IB, en te be- 'EHZIJL R ing jurde LES. EN. ne lading len N° 363S. >887. BINNENLAND Woensdag 14 December. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* Ie. mud) aan huis eljjk ge- n:i)j II i Co. en II, AJST. -J .---W4-irr^ :»ng van het van don militieraad en dun één stembureau noodig 129. M. n huis, nomen, H 101. inkomen, als ■il GOUDSCHE COURANT. Door den Burgemeester dezer gemeente is, op voor dracht van den Commissaris van politie, tot Inspecteur van politie benoemd de heer J. Romanesko, thansadjunet 1 Inspecteur van Politie alhier, terwijl gerekend wordt dat die benoeming reeds is ingegaan den ln October den dag waarop do vorige Inspecteur is afgetreden. De Kerkeraad der Hervormde Gemeente alhier formeerde gisteren avond bet navolgend zes- en drietal in alphabetische orde Zestal: M. van Regteren Altena, pred. to Bussum'; J. van Arkel, pred. te BloemendaalJ. W. Berkel- bach v. d. Sprenkel te HerveldL.H. F. A. Faure, pred. te Woudenberg M. Göpnor, pred. te Gendringen 11. Wildeboer, pred. te Oudewater. Drietal M. v. Resteren Altena, J. van Arkel, L. H F. H. Faure. an bij ren in leer in an den hah-, ir we- enees- chen Zic- tsluit. (tract werkt itstek peurt 3 lig er en Ver- - èn stembureau voor verkiezingen, daar voortaan aanvaarden "“’"k meer dun één stembureau noodig r-*1- disponibel, waarom de aandacht 2bestuur opnieuw op die zaak wordt gevestigd, en W. stellen thans den Raad kerkgebouw te bestemmen voor 1°. bewaarplaats van hot oud-archief 2°. de lotingen van de nationale militie en schutterij 3°. de zittingen van missie van onderzoek 4C. i waarschijnlijk zal zijn. Het plan zou dan zijn liet gebouw te verdeelen in 2 verdiepingen, terwijl de kosten der verbou wing worden geraamd op 9700. Wat betreft de verplaatsing der boterbal, die achten B. en W. niet bepaald noodig, vooral daar nog eenige verbeteringen konden worden aange- gebracht (de kunstboter zou b. v. kunnen worden verkocht in een tent achter het raadhuis) die ver plaatsing geheel onnoodig maakten. Ter visie. o. Eene voordracht voor 2n onderwijzer aan de 2e burgerschool voor jongens» Daarop staan de hh. S. de Vries te Leeuwarden, G. Lubberhuizen te Oosterbeek en P. Nortier te Öisterhout. Ter visie. 6. Hot supplet. kohier der pl. dir. belasting cp de inkomsten over 1887. Ter visie.. 7. Eene missive van de Commissie van beheer der Stedelijke Gasfabriek, voorstellende eene wij ziging te brengen in de voorwaarden betr. de levering van gas. Dit voorste) strekt om te bepalen dat voortaan de aanleg van gasleidingen bij particu lieren ook vanwege de Gasfabriek zal kunnen geschie den. Ter visie. 8. Adressen van A. Zwamoach en J. Noordeman, solliciteerende naar de betrekking van noodhulp- lijkdragor. Ter visie. Ten slotte worden benoemd tot Lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs de heer G. P. Choriex, met 13 st. tegen 2 op den heer A. W. Roes. Onderwijzeres aan de Tusschenschool Mrj. H. G. Burgersdijk alhier met 13 st. tegen 3 op Mej. K. Jenné te Bussum. Tot leden van het stembureau voor de a. st. raadsverkiezing worden benoemd de hh. Mr. J. H. van Mierop en H. G. Hoef hamer, tot plaatsverv. leden de hh. C. C. H. Prince en H. W. G. Koning. van het Gemeente- j door Dr. A. Romeijn. Al aanstonds bleek het, uit ‘^1. B. de verklaringen van bestuursleden, dat de hh. voor het voormalig van Veen en van Gelder meer dan eens bij vorige verkiezingen hadden te kennen gegeven niet voor eene candidatuur in aanmerking te willen komen. De heer Steens Zijnen sprak vervolgens een woord tot aanbeveling van eene candidatuur-Middelbeek. com- 1 Spr. had zich vooraf vergewist of de heer Middel- beek bereid zou zijn eene eventueele candidatuur te i en ofschoon hij wel gezegd had zich nog wat jong te achten voor raadslid meende spr. dat hij, eenmaal candidaat gesteld, de candidatuur niet zou van de hand wijzen. Spr. schetste spr. daarop als een zeer ontwikkeld man, die, ook als vertegenwoor diger van den kaashandel, een der voornaamste be drijven hier in Gouda, in den raad op zijn plaats zou zijn. De heer Middelbeek is, zeide spr. een man van den vooruitgang, en die zeer bereid is om er toe mede te werken ^le onderwijs-quaestien, die tegenwoordig in den gemeenteraad ter sprake komen, tot een uitstekend eind te brengen. Hij is er voor dat op elk gebied van het onderwijs Gouda een - eerste plaats inneme en dat vooral bewoog spr. hem als candidaat voor te stellen. Daarop werd de heer Middelbeek met algemeene stemmen tot candidaat geproclameerd. De Voorzitter sprak daarop den wensch uit, dat alle leden der Kiesvereeniging het bunnen zouden doen om den gestelden candidaat te doen verkiezen. Spr. bracht daarop in herinnering dat de a. st. ver kiezing de laatste zou zijn onder de oude wet en dat de nieuwe kiezers bij volgende vacatures zouden mogen medestemmen. Het bestuur der Kiesvereeniging had plannen in overweging om nu ook deze vereeniging eenige uitbreiding te geven. Het reglement zou worden veranderd, de contri butie wellicht verlaagd en ook zou er quaestie van zijn om de ballotage af te schaffen. Spr. vpor zich acht dit ’laatste qiet zeer verkieslijk, doch dit en andere punten zonden dan op een speciaal daarvoor bijeengeroepen vergadering worden besproken. Daarop werd de vergadering gesloten. In den nacht van Zaterdag op Zondag is onge veer te twaalf ure in de Goudsohe Siroopfabriek alhier een brand uitgebroken, die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien. Een vreesdij ke vlam sloeg naar buiten en verspreidde alom schrik en angst. Gelukkig heeft het zich bepaald tot een klein deel der fabriek aan don kant der Raam. De brandkranen der waterleiding in de fabriek hebben bij de blus- sching goede diensten, verleend. Ook de brand spuiten deden daartoe het hunne. Hoe de brand is aangekomen schijnt niet met zekerheid bekend. De fabricatie on aflevering kunnen gelukkig onge stoord voortgang hebben. GOUDA, 13 December 1887. In de hertenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad, die door alle raadsleden werd bijgewoond, werd door den Voorzitter medegedeeld, dat bij Kon. besluit van 11 November 11. opnieuw voor 3 jaar concessie was verleend tot de heffing van doorvaartrechten aan het Reeuwijksche Verlaat. i)e raad besloot, overeenkomstig het voorstel van B. en W., afwijzend te beschikke i op een verzoek van J. J. Verdries om de kelders onder het Raad huis weder te mogen huren, daar de gemeente die zelf noodig heeft. Bij den raad kwamen de volgende stukken in 1. Eene missive van den heer W. J. Fortuijn Droogleever, waarbij hij de gemeente ten geschenke aanbood voor het Stedelijk Museum eene door hem bijeengebrachte verzameling van zegels (798 stuks) met een catalogus daarvan, benevens eenige ordon nantiën rn wetten op het zegelrecht De Voorzitter zegt dat de Vergadering zeker met erkentelijkheid deze belangfyke verzameling zal aanvaarden, gedurende een uitgebreide notarioele praktijk van ongeveer een halve eeuw bijeenge bracht. Het museum zal daardoor worden verrijkt met een belangrijke bijdrage betr. de geschiedenis van het zegel in ons land. Spr. stelt voor den heer Fortuijn Droogleever dank‘te zeggen voor het ge schenk en de Commissie voor het Museum uit te noodigen daaraan een plaats te verleenen in het Museum, met welk voorstel zich de vergadering vereenigt. 2. Missives houdende aanbeveling ter voorziening van vacatures veroorzaakt door periodieke aftreding. Aanbevolen worden voor Lid der Gezondheids-Commissie de hh. Dr. ‘J. W. Kroon (aftr. lid) en Dr. H. J. de Voogt. Lid der Gezondheids-Commissie de hh. H. Jager (aftr. lid) en H. Enno van Gelder. Curator van het Progymnasium de hh. Mr. D. N. Brouwer (aftr. lid) en Mr. D. J. van Heusde. Lid der Commissie van toezicht op het M. O. de hh. H. P. Schim van der Loeff t(aftr. lid), en H. W.’G. Koning. G Lid der Commissie van toezicht op het Sted. Mu seum van Oudheden de hh. J. J. Bertelmau (aftr. lid) en G. C. van der Want. Libryemoester de hh. Mr. D. N. Brouwer (aftr.) en Mr. W. J. Fortuyn Droogleever. Lid van het Burg. Armbestuur de hh. J. A. P. Montijn (aftr. lid) en W. Lotsy. Regent van bet’Weeshuis de hh. C. Knaap (aftr.) en C van Veen. Regentes van het Weeshuis Mevr, de Wed. van Essen (aftr.) en Mej. C. Siiltzer. Regent van het Bestedelingenhuis de hh. H. J. Nederhorst (aftr.) en C. IJssolstijn. Regentes van het Bestedelingerfhuis mej. Kromhout- Jonker en Mej. C. Saltzer, Ter visie on benoeming in de volgende vergadering. 3. Eene missive van de Commissie voor de Straf verordeningen aanbiedende ingevolge art. 178 der Gemeentewet een on twerp-verordening tot bepaling welke verordeningen nog geldende zyn. Ter visie. 4. Een voorstel van B. en W. betreffende liet geven oeuer bestemming aan de voormalige gast huiskerk op de Oosthaven. B. en W. herinneren daarin dat do raadsleden Oudijk, Prince en Post van der Burg 10 Augustus 1886 een voorstel in- dienden om genoemd gebouw voortaan tot boterbal te bestemmen. Eenige dagen na de indiohing van dat voorstel kwam eene missive vhn den Minister van BinnenU Zaken, die daarbij in herinnering bracht dat hfj reeds 7 Aug. 1876 er op had gok wezen boe het oud archief dezer gemeente een zeer onvoldoende bewaarplaats had, nl. op den zolder en de vliering'van het Raadhuis, zoodat het wonschelijk' was daartoe eene betere localiteit te bestemmen. Volgens B. en W. was die betere localiteit toen niet te vinden. Thans echter, zegt de Minister, is hot voormalig Kerkgebojiw daarvoor vergadering plaats van het lidmaatschap van den- bij boer V. S. in de «Waard" bij Oudewater. Nadat i hadden en weer ’t werk wilden gaan, nam J. H. een tegen Hen - - j8 «zal ik je nu eens dood «Je doe maar," zei deze, er even inin «w t 00n naar onbewaakt staand geweer geladen kon fcijn. r en Gisterenavond had eene i de Kiesvereeniging «Gemeentebelang" tot het stellen van een candidaat voor 1ïJ- Gemeenteraad. Do Voorzitter, do heer G. J. Steens Zijnen, sprak allereerst een 25 jaar met grooten ijver de betrekking van raads- schieten 11U lt<IU VULVU1U, 111UV zich gaarne vereonigde. Daarop werden de aanwezigen in de gelegenheid gestold' candidaten te noemen. Als zdÜWanig werden daarop genoemd de heer J. F. W.. S. Middelbeek, door den heer Steens Zijnen, de heer H. Enno van Gelder door den hoer A. Kok en de hoor A. van Veen Zondagmiddag had op de Nieuwehavon alhier een schandalig schouwspel plaats. Een raak duifje, de lieveling Van de bewoners aldaar, huppelde wel te vreden op straat rond, ontving van deze en gene wat te eten, toen een ondeugende jongen (die wij hier met name zullen noemen tot afschrik van ande ren) Pieter Bunschoten, wonende op de Niouwehaven met een steen dat diertje .moedwillig de beide pootjes verbrijzeld^ Naar wij vernemen is op grond van art. 254 Wet boek van Strafrecht proces- verbaal opgeraaakt. Een recht treurig geval C. B. en J. H. waren den ganschen Zaterdag voormiddag samen aan «’t sloot schieten" geweest ze op de boerderij koffie, gedronken aan ’t werk wilden gaan, nam J. H woord van hulde aan de nagedachtenis hooiberg staand geweer, legde het schertsenderwijs van den lieer W. Brand van Straaten, die gedurende I op C. B. aan, zeggende 25 jaar met grooten ijver de betrekking van raads- schieten?" r.Trt lid had vervuld, met welk woord de vergadering erg in hebbende als de aanlegger, dat Toch was dit het geval. De haan gaat over daar ligt C. B., zoodanig in het hoofd getroffen, dat hij een paar uren later stierf. Verschrikkelijke toestand voor do weduwe en kinderen van den op- passenden C. B», hoogst deerniswaardig tevens ten

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1