idie. EG n. N° 3636. 1887. RG. BINNENLAND. Vrijdag 9 December. it verlof ecrd in eene eld van korps. eesters m 73’. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. i ÜERS. ers. j weinig lucht zich was kostbaren begon hy finantien i spoedig schrot Do reéh spraak, was r anderen i Sterken i om zijn i veel aan belangen, ;en onaf- eds beeft rven uit en nog de gave ndsch te stem uit i’b wegen ipmerken >at, wan en vriend deze otn- ich zelve llig bl«ft dan eerst dat die raad had vooreen vermenen ;n op een man, die, esvereeni- teer zeker aken, ter plaatse inzicht in erven,dat isdagen in goudsche courant. a|wh|ï|I| s H k. 4 i a GOUDA, 8 December 1887. Bij Kon. besluit is, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend aan den heer L. A. Kesper als 2e Luit, bij de dd. Schutterij alhier, onder gbhoudenhcid, dat hij de op hem uit kracht der wet nog rustende verplichtingen als gewoon lid der Schutterij vol- brenge. In de zitting dor Rotterdamsohe Rechtbank van Dinsdag werd A. K., oud 46 jaar, baggerman te Nieuwerkerk a/d. IJsel, bekl. van strooperij, door op Zaterdag 22 Oct. ten half drie ure ’s morgens 3 kub. meier slib gebaggerd te hebben uit de zelling van den heer van Houweningen, vrijgesproken. P. L. oud 56 jaar, opperman, wonende te Leiden, stond vervolgens terecht bekl. van diefstal van een paar hooge laarzen op 11 Nov. te Waddinxveen ge pleegd. Eisch 45 d. gev. Mr. A. 0. van Blommenstein, ambtshalve ver dediger beval zjjn cliënt in de clementie der recht bank aan. Uitspraak Dinsdag a. at. De heer 8. baron van Heemstra te Saasenbeim, door de anti-rovolutionaire kiesvereeniging Nederland en Oranje te Leiden candidaat gesteld voor do Tweede Kamer, heeft bedankt. Door genoemde Vereeniging is nu tot cadgjdaat gekozen de heer mr. Tb. Heems kerk, advooBste Amsterdam, zoon van den minister. Uit Rilland wordt medegedeeld: Een ingezetene miste zijn kat er. zocht haar te vergeefs. Negen dagen waren reeds verloopen, toen een der huisgenooten, voorbij een aardappelhoop in den tuin gaande, een klagend miauwen meent te hooren. Dadelijk begon men aarde en stroo weg te werken, en vond men de lans; gezochte kat. Bij het inkuilen der aardappelen ecliijnt zij ongemerkt begraven te zijn, en gedurende negen dagen heeft zij zonder eten of drinken met zeer weinig lucht doorgebracht, zonder het leven te verliezen. Met de spiritistische bladen gaat het niet voor- deelig. De «Spiritistische bladen", uitgave van het spiriritistiscji genootschap Veritas" te Amsterdam en het maaddsdbrtft «Het eeuwige leven", onder redactie van den heer P. Huet, eveneens gewijd aan het spiritisme, sullen met 1 Januari ophouden te verschijnen. Onze staatkundige partijen worden door dr. A. W. Bronsveld in de kroniek der Stemmen voor Waarheid en Vrede besproken naar aai.leiding van de uitbrei ding van het aantel onzer kiezers. Hij wijst er op, dat de Katholieken onder de leiding der geestelijk heid reeds druk bezig zijn zich te organiseeren, ter wijl ook de antirevolutionairen zich mobiel maken. Dat De Standaard-\wtii zich zou gaan isoleeren ge looft de kroniekschrijver nietdat is niet ernstig ge meend. Eerder peinst zij op nieuwe coalities. Er is geen twijfel aan, of de antirevolutionaire partij is in de laatste maanden zeer verzwakt. Men u i Hiii ii;iii M!LLa!!*JlJ 1 1 J Naast eenige redactie-verbeteringen zijn enkele voorschriften verscherpt en nieuwe opgenomen. Zoo zal het den veldwachters thans niet meer geoorloofd zjjn te wonen in huizen, waarin wordt uitgeoefend het bedrijf van logementhouder, tapper, enz. Voor de aanneming van giften of geschenken wordt in de instructie nadrukkelijk de vergunning gevorderd van den burgemeester. Verder is de bepaling neergeschreven dat veld wachters zich niet mogen ophouden in kroegen en dergelijke, wanneer hnn dienst dat niet vereischt of langer dan deze het vordert. Het signslementboekje is vervallen in de plaats daarvan worden in de bij het besluit tot vaststelling behoorende aanschrijving de burgemeesters uitge- noodige ter secretarie een boek aanwegzig te hebben, waarin de namen van verdachte personen behoorlijk worden opgeteokend. Eindelijk is, bij slecht gedrag, plichtverzuim of niet behoorlijke naleving der instructie, naast ontslag uit den dienst, berisping van den veldwachter, schor sing in zijn bezoldiging, of in zijn bediening of in beide, naar gelang der omstandigheden met zooveel woorden toepasbaar verklaanl. In het laatste nommer van het Volksblad vindt men een lezeuswaardigen brief van prof. dr. M. De Vries, waarin hij eene taalkundige vraag van den secretaris generaal bij het Ministerie vau Binnenlandsche Zaken beantwoordt. De Leidsche geleerde betoogt, dat U hot laatste overblijfsel is van de beleefdheidsformule «Uwe Edelheid”, en dat men dus behoort te zeggen «U is”, niet„U zijt”. Hij hoopt dat de vorm «u is”, welke in de spreektaal telkens voorkomt, ook meer en meer in de schrijftaal zal worden opgeno men op die wjjze kan men dan eene vergoeding hebben voor het helaas verloren «dij”. „U” is losser dan „gij” en niet ruw” gelijk «jij". A. Ben jij kiezer B. Neen I A. En je verwoont 500 B. Ja, maar mijn kiesrecht is verbrand In Augustus is er brand bij mijn hospita geweest, en we moesten verhuizen. De minister van Bin nenlandsche Zaken heeft nu beslist dat bij die gele-# genheid mijn kiesrecht een prooi der vlammen is geworden. A. En berust je daarin B. Zeker niet ik zal vergoeding'vragen van de assurantie 1 (Fod.) de Minister bij zijne opvatting, dat dit ontslag vol komen gerechtvaardigd w« door de geschriften, door Dr Smit in het licht gegeven en door het verkon digen van diens stellingen, niettegenstaande herhaalde waarschuwing. Het algemeen debat werd daarna gesloten. De Hoofdstukken I en II werden met algemeene stemmen aangenomen. Bij Hoofdstuk III (Binnenl. zaken) drong de heer Farncombe Sanders aan op nationale maatregelen ter voorkoming van aanvaring op zee. Gisteren werd behandeld het wetsontwerp tot bekrachtiging eener provinciale belasting in Gro ningen. Dit ontwerp werd door de heeren De Vos van Steenwijk en Gleichman verdedigd als billijk en niet prejudicieerend op eene nadere regeling der belas tingen, terwijl het bestreden Werd door de heeren Godin de Beaufort, Farncombe Sanders en Van Houten, op grond, dat door de voorgestelde belas ting een ongelijkmatige druk wordt gelegd op een deel der bevolking en eene prejudice wordt gesteld voor eene nadere regeling der belastingen die krach tens de nieuwe Grondwet moet plaats hebben-. De heer Borgesius bestreed de aangevoerde oppor- tuniteitsbezwaren, betoogde dat deze belasting billijk was en bracht hulde aan de Provinciale Staten van Groningen voor de voordracht,er van. De heer Van Baar maakte zich den tolk der Ka mer en wenschte haren Voorzitter, den heer Cremers, geluk met zjjne benoeming tot Minister van Staat. Wat het aanhangige onderworp betrof, verklaarde hij zich tegen de voorgestelde belasting. De heer De Ruyter Zijlker verdedigde het ont werp, terwijl de heer Huber wees op de moeilijkhe den, die aan de invordering verbonden z$n, daar de gewone dwangmiddelen bier niet kunnen worden toegepnst. De Minister van Binnenl. Zaken trachtte de aan gevoerde bezwaren te weerleggen en wees er op dat niet-aanneming stoornis zou brengen in de finan ciën der provincie Groningen. Het ontwerp wordt daarna verworpen met 88 tegen 34 stemmen. De terechtzitting van het gerechtshof te ’s-Gra- venhage was Zaterdag jl. voor het grootste gedeelte gewijd aan de behandeling der zaak vau een gewezen onder-inspecteur van politie te Rotterdam, beklaagd van in den nacht van 5 op 6 Aug. jl. iemand, onder verdenking van te varkoeren in beschonken toestand, ruw aahgegfepën en naar het politiebureau in de Meermaustraat te hebben overgebracht en hem aldaar in arrest gehouden tot den volgenden ochtend 6 uur en zulks terwijl I de gearresteerde volstrekt niet be schonken wps. Do rachlbimk ie Rotterdam, waarvoor bekl. aanvan kelijk terechtstond, sprak hem vrij, daar zij bekl’s schuld niet bewezen achtte. Ten gevolge van het appèl, aangeteekend door het Openb. Min., was h«t hof thans geroepen tot be rechting dezer zaak. Br had een nieuw uitvoerig getuigenverhoor plaats, waaruit de feiten nader bleken. Bekl. gnf te kantten dat hij de overtuiging had dat de n/an dronken was en meende te hebben gehandeld volgons zijn plicht. Adv.-gen. mr. Tslders achtte het een hoogst ernstige zaak, waarbij een jong politiebeambte op uueliike wijze misbruik maakte van zijn macht, rechtbank bad bekl. vrijgesproken, maar die vrij- z. i. volkomen ongemotiveerd. Het stond bij hem vost dat het vonnis vernietigd en bekl. ver oordeeld moest worden, omdat uit de feiten was ge bleken dat er redelijkerwijze voor bekl. geen reden bestond om te denken dat de persoon dronken was. Men eischto veroordooling tot 2 maanden gevange- De ver*<1 erfiÈpéri, mr. Vin Gigeh, concludeerde tot bekrachtiging van het vounis. Uitspraak IQ, Dec. Do commissittfs dos konings In de provincie In de meeste liberale kiesvereenigingen hier te lande is bet verlangen geuit naar contributie-verlaging, om den nieuwen kiezen het toetreden tot het lidmaat schap mogelijk te maken. Bij de kiesvereenigingen, loden der Liberale Unie, stuitte dit verlangen op het bedrag der contributie, welke aan de Unie-kas moest worden uitgekeerd. Daarom heeft het bestuur der Liberale Unie, in eene dezer dagen gehouden vergadering besloten, do con tributie der kiesveraenigingan voor het jaar 1888 te verlagen van vijftig tot vijf-en-twintig cent per lid. De jacht op klein wild in de provincip Zuid- Holland wordt gesloten op Zaterdag den .listen December aanstaande nret zonsondergang, mei uit zondering van de jacht op patrnzen, waarvan de sluiting is vastgesteld op Zaterdag den 17en Decem ber aanstaanden, alsmede van het vangen van hout snippen met laat-, war- of valflouwen, dat blijft toegelaten tot en met den 22sten Maart 1888. Staten-Genera»!. Twbbdb Kambb. Zittingen van 6 on 7 December. Bij het Dinsdag voortgezet algemeen debat over de Staatsbegrooting, dienst 1888, hield de heer Gildemeester vol, dat de conversie weinig gewaar borgd was door garantie van het Consortium. De heer Reuther verklaarde zich een tegen stander van eene staatscommissie voor de defensie. De hoer Levy bestreed den hoor Lohman ont kende dat de doleerenden werden vervolgd on kwam op tegen de meaning, dat de gemeente eigenaresse van de kerkelijko goedéreh zou zijn. In de zaak Smit verklaarde hij het met den hoor Lobman oens te zijn, dat het rechtsgevoel gekrenkt was. Hij drong aan op het nemeti van maatregelen tot do regeling van ontslag, in gevallen als dat van den heer Smit. Door de hoeren Donner en Lohman word nader betoogd Cat do doleerenden, zoo niet direct dan toch indirect werden vorvolgd. De heer Beelaerts v. Blokland Verklaarde dat de kerkolijke beschouwingen van den heer Lohman in strijd waren met historie on recht. De heer Gleichman bleef do noodzakelijkheid betoogen van belastinghervorming. Do Ministers van Binnenl. Zaken eu Financiën hielden vol dat de Regoering met betrekking tot de conversie haar plicht had gedaan. De Minister 1 „uuuv. va". Binnenl. Zjiken ontkende dat do Regeering Ovorijsel heeft een nieuwe instructie voor de ge- onbillijk of onrechtvaardig tegen de doleerenden moontevo’.dwachters vastgesteld, welke mei Januari optreedt, 'In zako hot ontslag van Dr. Smit bleef a. s. in werking treedt. s

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1