Een geldstuk van de kleinste soort op te rapen en in de hand des meestors over te brengen, werd een zeer alledaagsch kunstje genoemd. In één woord ai 't geen men van dien aard heden ten dage in het circus vertoont, was bij de Ouden lang en breed be kend. Om met een enkel voorbeeld aan te toonen tot welke hoogte do africhtkunst voor meer dan een paar duizend jaar reeds was geklommen, zal het vol doende zijn het volgende mee te deelen. Een paard, waarop een ruiter zit, heft het linker voor- en achterbeen beide hoog opwaarts, blijft in dien stand geruimen tijd staan eu briesebt dat bet een lust is te hooren. Velen hebben deze toer onuitvoerbaar geacht: anderen hebben den raad ingewonnen van de bekwaamste oktleedkundigen, die eenstemmig de mogelijkheid hebben aangetoond, tevens verklarende dat dergelijk kunststuk mocht worden beschouwd als het toppim van dressuur. Tot aan den ondergaug van het Wester-Itomoinsch Keizerrijk werd deze sport in hooge eer gehouden, mocht ook zijn glansrijkste tijdperk toen reeds eeu wen tot de geschiedenis hebben gehoord. Bij den val van het Rijk verhuisde die kunst naar Byzantium en die stad werd do bakermat van het moderne kunstrijvak. Bij die voorstellingen, door kunstrijders van beiderlei geslacht destijds gegeven, heerschten Oosterscho weelde en pracht op een wijze, die voor Westorsche begrippen fabelachtig mag heeten. Voegen wij er tevons bij, dat de kunstverrichtingen der toenmalige artisten gelijken tred hielden met de weidsche prwd bij de uitvoeringen ten toon ge spreid. De schrijvers van die dagen leveren daarvan de meest voldingende bewijzen. Op het ongezadelde, in ijlende vaart door het renperk snellende paard zweefden zij als 't ware voorbij de tallooze toeschou wers, die zij beurtelings in verrukking brachten door de keurigste en edelste akadomische standen of de onnavolgbare sierlijkheid hunner bewegingen bij de uitvoering hunner gymnastische spelen. Naar de uitspraak van allo bevoegde beoordeelaars behoort do palm der overwinning niet slechts op het gebied der lichamelijke ontwikkeling van den mensch nan de Ouden te worden toegekend, maar ook in de rij kunst, in het mennen van paarden uit de vrije hand en in het africhten van het paard. In Frankrijk: neemt do zaak van den heer Wilson oen ongunatigen keer. President Grévy, die de beweging tegen zijn sohoon- zoon gedeeltelijk als tegen zich zeiven gericht schijnt to beschouwen, donkt er, naar men zegt, ernstig over af te treden, indien het onderzoek tegen den hoer Wilson wordt voortgezet. l)o commissie, welke over eenkomstig het voorstel van den Bouapartist Cunoo d' Ornano met het onderzoek der zaak is belast, be- staat echter grootondeels uit tegenstanders van Wilson, zoodat voortzetting der enquête te verwachten is. De commissie is begonnen met den heer Cuneo d' Ornano, den voorsteller, te ontbieden en hem te vra gen nauwkeurig de punten op te geven, volgens welke het onderzoek moet aanvangen. Tevens benoemdo zij den heer Leydet tot haar voorzitter en den heer Ba- stide tot haar secretaris. Do vraag is nu, hoe de Kamer over het vorslag dor commissie zal oordeelen. President Grévy had een onderhoud met den heer Kouvier en de heeren Floquet en Leroyer, en, gelijk met zekerheid wordt beweord, hoeft de héér Grcvy alleen op deze voor waarde zijn plan tot aftreding laten varen, dat het ministerie de kabinetsquaestio stelle, ten einde het on derzoek te verhinderen. Volgens latoro berichten zal president Grévy zich niet tegen bet onderzoek verzetten, maar verklaart hij zijn ontslag te zullen nemen, indien de enquête ook maar oenigszins zijne waardigheid aantast. Men houdt 't voor waarschijnlijk, dat er in do Ka mer wel een meerderheid zal te vinden zijn, die tegen het voortzetten der enquête stemt en op deze wijze Grévy wordt bewogen om te blijven, maar men be grijpt, dat de zaak zelf dan nog erger lijkt; door op deze wijze voor een schoonzoon partij te trekken, wordt het publiek nog meer in den waan gebracht, dat Wilson grovelijk misbruik maakt van zijn positie ten nadeele van het land, en van hier tot de meerling, dat Grévy min of meer betrokken is in de acharrelarijen, is slechts éen schrede, welke gemakkelijk gedaan wordt of uit politiek overleg, het eerste door de radica len, het laatste door de monarcbalen. De beruchte optochten te Londen nemen weer een kwaadaardiger karakter aan, wellicht tengevolge van de minder strenge houding van de overheid. Een deputatie van do werkloozen word door den Minister van Binnenlandsohe Zaken ontvangen en in den Mi nisterraad zal overwogen worden, welk antwoord op de vraag om werk zal worden gegeven. Sommige bla den dringen er op aan, dat de waarlijk werkloozen, die oprecht werk verlangen, tegen demonstration zul len houden, om to toonen, dat zij met die byeenkom- sten en optochten, wolke meerendoels uit vagebonden en lergtoopers bestaan, niets te doen willen hebben ook wordt er op aangedrongen <lnt aan de grooton deels uit nietswaardigen bestaande optochten, die voor alle goode burgors een ergernis en aanstoot zijn, een einde gemaakt wordt. In Spanje houdt men zich nog steeds bezig met de gebeurtenissen to Marokko. Het vertrek van don Pranscheu zaakgelastigde to Marokko uaar Moquinez heeft weer reden gegeven tot uiouwe achterdocht. Uit Parijs wordt nu echter ge meld, dat de hoer Feratid ti Mequincz niets te doen heeft, dan den sultan de dankbetuiging over te brengen der Franscho regoering voor de 100,001 francs, welke Muley-Hassan betaalde als schadevergoeding voor don door zijn onderdanen vermoorden Franschen kapitein Sbhmidt. De toespraak van den Oostenrijksche Keizer tot de Delegaties, bevatte niets nieuws; 't is hot gewone praatjede onzekerheid van den politieken toestand noopt tot wapening, en met de uitgebreidere wape ning wordt de vrede verzekerd, men zou er bij kunneu voegen op een wijze, welke bijna mot oorlog gelijk staat. Voor het volgende jaar bedraagt do gemeenschappelijke begrooting, na aftrek der ontvangsten, 90*/,0 millioen aan gewone en 188/|° millioen florijnen aan buitengewone uitgaven. Daar onder komt 15'/, millioen voor den ten behoeve het repetitiegewoer met munitie. De ontvangsten van Bosnië en do Herzegowina zijn iets grootor dan de uithaven voor die twee bezette gewesten, waarbij echter de kosten der eigenlijke bozett.ng. do uit gaven voor de in Bosnië en Herzogewina liggende troepen, niet in rekening zijn gebracht. KECIAM E. Echt te verkrijgen te Gouda bij de firma J. C. ZELDENRIJK C. men voor al de opgeving van slym voortbrengen, zon der een krachtige afzondering der speeksel, mag men niet denken op eene zekere genezing, voor het lossen der slijmen is er niets dan de mineraal pastillen van Soden geneeskundiglij k goed gekeurt die de beste dienst kunnen bewijzen. (Men kan ze krijgen in alle apotheken aan 60 cent de doos.) «Leipzig den 26. «decembor 1886. Mijnheer, Ik kan u laten weten «dat de minerale pastillen van Soden de uitnemende «gevolgen gehad hebben. Onmiddelijk. handelde, zij «op een manier buitengewoon voordeelig op de slijm «opgeving, zoo dat de hoest die gewoonlijk moeijelijk «verwijderd wordt door het zelve welke middel, was «onmiddelyk gestilt en welhaast verdwenen. Dr Obst." «Daar de voorgenoemde pastillen bij rijk en arm ge- vonden worden dat bewyst genoeg de hooge verkoop- cijfer van 200 000 doozen gedurende 2 maanden in «geheel Duitschland. Lijst van brieven, geadresseerd aan onbekende door tusschenkomst van het Postkantoor terug te bekomen. J. van Eijkenberg, AmsterdamE. B. Ottenhtof Nieuwer-Amstel. Verzonden geweest naar BELGIË: Mej. C. van Athena, AntwerpenA. Cleiren, Brussel. Verzonden geweest naar DUITSCHLAND Mej. M. Koppenol, Wiesbaden. De directeur van het Postkantoor, SIMONS. CORRESPONDENTIE. Het stuk ran den beer B. wordt in ons rolgeud Nr. opge- oraeu. De Radactie. GEBOREN28 Oct. Gerritje, ouders G. rsn Vliet (orer- ledeu) en N. rsn der Starre. Tennis, ouders C. Rietreld en S. van dan Heuvel. 30. Gerardus, ouders H. de Jong en W. Danens. 31. Anna Christina Alwina, ouders C. C. W. Loge* en C. E. van Gelder. Arie, ouders D. den Held en L. P. van der Sloot. -— Johanna Cornelia, ouders G. Kasbergen en C. Óeijleteld. OVERLEDEN: 30 Oct. M. P. vao der Spelt, huisvrouw van M. Gibbon, 3S j. - 81 Oct. J. M. C. Foesik, 62 j. J. P. T. Daudt, 2 ra. GEBORENTeuotje, ouders A. Koot en H. de Redelijk heid. OVERLEDEN A. dea Balvert. 2 j. C. de Wilde, 1 m.- C. Dongelmans, 8 j. N. van Kranenburg, 4 ra* GEBOREN Johanuas Adriaans, ouders i. Bos en M. Sol. Cornelia, ouders P. Keijeer en S. Bos. Maria, ouders A. vao Reeuwijk eo A. Biernond. OVERLEDEN: Maria van den Bos, 65 j. Op den 26 Oct. laatstl. overleed na een lij den van eenige dagen, mijn geliefde Echtgenoot TEUMS GRAVESTEIJN, mij nalatende 7 onverzorgde kinderen, waarvan het jongste slechts enkele dagen telt. Over weldigd door smart en daardoor zinneloos, is het dat deze eerst heden geplaatst wordt. Hierbjj mijnen dank betuigende aan allen die nijj zoovele bljjken van hunne deelneming be toonden. Wed. T. GRAVESTEIJN. Gouda, Nov. '87. Heden overleed na een langdurig en geduldig ljjden, voorzien van de H.H Sacra menten der Kerk, in het Oude-Vrouwenhuis alhier, Mejufvrouw JOANNA MARIA CLARA FOESIK, in den ouderdom van 62 jaar en 8 maanden. G. KABEL, Executeur Test. Gouda, 31 October 1887. Voor de ontvangen bewijzen van be langstelling bjj de geboorte van onze Dochter, betuigen wjj hiermede onzen dank. J. W. F. 8. MIDDELBEEK. M. E. MIDDELBEEK—Eichholtz. Visites worden bij voorkeur afgewacht Don derdag en Vrijdag 3 en 4 November. Voor de vele bewjjzen van deelneming ondervonden bjj het overlijden van onze ge liefde Echtgenoote, Moeder en Bebuwdmoeder betuigen wij onzen harteljjken dank. Uit aller naam, C. LUNENBURG. Voor de vele bljjken van belangstelling, ondervonden bij de ziekte en het overljjden van ons geliefd Dochtertje, betuigen wjj onzen dank. C. van VEEN, Az. G. F. van VEEN—Welter. Voor eenige JONGELIEDEN wordt te Gouda de gelegenheid geopend opleiding te ontvangen in de BURGERLIJKE- en WATERBOUW KUNDE bij een gediplomeerd Civiel-Ingenieur. Vóór 15 November brieven onder letter B. in te zenden bij de Boekhandelaars J. van BENTUM kn ZOON, alhier. TE KOOP gevraagd een IJZER groot p. m. 20 H. L. Prijsopgave onder No. 1579, aan het Bureau dezer Courant. Commissarissen der Sociëteit «Ons Genoeqeni brengen ter kennisse van HH. Leden ingevolge Art. 30 van het Reglement, dat bij gelegenheid van de 2de Abonnements Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 3 NOVEMBER 1887, de SOCIËTEIT van des avonds ZES VUB at »al GESLOTEN zijn. Namens het Bestnnr, J. C. IJ8SELSTIJN, Secretaris. Gouda, 1 November 1887. Het LAGER-BIER van de munt nit door Krachtige gehalte, Duurzaamheid, Ij^P* Aangename smaak en fijne monsseering. Te verkrijgen op heele en halve flesschen bij De ondergeteekende heeft nog enkele uren beschikbaar voor onderwijs in bovengenoemde vakken of in Wiskunde. F. J. BOER, Gouwe C 27. Leeraar Wiskunde en Boekhouden. Spreekuur des namiddags van half drie tot half vier en van negen tot tien nre. Op DINSDAG den 15» NOVEMBER 1887, des middags te 12 ure, zal door den Majoor Garnizoens-Commandant, te Gouda worden AANBESTEED: ja Het wasschen der Wolled-en Lin nen voorwerpen van het nachtleger. De voorwaarden dezer aanbesteding, liggen ter lezing dagelijks van 10 tot 12 uren op het Bureau van den Garnizoens-Commandant, alwaar de inscbrövingqbilletten op zegel kunnen be zorgd ftajt het nor der aanbesteding, en bevatten'jgj^^ggèii der inschrijvers en hunne borgen, ^gjp De Garnizoens-Commandant. Bericht zijn geachte Clientèle dat hjj ont vangen heeft de NIEUWSTE STOFFEN voor j die hjj tegen concnreerende prijzen levert.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 2