nr ms. binnenland. uur. izter. I Woensdag 7 December. 1887. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. JT, nluü. )uda. EN. MS lion ideau. IE ƒ8.50 nderricht, ff’ is franco i belegen :a MIS [’HE J TE, knndige. IMA i geeft g. In jzing 40 1 ÏEPE, Si I 11 l I' srvindeo, It, en de tere tint ge kleur- Zelf- Lapet- Leidea. oorbnrg. 2o. lingen PrÖ» ikke- moet s bet een Ver- 34, irag, indel >ede In iSt en I. JLM uitvallen ren wordt IEKKCHO »immi DE ZWAKTE O GOUDSCHE COURANT. eerste hulp. Na eenigen tijd is da De Mlnïsfór Vestigt de bijzondere aandacht van De Minister van Oorlog heeft de volgende be schikking uitgevaardigd .Overwegende, dat, zooals o. a. uit by hét Depar tement van Oorlog ontvangen aanvfegen blijkt, de o lust tot het houden van vrijwillige oefeningen in den Qntwikkêi<1 «"riïh tot'het'volge"n"imi ’dinïhëörë- wapenhandel zich meer en meer ontwikkelt, en dat t:—v- - -1* -- ka—j inzonderheid aan inrichtingen van booger on mid- Zaterdag 10 December e. k. rijdt er na afloop van de Rotterdamsche Opera-voorstelling een extratrein naar Gouda. Opgevoerd wordt Aïda, Opera in 4 bedr. van G. Vfrdi. Zondagmorgen beeft de Uselstoomtram een coupé van de stalhouders Schwemmer en Weurman op den hoek der Crabethstraat omgereden. Naar men on* mededeelde moet dit zyn veroorzaakt door het niet bellen en bet te hard rijden van de tram. De schade aan de coupé toegebracht is zeer aan zienlijk. lledeh morgen heeft de Uselstoomtram op de Markt nabij <ie Hoogstraat eene vrouw aangereden. De heer M. Spruijt verleende ten huize van don beer Bakkers', waar genoemde vrouw was ingebracht, de vrouw weder De Geneesk. Courant deelt mede, dat het den apotheker Sack, te Berlin, gelukt is een thermometer te vervaardigen, die zulk eene groote gevoeligheid bezit, dat de aanwending tot meting der lichaamstempera tuur in plaats van 10 minuten slechts 1 minuut be hoeft te duren. Deze groote gevoeligheid wordt ver kregen door aan den kwikfrol eenen platten vorm te geven, en door den thermometer te vidlen met een sterker warmtegeleidend kwikzilver-amalgama. huiswaarts vertrokken. Zondag avond 11 uur deed de postwagen-onder- neming tusschen Gouda en Schoonhoven eenen extra dienst wégens hel 8t. Nicolaasfeest. Dicht bij Haas trecht komende schrikte één der paarden, waardoor de postwagen van den dijk viel en in een weiland te recht kwam. De postiljon bezeerde zich zóó erg, dat hij geen dienst kon doen, een passagier werd licht gekwetst, maar de conducteur kwam met den schrik vr(j. Het groot aantal postpakketten en do brieven derden met eenen anderen wagen naar Haas trecht vervoerd en daarna per as weer naar Schoon- 1 hoven. GOUDA, 6 December 1887. Voor den Hoogen Raad werd gisteren behandeld het beroep van een koopman te Gouda tegen een vonnis van bet kantongerecht alhier waarbij hem eene boete van 8 is opgelegd ter zake dat hij als houder eener localiteit, waar krachtens verstrekte vergunning sterke drank in het klein mag worden verkocht doch waarin tevens eene andere winkelnering wordt uitge oefend, heeft toegelaten dat sterke drank in die loca liteit werd gedronken. Deze voorziening werd toegelicbt door mr. Van Gigch, die eene vernietiging van het vonnis wensch- te, voornamelijk om te voorkomen dat de admini stratieve maatregel van intrekking der vergunning zou worden toegepast, welke toepassing moet volgen ook al ie er eene boete van 50 cent uitgesproken. Hij meende overigens dat door het vonnis aan de drank wet eene ongeoorloofde uitbreiding werd gegeven, omdat het in geen geval gebleken was dat de requi re nt het drinken van sterken drank had toegelaten. De conclusie van het Openb. Min. is bepaald op 19 December. Het Utrechtech Dagblad bevat het volgende Het volgend adres ligt ter teekening bij de heerenLentz en de Haan, boekhandelaren te Utrecht, Oudkerkhof F 81 en wel van heden tot aanstaanden Zaterdagavond Aan Zijne Majesteit den Koning. Geven met diepen eerbied te kennen, de on- dergeteekenden, Uwer Majesteit» getrouwe onder danen, dat zij met belangstelling kennis namen van verschillende mededeelingen, uit ons land en uit het buitenland, waaruit blijkt, dat eene belangrijke vermeerdering van inkomsten voor het ryk, de pro vinciën en de gemeenten zou zijn te verkrijgen door het beplanten der wegen met vrucht- en andere boomen dat zoodanige beplanting, niet alleen geldelijk groote voordeelen kan schenken, maar ook aan de nog vlakke wegen in ons Vaderland een schooner aanzien zal geven dat Uwer Majesteit* zucht om ’s lands bloei en welvaart met alle gepaste middelen te bevorderen, hen bescheidelijk de, vrijheid doet nemen Hoogst- derzelver aandacht ook op deze zaak te vestigen en Uwe Majesteit eerbiediglijk te verzoeken, dat het Haar behagen ipoge «te bevorderen dat een grondig onderzoek worde «ingesteld naar de wenschelijkheid en uitvoerbaar- «heid om rijks-, pronvinciale- en gemeentewegen, «naarmate der geschiktheid van den grond, met «vrucht- of met andere boomen te beplanten en dat «maatregelen worden genomen om dit denkbeeld te «verwezenlijken, indien uit dat onderzoek blijkt, dat «de zaak wenschelijk en uitvoerbaar is, zooals «naar hunne vaste overtuiging het geval zal zijn.* Het welk doende, enz. Utrecht, December 1887. Staten-Generaal. Tweede Kameb. Zitting van Maandag 5 Dec. In deze zitting werden de algemeene beraadslagingen over de Staatsbegrooting geopend. De heer Gildemees- ter wees er op, dat de dubbelzinnige houding, door den Minister van Financiën aangenomen bij de behan deling der conversie, niet voldoende door hem was opgehelderd. De heer Lohman schetste het optreden der politie bij de tumulten tusschen dolarenden en Synodalen als hoogst partijdig, en meende dat daardoor een toestand van rechtsonzekerheid en rechtsonveiligheid werd in ’t leven geroepen. Naar aanleiding van de zaak-Smit wenschte hij dat de bevoegdheid van ambtenaren om in ’t openbaar op te treden wettelijk werd geregeld. De heer Van Baar drong op bezuiniging aan. De begrooting moest als crediet-wet beschouwd worden en dus op ’t voorbeeld van den Minister van Marine de nieuwe posten door de Ministers worden ingetrokken. De heer Rooseboom achtte wettelijke regeling der levende strijdkrachten een groot nationaal belang en drong bij de Rcg. aan op de benoeming eener Staats commissie daarvoor. De heer Van der Biesen wenschte dat de Reg. door ’t gunnen van leveringen aan de inlandsche industrie, evenals door wettelijke bepalingen ten gunste van den landbouw, zou trachten in den gedrukten toestand van landbouw en nijverheid ver betering te brengen. De Ministers van Binnenlandse!)e zaken, Financiën en Justitié beantwoordden de verschillende sprekers. Het financieel beleid van den Minister in zake de conversie werd door den heer Bloem verdedigd, evenals door den Minister van Binnenlandsche zaken, die meende dat zijn ambtgenoot naar recht en ge weten zijn plicht had gedaan. De financieels toe stand des lands noemde de Regeering gunstig, en de Minister van Financiën trachtte dit met cijfers aan te toonen. Van een partijdig optreden der politie was de Reg. niets bekendwaar de orde moest gehandhaafd worden, gebeurde dit. Het denk beeld van den heer Rooseboom was reeds in over weging. De Reg. beloofde aan een mogelijke ver laging van dén zout-accijns hare aandacht te zullen wijden. voldoende stof in het leger aanwezig kome om in I de toekomst over een talrijk reserve-kader te kunnen I beschikken Heeft goedgevonden, met uitbreiding en fer ver vanging van het daaromtrent vastgestelde in de aanschrijvingen van den Minister van Oorlog, van 5 Februari 1870 en van 30 April 18 70..gericht aan de bevelhebbers in de militaire afdekkingen en in af wachting eener meer uitgebreide regeling, waarin alsdan zullen worden begrepen de plaatsen, waar inrichtingen van middelbaar en hooger onderwijs gevestigd zyn, doch alwaar geen garnizoen ligt en aan welke regeling zoo mogelijk ook het verkrijgen in de toekomst van reserve-ofllcieren ten grondslag zal liggen, voorloopig te bepalen lo. In plaatsen waar infanterie of vesting-artille- rie in garnizoen ligt, zal aan jongelingen van 17 jaren tot aan den militieplichtigen leeftyd, die zich daartoe bij den commandeerenden officier aanmelden, gele genheid worden gegeven om bij de korpsen infanterie en vesting-artillerie kosteloos ondferwijs te ontvangen in den wapenhandel, en voor zooveel de vesting-ar tillerie betreft, ook in de bediening van het geschut. Voor dezen practischen cursus sullen vanwege het korps de noodige wapens en amunitiën worden verstrekt. Tevens zal in bedoelde plaatsen aan jonge- van vorenbedoelden leeftijd, die daartoe bij den commandeerenden officier van het corps aanzoek doen, gelegenheid worden gegeven om kosteloos deel te nemen aan een thooretischen cursus, strek kende tot voorbereiding voor den graad van mili- cien-korporaal en milicien-sergeant bij de infanterie of by de vesting-artilleriQ. 3o. De sub lo. en 2o. bedoelde cursussen zullen, wanneer zich deelnemers daartoe aanmelden, aanvangen voor de eerste maal tusschen 1 December van dit jaar en 1 Januari 1888 en in volgende jaren op den In October. De theoretische cursus eindigt op den 30n April. De uren bestemd voor het practisch en theore tisch onderwijs zullen zoodanig moeten worden ge kozen, dat daarbij zooveel mogelijk rekening wordt gehouden met de werkzaamheden der deelnemers en tevens met de omstandigheid, dat aan denzelfden persoon gelegenheid behoort gegeven te worden om zoowel den praetischen als den theoretischen cursus te volgen. In verban 1 met het vorenstaande kan het prac tisch en hot theoretisch onderwijs aan jongelieden die schóolondorwijs genieten in afzónderlijke klassen worden gegeven aan inrichtingen, waar laatstbedoeld onderwijs door hen wordt genoten. De regeling hiervan geschiedt in overleg met de hoofden dier inrichtingen van ondorwys, of met de gemeentebe sturen waaronder die inrichtingen ressorteeren. Na afloop, zoowel van don sub lo. bedoelden pracfachen cursus als van den sub 2o. bedoelden theoretüchen cursus, zal door den commandeerenden officier, aan ieder die daaraan met voldoenden uitslag heeft deelgenomen, een getuigschrift worden uitgereikt. nJ, die blijken geeft niet genoeg, intellectueel gehouden Het wenschelijk achtende, dien last aan te wakke ren on tévens te be vorderen, dat die vrijwillige oefeningen ten Imte komen van het, die den militie- plicht persoonlijk willen vervullen en zich hetzij enkel, daartoe, hetzij mede tot h^t spoedig erlangen van een graad in het leger wenschen voor te berei den, ten einde ook daardoor in aanmerking te kun nen te kotnen voor do gunstige bepalingen, welke jaarlijks worden getroffen ten aanzien van miliciens, die binnen een bepaalden termijn blijken geven een zekeren graad van geoefendheid te bezitten of tot milicien-korporaal of milicien-sergeant zijn bevorderd; Willende wijders meer in het bijzonder de meer gevorderde leerlingen van inrichtingen van onder wijs aanmoedigen om zich in den wapenhandel te bekwamen en hun daarby steun verleenen, ten einde ladgs dien weg zoovoel mogelyk te verkrygen, dat K/ 1 -r H i J 1 1 tischen cureus, wordt daaraan verwyderd." ^L”nder’,ii9 d‘e oefoninSen met vn”cht bet re^oe’rd^’ïn^de 2de' zinsnede van vorenbedoelde beschikking. Voorts doet hy, ter. voorkoming van misverstand, opmerken, dat het in die beschikking bedoelde prao- tisch en theoretisch onderricht, ook al wordt het in eenige inrichting van onderwijs gegeven, in hoege naamd geen verband staat met het schoolonderwijs aan die inrichting.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1