r0NING 1 BINNENLAND. >pmg. N9 3629. Woensdag 23 November. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ping LAM) GEVER, 1887, de» iois «Har- ?OTS uveautés. ie fijnste IK, endeweg. lil pn.”‘ J 5! •A 1 De insending van GT. advertentiön kan geschieden tot éïn uur des namiddags van den dag der uitgave .-J' hi 1 I ~J GOUDSCHE COURANT N No. 131; No. 23, I No. 210, j No. 30a G No. 70 U No. 148, 887. emde No te Gouda. VEN uilen loemde, by De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De pry» per drie maanden is 1.25 franco per post 1.50. 237, be- nv; arden; No. 103, ten kantore NUHOFF iHLSTEDE taren neeute 9. rjjen met 1 g mot aan ris S. HNET. uur. P. MAHL- rgambacht is dinsdag MBER 1887 ten 11 ure, L. Oskam jn n en te ver- Koloniën antwoordde dat juiste onkosten voor den Atjeh-oorlog en deed de mededeeling dat de "j voor intrekking van den nog niet gekomen achtte, daar voor de orde en den kajnitspas- i ma- 100 KG. R8T per t 25 KG. ADVERTENTIÈN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschgnt Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. verk agen lag tan 9 GOUDA, 22 November 1887. Gisteren middag ten 12 ure werd het stoffelijk overschot van den hoer W. Brand van Straaten, wiens overlijden wij in ons vorig nr. mededeelden, ter aarde besteld in tegenwoordigheid van vele belangstellen den, waaronder Burgemeester en Wethouders dezer Gemeente, verscheidene raadsleden, kerkvoogden der Herv. Gemeente enz. enz. Geheel overeenkomstig den aard van den overle dene droeg deze droeve plechtigheid een eenvoudig karakter, waarom zy echter niet minder indrukwek kend was. Vrijdag nacht is in Den Haag overleden de heer O. baron van Wassenaer van Catwyck, sedert het jaar 1866 lid van de Tweede Kamer der Staten- Generaal voor het hoofdkiesdistrict Leiden. Do overledene behoorde tot de anti-revolutiopaire party en stond bij die party in hoog aanzien, zoodat hij herhaaldelyk tot voorzitter van hare parlementaire cluji werd benoemd en in gewichtige omstandigheden als haar woordvoerder optrad. Ook buiten den kring zijner geestverwanten echter ge noot de heer Van Wassenaer hoogachting, wegens zijn eerlijk en rechtschapen karakter en het aan trekkelijke van geheel zijn persoon. Gisteren is door de politie alhier, sis vqcdacht tan diefstal van een ketting met touw, ten nhdeele van den schipper C. A. v. d. Poll, aangehouden sekere G. N., zeilmaker ie Gouda, die al meermalen met de justitie kennis maakte. De ontvreemde voorwerpen reeds door hem verkocht, zijn in beslag genomen. Dinsdag 18 October had, blijkens liericht uit Curasao de installatie plaats van het nieuwbenoemd lid van het Hof van justitie aldanr, mr. E. Opzoomer, in eene daartoe bijeengeroepen plechtige openbare zitting van dat rechtscollege. Drie arbeiders uit Reeuwijk en Waddiuxvoen stonden Zaterdag in hooger beroep voor het Gerechts hof te ’s Huge terecht. Zij waren door de Rechtlrank de eertle tot 2. de tweede en derde elk tot 4 maanden gevangenisstraf veroordeeld, ter zake dat zij op 31 Mei jl., bij eene werkstaking zonder voorafgaande twist met de werkgevers, openlijk en met vereende kracht geweld hadden gepleegd tegen hunne mede-arbeiders, die don arbeid hadden voortgozet. Bekln. ontkenden pertinent de hun ten laste ge legde feiten te hebben gepleegd. Mr. Harmens, adv. te Rotterdam, die als verdedi ger voor den tweeden en derden bekl. optrad be toogde dat, al was het bewijs voor de in het vonnis vermelde feiten geleverd, hetgeen pl. niet toegaf, art. 141 W. v. S. R. toch nimmer! daarop kon wor den toegepast. Pl. concludeerde derhalve voor zijn beide cliënten tot vernietiging van het vonnis a quo en vrijspraak. Adv.-gen. mr. Bijleveld achtte bet vonnis des eersten rechters volkomen juist gewezen cn geloofde niet dat de verdediger er in geslaagd was de motieven daarvan te ontzenuwen. Z. E. G. A. requireerde derhalve de bevestiging van dit vonnis. De uitspraak is liepnald op 1 December a s. „Admiraly Pier* en was kap. Taat tengevolge van den zwaren mist verplicht geweest voor anker te gaan liggen. Toen had het ongeluk plaats en werd de .Schol ten" aan bakboord, door een aanvankelijk onbekend gebleven stoomschip, dat later is gebleken de .Rosa Mary" van Hartlepool te zijn, ingeloopen. Weinige minuten later was het fraaie, zwaar ge havende schip, dat op verschillende plaatsen water maakte, in d< diepte verdwenen. Bij laag water zijn de masten nog zichtbaar. Het zinken ging zoo snel dat de bemanning met dn meeste moeite slechts 2 der 4 booten, die aan boord waren, te water kon laten. Daarbjj kwam dat de meeste passagiers zich te bed in de hutten of in het tusschendek bevonden en dat de tijd ontbrak om aan hun redding te den ken. Zij, die zich niet op dek bevonden, toen de aanvaring plaats had of er onmiddelljjk op kwamen, waren reddeloos verloren. De schok was verschrikkelijk en er heerschte, zooals te begrijpen is, onder de doodelijk verschrikte passagiers een onbeschrijfelijke paniek. De meesten hunner schenen als waanzinnig. Er hadden hart verscheurende tooneelen plaats. Moeders hielden hun kinderen vast omarmd en waren niet van de plaats waar zij zich bevonden weg te krijgen. An deren vlogen van de eene zijde van het schip naar het andere roepende, schreeuwende en smeekende. Weer anderen lagen geknield en baden hardop. De bemanning verdeelde onder de passagiers al de red- dingsgordels die zij in die oogenblikken machtig had kunnen worden maar het aantal was niet groot ge noeg om een ieder te voorzien. Enkele passagiers hebben echter aan die gordels hun leven te danken. In de namiddag van Zaterdag hadden enkele pa- sagiers zich geamuseerd, met die nuttige reddings- toestelleu te probeeren; zij hadden toen de gordels jiangepast, weinig verwachtende, dat zij deze eenige uren later zoo hoog noodig zouden hebben. De twee sloepen, die men had kunnen uitzetten waren zoo overvol, dat zij elk oogenblik dreigden te zinken, het was aan do daarin geredden dan ook ón mogelijk om de ongelukkigen, die zij met de golven zagen worstelen te hulp te komen. Zij moesten voor de oogen der geredden verdrinken. Een der geredde passagiers de heer Stepny verhaalt dat Kapitein Tnat, te midden der verwarring vuurpij len liet afsteken, hetgeen de opmerkzaamheid trok van de „Ebro” een stoomboot bestemd voor de kust wacht, die onmiddellijk te hulp kwam en tot 4 uur op de plaats van het onheil bleef en de geredden op- nam. Het grootste gedeelte der verongelukten zijn Duitschers en Hollanders. Zij, die zich in de sloepen hebben geborgen, 85 in getal, werden te Dover aangebracht en vonden een onderkomen in het Zeemanshuis aldaar. Er werden dadelijk de noodige maatregelen geno men, om zoo noodig hulp te kunnen bieden en tal van sloepen vertrokken naar de plaats des on heil». Daar zich een paar zeilschepen in de nabijheid bevonden, is het mogelijk, dat zij eenige personen hebben weten te redden. Officieel wordt gemeld, dat 12 lijken te Dover zijn aangespoeld, waaronder die van j sagier Blanc, van den eersten officier, vierden ohinist enz. enz. De meeste lijken bevinden zich echter in het schip. Al schitterde hij in het parlement niet op den eersten rang, zijne adviezen werden gaarne gehoord, omdat men wist te doen te hebben met een man van overtuiging en van gematigde denkwijze, die het met zijn land eerlijk meende cn voor de practische volksbelangen een geopend oog had. Bij meer dan ééne gelegenheid is ook gebleken, dat Van Wasse naer niet geheel opging in Zijne partij. Voor de militaire loopbaan opgeleid, diende hij gedurende eenige jaren zijn land als officier der genie, en ofschoon hij den dienst vroeg verliet, toonde hij, als lid dor Kamer nog alt|d veel belang te stellen in de militaire aangclegonhAlen. Gedurende vele jaren was de overledene aan den persoonlijken dienst des Konings verbonden. Aan het Hof bekleedde hij belangrijke betrekkingen, zoo o. a. de function van opperceremouiemeester en opperstalmeester. Van Wassenaer was eert menschlievend man, on zijne groote fortuin stelde hem in staat, velerlei in stellingen van openbaar nut krachtdadig te steunen en vele weldaden om zich bwq te verspreiden (N. R. Cl.) Staten-Generaal. Twezdk Kamzk. Zitting van Maandag 21 Nov. In de zitting van gisteren was ingekomen bericht van het overlijden van den heer O. baron Van Was senaer van Catwijck. Op voorstel des Voorzitters, die den overledene herdacht als een door allen diepbetreurd en hoog geacht medelid, werd besloten de mededeeling met een brief van rouwbeklag te beantwoorden. De beer Keuchenius bracht eveneens hulde aan de nagedachtenis van den ontslapene, die met ernst, waardigheid, trouw en minzaamheid de belangen des Volks behartigde naar de anti-revol. beginselen. Bij het voortgezet algemeen debat over de Indi sche begrooting drong de hoer Keuchenius aan op een duidelijker groepeering van de kosten van don Atjeh-oorlog en achtte hij een pacificatie alleen mo- gelijk door erkenning van het Sultanaat onder onze souvereiniteit. Voorts bleef Spreker aandringen op intrekking van het uitzettingsbesluit tegen de heeren Sol en De Sturlen De Minister van afscheiding van de niet mogelijk was, gouv.-generaal het tijdstip uitzettingsmaatregel r-~ -*■ hij bij torugkeer niet kon instaan rust op het landgoed Tjiomas. Het algemeen debat is daarna gesloten. Bij de behandeling van Hoofdstuk II (uitgaven in Ned. Indië) verdedigde de Minister de over brenging van het grootste gedeelte van de Alge meens Secretaris naar Buitenzorg in hot belang van oene spoediger afdoening van zaken. Het stoomschip IK. A. Schollen, kapitein Taat, Za terdag 19 November, des ochtends te 7 uren, van i Rotterdam naar New York vertrokken, met 160 pas sagiers on 54 man equipage, is,, volgens bij de Noord- i Amerik. Stoom vaart-maatschappjj ontvangen telegram, i 20 Nov. des ochtends bij Dover gezonken door aan- varing met oen Eugelsch stoomschip. In het geheel zouden omstreeks tachtig der opva- i renden van de V. A. Schollen zijn gered. Des avonds 10 uur bevond de „Scholten" zich ongeveer drie mijlen van Dover, ten Z. O. van den

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1