4 V TING ng 3624. 1887. ieer!I! 42N, L. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. Vrydag 11 November. lentaal ?EK, I 1887. iiti:n, I 100NEN, et. p blikje, ven. 1 4- I jt Huis e West- ■fc - 3©*7. indsche kindt. :gen> .ZEN, ihhandelaar. i H f r. Dn., JIPER, Ondernemer, verkrijgbaar, NATÜUR- >nt, >0 Cent het izetenen van 14 November raochte Zoete lande inrich- cte. p. Liter, .indelyke be- begnnatigerr J BER 1887 NDON it taande par- haar binnen verdwijnen. ent. jjk en zacht '5 cent per m. Alleen HÜINCK at by hem VRIJDAGS H an jw Nieuwediep. -Arob. Ct." maakt de volgende opijÈfcjking en do woorden H burgerlijke en» burgerschaps rechten" niet? meer voorkomen in de nieuwe additi- oneele artikelen, mogen nu, bij aanneming der nieuwe Grondwet, de gefailleerd en, wier aanzftbq^len accoord gehomologeerd is, weder op de nieuw .op te maken blanke spitsen, die zich in grooter of kleiner aantal nu hier dan elders vertooneu; het eigenaardig zeegroen koloriet, dat als een wasem overal te voorschijn treedt, waar het niet door krachtiger kleuren wordt gedekt, dit alles vervult den beschouwer met verbazing, en kluistert met onweerstaanbare kracht zijn blikken aan dit heerlijke natuurtooneel. Het indrukwekkende van dit schouwspel wordt nog vermeerderd door den bouw van het gevaarte; want ook in dit opzicht ontwaart men tegenstellingen van den meest verrassenden aard. Plomp rijst de kolossus op uit de water, of de ijs vlakte, die het omgeeft; menigwerf ontmoet men er van 300 v. Op zyn kruin of op een zijvlak verhef fen zich torens en kanteelen van een doorschijnend palys, welke grillige bouwtrant nog bewonderenswaar- dig mag heeten, niettegenstaande het geheel slechts een bouwval vormt. Nauwelijk heeft men die too- verachtig schoone sieraden met diepe aandacht gade geslagen, daar verandert plotseling het gansche tooneel en snel als de gedachte, is een gansch ander schouw spel daarvoor in de plaats getreden. Gelijktijdig ver neemt men een ratelend geklater, want een waterval, vermengd met gruis en brokken ijs, stort zich voor den voet des bergs bij elke verandering van gedaante. Ook zijn wanden en hellingen ondergaan elk oogen- blik wisseling van vormen. Onder de werking der koesterende zonnestralen gaat dit smelten der ijsmassa nu en eens sneller, dan weder langzamer voort, maar veranderingen in de vormen hebben gestadig plaats en daardoor tevens een wisselend *spel van licht en kleur, dat oog en zinnen betoovert. Welk een massa ijs noodig is voor de samenstelling van een ijsberg ter hoogte van 300 voet, die oneindig grooter omvang heeft, een ijsberg van deze af meting behoort onder de drijvende Alpen te worden gerangschikt, laat zich gemakkelijk hiernaar beoor- deelen. Men berekent, dat het onder water bedekte, het daarvan zichtbare gedeelte minstens zesmaal over treft. Twee jaar geleden ontmoette het stoomschip «Lin coln” op 44° noorderbreedte en 28° westerlengte een 20-tal ijsbergen, omringd met ijsvelden die een geza menlijke oppervlakte hadden ruim 300 mijlen. Een menigte ijsbeeren en andere dieren in de Poolstreken te huis behoorende, bevonden zich op dit eiland. Iets dèrgelijks mag niet als een zeldzaamheid worden be schouwd, dergelijke gevallen komen integendeel dik werf voor. Vreemd,er schouwspel mag het volgende worden ge- heeten en ook dit is meermalen voorgekomen. Ten jare 1851 ontmoette het Engelsche stoomschip «Re novation” in de onmiddellijke nabijheid van de groote bank van Newfoudland, op 44° n. br. een reusachti- gen ijsberg van nog grooter uitgestrektheid. Twee barken, driemasters namelijk, waren tusschen het ijs dier velden beklemd geraakt en zaten als ’t ware op het droge en dreven in zuidelijke richting den Oceaan in, totdat de toenemende warmte ze van hun verheven standpunt weer in diep water had gebracht en ze vlot gemaakt. In het vorige jaar geraakte een Engelsch koopvaardijschip op 44° n.bt en 45® w. 1. beklemd tusschen ijsvelden, die een eiland vormden ter lengte van rvim 30 zeemijlen en dtt schip maakte op die wijze een langen tocht in zuidelijke richting. Van Februari tot in Juli wordt het noordelijke ge deelte van den Atlantischen Oceaan druk bezocht door de kille gevaarten, ijsbergen en ijsvelden, afkomstig uit ’t-lage Noorden, de Poolzeeën. De Labrador- stroom sttiwt ze Oceaanwaarts en gedurende een vijf tal maanden des jaars zijn zij een schrik der zeeva renden, die het noordelijke gedeelte van den Atlan tischen Oceaan beploegen. Ware het steeds mogelijk in tijds hunne nadering waar te nemen, dan zou slechts vertraging der reis, geen doodelijk gevaar daardoor ontstaan. Gewoonlijk echter bevindt men zich in hunne onmiddellijke nabijheid voor men ze heeft waargeno men, want in den regel zijn zij gehuld in mist en nevel. De ui Aangeziei Generaal Booth, komende van Zwoden en Dene marken, leidde gisteren te Amsterdam eene gods dienstoefening van het leger des heils, dat hem met geestdrift en een «leve de generaal!" begroette. Booth is lang, heeft eene flinke houding on weel- dorigen baard en haardos, en eene sympathieke stem. Alleen door oen bijzonder teeken aan de jaskraag is hij van eenen gewonen heilsoldaat te ondeipcheiden. Na eene verklaring te hebben gegeven van Jezus’ •last aan de elf apostelen predikt het evangelie aan alle creaturen schetste hij het ontstaan en het doel van het heilsleger, niet voortgekomen uit persoonlijke eerzucht, maar uit medelijden met medezondaren, voor wier bekeering spreker eindigde in een vurig gebed. De orde bleef ongestoord; de toegang was trou wens alleen voor genoodigj,len en leden-, opengesteld. De generaal vertrekt heden naar Londen. De Regeering heeft aan de Tweede Kamer de be krachtiging gevraagd op de provinciale inkomstenbe lasting te Groningen. De minister Heemskerk, hoewel de bezwaren eener algemeene en provinciale inkomstenbelasting niet voorbijziende, wenscht echter eerbiediging der auto nomie van de provincie, en heeft geen wettelijk be zwaar, omdat het stelsel van landsbelastiügen de hef fing toelaat, blijkens verschillende» voorstellen tot hef fing eener rijksinkomstenbelasting. Het bezwaar van gelijktijdige heffing eener provinciale en eengr plaat selijke inkomstenbelasting weegt by den minister niet. Eventueele wanverhouding is te verbeteren. Heerschte er pteeds helder wéér op den Noord-At- lantischen Oceaan, blonk de zon er des daags voort durend aan den blauwen hemel en wist men er van mist noch nevel, dan zou <le reiziger aan boord van een pas- sagiersboot niets vuriger verlangen dan minstens een paar ijsbergen per dag te ontmoeten. Indrukwekken- __o_, der, trotscher schouwspel laat zich schier niet baden de partyens 'k^n dan een reusachtige ijsberg, hoe grooter hoe beter, den beschouwer oplevert, indien de zon daarop een zee van licht werpt. Noch met het penseel, noch in woorden laat zich het beeld malen, dat zulk een'vlot tend gevaarte aanbiedt. De schitterende pracht der steeds wisselende kleurspelingen, die over zijn steile wanden en glooiende hellingen glijden; de verblindend waarop, toen zijn procureur hem daarop opmerkzaam maakte, hij volstrekt niet verlegen werd, maar brutaal weg voortging«Ziet, myne hoeren, zóó zal de tegen partij straks spreken, maar het is alles onjuist", waarop hij uit een ander vaasje ging tappen. Spr. kwam met ernst en kracht tegen genoemd vooroor deel op. Wat is de taak eens advocaats? De lichtpunten van de zaak, door hem verdedigd, ten volle te doen uitkomen en dus het volle licht te doen vallen op wat er vóór die zaak het zeggen is, zonder ooit te vervallen in onwaardige leugentaal, welke stelling hij nader toelichte. Spr. eindigde met te betoogen, dat het beste strafwetboek ter wereld weinig aan de maatschappij kan baten, als niet de burgers zelf toonen doordron gen te zijn van de beginselen en den geest, die uit' dat wetboek spreken, waarom hij allen opwekten om, ieder naar zijne krachten, er toe mede te werken om die beginselen in toepassing te brengen en die geest overal in hun omgeving te doen heerschen. No. 52 vpn de «Kinderwurant", het gunstig bekende weekblad uit den Haag, bevat de namen van do knapen en meisjes, die in den grooten wed strijd prijzen en premiën hebben gewonnen. Het blijkt er uit, dat de «Kindercourant" overal haar lezers heeft, zoowel op Java, op Banda, als schier in elke plaats van ons land. w De eerste prijs (le afd.) een gouden horloge of een toestel voor kamer-gymnastiek viel ten deel aan W. H. C. A. Seyn te Roermond de eerste prijs der meisjes aan G. P. Hoera», te Veendam (flacon met verguld zilveren stop). In de tweede afdeeling waren de eerste prijswinnersMarianne Posthumus, te Gouda en Heiltje Verwey, te Deventer. De ouders, die hunne kinderae een aardig cadeau willen geven, wórdt aanbevolen een abonnement op de Kinder-Courant te nemen. Maandag f jjzing oen Ine nur. goudsche courant. GOUDA, 10 November 1887. Donderdag 17 November a. st. zal Prof. Knappert, uit Amsterdam, alhier eene voordracht houden in eene openbare vergadering van de Ned. Gustaaf Adolf- Vereeniging, die gehouden wortlt in het kerkgebouw der Remonstrantsche gemeente. Naar wij vernemen heeft do doleeronde gemeente alhier een groot-pand aangekocht op de Turfmarkt, dat zal worden ingericht tot een gebouw voor hare godsdienstoefeningen. Bedoeld pand is het hoeren huis, wijk H No. 166. De officier van gezondheid der 2e kl. van het O.rl. leger W. C. Kersbergen, zal op den 2In Janu ari e. k. met het stoomschip Conrad" naar Indië vertrekken. In de zitting der Rotterdamsche Arr.-Rechtbank van Dinsdagmorgen werd veroordeeld D. 8., oud 46 jaar, sjouwer te Gouda, bekl. van diefstal van een jas en vest uit den winkel van den kleermaker Bach te Gouda, tot 3 maanden gev. Vervolgens stond terecht W. d. W., oud 48 jaar, koopman te Niouwerkerk a/d IJsel, bekl. van wederspannigheid tegen den gemeente-veld wachter Rondberg aldaar. Eisch 14 dagen gev. Uitspraak a. s. Zaterdag. Mr. 1). Simons, advocaat te Amsterdam, hield Dinsdag in ons Departement van de MaatAchappij tot Nnt oan 'i Algemeen de aangekondigde voordracht «Leekepraatjes over het nieuwe wetboek van Strafrecht." Spr. toonde allereerst aan de groote beteekenis van het nieuwe wetboek voor ons maatschappelijk l^vtn om vervolgens ip grove trekken het stelsel uiteen te zetten waarop het berust. Bij de ont wikkeling daarvan toonde hij aan hoeveel ’t tegen woordige wetboek voor heeft boven de Code Pénal, die hier van het jaar 1810 heerschte, waarop echter nooit met minachting mag neergezien, daar het in zijn tijd een groote stap vooruit was bij de wijze, waarop vroeger de strafwetgeving geregeld was. Spr. gunde ons een kijkje in de rechtspleging t der 16® en 17® eeuw om daarna ons met het tegen woordige bezig te honden en de beginselen uiteen te zetten waarop ons wetboek berust. Het hoofd beginsel is «don misdadiger moet uit de maat schappij, waarvoor hij gevaarlijk is, tijdelijk worden gebannen om later daarin verbeten! terug te keeren"; derhalveafschaffing van de doodstraf, die boven dien herstel van, altijd mogelijke, onschuldige ver- oordeeling onmogelijk maakt. Naar aanleiding van de «afschaffing van de pistole" tout spr. in een betoog, dat gelijk recht voor ieder de grootste ongelijkheid zou zijn, daar de gevangenis hem, die’ aan woelde gewoon is, veel harder treft dan den arme, die nauwelyks voldoende levensonder houd heeft. Voorts wijdde spr. uit over «de lijf straffen", in naam afgeschaft, maar te Leeuwarden behouden gebleven, die geenszins pasten in bet kader onzer humane strafwetgeving. Wel verre van een dor betoog te houden, bracht spr. op recht onderhoudende wijze zijn publiek op do hoQgte van een en ander en gaf ook nuttige wenken ten beste, waar hij er b. v. op aandrong om den ont slagen gevangene niet 'voor het hoofd te stooteh maar hem, die met goede voornemens bezield is, de terug keer in do maatschappij gemakkelijk te maken. Spr. gewaagde ook* van het vooroordeel tegen den stand van advocaat. Velen ^moenen een advocaat kan niet peggen wat hij meent en niet meeneu wat hij zegt, het hangt er maar .van af welko van dc partyen, bij hem komt wèlk^ opinio hij zal verdedigen, waarbij t men zich dan vaak beroep pp Multatuifsw verhaal van dioi^Parijschen advocaat, die bij ongejuk’ het dossier van de tegenpartij bestudeerd had,< meenonde dafjTiet van zijn partij was en derhalve op de zitting ir?’t voordeel van zijn tegenpartij pleitte,-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1