FG t. BINNENLAND. IN9 3632. 1887. /id Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. oensdag 30 November. ;len, 7. L 1 anhout tfier- er. 11 IJ«el- den Ge- hf i IM lennen Noord- dpoeder gchoone r wal- ran de i sn, lavü- atraat- te pp -3 ana rbeldg- Bl en iedere I e 01 Liedertafel, dat door aen buitengewoon groot solisten werkten daarbij mede de zoo gunstig ite der r 1888 tot het 11, 12, rwerf te S, AL- Iden enz. rtikelen, cadeanx. Dr., »te eor- R 1887, tdhnis te wederom ran dm zomer word ons Land bezocht iiinerik.mnw'he geleerden. Zij hielden Q straat- i vorm, en 'Vu- itsoen- uen’s Raiding de jubel-ouvertiire van Weber, Gruw mors dirigeeril. Hij is de directeur flerV. M. Z. V., welke onder zijn bezielende leiding de uit te voeren koor werken! zoo goal tot hun recht dood komen. Als in plaats zijn oigen feestzang, oen waar wel- I, van aangenomen vorm, dat besloten werd directeur den lieer A. J, v. Sehaik, een liwl gedeel- lathorin- mhadelijk v ik hier- koop van GPP, inder Seri ^eenen. raten be- rijk It Co. f. E. van 6, apotb. n by C. nsterdam h Co., i Spanje, Utri Zoni 1 xrrwx» geve in dage- oornnd- ure ter en aan dera in de lp nfd.,*eu traden zij naar volgorde onder leiding van Ihnn directeuren op. Drux liedertafuls waren niet vpmheu^n. De uitspraak der jury had te elf uur plaats, zij-luidde Bredax mannenkoor le prijs, Sapho te Hoorn 2e prijs, Orphean van Winscho ten 3e prijs, Pnrmerrnd'x Mannenkoor 4e prijs, Or phean van Schiedam 5e prijs en het yiaitnrakoor van [{aogezand een eore-dipUm*. Iu de 2e afdeeRug z.uu de prijzen behaald door Bntetpe le prijs Titnnrg prijs Botterdam 3e prijs Haarlem le prijs Mtnicitia uit Am sterdam 5 e pry’s. In den loop door een paar m Heer .XUarsevoen, muzikaal bewerkt, i hart el ijk wortrd van den president aan GOUDA, 2» November 1887. Woensdag 7 December e. k. heeft in do Sociëteit „Ons Genoegen" alhier eene buitengewone tooneel- voorstellin j' - Schouwburg-Maatschappij, Dir. Alex. Ftuissen. Opgevoerd wordtKleine Jacquet, drama in 8 spoorwegen aan eene naaml. vennootschap of - j aan particulieren, wees die spreker op het vorsehil in uitgaven Inlanders. Kr wordt voel minder grooter is. Hoor den >or ieder ’en door teekend, iddags 5 rgd zjjn, ÏËRÏ! chte i rater Ier Tand- edmiddel mik van komiek debntoeren in oen café ehantant van don hagsten rang. Het publiek nu luid erg schik in dien vroolijken, oolyken deugniet, door van Nieuw- land met veel waarheid voorgesteld. Hut debuut heeft plaats ach'er de schennen. Het geluid dringt echter nu en dan naar buiten tot op de straat, waar inmiddels bet drama voortspook. Men hoort den débutant éen deel zyner vonkelnieuwe chnnsonuetto wde Kar van Oscar* met ónmogelijke stem opdreunen, en tegelijk hoort men hem met oorverdoovend geweld uitbuiten. Dat ergerde de Gal ery bezoekers in hunne ingenomenheid met den kwant in die mate, dat velen hunner party voor hem trokken. Zij liegonnen te npplaudiseeren! Gisteren te ongeveer W/j uur ontstond er brand aan den Reeuwijkschcn Hoek, gemeente Reeuwijk, door een onbekende oorzaak bij den landbouwer L. v. Kreukelen, terwijl deze met zijn gezin aan tafel zat. Woning en hooiberg werden een prooi der vlam men. Slechts weinig huisraad kon gered worden daar reeds om half drie, niettegenstaande bet krachtig optreden der brandweer, alles in asdi lag. Naar men ons mededeelt was alleen de woning veizekcrd. plaats door de Nieuwe Rotterdamschu tafereelen, bewerkt naar den roman van J. Glaretie. In Amsterdam en Rotterdam word dit stuk her— haaldelijk met grooten bijval opgevoerd. Het schijnt voor het groote publiek* zeer boeiend te zyn en moet als volksstuk aanbeveling verdienen. De rollen worden vervuld door de hh. Alex. 1 Faassen, L. II. Chrispijn, M. van Nieuwlnnd, Buys- broek, VVagemans, Ruygrok, en de dames Kleij, Bruyn Sablairolles, van Korlanr, Heijblom, enz. enz. Als een bewijs hoe het publiek iu de handeling j van het stuk medeleeft, schrijft liet Zondagsblad van l 16 October jl. In het drama Kleine Jacquets komt een goedhar tige schavuit voor, een straatslijper, wiens droombeeld is komiekzangor te worden iu een café chantant. Voorloopig doet hij van alles, loopt met den schoen hak, zamelt eindjes sigaar in aan den ingang van publieke vermakelijkheden, opent portieren, klimt eindelijk op tot hulpbediende in een hoerenhuis, en bereikt ten laatste zijn ideaal. Hij zal als tmor- )e Koningszoon (vertaald door M. A. ('as- zoo voortreffelijk uit te Ie vele moeie!ijk heden werden glansrijk n. Hierna volgde een geanimeerd bal. Bestond voor eenigen tijd het vermoeden, dat de Kon. Vereeniging lïet Kederlandxch Toonee! aan het einde van dit speeljaar zou worden ontbonden, thans schijnt er reden tc zijn het tegenovergestelde te mo gen verwachten. Immers naar van goeder hand wordt meegedéold, is door dun Raad van Beheer voor de vol gende toonoelcampagno weder de concessie aangevraagd 1 tot het bespelen der wchonwlnirgen te Huge en te I Amsterdam. Ook laat zich entje uitbreiding vaii dyü Raad van Rehecr vtwncfcfvtf 4ón oftwreiednn, Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zifting van Maandag 28 November» De heer Do Rai^tz be^ppik de q»meeti« van den aanleg van hvtjsclu? ^laatsspoorwegun uit “<|u gewone Indische middelen. Hij gaf de voorkeur aan eene geldleening daarvoor, welk denkbeeld de hoor Van Gennep ondersteunde. Zoowel do Minister van Koloniën als de heer Keuchenius ontraadden bet sluiten eeuer leoning. Oök kantte de heer Konchenins zich tegen verkoop van spoorwegen aan eene naaml. vennootschap of afstand der exploitatie aan particulieren. Voorts wees dio spreker op het verschil in uitgaven voor onderhond van schoolgebouwen voor Europeanen en ..«.dl voor de Inlandsche scholen uitgegeven, hoewel de bevolking veel heer Van der Sleijden werd betoogd en Henri Albers beiden verwierven groot I succes De Heer Rogmans met ziju gewone onberis- pelijko voordracht en glashelder geluid gaf eene uit Weber’s Oltcronde Heer Albers oen aria uit Massenet's Herodiade. Verder zongen zij de solopartijen in het schoonc toonwerk De Koningszoon^ van Willem de Haan. Het Utrechtsche Symphonie-orkcst gaf onder Coe- i_ ï..t—i -Len ws der Ferne van Verhuist. De overige num- rerden door den Heer Mart. J. Bouninn ge- I dat ingrijpender werken noodig zijn voor de ver-1 zich ook eenigen tijd in den Haag op en deden in -(je ()ost_ ea Westgaten voor Soera-1 de Koninklijke Bibliotheek nasporingen, ook naar oude rijmpjes, en met name naar die welke bij het zoogenaamde //aftellen* in gebruik zijn. Op die rijmp jes had professor Bolton, een der geleerden, een theorie gebouwd, met de eenheid van het menschelijk geslacht in verband staande. Deze bijzonderheden werden ons indertijd mede gedeeld, en thans lezen wij, onder den titel Bokken in het amerikaansche blad De Grondwet het volgende, dat het medegedeelde aan vult. Wie onzer lezers weet nog wat bokken is Ofschoon ze er allen indertijd aan hebben meegedaaa, zullen er misschien niet velen meer zijn, die het weten, totdat we het hun in herinnering brengen. Als de kinderen een spelletje beginnen zullen, dan gaan ze eerst bokken, om te zien wie //bet* wezen zal. Bij het krijgertje spelen of stuivertje-wisselen, of zoo iets, is het er om te doen, te weten wie het eerst buiten moet staan. Dat dit Imkken aan ernstige, ge leerde mannen stof tot wetenschappelijk onderzoek oplevert, zal uit het volgende blyken. «Eeney, meney, mieney, mo, Catch a nigger by the toe If he hollers let him go. Eeney, meney, mieney, mo." Met deze woorden en wat er verder volgt in het bekende engelsche rijmpje Iregon onlangs een eer waarde kaalhoofdige professor een lezing voor de New-Yorker Academie van Wetenschappen. Die pro fessor was dr. II. Carrington Bolton, en het onder werp zijner lezing was wDe telrynapjes van kinde ren. Een studie over de internationale volksspraak.* Dr. Bolton was vroeger professor in bet college der Driecenheid te Hartford. Hij is onlangs teruggekeerd van een” reis door Europa, hij verklaarde aan zijn hoorders dat deze rijmpjes en veel andere die hij in twintig talen bijeen verzameld had, door kinderen bij hun spelen gebruikt werden, om te weten wiode slechtste plaats zou hebben. Een der kinderen, die zich als aanvoerder opwerpt, herhaalt het rijmpje, en het kind, op wieu het laatste woord valt, is vrij. Voor de overigen werd hetzelfde herhaald totdat de laatste overbleef, die «het* dan was. Dit //het*, zeide dr. Bolton, is eeu zeer beleefde uitdrukking bij de spelen der EngelscK en Hollandsch sprekende kinderen (de Hollanders zeggen «het,* de Engel- schen ffit*| want in het Duitech heet degene die wliet* is, de «wolf*, in het Japansch heet hij „dui vel tje* in het Mnlageesch „melaatsahe*, en .in het Haiwaaisch „de gek*. Prof. Bolton zeide dat hij zulke rijmpjes byeeu- verzameld had in twintig talen, beschaafde, half be- schaafde en barbaarsche. Onder <leze talen zijn het Indiaansch van Penobscot, Japaneesch, Arabisch, Turksch, Mnlageesch, Biilgnar8ch,A,rmenisch,Zweedsch, Italiaansch, Russisch, Portugeesch, Spaansch en an deren. In het Hollandsch had hij 14 verschillende zulke rijmpjes verzameld, in het Duitsch 269 en in het Engelsch 454. In het geheel had hij 860 zulke rijmpjes. ^irnki. Cl.) Ongetwijfeld zullen onze lezers wel iets naders willen vernemen over het verleden van Daniel Wilson, den man. wiens afkeurejiswaardige handelingen de oorzaak waren van de ernstige crisis, die thans door Frankrijk wordt doorleefd. Wij worden thans door een ♦•orruspoudent der Pestrr 1.loyd in staat gesteld, een kütakterbecld te teekenen van dien „schoonzoon der Republiek*. Zoo toch wordt hij in den laatsten tijd gekscherend genoemd, nadat hij wegens zijn i huwelijk met Grévy’s dochter. Alice, tevoren als' //dauphin der republiek* Iwkeutl stand. Hij is van middelbare grootte, ineengedrongen, breed geschouderd. Zijn groot hoofd zit iets diep in de schouders en hangt sterk voorover. Hij heeft kort, blond haar en oen roodachtig blond* n knevel en baard. Du neus is forsch, het voorhoofd breed en hoog, de gelaatskleur bleek. De oogon zijn» niet klein en niet groot, waternchtig blauw, met een eenigzins weifelende uitdrukkingmen kan den blik slechts gedurende eene korte poos fixeeren. Het oog is meestal ter neer ges’agcn, niet omdat hij den blik van andoren ontwijkt, maar omdat de machtige gqüdsche courant. betering voor de vost- en westgaten voor Soera-1 bajaldan door de Regeeripg worden voorgesteld. I De Minister van Koloniën wees er op dat het voorgestelde werkplan de vrucht is van langdurigen stryil tusschen deskundigen, doch dat zoo noodig bet werkplan zal worden iiitgebreid. Dq nationale zangwedstrijd uitgeschreven door de \tscke Mannen-Zanf/cereetdging op Zaterdag en g 26 en 27 November, werd op Vrijdag den voo'alropd geopend met een concert door de feest gevende biedertafel, dat door een buitengewoon groot getal belangstellenden bezocht werd. Als solisten werkten daarbij mede de zoo gunstig beken le zangers uit Amsterdam, de hoeren J. J. Rog- i mans du eersl kom8tl ie door eeji gedeelte uit een feestzang van den overleden directeur den Heer A. J. v. Schaik, een lied gedeel telik unison, dat de „harmonie te bezingen» tot onderwerp heeft. Na het 5e nummer werd «Ier 1 ieder tafel een nieuwe banier aangeboden, een waar prachtstuk. Een zestal jonge dames, di? het initiatief daartoe namen, hebben daarvoor door hare lieftallige aanmaningen de gel den los gekregen van werkende en kunstlievende leden der Vereeniging. Zooals te begrijpeu is, werd zij dankl aar aanvaard door den president, den Heer Hoenkamlp. De zangers daarna geschaard om het i nieuwe vaandel, zongen toen een oorspronkelijke!) Banier-zang door den eere-directeur R. Hol gecom- poneerd pp woorden van het bestuurslid den Heer Kossen. Deze zang werd luide toegejuichtgroo- tere verdienste nog had de Vereeniging door Gland's ballade pers) vanpyillem du liaan, voeren overwonndn. Hierna volgde een Na betik'kkelijk korte rust, riep men de zangers op om zich togen twee uren des Zaterdagsuamiddags, naar het station! van de Rynspoor te begeven. Vandaar trok men met du muziek der d. <1. schutterij aan het hoofd, met| 23 gedecoreerde prachtige vaaudels met de besturen <ler ter medestrijd opgekomen Vereeyigingen stad huiswaarts, alwaar de burgemeesrer, Mr. XV. R. Boer, iu sierlijke utt hartelijke taal hen Iwt welkom toeriep en pen eerewijn aanbood. Vandaaf trok men naar het feestgebouw Tivoli, al waar de f’truehtsche Maniienzangvereeniging hun het well^oip toeAoug: de Hoer Bonman had daarvoor den leks van ^di Alvorens eek liartelijk w<»6rd van den president dy geno-»diaden, werd ook aldaar de eerewijn ge proefd en d|> Imnieron geplant. ’s Avonds te 7 uur veroeiiigden zich de wedstry-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1