FANTASIE-ARTIKELEN. ipfcas DANKBETUIGING. Een Dagmeisje NOODHULP SLIJM-. HAAGPILLEN! Geen gïijs Haar meer!!! Buitenlandsch Overzicht. posterijbnT ADVERTCNTIBN. WOLFF eu ZKLÜKMIIJK, Aanbesteding van Vleesch en Vet. Breinaalden in voorraad. Knrgerlljke Stand. Haastrecht -• C, J. LANGERAAR— Mijnlieff, SCHREÜDER'S J. J. SCHRELDER. n. HEGËEIt (firma Wed. L.WELTKK) in KRISTAL, PORSELEIN, GLAS, AARDE WERK en kRESDENER BREIHACHI1-FA1IEK. Herm. WEBER, minister van financiën bedoelde. De noodzakelijkheid om Indie's productievermogen te vermeerdereu, geeft de Minister volkomen toe men moet daarom ook bedacht zijn op den aanleg van productieve werken, zeife bij begrootingen die met een tekort sluiten. In 1888 zal alle koffie die beschikbaar is aan de markt worden gebracht, zoodat er van voorraden geen sprake kan zyn. Aan de belangstelling der ambtenaren in de gouvernements-koffiecultuur kan niet getwijfeld worden-Bij gebrek aan eene voldoende hoeveelheid geschikte gronden zal op den duur niet op de groote oogsten der laatste jaren gerekend kunnen worden. De Indische regeering twijfelt er niet aan, dat bij de toepassing der cultuurplanuen voor alle koffieproduceerende streken van Java overal eene billijke belooning aan de bevolking te beurt valt. Niettemin heeft de Minister den Goüvernenr- Generaal uitgenoodigd, de verdiensten van de bevol king onder cyfers te brengen. Tegen onttrekking aan de levering wordt zooveel mogelijk gewaakt. De Minister meent, dat er geen reden bestaat om te twijfelen aan de mogelijkheid, onze tegenwoordige positie in Atjeh te blijven handhaven, mits men ver- betere, wat verbetering behoeft. Verbetering van het Indische leger zoekt de mi nister vooral in de verbetering van don toestand der uit indië terugkeerendo militairen. Een betere regeling der levende strijdkrachten, die bij de nieuwe Grondwet mogelijk zou worden, zal in overweging worden genomen. Naar het D. v. N. uit goede bron vernoemt, zal over enkele dagen de notarieele akte, houdende de statuten van het Buitenzorg fonds worden verleden. Het fonds heeft ten doel het bezoeken van 's lands plantentuin te Buitenzorg door Nederlandsche bota nici te bevorderen. Het kapitaal van het fonds zal bestaan in eene inschrijving in het 8l/s pCt. Grootboek van 15,000. Dit kapitaal is door parti culieren bijeengebracht. Het fonds zal onder beheer staan van de Koninklijke Akademie van Wetenschap pen. Om do twee jaren zullen de renten van dat fonds ten bedrage van ruim 1050, gevoegd bij de door de regeering toegezegdesubsidie van/1400 in de twee jaren ter beschikking worden gesteld van een daartoe telkens aan te wijzen Nederlandschen plantkundige. Het verblijf van den gekozene in 's lauds plantentuin zal minstens vier maanden moeten duren. Het initiatief tot de stichting van dit fonds werd genomen door den met verlof hier te lande vertoe- venden directeur vau 's lands plantentuin, aan wiens onvermoeide pogingen ook het tot stand komen der zaak voor een groot doel te danken is. Steleene gemeente heeft 10,000 meter weg te be planten aan beide zyden, dus 20,000 meter. Als de onderlinge afstand 10 M. genomen wordt, kan men dus 2000 boomen plaatsen. Kosten a 1 per boom ƒ2000. Het planten met stokken, palen enz. la 0.50 1000, Onderhoud eerste 10 jaar 2860, [Voor na- planten wegens doodgaan 200, totaal 60100. Alzoo gerekend, dat de eerste 10 jaar gein vrucht wordt geoogst. De gemeente sluit 9000 leening 4 pet., zoodat met de resteerende3000 de rimfce over bedoelde 10 jaren wordt gedekt. Alsdan berekent Payne de productie van eiken vruchtboom (de soorten worden aangewezen) op 2 50 dus ƒ5000 per jaar. Trekt men daar af 360 rente en 1000 aflossing, dan behoudt de gemeente 4640, welk bedrag jaar-i lijks door ae 1000 afbetaling met 40 vermeer derd wordt. Dusdanig is na 19 jaar na den aanleg de schuld gekweten en de gemeente in het bezit van eene inkomst van pl. m. 50Ó0 's jaars. Aaijgeuo- men dat die cijfers en dus deze borokening opdre ven is, zal het toch wel zijn nut hebben deze, wyze van flnanciee| beleid in het oog te hpuden. Kotai it Atjeh tegen het l slagen ii is 2l/g jf staan. De stoppen Op de laatste October-raarkt te Apel hebben, vol gens een schrijven van daar aan de JV- Jtott. Ct., de oude veeten tegen de Hannoveranen weer aanleiding gegeven tot betreurenswaardige tooneelon. Niet min der dan 22 lieden hebben op min of meer onaangename wijze kennis gemaakt met do vuisten, laarzen en mes sen van hun natuurgenooten. Verscheidene jassen zijn in reepen gesneden, veel aangezichten zijn als gekerfd, veel ruggen van een bloedige gedachtenis voorzien. Den dag na de markt kon men twee boerenwagens stapvoets den weg naar Haren a/E zien oprijden; zij waren beladen met patiënten, zooeven bedoeld, en op reis naar den dokter. Hadden wij hier ter plaatse een zoon van Hippocrates naar wien wij steeds smach tend uitzien hij zou dien dag op velerlei wijze zijn kunst hebben kunnen toonen. Nu was het do duitsche dokter te Haren a/E., die eerste verbanden en pleisters moest leggen, en heden nog twaalf gewonden onder zijn behandeling moet hebben. Dienzelfden dag (na de markt) kon men ook, als be wijs van de bloedige tooneelen van den vorigen avond, nog een (of meer) plassen gestold bloed op dc straat zien liggen. Onder anderen heeft een jonge man, wien niemaud overigens een kwaad hart kan toedragen, een breeden houw over wang en mond gekregen, die hij zijn leven lang als litteeken zal behouden. De zaak is, dat de woestelingen, die niet alleen met gewone, maar zrlfs met scheermessen gewapend zijn, door drank en een duivelschen vechtlust beneveld en vervoerd, er maar op los steken en snijden, en ten laatste onverschil lig wie hetiplachtoffer hunner woede wordt. Het ontzag voor de politie schijnt in bedoelde ge- kolonisseerde streken niet zoo groot te wezen als in een welgeordende maatschappij behoort. Hier en daar begint een enkele gemeente op het voorbeeld van Duitsche plattelandsstreken vruchtboo- men langs den openbaren weg te plaatsen. Zoobv. te Gasseltemijveon (Drente) en ook te Finsterwold in het Groninger Oldambt. Het is zoo gotfd als zeke;r dat deze ontregel op den «luur piet zal nalaten groot voordeel voor die gemeenten af te werpen, en daar de geldvraag en de aanvragen om geld niet weinige, ook kleine gemeenten in ons land bezighoudt, is het misschien niet ondienstig dienaangaande eene bereke ning te maken op het voetspoor van Pavne's familie kalender. Men schrijft aan het Bat. hhl. Kadja.) ,J De uitreiking van de M. W. O. aah den 2denlui nant Nijpels heeft op plechtige wijze plaats gehadi i Op den avondj van dienzelfden d4g gaf de gou vei neur te zijner eer een z. g, rid'dermaaEijd, waarbij alb gedecoreerde officieren tegenwoordig waren. Deir.. daarop volgenden avond gaven de qficieren van zijuj korps eveneens een groot diner. Men zal zich nog wel dien jeugdigen officier her inneren, die als aanvoerder eerieF patrouille van slechts eenige bajonetten, zich zoo heldhaftig heeft gedragen^ kop van h< bij gelegenheid van een onvörhoedschen aanvat vanVjgerolg. Da^ het pom| i deti vijand, dio ziqh in groot getal binnen dq linie had Weten te nestelen. Het iswechter jammer, jdat de fuselier Pruss,die het4loven validen luitenant'Nijpels i bij bedoelden aanvalJ10®**! door het op4augen van den naar dien oflwier bostëWleu lanssteek, waar- door hij zwaar gewond werd, slechts beloond is met I eene eervolle vermeldjng. Hem kómt eveneens eene M. W. O. toe. Welke noodlottigegevolgen kunnen voortspruiten uit het niet stiptelij^opvolgen van orders bij nachte lijke excursies blijkt ijiit het volgende. Op den avond van den 7den September werd door den gouverneur per telephoon gelast aan de commandanten van Kets- pan II en Larapeueroei om op dairbij aangewezen plaatsen, van het terrein eenige troepen in hinderlaag te plaatsen, vooral by dat gedeelte van eene door de Atjehers reeds afgebroken brug, natuurlijk met de noodige instrucliën. Het eene reeds in hinderlaag liggende detachement, het andere ziende aankomen en in de veronderstelling verkeerende dat de vijand in aantocht was, begon onraiddelijk te vuren, het vuur word beantwoord en de beide detachementen schoten zoo hevig op elkander, dat in een oogenblik een Ëu- ropeesch fuselifer doodelyk, en vele andere zwaar ge wond werden. Eindelijk werd de vergissing ontdekt door het geschreeuw en de commando's van beide zijden. De krijgsraad is nog bezig te onderzoeken welke commandant de schuldige is in deze noodlot tige en schandelijke catastrophe. Op den 14denen 15 Sept. werd Kota Badjaides avonds op verschillende plaatsen lievig beschoten en zelfs met lila-kogels. Het handelsblad schrijft Terugziende op de geschiedenis der week in ons vaderland, wenschen wij even te verwijlenbij de verkiezing van den heer A. C. Wertheim tot presi dent van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Een Israëliet president van het NutWie had dit voor 50 jaar gedachtHet verschijnsel is bemoedigend en toont dat Juden-hetze in ons vrije land vreemd is aan die groote middenklasse, welke werkt en voortbrengt. De keuze is ons tevens zeer aangenaam ora der wille van den persoon. Men zegt wel e<?ns dat familie-feesten daarom zoo goed zijn, omdat ze ons nu en dan in staat stellen eens openlijk aan een vader, een broeder, een vriend te zeggen wat men op het hart heeft. Valsche schaamte of de passende gelegenheid die ontbreekt, weerhoudt zulk een uiting meestal in het dagelijksch leven. Welnu een benoeming als deze geeft eveneens ongezochte aanleiding om eens te zeggen, dat wij in onzen medeburger A. C. Wertheim een voor treffelijke beweegkracht in onze stad en ons land waardoeren en dat wij zijn optreden als president van bet Nut o. a. daarom zoo toejuichen, omdat werkelijk liefde voor zijn naaste, ijverige belang stelling in het wel en wee van anderen het ge- heele optreden in het openbare leven van den presi dent steeds heeft gekenmerkt. We hebben wel eens van meening met hem verschild, we zullen in 't vervolg het zeker nog wel eens meer oneens met hem zijn, doch wij zullen, hetzij wij aan zijn zijde strijden of tegenover hem in 't gelid «taan, altijd erkennen, dat zijn beweegredenen bij het streven voor het algemeen welzijn, steeds uit oerlijk overtuiging en menschenliefde voortspruiten. Men zou iets dergelijks zeker op iemands graf kuntïen zeggen. Doch om minstens een kwigt eeuw te wachten ontbreekt ons op het oogenblikf We zeggen ons woord van waardeering dusJ Het Nut verliest een groote kracht in i Het is dus goed dat de nieuwe presut man is, die met een warm hart zich steeds van de onterfden der maatschappij aantrt gevoelt tegenwoordig dieper, inniger dali| wat menverschuldigd is aan de min ver aan hen, die van hun jeugd af aan, onder lijkste, pijnlijkste omstandigheden den leij strijden. De heer Kerdijk heeft liet Nutfjd] den goeden weg geholpen. In die rieKljl de Maatschappij voortgaan. En een presi/ de heer Wertheim, die te veel ervaring f niet een afkeer to hebben van 4°rr0i nauM ven stelsels, die niet enkel het hoofd maar i hart raadpleegt, kan in de richting der liefde goede diensten bewijzen. Nader verneemt mén omtrent den noi schipper Matthijs Taal,! van de bomschuil Argo heeft verkeere en [omtrent de reddinj en^zijne equipage het pondering 3 J N#v. ip öpjkest rukte.j lïfet ij ouib-i-ikon bemA$i4ig "bracfrt «lb dijk- paaf di schip te L1. is bjj noodwe die de beide t jjjoeg Nieuwe sch Iraoht daajvan i Mnet zeileij de ipeeps leepsgoed^ren ey I htegr^evefi ten einde rk rmfen Jv^nwel pbdei iet\hiek> werd di iknesht, hk de">V e hoogiqandd'! De equiri vlag opgezeten is'do«Ijl genaamd v. 'd. Vpt, reedj door schipper Gèrrft Gffl gekomen, doch kon tyegerj zinkende bom niet bereiken - l heeft daarop twee brails aap een lijn doen nfdrijveij naaf den logger, welke daar aan boord werilen opge4 piktvervolgeus hebben zy een hunper kabbls aani| dio lijn bevestigd zoodat 't eeno einde zich aan boord van don logger bevond. Schipper Goedknecht heeft daarop een boot uitgezet, maar door de hooggaande zeeën sloeg die vol en zonk. Nadat eenige uren ge- tobt was om die boot weder boven waier te krijgen, gedurende wolken tijd do schepelingen van de Argo- bange uren doorleefden, is het eindolyk aan de aan houdende on volhardende krachtsinspanning van schipper G. en zijne koene mannen gelukt eerst met zijn boot 5 man van do bom over te nemen en daarna do overige 4 van die equipage bij zich aan te brengen. De schepelingen van de Argo verklaren slechts van de volhardende pogingen van schipper G. en zijn visschers hun leven te danken hebben en roemen in do hoogste mate do broederlijke behande ling daar aan boord genoten. Op hun verzoek is de logger blijven doorvisscheu en heeft hen gisteravond, toon hij met lading te Vlaardingen binnenviel, aan wal gezet. Doze reddiug in volle zee by hooggaando zeeën en feilen storm verdient aller bewondering on waar deering en men mag verwachten dat de hooge Regee- riug de daad niet onopgemerkt zal laten, maar den moed van den schipper Goedknecht en van zyne koene equipage zal weten te beloonen. De Argo is kort daarna gezonken. Gansch Scheveningen was op de been tegen den tijd dat men de schipbreukelingen kon verwachten. Voor aan den Scheveningschen weg was liet zwart van de monschen, die hun een hartelijk welkom toeriepen en deelneming betuigden. Schipper Taal en zijne equipage zijn trouwens zeer gezien te Scheveningen. De vreugde in do verschillende ge zinnen is zeor groot. De vrouw van Taal was door den schrik vrij ernstig ongesteld. Betreffende de ziekte van den Duitschen kroon prins wordt de beslissing eerst ovor eeriige dagen verwacht. Professor Schrötter werd by zjjn tei'ugkeer te Weenen letterlijk door de verslaggevers dor DuitBche bladen bostormd, maar de hoogleeraar ba I den kroon prins beloofd niets over den uitslag zijner ondenide- kingen openbaar te maken. Alleen dit meende Schot-, ter te mogen zeggen, dat do geneesheeren te San Eemo het volkomen eens waren over do wijze, waarop de prins moet wordon behandeld. Of deze wijze van behandeling werkelijk zal worden gevolgd, is onzeker en hangt van verschillende omstandighoden af, even als de terugkeer van den prius naar Berlijn, waar over nog niets met zekerheid kan worden gezegd. Zondag had de politie te Londen een zware taak om do orde te handhaven tegen hen, die het verbod wilden overtreden betreffende het honden van, ver gaderingen op het Trafalgar-plein. 0e «Pull Mali' hejft veel kwaad hièraan gedaan door de wettigheid van het voorschrift der politie te betwisten De redevoeringen, door graaf Katnoky en lord Salisbury dezer dagen over den politieken toestand gehooden, worden no ook uitvoerig besproken door de Tempt. Het Parysche blad beschouwt de gemeen schappelijke staatkunde van Duitschland, Italië, Oos tenrijk eu Engeland tegen Rnsland's politiek in Bnl- garye «als een grnstige zaak voor de geheele we reld". „Immers" zegt do Tomps „dat deze vier mo gendheden samengaan en dat zij sterk zijn, dit baat niets. Het blijft hoogst onvoorzichtig het prestige en de troditioneele belangen te kwetsen van een land als Busbon], dat kan wiichtcu eu de toekomst voor zich heeft. Wachten, blijft dan ook vooiioopig het parool der Bussische regoering, vooral nu de toenadering tus- sehen Rusland eu de beide andere keizerrijken is gestaakt. Do „NoVoje Vrcmya» verheugt zich er over, dot Rüsland niet in den strik is gevallen. Blijkbaar v zegt het blad wilde men Rusland tot toenaderihg dwingen, maar dit is mislukt, en Rnslind heeft nu zijti vrijheid van handelen herkre- 1 Dit is noodig, daar men niet weet, waartoe ikte vaa den Duitschen kroouprins kan leiden, |l allo quaesties, welke bij het traetaat van Bfcr- fcr sprake kwamen, onopgelost zyn." verhóhd mot deze beschouwingen verdient Bet lit der Duitsche regeeriug tegen de Russische bijzondere aandacht. Welke Wapr.le aan ïerbod lot aanneming van Russische ifcUkkei) bij Rijksbank moet gehecht worden, blijkt uil de hhtingen, welke de officieuze Berlynsche persl er |egt. jp,Deze maatregeji zegt o. a. een d ioi l doet zien, hoe diop hier in de tooajire- (igen de Onophoudelijke heleediginj(en 1 en key worden gevoeld, waarmede de tegen- Russische; i regeering de Duitschors over- del Berlijnscho correspondent van de Standard verz&ert, (lat dit besluit onmiddellijk uit het kabi net van prins Blarnnrck afkfljmstig is. Het is het antwoord van prins Bismark op het besluit der Rus sische regeering, dat in het Duitsch gestelde wissels niet meer door de Russische Rijksbanken inogen worden aangenomen. Spoedig worden nog andere dergelijke mnatregoleu der Duitscho regeering ver wacht, want alle Russen, die te Berlij* wonen, heb ben bist ontvangen buutte uatueti by de politie opto geven. De opgewondenheid, en laten wij gernst er aan toe voegen de verontwaardiging over' do verduistering der stukken hit het dossier is in Frankrijk's hoofd stad zdo groot, dat men bijna twijfelt, of het mogelijk zal'zijn Jules Grévy op den presidents zetel te handhaven. Er blijft Jules Grévy geen andere keuze dan tusschen zyn ambt en het bijzijn van zijn schoonzoon. Dat de pogingen zijner vrien den oin hem tb bewegen het «erttb te verkiezen, kans van slagen hebben, mag men opmaken, uit het feit, dat Wilson eindelyk hot „Elysée" hreft verlaten. Tot gisteren had hij wol zijn papieren en burean in het nieuwe hotel in de „me d'Iéna," maar woon de zelf nog bij zyn schoonpapa. De oplossing van do moeilijkheid schynt men te willen vinden door een düRohllng van Alica Grdvv en Wilson, wolk plnn waarschijnlijk bij mevrouw Wilson op geen bezwaren zal stuiten, duur reeds vroeger wegens particuliere redenen van een scheiding sprako was. Omtrent den uitslag van hot verhoor ren Wilson voor den rech ter van instructie is nog niets bekend- Door het geschil tusschen de politie en de magis tratuur, die elkander over en weer de verantwoorde lijkheid voor het gepleegde bodrog verwijten, is de toestand nog ingewikkelder geworden. ÏVnar toch is de schuldige to zoeken? Of is deze althans ge vonden, waaraan schier bij niemand twijfel, bpsjaat, waar zijn dan zjjn de medeplichtigen? Bevinden zy zich bij de justitie of de politie? Nadat de prefect van politie Graguou in een openlijk schrijven beweert heeft mot de verwisseling der brieven niets te doen te hebben, riobtte zich de verdenking togen den „sous-chef" Goron, die het nieuw onderzoek drr politie in de zaUk-Calfivrel hoeft geleid. Evenals Wilson is Goron door den "rechter van instructie gehoord, maar hij, verzekerde alle bij mail. Limousin gevonden papieren en brieven dade lijk aan den heer Gragnon ter hand' gesteld te hebben. ,s In afwachting van hotgeen de geopewW instructie zal opleveren ia de verdere behandeling van de zaak Oaffarol-Limbuzin uitgesteld en hoefy tpeu genera»! Oaffarel, Loreutz en mud. Ratajtzi de vrijlieid her geven. Het proces tegen den vo(>rtv)ucbtandeo sena tor D'Andlau is geëindigd. Hij is vproqr<jeélft,*tot 5 jaar gevangenisstraf, fr. 8000 boete eu 10 jiuir verlies van burgerrechten. Ratazzi icreeg'S maanden en fr. 2000 boete. Inmiddels heeft de commissie van enquête haar werkzaamheden begonnen. Zij beeft een voorstel om al haar beraadslagingen geheim te houden met alge- meene stemmen op tweo na verworpen. Bepaald wordt verzekerd, dat "Grévy in stryd met alle andere geruchten, zyn oordeel over de zaak nog niet heeft te kennen gegeven; alleen zou hij ver klaard hebben ale hartstochtelijkheid te 1>etreuren, welke in deze zaak aan den dag gelegd wordt. Eerst als het beslissende oogenblik aangebroken is, zal hij bewijzen te weten, wat zijn plicht ia. Dit beslis sende oogenblik kan het een ander zijn: dan dat waarop ten gevolge der instructie een gerechte lijke vervolging van Wilson noodzakelyk wordt ver klaard? De vier anarchisten te Chicago zijn terechtgesteld, zonder dat een poging tot verstoring der orde wen) beproefd. Blijkbaar zijn de uitgebreide voorzorgs maatregelen, welke de regeering had genomen, vol doende geweest om allen af te schrikken. Lyst van brieven, geadresseerd aan onbekende door tusschonkomst van het Postkantoor tenig te bekomen. Mej. C. van Heroert, 's Gravenhage; J. de Jonge, Vroeswijk; V. Nelemtm, J. de Jong Van GOUDERAK A. van der Bressen, Bodegraven Van HAASTRECHT: - J. Kuipers, 't Gravenhage Van WADDINGSVEEN Robert on Co. Amsterdam De directeur van het Postkantoor, SIMONS. GEBOREN11 Nov. Krijs, oaërri 1. C. d« H«on en J. At krijn. Theodoras" Lamberts* Joseph, ouders E. E. Joriuk en E. M. A. Kabel. 12. Cornells, ouders C. Meilof eo J. C. Leniger. 18. Krijsa, ooders P. Rijohert en M. War- lenhorst. 14. Johennn Alide Adnsna, ooders M. Verschot en A. snn den Berg. GRRORENGerrigje ooders A. Steehouwer eo F. Hoekeel. OVERLEDENJ. M- Wezel, ood 6 m. Vligt GEBOREN Cornelia, ouders C. Rijnereld eu A- vin Elk. GETROUWD: A. ven Scheik ven Benschop en J. Nobel. J. Roet eo E. R. Hoedijk. De Heer. en Mevrouw 8PARNAAIJ— tan des Torren betuigen hunnen hartelijken dank voor de belangstelling bun betoond op 31 October en 13 November, zoo van hier als van buiten deze stad. Gouda15 November 1887. Voor de vele bewpzen van deelneming zoowel van bier als elders ondervonden bij het overigden van onzen barteljjk geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader, betuigen wij ook, na mens de Familie, onzen harteljjken dank. G. J. van der TOGT. J. H. van der TOGT. Gouda, 15 November 1887. Ondergeteekenden gevoelen zich gedrongen openljjk hunnen dank te betuigen aan H.H. Re genten van bet Oude Mannenhuis, voor de uitmuntende verzorging die hunne Vader en Behuwdvader tjjdens zjjn verbljjf in genoemd huis heeft genoten. Inzonderheid ook bnnne dank aan de Di rectrice, Mejufvrouw J. KEMPE en verder personeel voor de liefderjjke behandeling, ge- dprende zyn laatste ziekte ondervonden. Dank ook aan hen, ae verpleegden uit bet Oade Mannenhuis, die den overledene ter laatste rustplaats geleidden G. J, van der TOGT. J. B. VAN DER TQGT— VAN DER KIND. J. H. VAN DEll TOGT. C. VAN DER TOGT—Spek. L. van der TOGT. J. PLEMIËR. D. PLEMIËR—van der Toot. J.VAN DER ROEST. J. C. VAN DER ROEST—VAN DER ToÖT. H. HOFLAND. l W. HOELAND—VAN der Toot- Joy. van riÉN HERQ. J. VAN DEN BERG—VAN DER ToST. Gouda, 15 November 1887. GEVRAAGD. Singel R No. 185. Wegens ongesteldheid der DIENSTBODE direct een GEVRAAGD. Adres Zeugstraat G. 93 zjjn te Gouda uitsluitend, door mg verkrijgbaar gesteld bjj de Heeren Drogisten. Het geschiktste adres voor St. XIOO- LAAS-CA DEA VX is GOUWE 254. Op den 2" DECEMBER a. s. zal door de Garnizoens Voedings-Commissie worden AAN BESTEED de levering van VLEESCH en VET ten behoeve van de troepen in het Garnizoen te Gouda, voor het tjjdvak van 1 Januari tot en met 31 December 1888. De voorwaarden liggen ter lezing op het Oarnizoens-bureel en in de Kaïeruewacht. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat de algemeene voorwaarden van aanbesteding en van levering gewijzigd zjjn. Ivan LADE TIMAEDS. Agent voor Nederland, Singel 230, AMSTERDAM. De nieuwe LOXDOX is de beste van alle bestaande par- fumerien, om het grjjze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen. Maakt het haar glansrjjk eu zacht en verft niet. Prijs 83 cent per flacon en 1.50 per dubbele flacon. AIleeD verkrijgbaar te Gouda bij J. H. C. HUINCK F.Hz 122 Hoogstraat 123.-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 2