0NI»G BB. 1X° 3631. 'UIIG, ners BINNENLAND. ilen.s t 7 weeitio 2 rcor in w kaiarr- m Waar 7 on do 2 i«n van v omnk* 'ZING, 7 •lo**(*n 2 mgen- ODEN J lilt jdi 2 va.'o sn de erina, 7 n ver- 2 n den w j van aa i der! Besmettelijke Ziekte. Zondag 27 November. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. en Co. Lionel, iddingeveen, rolder van mtiaren, in tarna voor I SCHUUR, jetten. TB consulteren f enz. I Gouda. lijnloos. Bjj deze Courant behoort een Bijvoegsel. 'iSpllW q-’7 - en VER- an Boek- ida. geven, voldaan ’t.) 1 des DON- 2 ure gratis :ad, liefst i. kenen en Aanbie- o «Klerk» f Jr., te S, gevestigd i op DINS- >orm. 11 nre, 1RK, in het S8CHUUR, lere getirn- de deur hun zoo GOUDSCHE COURANT. GOUDA, 26 November 1887. Burgemeester en Wethouders dezer gemeente heb ben bepaald, dat de verkiezing voor een Lid van den Gemeenteraad, ter vervanging van den heer W. Brand van Straaten zal plaats hebben Dinsdag 20 December. Do heer M. J. van Gelder alhier deed met gun stig gevolg het examen van huis-akte, middelbaar onderwijs, voor boekhouden. van w lichte ijden, 7 latuur 2 iddel, V in ii abten 7 f. er- 2 uiten, w tnzi n m loeno 7 A| o* 2 men versiert hem wellicht met den bijnaam van den briefjes-dokter en andere neringdoen den kiezen in voorkomende gevallen zeker niet dien weinig meegaanden medicuszijn practjjk krijgt zoodoende een gevoeligen slag. En hij moet toch ook levenDit zjjn dan nog de beste en de eerlijkste onder de ge- neesheeren. Maar ik heb er een gekend, die, wanneer hij bij mqnschen geroepen werd, van wie hij vermoeden kon, dat een biljet aan u minder aangenaam zou zjjn, meegaande was, dat hij niet den naani der besmetteljjke ziekte noemde hij behan delde ze wel volgens den eisch der weten schap, doch gaf er een anderen naam aan of verzweeg althans den waren aard der ziekte, zoodat hjj den huisvader niet eens plaatste voor de moeiljjke keuze tusschen zjjn plicht en zjjn beurs. Met het volste recht kon de man steeds verklaren, dat hjj niet wist, dat er besmettelijke ziekte te zjjnen huize aan wezig was. Neen, de wet zooals zjj thans luidt, is een wasse neus en wordt op allerlei wijze ontdoken met medeweten van hen, die in de eerste plaats geroepen zjjn te zorgen voor de openbare gezondheid. Bovenstaande beweringen laten wij geheel voor rekening van onzen zegsman. Hjj behoorde niet tot onze gemeente, zoodat zjjne aanmer kingen niet sloegen op Goudscbe toestanden. Wjj willen zelfs aaunemen, dat de artsen hier ter stede beter inzicht hebben, in 't geen het algemeen belang van hen eitedt en dat boven staande schets wat sterk gekleurd is. Doch wjj kunnen niet ontkennen, dat er een kern van waarheid ligt in hetgeen hjj zeide. Enkele onzer persoonlijke ervaringen bevestigen ons in het vermoeden, dat de uitvoering der wet niet aan hare goede bedoeling beantwoordt. Wat kan daarvan de reden zijn Vooreerst gelooven wij, dat vele artsen niet ingenomen zjjn met de bestaande wet, omdat zjj gebrekkig is engeene afdoende bestrjjding waar borgt. De door haar veroorzaakte last weegt in hun oog niet op tegen het problematieke nut, dat zjj sticht, en deze mindere ingenomen heid heeft dan tengevolge, dat zij hare bepa lingen niet con amove opvolgen maar alleen voor zoo ver dat noodig is om niet in botsing te komen met de autoriteiten. Zoo meenen wjj te weten, dat vele artsen, misschien wel de meeste voor mazelen al die drukte biet noodig vinden, zoodat minder nauwgezette medici er al spoedig toe komen om met die ziekte de hand te, lichten. Naar onze meeniug ten onrechte, want behooren mazelen niet in het kader der wet, laat men dan den koninklijken weg be wandelen eu aandringen op wjjziiring in dat opzicht. Zoolang dit niet geschied is, behoort elk rechtgeaard burger zich daaraan te houden. Er zjjn er die al de maatregelen tegen de zoogenaamde kinderziekte onnoodigen bal last vinden, omdat men toch nagenoeg mach teloos is in den strjjd tegen de besmetting Men plakt een briefje aan de deur, de kinde ren mogen niet naar school. Uitstekend. Maar de man gaat naar de komedie of het koffiehuis, doet zijn zaken aan de beurs of komt, als zjjn betrekking dat meebrengt, wel in de huiska- mers zjjner handelsvrienden of meestersde vrouw gaat naar de kerk, hnar werkhuis, enz. 1 de kinderen spelen buiten met hun kor nuiten, de meid doet boodschappen en zoent misschien op straat de kinderen van de buren, _’.s ze even te voren aan het bed der lijders geweest is of babbelt een half uurtje met andere dienstboden, die kinderen bjj zich hebben ot althaps dadelijk daarna ze thuis zullen vin den. Maar dat zjjn onverantwoordelijke han delingen, zegt iemand. Eilieve I hoe diep zit bjj sommige menschen het besef van verant woordelijkheid jegens den naaste, vooral bjj jongelui zooals de meeste dienstboden Daarbij komen nog godsdienstige meeningen van minder ontwikkelden, die alle voorzorgsmaatregelen afkeuren en er een soort van fatalistische we reldbeschouwing op na houden. Waarljjk als men dat alles zoo eens nagaat, dan kan het minder verwondering baren als sommige artsen zeggen Wat helpen die enkele voorschriften der wet in den strjjd tegen zooveel gelegen heden om de besmetting over te brengen Doch al laat zich de houding van sommigen tegenover de besmetteljjke ziekten aldus ver klaren, goedkeuren kunnen wjj ze in geenen deele. Waar het meerdere vooralsnog onbe reikbaar is, moet men het mindere niet moed willig versmaden. Indien alle personen, die bjj deze zaak betrokken zjjn de handen ineen sloegen om te waken voor eene zorgvuldige uitvoering der wet in den geest, waarin zjj opgesteld is, dan zou men een heel eind verder komen dan door eenvoudig Gods water te laten loepen over Gods akker. In alle* gevallen, de wet is er en niets achten wjj nadeeliger dan dat het publiek in den waan gebracht wordt, dat men het met hare stipte uitvoering zoo nauw niet behoeft te nemen. 'Eerbied vóór de wet is een der grondzuilen der maatschappij; daarmede de hand te lichten is steeds bedenkeljjk. Zon het niet een groote verbetering zjjn, indien de wet, behalve aan de hoofden van huisgezinnen of die hen vervangen, ook aan de artsen de stellige verplichting oplegde om voor onmiddelljjke kennisgeving aan het gemeente bestuur van elk te hunner kennis komend ge val te zorgen Natunrljjk met de noodige strafbepalingen b. v. schorsing of ten slotte ontneming hunner bevoegdheid tot practiseeren. Allen stonden dan gelijk eu de nauwgezette medicus behoefde niet te vreezen voor onedele concurrentie van minder conscientieuse en daardoor meer populaire ambtsbroeders. Het is maar een vraag van ons, die buiten de me dische praktijk staan en misschien mogeljjke bezwaren niet kunnen voorzien. De groote zaak in deze bljjft echter de me dewerking van de zjjde van het publiek. Ook in dit opzicht kunnen de geneesheeren veel goed doen <joor ieder, die in zijne omgeving lijders telt aan besmetteljjke ziekte, te wjjzen op hunne verantwoordelijkheid jegens anderen en op hun maatschappeljjken plicht om zooveel mogeljjk te waken tegen verspreiding der ziekte. Indien elk in zijn kring daartoe het zjjne doet, door onkunde en zorgeloosheid te bestrjjden, dan is daarvan stellig meer vrucht te wachten dan van de beste wet. Dezer dagen met eeu paar onzer vrienden sprekende over het roodvonk dat zich tegen woordig in onze gemeente voordoet, werd de meaning geuit, dat er veel meer gevallen van die ziekte zjjn voorgekomen dan officieel bekend werd door aanplakking van de gedrukte biljetten aan de woning der Ijjders. Onder neringdoenden en anderen, die voor hun zaak schade vreezen als het bestaan van eene besmetteljjke ziekte ten hunnent bekend wordt, is het regel, zeide onze zegsman, dat de verplichte aangifte ach terwege wordt gelaten geen biljet kenteekent hunne woning, de kinderen gaan naar school als ware er niets bjjzonders, buren of kennis sen vernemen bet soms of vermoeden het, maar overigens kraait er geen haan naar.’ Ongestraft overtreedt men de wet en de ge troffen gezinnen worden brandpunten van besmetting, waaruit de ziekte zich steeds meer verspreidt. Ja, antwoordde een onzer, de wet is machteloos tegenover dergeljjken on wil; als men verkiest geen arts te roepen bjj een patiënt, zooals in deze gevallen dikwjjls gebeurt, dan is het moeilijk uit te maken of er werkeljjk besmetteljjke ziekte aanwezig is. Wel hebben de ambtenaren van het genees kundig staatstoezicht en de burgemeester het recht verdachte woningen, zelfs ondanks den wil van den bewoner,.binnen te treden, maar van deze bevoegdheid zullen zij toch niet zoo grif en slechts in uiterste gevallen gebruik maken. De ambtenaren van bet geneeskundig staatstoezicht zjjn gewoonljjk niet ter plaatse, de leden van de geneeskundige raden zjjn in den regel practiseerende artsen of gevestigde apothekers, die even min als de burgemeester zich gebaat willen maken door consequent van deze wetsbepaling gebruik te maken, ten einde alle wetsontduiking te koeren. Daarenboven komen er vele gevallen voor, die de familie zoo ge heim houden, dat zelfs bnren en goede vrien den er niets van bemerken indien er dan zelfs geen vermoeden van overtreding bestaat, kan er van onderzoek geen sprake zjjn enkele minder voorzichtige of minder slimme lieden zouden betrapt kunnen worden, maar afdoende is ook deze maatregel niet. Gjj hebt geljjk, zei de eerste spreker, maar genoemde wetsontduiking geschiedt ook, indien er een geneesheer geroepen wordt en de fraude dus gemftkkeljjk zou kun nen worden geconstateerd. Niet de dokter is aansprakeljjk voor de aangifte, maar het hoofd van het gezin. Hoe is gewoonljjk de gang van zaken Een kind wordt ongesteld, de ouders roepen een artsdeze constateert al spoedig, dat het aan besmetteljjke ziekte Ijjdt, geeft de noodige voorschriften en raadt den huisvader aan het geval ten stadhuize aan te Daarmede beeft hjj aan zjjn plicht en is hjj verder van alle verantwoor delijkheid ontslagen. Indien er geen aangifte’ geschiedt, dan zet de arts in den regel zijn bezoeken voort als ware er geen wet op de besmetteljjke ziekten en als ware er geen ander belang te behartigen dan het bjjzonder belang van zjjn cliënt. Ik geef toe, dat het moeieljjk is anders te handelen, want geeft de arts uit eigen beweging publiciteit aan het geval ter plaatse waar het behoort, dan neemf de betrokken huisvader hem dat zeer kwaljjk I’ll krijgt den naam van zeer lastig te zjjn, ia]9

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1