en BINNENLAND. IZEN Vrijdag 18 November. N° 3627. >pin{? 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. CHT riER I ikers, at "ff- - <i« o --h ;woond, 123 en 124, lidkade bin- 30 Januari loemde No- cho Con an door den Gouda. 1). M ENHOVEN, Molknaa», jember 1887, imbadit bjj 1 te !MAN, iendeweg. STIJN, iwstraat. siau &Zn. Bkinkkl. CHS LOOT- IKADK. CAN. aarkeuken. UWEN. PLANO. H. TAS Mourik. >ST. Abhoofin. IJL. klCTHOORN. .ATIUM. 1 WlLDl. orwaarden aatst, aan- >ofd-Depot te Uirtcht. der Zelf- l nitspat- GOUDSCHE COURANT. fb. Prijs schrikke- (jdt, moet die het van een het Ver- arkt 34, t bedrag, ekhandel ..v -PW van liet Indische leger, hoofilukolijk van de infan- van het dep. Leentvarden der ter bevordering van Nijvor- “v*"»" io ueuanaeiu: ffDe verhouding van den Staat tot de tramwegen in Nederland". »it onderwerp werd ingeleid door den heer S. Hamehnk, directeur der «Ned. Traniwegmaatschappij" die in oen historisch overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling opklom tot de Assyriörs en Persen, om aan te tonnen dat de behoefte aan gemakkelijk, snel en goedkoop vervoer zich destijds reeds liet gevoelen en toenam naarmate do beschaving toenam. Door al de versnelde middelen van vervoer is de concurrentie dusdanig toegenomen, en door de spoor- nen van deskundigen. De heer Van Baar vroeg eenige inlichtingen om trent de Indische financiën. De heer W. K. Van Dedem achtte de inrichting van het Indische l>e- stuur zeer onvoldoende en verlangde minder inmen ging van de Staten-Generaal in Indische zaken. De Minister van Koloniën waarschuwde tegen eene reorganisatie van het Indisch bestuur zonder een vast plan, en wees op dq bezwaren van decentralisatie. De beer Van Houten bestreed de aangevoerde bezwaren tegen decentralisatie en deed de toezegging om, indien hem een langer politiek leven geschon ken werd, daarop terug te komen. Hij vroeg voorts, of er nu nog redenen bestaan om den uitzettings- maatregel, toegepast op de eigenaren van I goéd Tjiomas te handhaven. Omtrent den thans in geheel Duitschland zoo veel besproken Ernst Von Bergmann, tien beroemd- sten der tegenwoordige Duitsche heelkundigen, voor zitter der Duitsche Vereeniging voor Chirurgie, schrijft de Berlijnsche correspondent der ffN. Rott. Ct.J o. a. Reeds sinds jaren heeft men tal van lijders uit alle wereldstreken hier in de Ziegelstrasse zien op gaan naar de koninklijke kliniek, die onder leiding van Bergmann staat. Wanneer men daar in de zie- keulokalen komt, hoort tnen er alle Europeesche en verscheidene niet Europeesche talen spreken door pa tiënten, die hunne laatste hoop op hem hebben ge vestigd. Zijne operatiezaal is in hun oog eene zeke re toevlucht tot genezing, even zeker als in het oog van den lijdenden bedevaartganger de plaats, wier aanblik uit de verte reeds een weldadigen invloed op hem uitoefent, de plaats, waar hij verwacht dat de kreupelen zullen opspringen, de dooveu zullen hooren, de stommen zullen spreken, alle lijdenden leniging on versterking zullen vinden. De vijftigjarige man, die er als opperheer in het rijk derchirurgie den scepter voert, heeft reeds in zijn voorkomen iets, dat indruk maakt, vertrouwen wekt en bij den leider hoop teweegbrengt. Hij heeft eene hoogst statige figuur. Groot van gestalte, breed van borst, oen flink gevormd hoofd, omgeven door een donkeren langen baard en dichten haar dos, daarbij een vriendelijk gelaat, zoo vertoont hij geheel en al het beeld van mannelijke kracht en in nemende waardigheid. Evenals van alle gróote art sen met talrijke patiënten, is er ook van hem eene de niet daaraan liggende streken zoo reeks legenden in omloop. Van tijd tot tijd hoort men uit zijne praktijk allerlei dingen, die tot aan het huiveringwekkend miraculeuze grenzen. Die be hoeven niet, allen waarheid te zijn dit hindert niets, het volk gelooft ze. Zij gaan van mond tot mond en versterken inzonderheid de Berlijners in de over tuiging dat Bergmann alles durft en vermag. Bergmann is te Riga geboren uit eene overoude predikantenfamilie, bij welke reeds meer dan honderd jaren verscheidene zoons de vaders in het predik ambt zijn opgevolgd. Ruim 250 jaar geleden is de familie uit Koningsbergen (Pruisen) naar Rujen in Lijfland verhuisd en al dien tijd is zij er gebleven. Doch nu ongeveer twintig jaar geleden kwam Ernst Von Bergmann, evenals zoovelen uitdien volksstam, naar Duitschland, naar de oude woonstede zijner voorvaderen terug. Aan de beroemde Duitsch-Russische uuiversiteit te Dorpat, het vereenigingspunt van wat in de Oostzeeprovinciën Duitsch was en die tot onlangs nog geheel en al op Duitschen voet was ingericht, heeft Bergmann in de medicijnen gestudeerd. In 1864 verkreeg hij aldaar het radicaal ais docent, na verdediging van een academisch proefschrift ffUber die Fettembolie". Nog in hetzelfde jaar ging hij ter verdere voorzetting zijner studiën naar Weenen, alwaar hij zich aan de pathologische anatomie en experimenteele studiën wijdde. Na den oorlog in den Balkan bijgewoond en nieuwe belangrijke ervaringen opgedaan te hebben i o-- ----- -----J verheugde zich dat men in Atjeh hij naar Dorpat terug en bedankte voor eene toen Ook de heer Rooseboom verlangde reorganisatie te Kieff. Daartegen gaf hij later gehoor v.“.n het Indische leger, hoofilzakelijk van de infan terie, doch wenschte daarbjjUmt advies in te win- - Würzburg. Daar vormde hij zich weldra eene schit- j terende loopbaan en bracht bet binnen weinige jaren Van 1878 tot 1882 is hij er eenige jongens in aanraking gekomen met de roede van een malende watermolen met het noodlottig gevolg dat hem de kop van romp werd gescheiden. Gisteren herdacht de hoogleeraar dr. C. 11. Buijs Ballot te Utrecht den dag, waarop hij jaren geleden het hoogleeraarsambt aanvaardde. Leerlingen en oud-leerlingen vereerden den geliefden leermeester op dezen dag belangrijke geschenken door eene ccMimisric uit de oud-leerlingen was het slaan eeuer medaille bezorgd, waarvan den jubilaris heden drie afgeslagen in gond, zilver en brons werden vereerd. Aan de eene zijde prijkt zij met de welgelijkende beeltenis van den jubilaris, aan de keerzijde met een toepasselijk opschrift. De medaille gaat vergezeld van een album met de namen en woonplaatsen der deelnemende oud- leerlingen. Nog werd den jubilaris overhandigd eene oir- konde van de stichting eener Buijs Ballot medaille, elke 10 jaren uit te reiken aan den binnen* of buitenlaudschen geleerde, die zich op het gebied der metereologische wetenschap het meest verdien stelijk zal hebben gemaakt. De tegenwoordige leerlingen boden hunne leer meester aan een marmeren beeld van Dove (den grooten voorganger van Buijs Bidlot op physisch on metrologisch gebied) op zwarte zuil. In de zitting der Provinciale Staten van Zuid- Holland van Dinsdag werden alle aanhangige zaken afgedaan in den geest der voorstellen van Gedeputeerde Staten en commission. O. a. werd het verzoek om ondersteuning der verbetering van de Kromme Aar afgewezen on het besluit om de door- vaarthoogte der Gonwebrug op 4 meter te bepalen, gehandhaafd. Daarna is de vergadering gesloten. Binnen weinige weken zal prof. Van der Hoeven met de samenstelling van een voorloopig ontwerp van een wetboek van strafrecht voor zee- en land macht gereed zjjn. Dat ontwerp zal worden onder zocht door een commissie, hoofdzakelijk uit officieren der zeo- en landmacht bestaande, na welk onderzoek het zal worden openbaar gemaakt. In du vergadering wNederl. Maatschappij heid," is behandeld: I wegen zijn geïsoleerd, dat zij de concurrentie niet kunnen vol houden. Spr. oordeelt dat de Staat, die spoorwegen aaulegde, het aanleggen van tramwegen behoort te steunen, ja, daartoe verplicht is daarbij op Bel- ~*;14'*, waar dit reeds volgens w^jt^lijke rege- In de belangrijke daarop gevolgde discussie werd o. a. als grond voor staatshulp aangevoerd, dat de stuurslid van den boud, in de talrijke vergadering het spoorwegen alles centraliseeren en aan ’t platteland woord. Het gebouw maakt een aangenamen indruk zijn intellectueele bewoners oatrooven, terwijl tram de Zondagschool wogen, decentraliseerend werkende, het beste mid- i V..A-.i .i om, te behouden op het platte- Aangenomen werden de wetsontwerpen: tot ver- vau Hoofdstuk II der Staatsbegrooting voor 1887 tot verlenging van den termijn betreffende het heffen en verzekeren van invoerrechten en accijnzen tot wyziging van Hoofdstuk VIII der Staatsbegroo ting, dienst 1886, en tot bekrachtiging van provin ciale belastingen. Bij het algemeen debat over de Indische begroe ting drongen de heeren Cremer en Van Gennep aan op de invoering van plaatseljjke en gewestelijke be sturen. Bovendien verlangd# de heer Van Gennep opheffing van den uitzettings-maatregel, toegepast op de eigenaren van het landgoed Tjiomas. De heer Kielstra drong aan op reorganisatie der in de veldlazarets, gedurende acht maanden, keerde genietroepen en verheugde zich dat men in Atjeh j hij naar Dorpat terug en bedankte voor eene toen niet van stelsel verandert j ontvangen benoeming bij de Russische uuiversiteit w r aan eene roepstem uit Duitschland en aanvaardde de betrek king van directeur bij het groote Juliua-hospitaal te terende loopbaan en tot de hoogste eere. werkzaam geweest. Toen in 1882 de hooggevierde chirurg Langen beek op pensioen werd gesteld, werd Bergmann in zijne plaats te Berlijn benoemd. In het winterhalf jaar opende hij, omgeven door de busten zijner drie beroemde voorgangers Graefe, Dieffenbach en Lan- genbeck, in de opemtieziarder Berlijnsche kliniek zijne chirurgische voorlezingen, die tot de meest be zochte der universiteit behooron. Ten gevolge eener uitbreiding der polikliniek en vermeerdering van het -aantal vaste artsen kreeg hij ten vorigeu jare onge bet land- veer tweehonderd geneeskundigen uit de oude en I nieuwe wereld bij zich, terwijl hij door eene reeks gelukkige operatiën de meest gezochte'heelkundige is geworden, Zijne pogingen om het antiseptisch verband zooveel mogelijk voor het slagveld en veld- lazarcth bruikbaar te maken, hebben geleid tot de constructie van het thans overal gebruikelijk subli maat verband. Eene commissie, bestaande uit de ge zamenlijke hoofdofficieren van gezondheid bij het Duitsche leger, die destijds ten behoeve van her vormingen in den militairen gezondheidsdienst was byeengeroepen, heeft toen met algemeene stemmen Bergmann’s sublimaatverband als het geschiktste er kend. Met hetzelfde eenvoudige en aantrekkelijke behan delt hij rijken en armen, hoog- en laaggeplaatsten onder zijne patiënten gelijkelijk. Daarin is hij de menschenlievende arts, die in een kranke slechts den lijdenden hulpbehoevenden mensch ziet. Jaar in, jaar uit, begint hij reeds des ochtends ten 6 ute zijne werkzaamheden, en wel met operatio-oefeningen. des zomers voor de studenten, des winters voor de militaire artsen In den loop van den dag heeft hij, imvens zijne voortdurend wetenschappelijke werk zaamheden en de uitoefening van zijn professoraat, ook nog zyne uitgebreide practijk. Daarbij komt dat hij des nachts dikwijls niet slechts bij zijne eigene patiënten wordt gehaald, maar ook door zijne collega’s wordt opgeroepen om hulp of advies, en daartoe is hij altoos even bereidwillig, Eens vroeg ik hem, wanneer hij dan toch wel tijd vond om te eten en te slapen, en glimlachend gaf hij mij ten antwoord dat moeten artsen, die veel drukte hebben, zich maar afwennen." GOUDA, 17 November 1887. Het nieuwe gebouw van den Protestantenbond te Haastrecht is Dinsdagavond ingewijd met eene rede gië wijzende, van Prof. Tiele. Ook voerden de boeren Dr. Vander ling geschiedt. Me uien, predikant der gemeente en voorz. der af- deeling Haastrecht en Ds. Schim van der Ixxjff, be- woord. m «n is behalve voor vergaderingen en van den Bond, ook bestemd voor de Nutsvergade- del zijn om intellect te behouden op het platte- ringen en dergelijke bijeenkomsten. land. In den Prins-Alexanderpolder onder Zevenhuizen StatöD-GölieraaL Tweede Kamer. Zitting wordt tegenwoordig veel kool verbouwd en daar- van Woensdag 16 Nov. mede goede zaken gemaakt. Zij wordt te Rotterdam J aan de markt voor 7 a 8 cent per stuk verkocht, of 1 hoogiug ook wel bij den hoop op het land, de opbrengst is ’QO’’ dan ongeveer 1400 per bunder. Een bunder kool land wordt verhuurd tegen 450. De hit van den bakker A. v. Tol te Moercapelle is door nalatigheid van f --

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1