f ELS tillen.* het bette T beweerde ft iw weer in W gen kttarr- m NGE. Waar J verken de ft ironnee van t-n konink- X ELTZWto, T in oplossen ft ,U lengvn- anSÖDEN J n Hointjds ft een voute W tegen de X vertering, T «tillen ver- ft d van den in zij van X. injen der die van V dea, lichte X >g lijden, T ien natuur ft eeemiddel, rouwen en X gestichten 7 «a n in dozen X llgeneene T l»é, Apo- ft neer!!! frlfOX it taande par ti aar binnen Yerdwjjnen. ■|jk en zacht 15 cent per on. Alleen l. HÜINCK BINNENLAND. IN0 3637. 1SS7. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, sis ng. Zondag 11 Deqpmber. Kiesrecht van Kamerbewoners. —7 I H WDA. it 1 1VV het n 31 sr 'i Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel. vestigen. waarde moeten hebben bewoond. Maar omdat de eischen der kieswet' voldoen. als meF betrekking tot het bedrag der vastgestelde te Gonda. I inkomen, alt der -Zelf- i uitspat- I van .fb. Prfls schrikke- jjdt, moet die het van een het Ver- arkt 34, t bedrag, ekhandel GOUDSCHE COURANT. Mb iU Cfe mg van het woonhuis of afge- de huurwaarde vpor de personeele belasting ten minste op het dubbele is gesteld van het laag ste in de gemeente voor den vollen aanslag ver- eischt bedrag, gedurende de laatste negen maan den een gedeelte in huur hebben gêhad en bewoond. Dit gedeelte moet echter, onge'stof- feerd, geschat wofden minstens op eene huur waarde, waarvoor in de gemeente geene remissie van den aanslag wordt toegekend. Zullen de gevallen, waarin krachtens de sub 1, 2 en 3 gestelde voor waarden aangifte ge daan behoort te worden ten einde op de kiezers lijsten te worden geplaatst, uit den aard weinige zijn, van des te meer belang is het dat zij, die in het sub 4 genoemde geval verkeeren, nauw keurig weten of zij op dien grond aanspraak op het bezit van het kiesrecht hebben, en zoo Maandagavond te 8 uur vergadert Gemeentebelang om een candidaat te stellen voor den gemeenteraad (verkiezing 20 dezer; vacature- v. Straaten). Ds. Wildeboer, predikant bij de Herv. gemeente te Oudewater 1.1. Dinsdag-namiddasr een Ij^zoek heb bende afgelegd bij den ouderling O. v. d? 1). in de naburige gemeente Snelrewaard, zoude zich voor ge lijk einde begeven naar diens aan de overzijde van de Linschotervaart wonende schoondochter, wed. H. v. D., on daar het eene eerste kennismaking gold, zoude de vrouw van v. d. D. ZEw. vergezellen. Om nu geen omweg te behoeven te maken, werd goed gevonden gebruik te maken van het dool1 de familie v. d. D. gewoonlijk daarvoor gebezigd wordende .hout- vlotje, dat nu, zooals wel meer gebeurde, door vrouw v. d. I). zoude worden bestuurd. f Voor evenwel nog de overkant was bereikt, tui melde het vlotje en kwamen de beide opvarenden in de vaart terecht, waaruit zij zich gelukkig nog al spoedig weder op het droge wisten te helppn. Na bij v. d. D. van kleederen te hebben gewisseld, kon ZEw. ongehinderd den terugtocht naar hier en verder naar diens woning te Gouda aanvaarden. {Schoonh. Ct.} Dezer dagen werd te Amsterdam een vergadering gehouden van industrieelen, ten vervolge op de ver gadering, 16 Juni te Utrecht gehouden. Het doel was de bespreking van een adres aan den Koning, waarin op gebreken der invoorwetten wordt gewezen als nadeêlig voor de schatkist, den handelaar en do Nederlandsche nijverheid ten gunste van de buiten- landsche mededingers, die volharden of terugkeeren tot maatregelen die invoer vau Nederlandsche pro ducten belemmeren. Daardoor werden verschillende takken van de Nederlandsche nijverheid bedreigd een verandering der inkomende rechten is dringend noodig, waarom requestrail ten verzoeken maatregelen te nemen om de wetten van 1862 en 1877 te her zien-, zoowel op het punt van de wijze van heffing en twee plaats- Bij kamerbewoners, die men met hoofdbewoners heeft willen gelijkstellen, moet hetzelfde gelden. Het biljet, dat ter invulling verkrijgbaar is, spreekt volgens het model bij het Kon, besluit beboerende, enkel van «een gedeelte van een perceel» dat de aanvrager «sedert in huur en sedert bewoond heeft en nog bewoont» Er schijnt dus inderdaad door de Regeering bedoeld te zijn, dat men dezelfde kamers moet hebben bewoond, ofschoon de wet dat niet eischt en niet bedoelt. Wij raden den belang hebbenden, die na 21 Maart zijn verhuisd daarom aan, de opgaaf aan te vollen met al de door hen op dien dag en daarna bewoonde kamers De Tweede Kamer zal dan, naar wij ver trouwen, weldra van de Regeering de verkla ring uitlokken, dat men door zulk een volledige opgaaf te doen ook, bij aanwezigheid der ver dere vereischten, op de kiezerslijsten zal ge plaatst worden. is het ieder, die maar eenigszins vermoedt kie zer te kunnen zjjn en daarop prijs stelt, aan te raden, zich door invulling van een kosteloos verkrijgbaar biljet aan te melden en dan maar het resultaat der schatting f te wachten. Het bovengenoemde weW-artïkel bepaalt, dat de kamerbewoners ten minste 9 maanden vóór 15 ja, wat hun te doen staat om zich dit recht te verschaffen. In de eerste plaats moeten zij nagaan of hun kamer of kamers vermoedelijk een huur- waarde hebben ongemeubileerd, grooter dan de getaxeerde laagste huurwaarde, waarvoor geene I remissie wordt gegeven en of het huis, waar van zij een gedeelte bewonen, minstens voor het dubbele dezer huurwaarde is aangeslagen. Wie dus in onze gemeente op kamers woont informeere eerst of het geheele huis gaat boven eene getaxeerde huurwaarde van f 88. Aan gezien van de huurwaarde 5 geheven wordt blijkt dit van zelf uit het aanslagbiljet van den huisheer, fndien daarop onder de aanwjjzing der grondslagen van de belasting als 1 grond slag wegens de huurwaaitie voorkomt een aanslag vau 4 40 ten minste, dan is de ver- eischte huurwaarde van het geheele perceel bereikt. Nu konjt de vraag of de bewoonde vertrekken ongemeubeld eene getaxeerde huur waarde van f 44 vertegenwoordigen. Met deze vraag behoeft de aspirant-kiezer zich niet alte zeer net hoofd te breken. Dat moeten de schat ters uitmaken en aangezien de officieele schat ting in den regel veel lager is dan de werkelijk betaalde buur, is het vooraf moeilijk uit te maken, wie al of niet in de termen valt. Daarom i te kunnen zjjn en daarop prijs stelt, aan te I Raadhuis. SmmM de Commissie van De benoeming Febr. kamers van de vereischte te schatten huur- Tussohenschool. Dv wuvv.uu.^ o u -WWV IWU.I j'KHi;- bjj de eerste toepassing de kiezerslijsten vroeger vervangende leden in het Stembureau voor de ver worden opgemaakt, ie tevens voorgeschreven. kiezin» van een Raadslid. dat thans ie 9 maanden worden teruggerekend van den 21en dag na de afkondiging der Grondwetsherziening, dus van 21 December 1887. Burg, en VVeth. hebben elk ingezetene, die meent in de termen te vallen, dan ook uit- genoodigd vóór 21 Dec. aangifte te doen ter gemeente-secretarie (Stadhuis) door invulling en indiening van een biljet, dat kosteloos ver krijgbaar is. Als ik dus sedert 21 Maart kamers heb be woond en na indiening van het biljet de huur, waarde door de schatters binnen de terpen wordt geacht, wordt ik dan op de Ijjsten ge bracht? Het antwoordt luidt: De Regeering schijnt bovendien te eischen, dat gij sedert 21 Maart dezelfde kamers-hebt bewoond en dus niet ver huisd zjjt. Althans, zoo wordt art. 5 van het besluit van 28 Nov. jl., waarbjj de zaak is geregeld, opgevat. Er zijn dan ook reeds stemmen tegen die uitlegging der Regeering opgegaan Het staat in art. 5 echter niet duidelijk te lezen. Er staat enkel in, dat de «burgemeester den naam doorhaalt van dengeen, die bljjkens zijn ingediend'biljet niet gedurende 9 maanden Jiet «door hem opgegeven perceelsgedeelte» heeft bewoond. Maar niets belet, dunkt ons; den kamerbe woner, die na 21 Maart is verhuisd, al deper- ceelegedeelten op te geven, die door hem van dien dag af zjjn bewoond en naar zjjn inzien in de termen vallen.. Dan behoort van al die kamers schatting plaats te hebben. Ook wie in de personeels belasting is aan geslagen en binnen 't jaar is verhuisd, verliest daardoor zjjn kiesrecht niet, zelfs al heeft er dientengevolge wijziging plaats van den aan slag, mits de huurwaarden van al de bewoonde perceelen aan GOUDA, 10 December 1887. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAJ). Dinsdag den 13 December 1887, des namiddags ten 1 ure. Aan de orde Het voorstel betreffende het verzoek van J. J. Verdries tot wederinhuring der ^elders onder het De voorziening in eene buitengewone vacature in Toezicht op het Lager Onderwijs. De benoeming van eene Onderwijzeres aan de De benoeming van twee leden worden opgemaakt, is tevens voorgeschreven, I kiezing dit. thans dé» 9 maanden wnrdon terncr<rawekend J der iecember In ons vorig nummer komt eene kennisge ving voor van het gemeentebestuur, waarbjj allen die meenen op de kiezersljjst voor de - Tweede Kamer te moeten worden gebracht, uitgenoodigd worden zich aan te melden op de Secretarie der gemeente. Wjj wenschen op deze zaak, de kiesbevoegdheid volgens de nieuwe wet, inzonderheid het kiesrecht der kamerbe woners nog eens de aandacht onzer lezers te vestigen. De nieuwe grondwet kent het kiesrecht toe aan twee categorieën van personen1’. aan die ingezetenen, welke van rechtswege en dus ambts halve op de Ijjsten worden gebracht, omdat zjj hun aanslag in de personeele belasting hebben voldaan zonder aftrek van of wegens lage huurwaarde of omdat zij grondbelasting hebben betaald tot een bedrag van ten minste tien gulden2°. aan hen die eerst na eigen aanvrage op de Ijjsten kunnen gebracht worden. De eerste soort van burgers, en daartoe be- hooren de meeaten, behoeven zich om hun kies recht niet verder te bekommeren, daar hunne bevoegdheid vanzelf blijkt uit de bjj den ont vanger berustende documenten. Zjj beboeren op de Ijjst en het eenige wat hun te doen staatss* zich te overtuigen dat zij niet onwil lekeurig worden over het hoofd gezien. Bjj de voorloopige publicatie der Ijjst kunnen zjj er inzage van nemen. Met de tweede soort van burgers is het een ander geval; indienzjj er niet zelf voor torgen, worden zjj niet op de Ijjst gebracht. Volgens art. VII der Additioneele Artikelen wordt in vier gevallen eigen aangifte vereischt, en wel van hen, die 11». over het dienstjaar 1886/87 in eene an dere gemeente aangeslagen zjjn geweest in de personeele belasting ter zake van eene woning naar eene hoogere huurwaarde dan die waar voor, volgens de wet van 24 April 1843, voor één of twee derden remissie van den aanslag wordt toegekend 2“. over het dienstjaar 1887 in eene andere gemeente of in meer gemeenten in de grond belasting zjjn aangeslagen voor minstens ƒ10, en hunne belasting hebben voldaan 3°. mede-eigenaars zjjn van onroerend goed, al staat bet niet op hunnen naam en voor hun deel minstens 10 bijdragen in de grond belasting, welke voor dit onverdeeld onroerend eigendom gedurende het dienstjaar 1887 be taald ia-, en 4’. hoofden van gezinnen of alleen wonende personen, die, van den inwonenden ejgenaar of eersten huurder van een woonhuis of afge zonderd gedeelte van een woonhuis, waarvan de huurwaarde rqor de personeele belasting ten minste op het dubbele is gesteld van het laag- ■-1 -i. eischt bedrag, gedurende de laatste negen bewoond.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1