IMEEL s. sen lm 73*. :olen EN. OLIE het reeds rgeeft het ddel waar- 1887. 3622. .DEW. BINNENLAND. De vaartverbetering. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. PTEN, sn, Zondag 6 November. ontvan- Departe- Zonen. «►o-rtw-a INA’S ----- GOUDSCHE COURANT era, Leiden. Voorburg. eeve ge- SENAm- ictoren aan ■n en kin- :ht verteer- GOVDA gram netto i 571/, cent kraat. 3!'E'Ö>3 tillen.» >et besto V beweerde M w weer in 5 o kon de ft ■onn«w van -u kon'nk- 21/rZINO, t oplossen ft ij longen- J in BODES J 3 sotnrjds K een vaste w tegen de m vertering, 7 tillen ver- ft 1 van den n zij van g| igen der dto van w en, lichte n g lijden, 7 ?n natuur ft cam ddel, W juwan n rest.chten 7 king, er-A ymingen. i in dozen Igemcene 7 ne, A po- ft Prjjs per lts. VELTAz. den héér Rahusen t een d ideljjk resultaat geleid. De spreker bedoelde 1 deze quaestie te vestigeneerst in de ”J 1 Uit den loop der discussie ?r>ovppï Hat Be commissaris I UCU .nu uuv (jvnvul j tot medewerking, Het ;3 ongetwijfeld voor ieder van het hoogste belang iets te vernemen omtrent het nietiwo straf- w< tboek. Op onderhoudende wijze is men nu in de gelegenheid daaromtrent het voornaamste te weten <n. Het is te hopen dat men deze gele- m'nf <vr>l-.WH i Ir t rrnl foton vnnrnilffl Hierbij dient te worlen opgemerkt, dat de Wjj meenden, dat het niet zonder nut zou Staten ojzer provincie slechts voorwaardelijk zjjn, onze stadgenooten op de hoogte van deze dit plqiii hebben geopperd. Het zal alleen zaak te houden. Schoon daarbij in de eerste tot uitvoering komen, indien de Rijksregeering 1 plaats gedacht wordt aan de handelsbelangen bereid is. mede te werken tot verhooging van der groote koopsteden, kan het niet anders of J over de Gouwe. Als deze in ook onze gemeente zal er de vruchten van tegenwoordigen toestand bleef, zou de plukken. Daarenboven is de stad er financieel i v. i j— jen zeenie J," betrokken. De rechten, die wij heffen, vertegenwoordigen eene niet te versmaden bate op ons budget Hetgeen Gouda in de verschillende tijden aan deze vaart heeft ten koste gelegd, geeft de gemeente een zeker recht op het behoud dier inkomsten of een billjjke schadevergoeding. Geen wonder dus dat wjj allen, en in de eerste plaats het ge meentebestuur steeds op den uitkjjk zijn, als er van plannen als de bovengenoemde sprake is. GOUDA, 5 November 1887. Z. M. heeft benoemd tot subst.-officier van just, bij de arr.-rechtbank te Assen, mr. W. 6. A. Scholten, thans ambt, van het O. M. bij de kantongerechten in het arrond. Botterdam voor de kantons Rotterdam N°. 2 en Gouda, ter standplaats Rotterdam. In de Donderdag gehouden zitting van den Hoogen Raad heeft Mr. A. M. M. Montijn als advocaat en procureur den eed afgelegd. De Evang. Luthersche gemeente alhier heeft een trefiend verlies geleden. Na slechts kort ongesteld te zyn gewoest overleed gisteren haar predikant, de heer 8. F. W. Grebe. Maandag jl. had hij nog zjjn gewone catechisatie waargenomen, na afloop waarvan hij echter zeide zich niet wel te gevoelen. Weldra bleek het, dat hij aangetast was door eene zeer gevaarlijke ziekte, het roodvonk, en hoewel men aanvankelijk hoopte dat hij spoedig zou genezen, nam de ziekte plotseling een ongunstige wending en blies hij gis teren den laatsten adem uit. Wat in hem verloren wordt voor zijn gade en kinderen, voor zijne vrien den, voor zijn gansche gemeente is beter te gevoelen dan te beschrijven. Na dat Ds. W. F. Barbiers zijne betrekking als predikant had nedergelegd, werd Ds. Grebe hier beroepen en spoedig wist hij de algemeens achting te verwerven. Zijne nagedachtenis blijft in eere voortleven. Met het oog op brandgevaar is in de Sociëteit ffOns Genoegen* weder eene verbetering aangebracht, die vermelding verdient. Alhoewel de komediezaal tegenwoordig alle gelegenheid aanbiedt - ook voor hen talrijk publiek als gewoonlijk de tooneelvoorstellingen bijwoont om, als er brand mocht uitbreken, bij tijds weg te komen werd nog een maatregel noodig geacht. Nu is rechts en links van het tooneel, tegen een brandvrije muur, een brandkraan aan- gebracht in verbinding met de Waterleiding. Bij brand behoeft slechts een wieltje om gedraaid te worden en men heeft volop water,, dat met kracht daaruit spuit. Een slang van 10 meter stelt in staat om het water zelfs boven *t gebouw uit te brengen en zoowel de zaal als het tooneel zelf kunnen in één oogenblik worden bespoten. Bij iedere voor stelling staat een brandwacht op zijn post om on- middelyk de brandkraan in werking te brengen. Nog meer dan vroeger kunnen dus voortaan de schouw burgbezoekers met gerustheid naar «Ons Genoe gen" gaan. Blijkens achterstaande advertentie zal Dinsdag e. k. in1 het Dep. Gouda der Maatschappij tot i Nut van ’t Algemeen eene voordracht wortlen ge- 1 houden, die voor ieder a 10 cents toegankelijk is. Mr. D. Simons uit Amsterdam zal dan houden uLeekepraatjes over het nieuwe Wetboek van Strafrecht." UVMWM gtzVfzyv'iu. HVU 4.01 ailWU /.aait Lc 11UUUC ing komen, indien de Rijksregeering plaats gedacht J dp spoorbrug over de Gouwe. Als deze in ook onze gemeente zal er de vruchten van den tegenwoordigen toestand bleef, zou vaart niet aan haar doelkannen beantwoorden. Men acht verhooging van den onderkant der brug tot 31/, a 4' meter boven de waterljjn volstrekt noodzakelyk. De Rijnspoorweg maatschappij, wier belang in strijd is met de verbetering der waterwegen, zal natuurlijk uit eigen beweging niet aan de bezwaren der schipperij te gemoet komen. Vandaar dat de Staten op het denkbeeld zjjn gekomen de wet gevende macht te verzoeken deze maatschappij tot verhooging der brug te dwingen. Zjj stellen voor van de tegenwoordige gunstige omstan digheden gebruik te maken De concessie vau den Rjjnspoor loopt ten einde; indien nu de regeering geeue verlenging dezer onderneming toestaat dan op voorwaarde, dat aan deneisch der scheepvaart worde voldaan, dan is men geholpen. Vau de gunstige beslissing dezer zaak is de uitvoering van het nieuwe plan van Zuid-Holland afhankelijk gemaakt. Terecht betoogde de heer Rahusen, dat Noord- Holland alle reden heeft deze daad van den zuidelijken buur met ingenomenheid te begroe ten en naar vermogen te steunen. Indien toch de vaartverbetering niet voortgezet wordt op Noordhollandsch grondgebied, dan beantwoordt ze niet aan het doet en 't >s daarenboven oUWeder- sprekelyk, dat de belemmering, door de brug alhier veroorzaakt, even groot is voor beide provin ciën. Hjj wenschte dus, dat men pok van uit Noord-Holland in dezelfde richting werkzaam was en. aldus toonde dat men het groote be lang begreep. Zoodra toch de wetgevende macht tusschen beide was getreden en aan het ver langen der Zuidhollandsche Staten was vol daan, werd het plicht ook het Noordelijk deel der vaart in denzelfden geest te verbeteren. Dit nu was voor Noord-Holland des te ge- makkeljjker, daar die provincie betrekkelyk weinig te doen had. Voor Noord-Holland toch bleef, behalve de verbreeding van eene brug te Leimuiden, eene te Aalsmeer, en eenig bag- gerwerk in de Ringvaart, alleen de verbeteriug over van de -ieuwmeer, den Schinkel en de j van de Schinkelsluis, werken in vroeger tgd door den heer Stieltjes op ongeveer 300,000 be groot. Wel hadden in 1877 de Rjjks-ingeni- enrs daarvoor f 1,000,000 gesteld, doch men boude daarbjj in het oog, dat door hen een ontwerp van veel grooter Omvang was gemaakt, dat 4 a 5 millioen zou kosten, terwjjl de ra ming van den heer Stieltjes slechts 2 a 3 mm. beliep. Zelfs al nam men de taxatie der Rjjks- ingenieurs als grondslag aan van berekening, dan bedroegen de kosten in Noord-Holland toch ook slechts van het geheel. Deze beschouwingen van d hebben, geljjk vanzelf spreekt, niet tot 1—1221 1XX 1 1 1- Ivrtzl alleen de aandacht van Gedeputeerde Staten op zomervergadering verlangde hjj eenig antwoord van dat college. bleek evenwel reeds zooveel, dat de commissaris des konings en de Ged. Staten van dat gewest in beginsel bereid waren I indien daartoe termen bestaan; zjj achten zich echter nog niet voldoende op de hoogte om thans reeds een oordeel uit te spreken over een flan, dat nog niet officieel tot hunne to konv kennis is gekomen. Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. Reeds sedert eenige jaren bestaat het plan de vaart tusschen Rotterdam en Amsterdam langs deze gemeente te verbeteren. Onze lezers hebben er reeds menigmaal van hooren spreken, want deze zaak, die ons van zoo nabjj raakt, trekt steeds onze aandacht.' Indertijd maakte deze vaartverbetering deel uit van de groote kanalenwet van den heer Tak van Poortvliet en sedert het mislukken van dit ontwerp zjjn de uitzichten, dat het werk van rijkswege zal worden ondernomen, er niet op verbeterd. Wjj leven in een tjjd, waarin de schatkist wel niet in nood verkeert, maar die toch een voorzichtig financieel beheer tot plicht maakt. Groote werken zullen vooreerst wel niet aangevangen worden, temeer daar verscheiden ontwerpen nog niet geheel zjjn uitgevoerd, oa.'het Mer- wede-kanaal, dat uog aanzienlijke sommen kosten zal, voor het geheel gereed is. Intusschen wordt dit belang niet geheel uit het oog verlorende belanghebbende provin ciën komen telkens op de zaak terug en het laat zich aanzien, dat er ten slotte toch wel iets van zal komen. Dezer dagen heeft een lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland, de heer Rahusen, in de vergadering van dat college dit onderwerp weder aangeroerd en uit de daarbij gehouden discussie bleek, dat ook de provincie Noord-Holland niet ongezind is tot medewerking. Vroeger reeds heeft dit gewest getoond het belang eener goede ge meenschap tusschen de beide groote koopsteden te waardeeren door V/t» ja zelfs eens 3 millioen voor dit doel toe te staan. Toen is echter van de zaak niet gekomen, omdat de beide belang hebbende provinciën niet over de uitvoering tot eenstemmigheid kónden geraken. Men mag ver trouwen, dat men thans op den goeden weg is, want wie zich zelf helpt, wordt het best geholpen. Wat toch is het geval De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben dezen zomer besloten j niet langer te wachten op Rjjkshulp, maar zjj willen zelf de handen aan het werk slaan, voor zoo ver de vaart op hun grondgebied loopt. Die uitvoering zoude wel geschieden op meer bescheiden schaal dan het plan van 1877, doch —naar het schjjnt op voor de scheepvaart, waartoe deze waterweg bestemd is, voldoende Kostverloren-Wetering, met verruiming wijze. ,.De afmetingen voor den waterweg toch J- =--*-■* zjjn dezelfde als voor het ontworpen Merwede- kanaal, dat wil zeggen, 3 meter diepte en 20 meters bodembreedte. Wel werd niet voorge steld de Mallegatsluis (aan den IJsel) en de Gouwscheslnis (aan den Rjjn) te vergrooten, doch men moet niet vergeten, dat, nu het Mer- wedekanaal tot stand komt, de Rotterdamsche waterweg niet meer zal behoeven te dienen voor de lange Rjjnaken. Deze zullen dan van het Merweaekauaal gebruik maken. Daarentegen zal het Merwedekanaal ,eeu onbruikbare weg zjjn voor betovergroot aantal schepen, dat vaart in het verkeer tusschen Amsterdam en Rotterdam een verkeer, dat een cjjfer van ongeveer 2,000,000 ton per jaar vertegenwoordigt. Indien toch die lichterschepen, stoombooten, tjalken, praam scha pen en welke de benaming dier vaartuigen mogen ziin, deu weg nemen langs het Merwedekanaal, Gorichem, Merwede, Noord en Maas, dan zou die weg lang zjjn 112 kilometer, terwjjl de Rot terdamsche waterweg langs Schinkel, Nieuw- meer, Ringvaart van de Haarlemmermeer, Oude Wetering, Brasemermeer, Hermans-We- tering, Rjjn, Gouwe en I.Jsel slechts lang is 76 kilometer, hetgeen dus een verschil van on geveer de helft uitmaakt.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1