die. !1 M 1 IH. Zri. age 8SJ IB. BINNENLAND 1887. en in eene *1(1 van korps. icesters rkcn I Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. i t verlof eerd gen.” 3630. I a. z A aken. uur. en. LUX. NG, eg, D 36. I t I Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittingen 1887. 4 Dezer dagen slaagde te *s Hage voor het acte- examen lager onderwijs de heer A. Steijl, uit Gouda. ver- ondernemingen in 'VANGST voor GOUDSCHE COURANT: ■i t van Ander- tot wachtzalen Men schrijft uit Alfen aan Door den bouwman Zaal, De heer Regensburg, tand-arts, die sinds eenigen tijd geregeld onze gemeente liezoekt, zal voortaan, blijkens achterstaande advertentie, behoeftigen kos teloos behandelen. Met erkentelijkheid zal zeker van dit gratis spreek-uur worden kennis genomen. Ten voordeele van de van warm voedsel aan door den heer J. A. van oen bundel CE KOOP de zaak in •.ikelen met het water. 3, aan het Naar de N. R. Ct. verneemt, heeft de heer mr. J. van Gennep besloten, na de ontbinding der tegen woordige Kamer zich niet weder verkiesbaar te steden. i Sommige zijner vroegere gedichtjes zijn zeer bekend geworden door de geestige voordracht van den cou- i plet-zanger Chrétie^ni en do thans uitgegevene zijn in denzelfden trant. Wij vestigen derhalve daarop de aandacht van liefhebbers van luimige lectuur. Gisteren morgen omstreeks half negen uur is in den IJsel nabij de Mallegatsluis alhier drijvende ge vonden het lijk van den schipper Theodorus Lam mers, gezagvoerder van bet schip Lida, gedomici- leerd te Nederweert, naar gissing oud 36 a 37 jaar. Men vermoedt dat hij door de duisternis in het water is geraakt. Vereeniging tot verstrekking behoeftige schoolkinderen is 1 Dieren Bijvoet te ’s-Hage luimige gedichtjes uitgegeven, waaronder unnnngOn mj uw» »wr uou h verscheidene, geschikt om te worden voorgedragen. wachthuis wordt gereed gemaakt. Bij het voortgezet debat over de Indische begroo- Uitgaven in Ned. Indië) werd 1 amendement van den om den post van 1000 voor de Algemeene Secretarie van Ba- Maandag werd op de algemeene liegraafplaats te Boskoop het stoffelijk overschot ter aarde beiteld van den op den 17den dezer overleden heer K. J. W Ottolaudor. Bij het graf verzamelden zich vele leden der Pomo- logische Vereeniging, waarvan hij een der oprichters was, de leden van het bestuur der Vereeniging voor volksontwikkeling, het hoofd der gemeente en andere belangstellenden, om de te bewijzen laatste eer aan den overledene bij te wonen. De beer Ottolander werd om zijne kennis op pomo- logisch gebied in geheel Nederland en in het buiten land bij velen gekend en hooggeacht. De gemeente verliest in hem voel, en vooral bij do P. V., waar van hij 2de voorzitter was, laat hij eene niet te ver vangen plaats na, en zal zijne nagedachtenis in hooge eere gehouden worden. De inrichting is in Februari in gebruik geno men en reeds werden daar tot October 38 gezinnen, te zamen 189 personen sterk, opgenomen Na de ontsmetting en zuivering dor huizen, waar de ziekte voorkwam, en nadat de vermoedelijke oorzaak, waar mogelijk, is weggeruimd, betrekken de in de wachtzalen gehuisveste personen zoo spoe dig mogelijk weder hunno huizen. De Minister van Waterstaat brengt ter algemeene kennis, dat op don aanstaanden Nieuwjaarsdag gele genheid zal bestaan tot overbrenging per telegraaf van Nieuwjaarskaarten, in het onderling verkeer der Noderlandsche Rijkstelegraafkantoren. Formulieren voor deze nieuwjaarskaarten, voor zien van een stempelafdruk van het kantoor van af gifte, zijn gedurende de maand December bij alle rijkstelegraafkantoren verkrijgbaar tegen den prijs van tien cent. Elke nieuwjaarskaart mag ten hoogste tien woor den bevatten. De naam der plaats van afzending wordt ambtshalve rafedegeseind. De aflevering ter plaatse van bestemming, ook van de op 31 December aangeboden kaarten, geschiedt, indien eenigszins mogelijk,'op 1 Januari, zonder om slag en zonder ontvangbewijs te vorderen. Bezor ging buiten den gewonen bestelkring der kantoren vindt niet plaats. In het Indisch Genootschap heeft dezer dagen Dr. Schaepman, lid der Tweede Kamer, een rede gc- houdei) over Jan Pietersz. Coen, welke strekte cm die historische figuur te verheerlijken. De rede tuigde van vurige bewondering voor den stichter van Batavia. Ten slotte wekte de spreker op, meer voor Indië te doen. Hij legde Corn de woorden in den mond z/Maak nog Indië tot een Nederlandsch rijk. Denk aan den kleinen mat, uw jongeren broeder, bovenal uw broeder, denk er aan (kt gij niet ver overen, maar beschaven motet, dat gij zijt zege- brengers, niet eigenaren, maar rentmeesters. Denk er aan dat gij niet uit Iqdië moet halen wat er uit te krijgen is, maar alloón wat u tookomt naar recht en billijkheid, doch dat gij allereerst Indio groot hebt te maken. Will gij een volk zijn dat niet alleen het koningschap? verwierf door Rubens kunst, maar souverein zijn als koniaal rijk, denk er dan aan Insulinde te maken tót een waarachtig men- schelijk, christelijk rijk. Desespei de begane misslagen niet in oofcweqi in Indië iets groots te verriahteu mijn volk, zelf groot Wannojie de goede dingen, zoo eindigde de redenaar want daarin ligt de hoop op goede uitkomst en de poezie der victorie, die nooit vergaat. Bij den bouwman A. v. <1. S. to Moorcapello ia in het begin dozer week ingobrokon. De diof of dieven hebben zich tot do woning toegang verschaft door de sluitboom van do deur der dorschvloer door te zagen. Er is echter niets ontvreemd dan wat tarwe en eenige kippen. Omtrent de daders is niets bekend. In hot laatste verslag aan het gemeentebestuur, uitgebracht door den inspecteur dr. Janssens omtrent het geneeskundig toezicht te Brussel, wordt melding gemaakt van de oprichting van wachtzalen, poste sa nitaire, bestemd om de bewoners van besmette huizen tijdelijk te herbergen, terwyl de ambtenaren van den gemeentelijken ontsmettingsdionst de besmette wonin gen ontsmetten. Tot dat doel is naby de oude poort lecht een gebouw aangekocht en U ingericht. Men vindt daar de noodige bedden, toiletartikelen, oenen ontsmottingsoven, badinrichting enz. Ingeval de gehuisveste personen niet tehuis hebben gegeten, ontvangen zij bons voor den maaltijd, die in het uS. 1OHNET. (Ion Rijn min het Goudsohe rijpad alhior, zyn bij het graven in zijn grond gevonden twee aarden potjes met achttien stuks zilveren munten van verschillende grootte, op ééne waarvan het jaartal 1573 voorkomt. De munten schijnen van Spaanschen oorsprong to zyn en de potjes zijn zeer beschadigd. Ter plaatse waar zij gevonden zijn waren de over- blyfselen van eene zeer oude fundeering aanwezig, blijkbaar uit den grooten vorm der gebezigde metsel steen. De potjes en de munten zijn, door de zorg der po litie, ter onderkenning opgezonden aan het Penning kabinet te Leiden. GOUDA, 24 November 1887. VERGADERING VAN DjCN GEMEENTERAAD. Vrijdag den 25 November 1887, des namiddags ten 1 ure. Ten einde te behandelen Het voorstel betreffende eene wijziging der Ge- meente-begrooting, dienst 1887. Het adres van W. M. de Jong betreffende eene waterpomp min den Korten Tiende weg. Het voorstel van den Heer Dr. F. H. Q. van Iterson betreffende eene reorganisatie van de genees kundige armenverzorging. De benoeming van eenen len Onderwijzer aan de 2e Burgerschool voor jongens. Dr. L. Heldring* predikant te Zandvoort, heeft voor het beroep bij de Horv. Gem. alhier bedankt. kunst, maar souverein zijn ah^koniaal rijk, denk oreert nietTrek jueirtie. Daar valt iten, maar wees dan, Lojien wij niet aan daarin ligt de hoop op goede uitkomst en de De rede, welke zeer veel byval vond, werd uitge sproken voor een groot en aanzienlijk auditorium, waaronder de Ministers Heemskerk, Du Tour van Bellinchaven, Bloem en Bastert, en vele Kamerleden. Het wetsontwerp tot bekrachtiging van het leenen van finantieele hulp aan de Vorstenlanden is weder bij de Tweede Kamër in gediend. De Minister houdt vol dat de zeer bui tengewone omstandigheden, die den maatregel recht vaardigden, werkelijk aanwezig waren en dat poli tiek belang daarvoor geen drijfveer was. De hulp verzekerde het bestaan van de suiker-onderne- miugen. Een wijziging van bet landhuur-reglement in den zin van verlenging van den huurtermijn en ’t ves tigen eener betere rechtsverhouding voor de huur ders is aanhangig gemaakt. De oprichting op Java van proefstations voor de suikercultuur kan bij té kortschietén van particuliere krachten op regeeringshulp rekenen. Hun die be scherming der nijverheid, ook in Nederland wensch- ten, wijst de Min. op het verschil tusschen deze buitengewone hulpverleening en ’t geen men voor de industrie in ’t moederland noodig acht. Verschillende inlichtingen gevende omtrent de -- j_-1 nagevoerd, waarbij aan den Gouverneur-generaal het initiatief van han delen is gelaten, wenscht de Min. de thans gevolg- y J-’~-Lx— -:-t staat, dat de beklaagde de verantwoordelijke man is i H^8 precedent beschouwd te zien, voor heeft met het doel te beleedigen en de feiten, door hem gesteld, al dan niet waar laatste acht spr. niet aangetoond, en neemt, dat de aantijging tegen beter weten is ge- J ting (Hoofdstuk II: laster in geschriften tot een gevangenisstraf voor den tijd van 4 maanden. De verdediger mr. W. A. Paap pleitte ontslag van rechtsvervolging, op grond dat bekl. atleen had geschreven in *t algemeen belang, en dit volgens art. 261 Wetb. van Strafr. niet strafbaar is. De uitspraak zal 29 dezer plaats hebben. De rechtbank te Amsterdam behandelde Dinsdag de zaak van VVilh. Mart. Büchener, die ‘\n Recht voor allen van 22 Maart, onder den titel Een moordhol, een beleedigend artikel had geschreven tegen de directeuren der Wester-suiker-raffiimderij, waarin hij den directeur en Barbe beschuldigde van diefstal op lx>eto en loonen, het aanhitsen van een bloedhond waarop de maatregel en hot slaan met oen zweep. Na een uitvoerig verhoor van een achttal getui- gen behandelde het O M. de vragen, of het vast- <le handelwijze, als in strijd met zijne inzichten, niet de plaatsing der artikelen of hij geschreven i zijn gebleken. Dit j van 22 en 23 Nov. daar hij aan- Pj r weten i schied, eischte hij veroordeeling van bekl. wegens i na discussie verworpen een --4--e - heer Keuchenius om overbrenging van tavia naar Buitenzorg, te schrappen. Bjj de afdeeling Justitie verklaarde de Minister van Koloniën, dat hij zal aandringen op voorstellen tot verbetering van het faillietrecht in Indië, en dat voorstellen omtrent de voordracht van rechterlijke ambtenaren aanhangig zyn. Voorts werd nog gediscussieerd over de bestrij ding van den opium-smokkelhandel en verminde ring van den erfpachts-canon. In deze zitting werden do afdeelingen opnieuw samengesteld die tot voorzitters kozen de hoeren De Beaufort, Lohman, v. Gennep, v. d. Loeff en Gleichmm. Bij het gisteren voortgezet debat over de Indi sche begrooting werd door den heer W. K. Van Dedem een amendement voorgesteld, strekkende om het hoofdgeld voor de heerendienstplichtigen op Java en Madura te verminderen, die vroeger niet den vollen dienstplicht hadden behoeven te vervullen. Dit amendement, door den Minister bestreden, word verworpen met 56 tegen 11 stommen. Een amendement van den heer Van Dodem om

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1