xes, 1887. N° 3634. BINNENLAND. Zondag 4 December. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken» rtibles, Sardines. EN. jping. 'J jras de G. RACTEN, baren, Oogartsen. AK, roenendaal. ---- G rooie rscheidenheid in ter- aolaad In eene Woensdagavond to Schoonhoven gehou- trent de aanvraag der bekrachtiging ff n tt tf Jfg de orde, lï^cet^re wordt •uchten- ualiteit J genaamd en 3 na jrden ge- ii n 13 14.7 14.7 15 II II II II ran voor- Gouda, gt. H H H fl JS. bossen. 1 Nov. benoodigd 10 5 milligr. perm, kalicus. II II 1 n 1000 cub. cent. goudsche courant. 7 D, in den tin.ween. ttnis 1890 li 1891. (daar, zeer g groot 2 BOVW- igen naast 9 Aren, bij de be- te Gouda, 7 DECEM- lur, in het Gouda in E DE gekozen zijn de hh. H. W. G. Koning, C. D. Julius, F. Bahlmann, S. 8. Polak, J. A. Biezenaar, C. G. Spit, W. C. van Dillen, H. Enno van Gelder en F. F. Knahlman. Zekere G. C. H. hier woonachtig, die nogal misbruik van sterken drank maakt, is door de politie alhier» aangehouden. Hij had zich schuldig gemaakt aan diefstal van c. a. 19 van P. C. Mullard. Daar hot feit op heefcjrdaad werd ontdekt, is al het geld nog op h«m gevonden. Tegen den dader is proces-verbaal op^maakt. Het salaris van den predikant der Hervormde gemeente te Reeuwijk is gebracht op 1100. Hot gerechtshof te ’s Gravenhage bevestigde het vonnis der rechtbank te Botterdam, waarbij een drie tal veenarbeiders veroordeeld zijn tot 2 en 4 maan den gevangenisstraf wegens het openlijk en met vereenigde krachten in de veenderijen onder Reou- wijk plegen van geweld tegen medearbeiders, ten einde dezen tot werkstaking te doen overgaan. De Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten, opgericht in den jaro 1845 door de Maat schappij Arti et Aniicitiae, hoeft gedurende haar 42-jarig bestaan niet zonder vrucht gewerkt tot het doel, by harö oprichting voorgesteld. Zij mocht in dien tijd, van circa 300 verschillende kunste naars, ongeveer 1200 Schilderijen, ruim 360 Aqua rellen achter lijst en glas, benevens verscheidene andere kunstwerken aankoopen, terwijl zij 40 Staal gravuren deed vervaardigen de meesten op eene grootte, als hier te lande weinig voorkomt Al deze kunstwerken werden vervaardigd door- en rechtstreeks aangekocht van Nederlandsche kun stenaars op opoabare Tentoonstellingen. De Vereeniging heeft dus recht te zeggen, dat zy een belangrijken steun aan de verspreiding van beeldende kunst en Wan aanmoediging aan hare beoefenaars in Nederland gegeven heeft. Bovendien werd eene niet onbelangrijke som ge stort in hot weldadig Weduwen- en Weezenfonds der Maatschappij //Arti et Amicitiae", door tie korting van 5 pCt., die de kunstenaars van hunne aankoopprijzen tot dat doel zich laten wel gevallen. Al deze vruchten werden verkregen door de mede werking van de Leden der Vereeniging, die daar voor eene Jaarlijksche Contributie van f 6. betalen. Zij ontvangen daarvoor een lot in de jaar lijksche verlqting van kunstwerken en, een exem- A plaar van de gravure als premieplaat. Mochten vele van hen, dio belangstellen in den bloei der Nationale Beeldende kunst, tot hot doel der Vereeniging toetreden, door zich als Lid te doen inschrijven voor den dag der aanstaande ver loting, die den 29 December a. s. op ;do groote kunstzaal der Maatschappij //Arti et Artrffeitiae" zal gehouden worden. Die inschrijving kan geschieden aan het Bureel der Maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam of bij H.H. Correspondenten in de Provinciën. De Correspondent voor Gouda is de heer A. Schone- veld van dor Cloet te Gouda. 7 15 21 28 per Tot Bestuurslid van de Kamer van Navraag is Donderdag herkozen de heer A. K. van der Garden; BU deze Courant behoort een Bijvoegsel. GOUDA, 3 December 18$7. Het wateronderzoek der Waterleiding gedurende November had het volgende resultaat Zaken de bezwaren tegen het beginsel voldoende weerlegd en pleit hij voor vrijheid aan de provincie in haar financieel beheer, behpudens de hoogere goed keuring voor deze belasting. Verder wijst hij op an tecedenten, waaruit volgt, dat de provinciën niet tot het heffen van opcenten op rijks directe belastingen behoeven te worden beperkt. Ook merkt Jiij op dat de wet aan de Staten het heffen van deze belasting niet belet. Daarom acht de Min. het wenschelijk de Staten zooveel mogelijk vrij te laten in de keuze der noodige provinciale bekistingen. Overigens verwacht hij van het invoeren van deze belasting geen herle ving van het oude provincialisme, noch de heffing van opcenten op de grondbelasting naast de inkom stenbelasting. Bij invoering van een inkomsten- of ^klassenbelasting voor het Rijk, zal aan de Staten alleen de opcenten op zoodanige rijksbelasting wor den overgelaten. De Min. acht het nemen van een proef met deze belasting voldoende gemotiveerd, zich beroepende op de adressen ten gunste van deze belasting. Staten-Generaal. Tweede Kamer. Zittingen van Donderdag 1 en Vrijdag 2 Dec. Donderdag werden aangenomen de wetsontwerpen tot naturalisatie van Dr. M. W. C. Weber en 13 andoren. (Met toepassing van de bevoegdheid bij de nieuwe Grondwet gegeven, werd over deze ontwer pen geen hoofdelijke stemming gevoerd) Wijziging van Hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1886 Wyziging van bestaande wetten ten einde die in verband te brengen met het Wetb. v. Strafr. en van andere wetten in verband met de thans geldende strafwetgeving Begrooting der algemeene Landsdrukkerij; Tot wijziging van het II Hoofstuk der Staatsbe grooting 1886 tot wijziging van het fonds voort spruitende uit de koopprijzen van Domeinen voor 1886 tot begrooting van dat fonds over 1888 tot verlenging van den termijn houdende voorloopige regeling van het onderwijs bij de Kon?Mil. acade mie regeling van het pensioen voor burgerlijke ambtenaren, waarbij door de hoeren Smeenge en Clercx werd aangedrongen op een spoedige indiening van wetsontwerpen tot definitieve afdoening dezer aangelegenheid tot wijziging van het XII Hoofdstuk A der Staatsbegrooting 1886 tot bekrachtiging eener overeenkomst met de gemeenfe 's-Gravenhage -y... van Rijksgrond) en tot onderstand aan strafbare mindere geëmployeerden en bedienden op daggeld Als een voorbeeld van langzaiw^wwc^^re door het Handelblad het volgepferelhiöimedege- deeld Een jongen had op den 4den December met zijn melk wagentje over het trottoir gereden. Dit was in strijd met de Amsterdamsche politieverordening. Een waakzaam agent betrapte den overtreder op hee- terdaad en maakte proces-verbaal op, Waarin hij het delict zoo nauwkeurig mogelijk verhaalde. gegeven ’s Hage eene boete van 1 tot f 10, of hech- dien practizijn toch zouden alle bepalingen, in van welk gevoelen door hem verwezen werd het bekende arrest van den Hoogen Raad dd. 27 1227, ..-..-,2"1 2.21 van het Wetboek Strafrecht niet toepasselijk verklaard werd' voor door een ambtenaar met het opsporen van feiten belast, krachtens eene politie-verordening ge geven. Dit arrest, in verband gebracht met art. 1 van het W.*tb. v. Strafv., deed hem tot nontslag van strafvervolging” concludeercn. Maandag had te ’sHage oen samenkomst plaats van afgevaardigden uit de Amsterdamsche Vereeniging van Oud-onderofficieren en van die der Vereeniging van Oud-onderofficieren van het regiment grenadiers en jagers, ten einde de eerste stappen te doen tot het vormen van een Nederlandschen Bond van oud-onder officieren. Het doel van dien Bond is: toewijding aan Vorst en Vaderland, het behartigen van de belangen zijner leden en het bevorderen van kameraadschappelijk ver keer. Vooral in oorlogstijd kan zulk oen Bond van groot nut zijn. Oud-onderofficieren, wier aantal door het weekblad Mam op minstens 5000 wordt gesteld, zijn voor het meerendoel mannen in de kracht van hun loven, die onschatbare diensten zouden kunnen bewijzen wanneer hulp noodig is, al ware het slechts voor het africhten van recruten, voor garnizoens dienst, tot aanvulling van kader bij schutterij enz. Do kameraadschappelijke geest, door den dienst ge kweekt, werkte dan ook uit, dat door kort en krach tig handelen, aan militairen eigen, dienzelfden avond hot Voorloopig Comité gevormd werd.zoodat wij ook in ons land, evenals in België, wanneer de pogingen van dat voorloopig Comité met goeden uitslag be kroond worden, een Bond van oud-ondorofficieron zullen verkrijgen. In zijn antwoord op het verslag der Kamer om- i v_ieener Provin- den vergadering is de kiesvereening Krimpenerwaard ciale belasting in Groningen, acht de Min. van Binn. ontbonden. De meerderheid meende dat de splitsing 1 van het kiesdistrict Gouda in twee enkelvoudige districten daartoe aanleiding moest geven. De zangvereeniging //Apollo" te Zevenhuizen zal naar wij vernemen met Kerstmis weder een uitvoe ring geven. Dit zal dan de 8e maal zijn dat deze jeugdige vereeniging, staande onder de leiding van den heer A. van den Bosch hoofd der school te Moercapellc, het publiek een genotvollen avond en de armen der gemeente Zevenhuizen een flinke extra uitdeeling verschaft, want voor het batig saldo der uitvoering, dat gewoonlyk 80 a ƒ90 bedraagt, zal een extra uitdeeling van kleeding en brandstoffen aan de armen plaats hebben. Een rijksontvanger ten plattelande verstrekt de volgende medefloeling over de nieuwe kiesregeling «Ik heb schrijft hij mijn kiezerslijsten gereed, en nu blijkt, dat de verandering ten plattelande grootendeels hierop ueerkomt, dat zij, die iiu kiezer zijn voor den Gemeenteraad, nu ook kiezer worden voor Provinciale Staten en Tweede Kamer. Enkelen, bijv, zij, die door hooge patentaanslagen kiezer waren, vallen er af, waartegen weder enkelen er bijkomen. Die mutatie is echter gering en onze kies- vereenigingen on leiders kunnen zich gerust baseerên (ten plattelande althans) op de tegenwoordig nog be staande lijsten van de gemeeuteraadskiezers, met uitzondering van hen, die door hooge patenten kiezer zyn. Zeker kunnen zij zyn, dan ongeveer 95 pet. der nieuwe kiezers te hebben." {Amh. Ct.) Eene merkwaardige verdediging werd Donderdag, ter terechtzitting van het Kantongerecht te ’s Hage door den practizijn Molenbeek gevoerd ten behoeve van een schipper, die beschuldigd werd van niet vol daan te hebben aan het hem door een havenmeester gegeven bevel, om zijn vaartuig te verhalen, tegen welke overtreding de politieverordening tenis van 13 dagen bedreigt. Naar het oordeel vtin die verordening vervat, zijn //uitgestorven”, tot sta ving naar 1 Juni 1887, waarbij art 184 van het Wetboek van ovr^j*inpuv i/ivv v.vl vOZ het geval dat iemand niet voldoet aan een bevel, hem (aaukoop i m tninrlara werkzaam bij Ryksinrichtingen of op Rijks werk vaar tuigen. De heeren Kerdyk en Heldt drongen bij dit laat ste ontwerp aan op eene voorloopige regeling, waar door de weg open zou blijven voor eene goede regeling, die door het voorgestelde ontwerp niet werd bereikt. Een amendement van de commissie van rappor teurs in dien geest werd aangenomen met 45 tegen 11 stemmen. Het debat werd gisteren voortgezet over het wets ontwerp betreffende onderstand aan mindere geëmploy eerden, vaste werklieden en bedienden, op daggeld ♦werkzaam bij inrichtingen van ’s Rijks Zeemacht cn op ’s Rijkswerkvaartuigen, niet vallende in de ter men van art. 2 der Wet van Juni 1854. Na uitvoerige discussie, in hoofdzaak loopende over do uitbetaling van den onderstand per kwar taal, maand of week, werd een amendement van den heer Kerdyk aangenomen om de termijnen van pensioen-betaling aan de Regeering over te laten. Het geheele ontwerp werd met algemeene stemmen aangenomen. Maandag as. 1 ure is deStaatsbej

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1