r ON. HG. BINNENLAND. Vrijdag 4 November. 1887. N° 3621. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. EN, n ‘II. en 73*. )A», IS7. ;n, er BLIK. BOONEN, zen igen.” 333. u IE en teken en i ten be- nindese uur. zen. Liter, ONEN, >1. NIA1RE. Markt. -V De inzending van advertentiön Kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave c. c. H II n n 18 25 3.8 h 8.8 u 10.» van den het De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prijs per drie maanden is 1.25 franco per post f 1.50. r OP HET zal, onder er en Wet- iDAG den [s ten twee SN: WOENS- Dordrecht. lading voor trdam. TAL. ook aange- i Gouda zullen van (Zon- en iddagt can I concierge ie Markt, ten dag der waalt uur 1887. GOUDSCHE COURANT. over de vernauwing het boezemwatertje do Kromme (Ingen.) Uit de nota van de ingenieurs der Zniderzee-Ver- eeniging, Zaterdag aan de algemeene vergadering over gelegd, blijkt dat zij de afsluiting en het droogleggen van de Zuiderzee, de Wadden en de Lauwerzee heb ben verdeeld in drie op zichzelf staande ontwerpenlo. een afsluiting tusschen de Nbord-Hollandsche en Frie- r. Tot onderwijzer te Krimpen a/d. IJsel is benoemd de heer L. De Jong te Scheveningen. Uit Haarlem wordt bericht, dat aldaar overleden is dr. J. N. Ramoer, sedert 30 Augustus 1884 in specteur voor het Staatstoezicht op krankzinnigen. De ontslapene had zich op het terrein der psychiatrie een beroemden naam in ons vaderland verworven. De Haagsche correspondent van de N. Gr oh. Ct. schrijft nMet ingenomenheid zal natuunijk (foor zeer velen in den lande de uitslag der Alkmaarsche verkiezing zijn vernomen. Het optreden van mr. Levy in de Tweede Kamer is ongetwijfeld eei> evenement van beteekenis. Heeft Amsterdam, het terrein zijnet onvermoeide werkzaamheid, hem miskend door hem te lang de gelegenheid te onthouden als kampioen voor den modernen rechtstaat op te treden op het terrein der wetgevende macht. Alkmaar heeft door deze keuze een dienst aan ’tland en aan de liberale zaak bewezen. De rechtzoekende verdrukten in den lande (ik denk daarbij b.v. aan een. Willink Ketjen en dergelijken) zullen in Levy zeker een warm verdedi ger hunner vertreden belangen vinden. Het is nu tevens opnieuw gebleken hoe „erg dood* de con servatieve partij nog altijd is en blijft; ondanks het samengaan van de clericalen met de behoudsmannen in het district van wijlen Bochussen en vanForeest mocht *t niet gelukken een man als jhr. Hartsen te doen zegevieren. Was het eenvoudig omdat de Allernaardere dachtenéén is geen en de kun- digste man kan geen „partij" vormen met zijn eigen persoon alléén Of wilde men wachten met het doen herleven van de behoudende partij totdat straks de Kamer van honderd moet worden gekozen? Ik weet het niet, maar dat er bij de nieuwe kamerver kiezingen ernstige pogingen zullen worden gedaan om de conservatieve richting te doen herleven, schijnt zeker. Mij is zelfs van vertrouwbare zijde meêge- deeld, dat er pogingen worden aangewend om met dit doel een onvervalscht conservatief volksorgaan op te richten. Zeker zou oen zoodanig optreden van de behoudende partij met applaus worden begroet, omdat zulk een terugkeer tot de dagen van weleer, het breken met de clericalen, zeer zou kunnen bij dragen tot zuivering van den politieken toestand en tot loutering van den strijd bij de stembus." Omtrent den spoorweg in Klein-Azië wordt nader gemeld dat do Keizerlijk Turksche rade de conces sie heeft verleend aan een Engelsch consortium voor oeno normaal spoorbaan naar Bagdad, terwijl de lijn verder is ontworpen langs de Ènphraat tot aan de Perzische Golf, met het plan haar wellicht later verder door te trekken docr Perzië en Boloedchis- tan naar Indië. Het begin der lijn (Haider-Pacha- Ismid, reeds vroeger gebouwd en in exploitatie) zal eenigzins worden gewijzigd en doorgotrokken van Haider-Pacha naar de haven van Scutari tegenover Constantinopel. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GHOOT^ LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlgke^Nommers VIJF CENTEN. De heer H. J. Steenbergen, onderwijzer in de gym nastiek alhier, herdacht Dinsdag jl. de 25 jarige verruiling zijner betrekking. Bij die gelegenheid had een openbare gymnastiek-les plaat» ie de zaal .Kunst min" der Sociëteit „Ons Genoegen" waar zijne leer lingen verschillende proeven aflegden van de wijze waarop zij van het genoten onderwijs geprofiteerd hadden. De heer Steenbergen ontving verscheidene cadeaux, nl. van de Goudsche Gymnastiek- en Scherm- Vereoniging een stoelvan do Hoofdondorwijzors 2 karaffen en suikerglaa met zilver gemonteerd van de leerlingen der le Burgerschool voor Jongen», Tus- aohonschool en 2e KostelooZe school: een spiegel van de Zuid-Holl. G. O. V.: 2 kannen mot oognac-stel; van de leerlingen der Ryks Hoogere Burgerschool2 kandelaars met middenstuk en van do leerlingen der Rijks Normaalschooloen servies. De vorige week werd in ons blad eene voorstelling aangekondigd tegen Zondag 30 October van de Societe Internationale, dir. A. de Leur, die echter geen voort gang kon hebben, niet uit gebrek aan publiek want er was een vrij talrijk publiek aanwezig maar uit gebrek aan de noodige artisten. De hevige wind had het verscheidene hunner ónmogelijk gemaakt her waarts te komen. Thans zal de voorstelling Zondag 6 November wordt gegeven. Volgens verschillende bladen b. v. de ArnhemecHe Courant zijn de voorstel lingen van dit gezelschap zeer genotvol. In de Dinsdag gehouden zitting der l’rov. Staten van Zuid-Holland is door den heer Lazonder een voorstel ingediend naar aanleiding en in verband met punt 7 van de agenda (ingekomen verzoeken om vergunning tot het loggen van spoorstaven in den openbaren weg of diens bermen) en moer speciaal met het oog op de verleende concessie voor den aan leg van oen lokaalspoorweg van Gouda naar Schoon hoven, om aan Ged. Staten op te dragen een onder zoek in te stellen, in hoeverre het wenschelyk is voor den aanleg van lokaal-spoorwegen subsidie uit de provinciale fondson toe te staan en het resultaat van dat onderzoek in een rapport in de volgende zomervergadering aan de Staten mede te deelen. Do behandeling van dit voorstel zal plaats hebben in do volgende vergadering, welke zal gehouden worden op Dinsdag 15 dezer, ‘s middags te 12 uren. Het adres, houdende klacht aan de monding van GOUDA, 8 November 1887. Het resultaat van het onderzoek van het water uit de Waterleiding alhier was gedurende de vorige maand aldus 4 Oct. benoodigd 3,3 mgr. permang per 1000 n n n H aar, de briefwisseling betreffende de uitvoering van hot plan tot verbetering van den waterweg tusschen den IJssel en de ringvaart van den Haarlemmenaeer- polder (Botterdam Amsterdam), alsmede de nadere beschouwingen van üedep. Staten omtrent de verhoo- ging der Spoorwegbrug over de Gouwe werden ge steld in handen eener commissie bestaande uit de hoeren Van Houweninge, D. Van Weel (Rotterdam), Stoop, Kikkert, Murk Leis, Vah Bergen IJzendoprn, Buys, Hoogeveen en het lid van Ged. Staten Blussé. In de Dinsdag gehouden zitting dor Rotterdam- sche Arr. Rechtbank stond terecht D. 8., oud 46 jaar, sjouwer te Gouda, bekl. diefstal van een jas on vest uit den winkel van kleermaker Bach te Gouda. De bekl. bekende feit in dronkenschap gepleegd te hebben, terwijl het ook ter zitting bleek dat de bestolene niet vrij van sterken drank was en in die (lagen met bekl. feest gevierd had. Eisch 3 maand* gev. Uitspraak Dinsdag a. st. Men schrijft uit Moordrecht dd. 81 October Heden ochtend had alhier eene indrukwekkende plechtigheid plaats. Do heer G. B. Lalleman, sedert ruim 42 jaar hoofd der school, gaf zijne laatste lessen, legde zijne betrekking neder en nam afscheid van de schooljeugd, aan wier leiding en vorming hij al dien tijd zijne beste krachten bad gewijd. Dit afscheid mocht niet onopgemerkt plaats hebben. Er had zich eene commissie gevormd uit de gemoentenaren, om meester Lalleman bij het eindigen van zijn dienstwerk en zijn vertrek uit de gemeente, een geschenk aau te bieden als blijvend aandenken en als blijk van hoogachting on dankbaarheid. Heden ochtend kwam de commissie, bestaande uit leden van eiken rang, stand en godsdienstige gezindheid, in het schoollokaal, waar men de kinderen zooveel mogol(jk had bijeengebracht. Hier sprak de heer A. C. Snel de voorzitter der commissie, een kort, maar gevoel vol woord tot don diep geroerden onderwijzer, waarna hij hem, uit naam dor talrijke ingezetenen, bet geschenk overhandigde, bestaande uit eene prach tige met paarlemoer ingelogde schrijfcassette, uit de fabriek van den heer Nooijon te Rotterdam, op welker deksel ingelegd is een zeer goed gelijkend gezicht op Moordrecht, voorstollende de kerk en het schoolhuis met omgeving. Het is een waar kunst stuk, dat den vervaardiger alle eer aandoet. Het geschenk ging vergezeld van een in rood fluweel ge bonden album, bevattende de namen der gevers. Zeer getroffen on aangedaan dankte de heer Lal leman voor hot schoone geschenk. Daarop zongen de schoolkinderen hunnen ouden moester een: «God zij met u" toe, waarna deze een woord van afscheid richtte tot do leerlingen. Was het wonder dat veler oogen vochtig werden, toen de oude meester met tranen in de oogen voor het laatst hen toesprak, en hun tot afscheid de hand drukte! Na hen nog bedankt te hebben voor de liefde, die zij hem steeds hadden betoond, en een woord van dank te hebben gericht tot het personeel voor hunne toewijding en medewerking aan het werk der opvoeding en het onderwijs, verliet hij de school, waarvan hij zoovele jaron een sieraad was. Nog vele andere geschen ken, zoo van het personeel als van particulieren, werden den waardigen man vereerd. Ongetwijfeld vergezellen hem bij zijn vertrek naar Amsterdam de beste wensehen voor het geluk van hem en de zjjnen. Gisteren formeerde de kerkeraad der Horv. Ge meente alhier het navolgend alphabetisch drietal G. W. Heoson pred. te Winterswyk, Dr. L. Heldring te Zandroort, L. C. Schuller tot Peursem te Alkmaar. Uit dit drietal werd terstond tot Herder en Looraar dezer gemeente beroepen Dr. L. Heldring.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1