I I en, ES. BINNENLAND. uit, I I', Woensdag 9 November. M° 3623. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. EM. r )uda. ixter. AO EM. 1 1 CM, .c 8 f3 St) I 1 f 4 JE. ssen- ilfen I i i I met i ver- is franco i belegen 30. N. i ■i De inzending van advertentiên kan geschiedf^^tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 1 t IP i r enken stuks, 1 MLM an aan i Singel i. JRF. n ri Verze- >odig te 1 is ran s. aan hel IJGH '4 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prjjs per drie maanden is f 1.25 franco per post f 1.50. GOUDSCHE COURANT. men daarna huiswaarts, in de en edel mensch ter ruste GOUDA, 8 November 1887. Z. M. heeft benoemd bij de dd. Schutterij alhier tot kapitein den beer J. A. P. Montijn, thans le luit., tot In luit, tien heer H. J. de Voogt, thans le luit, a la snite. Voorts is aan den heer J. G. Arents, kapelmeester van het muziekkorps der dd. Schutterij alhier als zoodanig de personeele rang van 2n luit, verleend. Zondagavond had in de Sociëteit «Ons Genoegen" de aangekondigde voorstelling plaats van de Socie'U Internationale onder dir. van den heer A. de Leur, De verschillende artisten, ,dio optraden, genoten veel bijval. De meeste nrs. van het aan afwisseling rijke programma werden luide geapplaudisseerd. Een vrij tal rijk publiek was opgekomen en menigeen hoopt dat de heer de Leur zijn gezelschap hier nogmaals zal doen optreden. Alhier is 14 October in beslag genomen een gul den, beeltenis Koning Willem II, jaartal 1848 tra onderzoek aan *s rijks munt is hij valsch verklaard, als uit verschillende onedële metalen vervaardigd hij had den vorm van een echten gulden. Het hoofdbestuur van de „Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen heeft uit zijn mélden den heer A. C. Wertheim tot voorzitter benoemd. ADVERTENTIËN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTER» worden berekend naar plantsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. Afzonderlijke Nommers VIJF RENTEN. Naar wij vernemen zijn de voorstellen betreffende de Grondwetsherziening bereids door Z. M. den Koning bekrachtigd. (Fad.) Hedenmorgen ten 11 ure werd het stoffelijk over schot van den heer 3. W. F. Grebe, predikant bij de Evang. Lntherache gemeente, ter laatste rust plaats gedragen, gevolgd door diepbedroefde bloed verwanten en vrienden, leden van het kerkbestuur en tal van predikanten uit dese en andere gemeen ten. Op de begraafplaats was reeds vroeg eene aan zienlijke schare belangstellenden bijeen, waaronder vele leden der Luth. gemeente, terwijl het bestuur der Kamer van Navraag, waarvan de overledene oprichter en bestuurder was, daar de stoet opwachtte om zich daarbjj "a» 10 sluiten. De catechisanten stonden om de geopende .groeve geschaard. Toen de kist, waarin het stoffelijk omhulsel van den geliefden herder en leeraar rustte, met tal van prachtige kransen bedekt, aan de groeve was toe vertrouwd nam de heer P. van Wijk, predikant bij de Luth. gemeente te Rotterdam, het woord en hield namens den Kerkeraad der Luth. gemeente alhier een toespraak vol waardeering aan de nagedachtenis van den overledene. 8pr. schetste hem in zijn leven en werken, zoowel in vroegere gemeenten als hier te Gouda. Steeds had hij zich getoond een ijverig dienaar van de kerk, een voortreffelijk vriend, een uitnemend leeraar. Er ging een kracht van hem uit, die groot was en die iets geheimzinnigs had, doch waarvan de bron hierin moest gezocht worden dat hij zich steeds wijdde aan den dienst van Hom, die hij predikte. Spr. schetste hem als een man van een voortreffelijk hart en van uitstekende be ginselen die de armen niet verwaarloosde en de rijken niet ontzag die hielp en bijstond, waar zijn hulp noodig was. Spr. eindigde na dit woord namens den Kerkeraad met een hartelijk woord tot den Kerkoraad, die in Ds. Grebe in alle opzichten zoo veel verliest. Vervolgens voerde het woord, namens de Her vormde Gemeente, de heer B. J. Swaan, predikant alhier, die nadat Ds. H. C. N. van Amerom Zondag in de godsdienstoefening in de Luth. Kerk den overledene had herdacht, hier geroepen was een woord te spreken bij hel graf van hem, met trien hij zoo geruimen tijd hier tor steile had samenge werkt. Talrijk waren de herinneringen, die' spr. had aan Grebe's bereidwilligheid om anderen te helpen,, aan do warmte waarmede hij zijn overtui ging uit wist te spreken, aan den eenvoud, waarmede hij hier rondging op aarde. Lof van de wereld had de overledene nooit gezocht. Hij was steeds er op uitliefde te toonenc 2 wijzen^ van hartelijke toegenegenheid. Vervolgens te Leeuwarden lichting der Itegeering omtrent ling der inrichtingen van 1 daarbij gevoegde conceptwet is het product compromis, -4'* 1“‘u" zsllr wnl si en ontving daardoor ook Veel be- van hartelijke toegenegenheid. Vervolgens werd het woord gevoerd door den heer Pont, pred. -- Leen warden en Pastor Rahn, van de Dnitsche j Staten-Generaal. Eerste Kamer. Zitting van Zaterdag 5 Nov. Grondwetsherziening. De beer De Bruijn ontwikkelde in 'tkort nog zijne bezwaren tegen de herziening en wees er op, dat daar de tegenstanders in de Tweede Kamer hun „niet moaielijk" hebben laten varen, hij genoodzaakt was, vóór Hoofdstuk III en de Add. artikelen te stemmen. De heer Elout van jjjterwondo motiveerde zijn Gemeente te Amsterdam, die beiden met grooto l waardeering spraken van de verdiensten van Grebe en I in hartelijke taal die herdachten. Vervolgens sprak de hoer H. P. Schim van der Loeff, voorzitter van de Kamer van Navraag, die den overledene als mede-opriehter en vice-voor- zitter dier instelling oenige woorden wijdde. Met groeten lof gewaagde spr. van zijne werkzaamheid op philantropisch gebied. Niet alleen met een warm hart, maar ook met een scherpen blik bevoorrecht mocht hij veel goeds verrichten eu ofschoon hij oen diepe en warme, overtuiging had, was er in zjjn hart ook plaats voor waardeering van anders denkenden. Na dezen Spr. voerde nog het woord Ds. Sten- wach uit Deventer en Ds. Bleeker uit Middelburg, waarna de heer I. C. Schipper, uit Amsterdam, zwager van den overledene, namens de familie een harlelijk woord van dank sprak voor de zoo ruim schoots ondervonden deelneming en belangstelling. Ten slotte werd een gezang aangeheven nl. Gez. 881 ven 1 en 3, waarop De.' van Wijk nog een gebed uitsprak. Diep geroerd ging overtuiging een braaf te hebben gebracht. Woensdag 16 November a. st. zal hier ter stede in de Sociëteit „Ons Genoegen" een concert worden gegeven, dat zeker de aandacht verdient van onze stadgeuooten. Daarop zal zich doen hooren de heer Virgilio Placidi, violoncellist uit Milaan, sedert zijn geboorte van het. gezicht beroofd, die in de hoofd steden van ons land met bijval optrad en van wiens concerten verscheidene bladen met lof gewaagden, benevens de hh. M. Mossel, (viool) uit Rotterdam, L. Schnitzler (piano) uit Rotterdam en H. de Louw, uit Delft. l van tarieven, wijze en voorwaarden van verzekering niet zullen zijn gebonden. Maar alvorens het bedrijf aan te vangen, moet bericht gedaan worden aan den Minister van Binnenl. Zaken, onder overlegging van een notarieel afschrift der akte van oprichting en van afschriften der tarieven, wijze en voerwaarden van verzekering. Daarvan wordt aanteekeniug gedaan in een register, waarvan aan belangstellenden inzage wordt verleetad, terwijl de akte van oprichting in de f/St-Ct." wordt gepubliceerd. De besturen zijn verplicht jaarlijksche sterftestatistieken hunner ver zekerden op te makenen aan ’t einde van elk financieel jaar rekening en verantwoording af te leggen volgens bij de wet vastgestelde modellen. Bovendien zjjn zij verplicht om de vijf jaar door een deskundige te doen opmaken een staat van de uitkomsten der berekeningen, van de baten en lasten der bestaande verzekering met bijvoeging van een verslag aangaande den financieelen toestand, door den deskundige onderteekend, en een uitvoerigen staat van het bedrijf volgens vastgestelde modellen, door het bestuur onderteekend. Deze stukken worden aan den Min. van Binnenl. Zaken opgezonden, en afdrukken algemeen verkrijgbaar gesteld. Een cC meer polishouders die minstens 5 jaar verzekerd zijn geweest, kunnen tot het hof een gemotiveerd verzoek richten om de onderneming insolvent te verklaren. Het hof hoort de bestuurders en wijst daarna óf het verzoek af óf gaat tot nader dnderzoek over. In het laatste geval wordt borgstelling gevorderd en daarna het geding verder gevoerd. Is het kapi taal der onderneming niet volgefourneérd, dad kan het hof gelasten, dat het alsnog worde gefourneerd, waarbij dan een deskundige aan ’t bestuur wordt toegevoegd. Blijkt het verzoek gegrond, ook na de volfoumeering, dan wordt de staat van insolventie uitgesproken met benoeming van een curator. Meent het hof, dat niettegenstaande den staat van insol ventie, het belang der polishouders voortzetting eischt van het bedrijf, dan kan het vermindering der ver zekerde sommen gelasten, ten einde het evenwicht tusschen baten en lasten te herstellen. Begrafeiisfondson, die uitkeeringen doen bij over lijden, vallen onder de bepalingen der wet. Buitenlandsche ondernemingen mogen hun bedrijf hier te lande alleen uitoefenen, als zij een vertegen woordiger aanstellen, en afschriften van haar statu ten, tarieven, wijze en voorwaarden van verzekering, benevens een balans van het laatste financieele jaar inzenden aan den Minister van Binnenl. Zaken, ter inschrijving in het register. De vertegenwoordiger moet een waarborgsom storten. De buitenlandsche ondernemingen zijn, evenals de binnenlandsche, ver plicht volgens vastgestelde modellen jaarlijksche rekening en verantwoording af te leggen en om de 5 jaar een staat van haar bedrijf op tetmaken. Dit zijn in korte trekken de voornaamste bepa lingen voor nadere bijzonderheden moeten wij ver wijzen naar de W8t.-Ct.« i I In de- «Staatscourant" is thans verschenen het rapport der Staatscommissie, benoemd tot voor- t een wettelijke rege ling der inrichtingen van levensverzekering. De t van een waarbij do drie leden der commissie elk wat van hun bijzondere opvattingen hebben opgeofferd. De voornaamste bepalingen zjjn de volgende^ De oprichting van levensverzekeringmaatschappijen 1 vrij zijn, terwjjl zij ook. in de samenstelling

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1