IAUZ. ENS, traaf, 1COLAAS- Vrijdag 2 December. 1887. 2GEN,” Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. NTOIRS ïlling BINNENLAND. bl 'I I m er 1887, RD^T, II -VC WÉS. kt naar den scteur van getiteld door ÜttS, fêuren etters. -,A |j het raadhuis te Oudewater --publieke aanbesteding door H l'jt uur. De tx n spoe- ÜW biedt .AAS zeer ren en Ju- or huiselijke vu rent. ien .ofte Cbu- en door den Gouda. .»-«■- .A»».»wrw~ zooveel mogelyk dag tg boen brat' lei houden, zou itschappjj. SN. maai op l! Theatre de an honderd bijval ver- lit speelsei- ende malen woerd. De het Theatre den Regis- I zijn van loodigt het >ck uit. dk la Mak. ■enAle.r. Nieuteland, de dames daar, fleij- -per jaar voor 8 jaar. No. w Ihges&revon wWI 30.50 per jaar voor 3 on door 1. T. Scharleman, voor GOUDSCHE COURANT. De restauratie van welke op 15 Juui’by T u. ^v^u>... u—awv. H. Berkhof, aldaar is thans voltooid. Het raadhuis 1 gekregen, m is voor geworden. De voör- --w-u- afgebroken en eeno vernieuwd muurwerk van kleurige --- - v ..V.HVOgVV wv au *V vw JSS«»»VW 1 gêkomen. In den voor- en don zijgevel zijn kruis- kozynen met kleino ruitjes van lood geplaatst. De deuren en den vroegeren stijl bewerkt. De wapenschilden en L-v toestand teruggobracht, zoodat de fijne figuren dor zichtbaar zijn. Do oude zijdeuren rondetóogen. t GOUDA, 1 December 1887. Gisteren zijn ook hier tor stede de vastgesteldo veranderingen in de Grondwet plechtig afgekondigd. Van het Raadhuis wapperde de nationale vlag. Klokslag 12 uur werd do klok van het stadhuis geluid de Burgemeester en de Wethouders benevens de Gemeente-Secretoris betraden de pui van het Raadhuis om de afkondigings-publicatie den volke bekend te maken. De bode, in groot tenue, bracht eeu kussen op de balustrade, waarop de koninklijke publicatie nedergelegd werd. De Secretaris las deze af, hetgeen drie a vier minuten duurde. Vier mi nuten over twaalven keerden de heeren in het raad huis terug, de bode nam het kussen weg en de plechtige afkondiging was geschied. Enkele ingezetenen toonden door hunne tegenwoor digheid belangstelling in deze plechtigheid de meer derheid van het troepje, dat aandachtig naar het aflezen luisterde, bestond uit schooljongens, die toe vallig bij het naar huis gaan de klok hadden hooren luiden. thans door een nieuw vervangen, houdende in de zinkende aan. Met dien rechterhand het zwaard, en in de linkerhand de weegschaal. In de raadzaal zijn het plafond en het behangsel papier weggenomen, zoodat de oude kinderbalkjes met hunne eiken vulstukken weder te voorschijn zijn gekomen, terwijl de muren wit zijn gepleisterd. De stijlen met slof- en sluitstukken aangebracht, zoo mede de binnendeuren met eikenhouten paneelen on lijsten belegd. De schoorsteen is in oud-Hollandschen trant her bouwd, rustende op twee van vroeger bewaarde oudej een zeer werkzaam caryatiden, voorstellende Adam en Eva. Ill SJ j““ -1 l- MM -1 AM <1 MM I UmA 1*/**4s«*«M MMM als destijds w w eene ijzeren gepolijste haardplaat, anno 1607. In het midden der raadzaal prijkt eene oud mas sieve eikenhouten tafel met gedraaide pooten. Zoo mede hebben de banken en balustraden hunne na tuurlijke kleur terugbekomen. Aan den zijgevel is een groot sierlijk aanplakbord geplaatst voor publication. Het dakvenster is aan den zijgevel vernieuwd in een torentje afgedekt met leien. De toren is van de verf geheel ontdaan, zoodit het lood weder zichtbaar is, terwijl het kruis én de weerhaan opnieuw zijn geschilderd en verguld, I ware natuurlijk verreweg aangenamer, in- Deze restauratie is geschied onder de bekwhme ®cn alle schouwburgbezoekende dames het goede leiding van den gemeente-architect, den 1 kenburg, volgens een genomen afdruk van gemeentehuize berustende teekening in steendruk. (N. R. Ct.J heer 8. Sttfw Fporbeeld, door vele harer gegeven, hadden ge- ran eene ren f volgd eh uit eigen beweging nagelaten wat, gelijk was te voorzien, zoo hinderlijk blijkt voor hare medebezoekers. Nu zulks echter niet het geval is, wenden ondergeteekenden zich tot u met het beleefd maar dringend verzoek, bij de betrokken comité’s al uwen invloed aan te wenden, ten einde een alge- meenen maatregel te provoceeren, waarbij aan dames het dragen van hoeden in den schouwburg op de eerste rangen en parterre wordt verboden, wanneer een uitnoodiging aan de dames, om de hoeden af te zetten, mocht blijken ondoeltreffend te rijn geweest.* ’t Kan geen kwaad hierop alle sckouwbnrgbezoe- kende dames ook nog eons te lijzen. Aan den Baad van Minders te, *s Hage is het volgende adres genektv Geeft eerbiedig te kennen het Bestuur van de Vereeniging *het PeiMMoen-Verboud* ■- - dat /leze Verepnigiqg, ^inds ruim 11 jaren hare besté poginged in het .w0-k stelt om van de opvol gende müftisters van financiën te verkrijgen de aan bieding aan de Tweede Kamer ven wetsontwerpen tol yadere regeling van de pensioenen der burger* lijke ambtenaren en van hunne weduwen en weezen dat volgens mededelingen, doör Z. E. den heer Minister van financiën aan de Tweede Kamer ge daan, de bedoelde voorloopige wetsontwerpen, in het begin van de maand Mei LI. ter beoordeeling zijn toegezonden, o. w. aan de Verschillende hoofden van de departementen van algemeen bestuur, dat daarop van die departementen hoogst gewichtige adviezen zijn ontvangen het laatste den 12en Aug. 1.1. en dat thans bij uwen Baad in behandeling is een door bet departement <»n financiën van die adviezen opgemaakt resumé dat het Merg. Bestuur aanleiding heeft (behou dens de hun onbekende détails van do ontwerpen) zich «te iferheugen over den tegen woord igon stand der zaak, die hare oplossing schijnt te naderen dat requestranten, die zich zoo vaak tot onderscheiden heeren minuten van financiën en tak de heide Ka mers der Staten-Geqer&al geweid bobben, het oir- baar achten, nu zij uoor eene officieele mededeeling weten, dat de lang verbeide ontwerpen aanhangig zijn bij uwen Baad, zich tot^diwMaad te wenden, tot aanbeveling van den reeds zoo lang etj zoo drin gend door hen gukoestorden wensoh dat zij zich ontslagen achten eene nadere uiteen zet ing van hun streven on van de gronden, waarop dit berust, te geven, daar de verdediging van eene zaak, welke de belangen van ruim 15,000 ambtenaren en van hunne na te laten weduwen en weezen be treft, aan uwe aandacht niet kan zijn ontgaan, en requestranten daarenboven de eer gehad hebben van meer dan één request aan de Staten-Generaal aan Uwe Excellenties mede te deelen Het oude beeld, voorstellende de gerechtigheid, ie doch toen hij naar don wol zwom, raakte hij den j - "„j man naar den oever te zwemmen waar zijn broeder beiden ontving, was het werk van één «ogenblik. Spoedig was een ge- n eskundige ter plaatse, en na eenige pogingen kon geconstateerd worden, dat de drenkeling nog leefde. Getuige spoedde zich nu, met het natte pak aan, in gezelschap van politieagenten op weg, om de schuldigen aan *t misdrijf op te sporen en te her kennen. Ook deze poging gelukte en de redder moet nu getuigenis der waarheid afleggen in eene zaak, waarin hij rimkri met opofferende liefde heeft gehad. middenvak onder den schoorsteen prijkt 2Ü.I ijds met blauwe haardtegeltjes, vooraten van etftvmg van versdteiden bezoekers klachten over het hoedenophoudon der dam»s. O. a. zeggen zij Zonder de schaduwzijde daarvan aan te roeren, wenschen ondergeteekenden zich te bepalen er op te wijzen, dat deze verouderde in het buitenland reeds lang verboden gewoonte, het genoegen van het bijwonen eener voorstelling zeer vermindert, ja dikwjjlé geheel vergalt, daar door de hooge hoeden der dames vele personen of weinig, of soms in het geheel niets van hetgeen op het tooneel voorvalt, kunnen zien. Bij de Dinsdag gehouden stemming ter verkiezing van een lid van den gemeenteraad te Waddingsvoen om te voorzien in de vacature, ontstaan door het vertrek van den heer H. M. van der Haak, werd met 104 stemmen gekozen de heer J. Voorend. heer J. van der Hoe verkreeg 84 stemmen. D^P^erzeieriagsAode meldt: In verband met de omstandigheid, dat in de vol gende bijeenkomst der Juristen-vpreenijing da lernrurerzekering-overwenkomst zal worden behan deld, wordt, naar men ous mededeelt, door een onzer bekwaamste rechtsgeleerden hoogleeraar in do rechten een studie gemaakt van de voorwaar den van veKekerug dar verschillendu>Nadcrlandaclie l£ring|kiaat£happijen. g De Minister van Waterstaat gap. heeft naar wordt bericht -L. hét plan opgevat, op Zon- en feestdagen .slechtm één- hostelling van brieven enz. te doen plaats hebben, ten einde den ambtenaren zeven dagen, eeu rust- gejiietem verkeer echter niet geheel te doen op houden, zou hij dan tevens de telegraafkantoren gelijkmatig over ons land op Zon- en feestdagen open willen stelleu, van 812 voormiddags en van 5—9 namiddags. HdmtWfcwW Imssi dan door middel van Jé telegraylj Jiltyjjrgenvpp ’s avopds, itij het da» s>k met meerdere kosten, correspóndeéren. I Vooral, nu langzamerhand de ambtenaren dor Vroeger gescheiden diensten met beide vakken ftrtröuwd zjjn geworden, kan dit stelsel worden ■gevoerd, zonder schade en tot verlichting van allen. Ecu tjjdolijk aan den Helder ïvefblijf houdend ptirsooti wérd dezer dagen door een der deur waarders gedagvaard, om te verschijnen voor de Arrondissements-rechtbank te Rotterdam, als getuige in eene strafzaak, waarin hij een zeer gewichtige rol speelde, doch in eeu zeer goeden zin de gevolge» Te Maassluis liep getuige met zijn broeder langs - v'j T-'1“t een man door vensters zijn volgens oetdge lieden (poldetjongens) over do leuning eenor brug in "t water werd geworpen. De daders gingen leeuwen zijn in den vorige» 1 daarop ijlings heen do drenkeling zonk in de “j 1 we- I diepte weg. Getuige sprong den ongelukkige na, terwijl zijn broeder zich naar den kant begaf om zijn vervangen door nieuwe met bij de poging tot redding behulpzaam te zijn. Aanvankelijk bemerkte getuige don drenkeling niet; De le luitenant N. D. de Ridder, op zijn ver zoek overgeplaatst bij het 4e regiment infanterie, is iugedonld bij het 5e bataljon te Gouda. Ten gevolge van byzondere omstandigheden kan de voorstelling van het Rotterdamsche tooneelgezelschap onder dir. van den hoer Alox. Faassen Woensdag e. k. niet doorgaan, maar is tot later uitgeeield. De heer mr. W. C. A. Scholten, vroeger ambte naar van het Openbaar Ministerie by de kantonge rechten Rotterdam Se kanton en Gouda, heeft gisteren in de zitting voor burgerlijke zaken van het gerechtshof te Leeuwarden den eed afgelogd als substituut-oflicier van justitie bij de arrondissements rechtbank te Assen. Gisteren middag werd ten Raad huize alhier by inschrijving verpacht (of verhuur^ 1. Het recht tatf behing tafl^'DoawaagtgAlen aart het Reeuwyksche en Sluipwykscbe Verhult met gebruik van do huizinge en het land .daarbij be- hoorondo. Ingeschreven weM ddorJ liirtitbMrtb Gouda, voor f 730j— en J. Roo^ te Gouda, voor i. Een huisje, A No. 5. Ingeschreven werd door J. T. Scharleman, voor 20.05 per jaar voor 3 of 8 jaar en door G. C. de Vooys, voor j 18.80 per jaar voor 3 en 19.— voor 8 jaar. 3. Een huisje, A No. 8. Ingeschreven werd door D. Samsom, voor 17.per jaar voor 3 en J 17.25 voor 8 jnnr. 4. Een huisje, A. No. 7. Ingeschreven werd door J. J. van der Sauden, voor 15.11 por jaar. 5. Een huigje, A. No. 8. IngaaohrevMi werd MM G. Fraikin, voor 14.- 8. Een huisje, A. door M. Bprujjt, voor 30.50 32.50 voor 8 jaar en door J. f 30.05 per jaar voor 3 of 6 jaar. Burgemeester en Wethouders is gegund aan den heer heeft zoowel uit- als inwendig een ander aanzien deze gemeente een «vaar sieraad en de zijgevel zijn gedeeltelijk steen en banden van Udelfanger stem ie in de plaats I eener misdaad voorkomende. CAkomen T„ .1.1... i i.n*_ w lichtgroen glas in het den weg, toen hij opmerkte, d»t vensters zijn volgens i eenige lieden (poldetjongens) over ue icjiuiug ecuur brug in ’t water werd gewoipen. De daders gingen door - 3

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1