en BINNENLAND. 1 s 0° 3Ö26. >T, Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Nieuws- en IMER w AP. bij te Gouda, n echtheid urk steeds den naaru 1OPPE. .OWA JMS ■AGE EER!! Woensdag 16 November. i UT JDE Iwater )PP, vinder der Vemen. araten be- irijk Co. F. E. van ié, apotb. m by C. msterdam th Co., n Spanje, GOÜDSCHECOURANT ten gratis. if 1, I». 3 Jouda i gen iedere - 2034.— - 2050.— - 2062.— ndpoeder i schoone tot het trent De 'os van r. Dr., [1DT, 126. ver- ;onder zyne dat de 1 is. iet een be- 'Jie Cou- n door den Gouda. Anatherin- schadelijlc w ik hier- akoop van echte rta 'In nder Tand- ■oedmiddel bruik van K H <f H L. v. Blokland L. Linden A. Verby A. Sneileman C. P. W. Dewing - 214».— W. Bokhoven - 2214.— H. J. Nederhont e 2250.— C. H. Wildenburg - 2368. J. de Jong Wz. - 2685. K. Holhwder - 2875.— In de zitting der Rotterdanwohe Arr. -Rechtbank van Zaterdag werden de volgende personen veroor deeld W. d. W.. oud 48 ja«r, koopman te Nieuwerkerk a/d IJsel, bekl. van woderspannigheid tegen den ge- meonte-veldwachter Rondberg aldaar, tot 14 dagengev. 1*. v. W., oud 37 jaar, alaahter te Nieuwerkerk a/d IJsol, bekl. van op 24 Sept. 1. 1., daar ter plaatse den voerman Hoogerwaard tegen den mond geslagen te hebben, waardoor bloedstorting en het verlies van drie tanden het gevolg was, tot 1 maand gev. B. S. en D. S., sjouwers te Gouda, bekl. van laud- loopery tot 8 dagen hechtenis en plaatsing in een rijks- werkinrichting voor don tijd van drie jaar. Te Haastrecht is oen sierlijk gebouw verrezen tot het houden der vergaderingen van den Nederl. Pro testantenbond. Gebouw en grond werden geschon ken door mevr. IJ. Ie Fèvre de Montigny, am bachtsvrouw der gemeente eii aldaar woonachtig. Eerstdaags zal het gebouw worden ingewyd door eene feestrede van prof. Tiele, algemeen voorzitter van den Ned. Protestantenbond. De Commissie uit de Prov. Staten van Zuid-Holland in wier handen waren gesteld twee brieven van Ged. Staten* betrekkelyk de verbetering van den waterweg tussohen den IJsel en de ringvaart van den Haarlem- mermeerpolder, constateert in haar rapport dat Ge deputeerde Staton het plan van de Néderl. Rijnspoor- weg-maatschappij, om aan de spoorwegbrug over de Gouwe bij Gouda zijne vry'e doorvaarthoogte van meter te geven, ten sterkste hebben veroordeeld. De Commissie is eenstemmig van oordeel, dat, aan welke eischen ook zou kunnen worden toegegeren, in elk geval deze provincie geen genoegen zou kunnen nemen met eene mindere doorvaarthoogte dan van 4 meter. De Staten hebben ruim 1*/, millioen voor het groote werk beschikbaar gesteld, met het doel de be hoeften van de binnenlandsche scheepvaart zoo ver te bevredigen als de eischen van het spoorwegver keer mochten toelaten, en dit dool zou miskend wor den, wanneer men in het bouwen van eene lagere brug berustte, niet om technische bezwaren, maar GOUDA, 15 November 1887. Donderdag 24 November a. st. zal het Rotterdara- sche Tooneelgezelschap, onder directie van de hh. Le Grps en Haspels, hier ter stede opvoeren Gravin SaUah, toonoelspel in 5 l>edr. van Georges Ohnet. De titel- en hoofdrol in dit stuk wordt vervuld door Mej. Marie Vink, die daarmede in Rotterdam en elders veel succes behaalde. Voorts treden daarin op de dames Burlage-Verwoert, Cooling Vorder- mau en Poolman, benevens Paulina Beersmans, doch ter An Mevr. Cath. Beersmans, die bij den aan vang van dit seizoen als actrice aan het gezelschap is ver bonden. Onder de hoeren, die zullen optreden noemen wij D. Haspels, Rosier Faassen, Poolman, Tartaud en Henri de Vries. Aan Alida Pruimers, de honderdjarige uit het Amsterdamsch» weeshuis, van wier feest de dagbladen dezer dagen gewaagden, is op haar jaardag door de kinderen uit het weeshuis alhier een gelukwensch gezonden. Dezer dagen ontvingen zij onder dank zegging daarvoor een fraai portret in eabinet-formaat van de honderdjarige. Zaterdagmiddag werd alhier aanbesteed het ver bouwen van het huis No. 198 aan de Westhaven alhier. Ingeschreven werd door 1884.'Zonder n. zym. 1720 - 1854 - 188« - 1898 - 3000 - 3054 - 3110 - 2184 - 2500 - 2715 schepen vrije doorvaart zouden hebben, terwyl bij den I bouw der hoogere brug dit voor 90 percent der schepen het geval zou rijn. Vooral bij de richting van den tijd om ook voor >oter schepen te bouwen, ittwoord zich tevreden te ut van minder dan 90 jet getal schepen dat niet sh reeds zal vermeerderen. gesloten, en zij hebben zich nu zei ven overtuigd dat er met de vrye doorvaartruimte ter hoogte van drie me ters, waartoe de Maatschappij zich bereid had ver klaard, 71.4 procent van de op hun last gemeten vaartuigen onder de gesloten brug door zouden kun nen varen, welke 71.4 procent nog voor groote ver meerdering vatbaar is door enkel de Boskooper stoomboot 20 centimeter te verlagen. De Directie voegt daarbij dat echter door deze opoffering de grens van het mogelijke zou liereikt worden en derhalve het belang der scheepvaart thans vordert, dat met de bereidverklaring der Maatschappij worde genoegen genomen en de bekrachtiging der bewuste overeenkomt met het Rijk spoedig volge, daar uitstel eene niet anders dan schadelijke vertra ging en wellicht afstel zou ten gevolge hebben. In de strafzitting van <lo arrondissement-rechtbank te ’s Hage had zich gisteren te verantwoorden wegens poging tot doodslag op agenten van politie, do heer J. A. De Bergh. De beschuldigde verscheen in per soon voor de vierschaar, deftig gekleed, moeielyk loopende en op een stok leunende, waarschijnlijk tengevolge van ziekte in den laatsten tijd. Met krachtige stem ve^pieldt hij naam, voornaam en leeftijd. Een talrijk publiek vulde de tribune en volgde de behandeling van deze cawe celèbre. J. Zes getuigen werden in deze zaak gehoord dnjti de feiten welke reeds voldoende bekendyÖp. substituut off. van Justitie Mr. Baron de Vos de binnenlandsche vaart gro ware de provincie niet veral stellen met de vrye doorva* percent der schepen, daar lu vrij kan doorvaren van zelf tdtl De Commissie meent dan ook te moeten vasthou den aan de eenmaal bepaalde afmetingen. Met de eischen van het spoorwegvervoer moet zeker worden rekening gehouden/ maar als de provincie al de kosten van de nieuwe brug voor hare rekening neemt en de aanleg van deze geen grootefe hellingen vergt dan men op allerlei punten van Onze spoorwegen heeft aangenomen, kan er toch kwalijk van eene opoffering der spoorwegbelangen sprake■ju. Mocht de Rhijnspoorwegfrmaatschappij meenen aanspraak te hebben op de schadevergoeding voor de hoogere 'koeten van tractie in het vervolg, dan belet niets dat de regeering deze aanspraken nauw keurig onderzoeke en daarover zoo noodigin overleg trede. Omtrent deze en dagelijks aanspraken zou misschien eene schikking mogelijk zyn, zoo maar aan de hoofdvoorwaarde wofdt vastgehouden, eene spoorwegbrug met vrije doorvaarthoogte van vier meter. f De commissie stelt voor, |»ed. Staten te danken voor hetgeen zy tot dusver iu deze hebben verricht, en hen uit te noodigen om obk bij verdere onder- handelingon met de regeering vast te houden aan hetgeen by besluit van ’21 Juli jl. omtrent de hoogte van de spoorwegbrug te Gonqi wevd voorgeschreven. De Directie der Nederlandache Rhijnapoorweg-Maat- schappij heeft zich tot de Tweede Kamer gericht met een adres betreffende de Spoorwegbrug over de Gi' ten einde haar een volledig overzicht te geven den gang van zaken, wij! door het adres vanp puteerden van 10 October zoowel de Regeer’! de Rhynspoor-Maatschappy bij de Kamer in eei keerd daglicht gesteld werd. De nu overgelegde bescheiden leveren toch het be- wys dat de Maatschappij bereid is aan alle rede- lyke eischen der scheepvaart, zelfs met groove opof fering harerzijds, zooveel doenlijk te gemoet te' komen, zoodra hare bekende overeenkomst met het Rijk door de Wetgevende Macht moge zijn bekrachtigd”. Im mers door Gedeputeerden was tot voorwaarde gesteld eene voor zeventig procent der vaartuigen, welke van omdat dan reeds 70 percent der voorbijkomende Steenwijk achtte die feiten bewezen en eischte, in aanmerking nemende dat het misdrijf geen gevolgen had, bekl. beschonken was en in ziekelijken toestand verkeerde, eene gevangenisstraf van slechts zes maanden. Nadat de bekl. levendig heeft geprotesteerd tegen de aantijging dat hy dronken was, kwam zyn verde diger aan het woord, mr. Simons uit Amsterdam, die o. m. er op wijst dat in den ziekelijken toestand, waarin deze bekt zich bevindt, die er toe geleid heeft bekl. uit de voorloopige hechtenis te ontslaan, een langdurige veroordeeling, die pl. «in casu" ech- ter als in hooge mate onwaarschijnlijk beschouwt, zou gelijk staan met den dood, weshalve hij, hoewel hij bekl.’s strafbaarheid blijft ontkennen, althans op een minimum van straf bij de rechtbank aandringt. De uitspraak is bepaald op Maandag 21 dezer. Zijn uwe planten al geborgen Op deze vraag antwoordt de heer C. de Vos in het Nederl. Tuin bouwblad als volgt Dat de luchtsgesteldheid van tyd tot tijd gewyzigd wordt, zegt ons niet alleen de geschiedenis, maar leert ons ook de ondervinding. In myne jongere jaren kreeg men met ultimo Novem ber of primo December winter en die duurde tot medio Februari of primo Maart. Hy was zwakker of sterker en duurde korter of langer, maar als het be gon te dooien ging dat door tot alles voorbij was en dan traden wij de lente in. Sedert gernimen tijd is dat anders. Met half November of daaromstroeks krijgen wij een meer of minder sterk wintertje, dat evenwel niet doorgaat. Hoe weinig jaren is het met Kerstijd of Nieuwjaar sterk ijs In Febr. of begin van Maart krijgen we dan nog een wintertje toe, dat eindigt met meer of minder sterke nachtvorsten. Ik «preek natuurlijk ren d«rregel, want uitzonde ringen zijn er altijd. Maar als men in dien eersten tyd in'den loop van November maar klaar kwam met het bergen zijner planten, rekende men de zaken in orde. In den laatsten tijd ging dat niet meer. Wie niets wilde wagen, diende te zorgen, dat zij met primo November bezorgd waren. Als het echter in de toekomst wil gaan als dit jaar, dan zal die datum primo October moeten worden. Het was Zaterdag 15 October, dat eenige voor mijn huisraam geplaatste Knolbegonia’s mij nog een prachtigen bloemrykdom te zien gaven en Zondag morgen 16 zag het er uit, of zij al veertien dagen waren dood geweest. Ook van een in dat aanlegje staande Hydrangea Otaxa waren niet alleen de bloe men vernield, maar ook de bladeren waren verflensd. Daar eene lichte ongesteldheid mij eenige dagen in de Gouwe plegen gebruik te maken, voldoende vrije i huis had gehouden, ging ik eerst den 19den dezer ruimte om door de Hrug te kunnen varen terwyl deze is eene kleine wandeling maken in don kweekery van mijnen opvolger en daar zag ik van de Cordia thyr- nitka niet alleen de bladen, maar meer dan de bovenste helft der scheuten totaal dood met de Ipwnaea japonica was tiet iets beter, hoewel deze ook veel had geleden; zoo was het ook met eene partij Jmpelopii» Peitchii-, van de Gwmera Kabrae waren al de bladeren dood. Was ik verder gegaan, dan had ik nog meer gevonden, maar het genoemde zal genoeg zijn ten bewijze, dat wij dien nacht een vorst hebben gehad zooals ik mij niet kan herinneren op dien datum ooit beleefd te hebben. Het Regeeringsantwoord omtrent de Indische Be groeting is verschenen. Ook de Minister acht groote omzichtigheid ten aanzien van de Indische geldmid delen bij voortduring dringend noodig. Van een batig slot kan thans geen sprake zijn, daar het over schot op de diensten 1885 tot ’87 zeer ver blijft be neden het totaal der tekorten op vorjge diensten. De mededeelimr van den minister van financiën doelde niet op de beschikking over eenig liatig saldo, maar alleen op een vergoeding van uitgaven, in 1888 ten behoeve van Nederl. Indië. De Minister heeft een wetsontwerp samengesteld tot règeling van die vergoeding, dat aan de overweging van den Raad van State is onderworpen, en dat bij aanneming in werking zou kunnen treden, te rekenen van primo Januari 1888. Daarmede gaan gepaard een wetsont werp tot wyziging van hoofdstuk I der Indische be- grooting, en één tot wyziging van de wet op de middelen. Dit laatste wetsontwerp was het door den J 3

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1