.1 EU ms ie keute IS ER, OM, 'P BINNENLAND. 1887. f D jEN. eene lading kolen li. Vrijdag 16 December. N° 3639. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. s Gouda i Cic- «•kt H 101. I il en Co. (mud) vrjj aan hnis j. geljjk ge- GOUDA.’ k e van groote j jgfl n - 5 n :h Loeff. Ir PEUK. :abriek, ft* schrijfwerk )N te Gouda. T en VER- bekt i i 4 J f’ t’ t ÜINTJE ad 5n te ad res ted onder 't W. van A. C. te' Gouda. 1 voor den GEMBER, te oei KROON M. en een «eer billijke 506. tsehe ZON- ijk allen, die GOUDSCHE COURANT. m de Boek- JNSOH, oud zag zich jmkweekerjj, Bekl’s toegevoegde verdediger, mr. Th. Reepma ker, was daarentegen van gevoelen, dat ontslag van rechtsvervolging zou moeten volgen. Bekl. toch was jn strijd met het bevel ran verwijzing, gedagvaard, de jas in quMestie zich opzettelijk en wederrechtelijk te hebben toegeëigend. Pleiter verwees naar een von nis dezer rechtbank van 16 JuÉi jl., waarbij een bekl. was ontslagen van alle rechtsvervolging in dergelijke zaak. Toen was door de rechtbank overwogen dat bij art. 321 Wetb. van Strafrecht het zich weder-, rechtelijk toeëigenen van een daarbij omschreven goed strafbaar wordt gesteld, indien dit opzettelijk door den dader is geschied, zoodat blijkens de bewoordin gen van dit artikel vereischt wordt dat het opzet des daders piet alleen gericht zij op de toeëigening maar ook op het wederrechtelijke dier toeëigening. R IN G van ds, Gas- enz. 1887*. i Tieudeweg. e Machine- GOUDA, 15 December 1887. Wij herinneren alle meerderjarige mannelijke inge zetenen, die op kamers wonen, waarvan de huur waard o ongestoffeerd vermoedelijk 44 bedraagt, dat zij kiezers kunnen worden, als het huis (of boven of benedenhuis) waarin zij wonen, voor bet dubbele van dat bedrag in het personeel is aangeslagen. Zij moeten daartoe vóór 21 Dec, a. s. het kiesrecht aanvragen, waarvoor kosteloos formulieren aan de Secretarie verkrijgbaar zyn. Evenzoo kunnen op aanvraag kiezer worden man nelijke meerderjarige ingezetenen van Gouda, die in 1886 elders woonachtig en daar in *t personeel aan geslagen waren zonder remissie. Zij moeten bij hun aanvraag (vóór 21 Dec.) hun voor voldaan géteèkend aanslagbiljet over 1886/87 overleggen. Eindelijk kunnen op aanvraag kiezer worden die mannelijke meerdeijarige ingezetenen, lo. die over het loopende jaar hetzij in een andere gemeente, hetzij in verschillende gemeenten te zamen, in de grondbelasting, hoofdsom on rijksopcenten, voor 10 zyn aangeslagen; 2o. die niet persoonlijk in de grondbelasting zijn aangeslagen, maar als mede-eige- naren in onverdeeld goed aan hoofdsom en ryksop- centen 10 betalen. De eersten hebben over te leggen de Voor vol daan geteekendo aanslagbiljetten; de tweeden boven dien de bescheiden, waardoor de hoégrootheid van bun aandeel kan worden bewezen, alles vóór 21 Dec. De aanslag der echtgenoote en der minder jarige kinderen wegens de goederen, waarvan men vruchtgenot heeft, telt mee. Zij, die in twijfel mochten verkeeren of zij recht hebben kiezer te worden, moeten niet rusten voor zij zekerheid hebben op dit punt elf, nemen de noo- dige information op de secretarie! Men vergete niet, dat de aanvragen moeten ge schieden voor 21 December a. st. 2e Zangklasse. Prijs E. Cats, J. C. H. IJssel de Schepper, A. C. F. Prinsenberg, C. C. de Koning Munting en C, A. Kramers. AanmoedigingC. J. J. van Schouwenburg, 'IC. T. G. de Jong, R. W. H. Spruijt, H. Cosijn, A. Sesselor en L. Jonker. Se Zangklasse. PrijsA. Schreuder, T. J. S. Maas, Leeuwen, 8. de Vooys, C. A. Schriek en Lampe. AanmoedigingH. van Daatzig, G. W. Begeer, B. Klem, B. M. J. Steijnen en C. P. J. Schriek. 4o Zangklasse. Prijs J. Gonda, J. G. Befiaart, E. C. Krom, J. C. Huber en F. Herman de GiOot. Aanmoediging17. v. d. Weg, M. Monasch en C. J. IJssel de Schepper. 5 e ZangklaMe! Prijs W. A. H. J. Brand van Straten, J. Bree- baart, J. Kamsteeg, J. Hoogen|ijk, J. F. van Zut- phen, W. I. T. van Ede v. dL'Pals, J. v. d. Meij, M. M. J. Spruijt en J. fl. BrAoL' Aanmoediging N. C. C. Maas on H. A. Klem. 6e Zangklasse. PrijsG. N. do Vooys, A. H. Beusekamp, J. M. G. Gonda, L. J. Sparnaaij en A. J. Hoogenboom. Aanmoediging M. W. J. Vetter, A, Bonte, E. J. Herman en C. P. Samsom. Solo Zangklasse, A. M. Coster, N. Prince, M. J. Schim v. d. Loeff, JZ C. van Vreumingen, L. v. d. Klein, L. B. van Es, Az C. Klem en M. G. van Vreumingen. Vioolklasse. Leeraar Joh. G. Arentz. Prijs A. H. Beusekamp, R. de Bok, F. Herman de Groot, W. van Leeuwen, A. J. Hoogenboom, F. Maas, J. Gonda, G. Haentjens Dekker, A. Tournier, M. Brand van Straaten en J. Vermeij. AanmoedigingJ. de Jong, J. Huber, D. de Goederen, A. Steyl en A. B. Dam. Violoncelklasse. Prijs A. J. Hoogenboom. Aanmoediging J. van Zutphen. Schutteryklasse. PrijsW. K. F. Kagior. Pianoklasse. Leeraar Mart. J. Bouman. Prijs A. H. Beusekamp, A. de Goederen, M. W. J. Vetter, Tonia Coster, Marie Bochoven, M. N. Brand van Straaten, J. Breebaart, Lucie v, d. Kirin, C. P. Samsom, F. Kromhout, J. Straver, M. Dupper, J. v. d. Meij, Buijsman, G. N. de Vooys, M. Spruy’t, L. J. Sparnaay en A. C. Klem. Voor de Rotterdamsche Rechtbank stond Dins dag terecht, beklaagd van diefstal van eenen ijzeren ketting in den avond tan 12 November jl. ten nadeele van V. d. P. te Gouda, G. N., 62 j., zeilma ker, wonende te Gouda. De diefstal word door bekl. bekend; 'bij had den ketting voor 75 cent verkocht. Tegen dezen persoon, die vroeger in zber goeden doen was geweest, vorderde het O. M. 45 dagen ge vangenisstraf. i Bekl. ’s toegevoegde verdediger, mr. C. C. Dutilh, riep de goedertierenheid der rechtbank voor in. R. v. D.,‘ 44 jaar, kleermaker, wonende te Gouda, had zich daarna te verantwoorden, beklaagd van verduistering. Bekl. bekende eene jas, die hem door J. P. v. d. P. ter herstelling was ter hand gesteld, op den 14 Nov. jl. ten eigen bate te heb ben beleend. Het O. M. vorderde veroordeeling tot 14 Nov. .gevangenisstraf. Gisteren had iu de Sociëteit «Ons Genoegen" het jaarlijkscho examen plaats van de Stedelijke Muziekschool. Evenals verleden jaar in twee ge deelten ’s middags om 1 en ’s avonds om 7 uur. Een talrijke schare van belangstellenden woonde dit examen bij. Er was alle reden tot tevredenheid over hetgeen ten gehoote a werd gebracht en de leerlingen bleken goed geprofiteerd te hebben van het onder wijk Iu gevolge onze «gewoonte zullen wij ook thans geen critiek leveren over de uit voering der verschillende nrs. van het programma; het gold hier toch een examen en de aan- en opmerkingen, die den jeugdigen uitvoerders moe ten gemaakt worden, blijven overgelaten aan df verschillende onderwijzers en de commissie van toezicht. Ofschoon het examen open baar wis, zou critiek in een courant hier mis plaatst zijn. Wy volstaan dus met de verklaring dat de indruk* van het geheel gunstig was en*luide ge tuigde \oor het ouderwys op onze mOieköchool. De kinder-oantate van JForp //Vacantie" en de cantate Van Nicolai //Hugo de Groot" (welke laatfflê te Delft indertijd werd uitgevoerd bij gelegenheid van y de onthulling van het standbeeld van Hugo de Croot) trokken de meeste aandacht. Wat eerstgenoemde betreft behoeft het geen betoog hoe de juichtonen, die door de jongens en meisjes werden aangeheven by den naderenden rusttijd re gelrecht uit hun hart kwamen. De jeugdige zangers en zangeressen kwelen aich dapper van hun taak Het slolnr. van het programma, waarbij deorchest- klasse hare medewerking verleende, voldeed uitstekend «n de dayerende toejuichingen, die daarop volgden waren welverdiend. Zonder in verdere bijzonderheden te treden mogen Rfij toch niet onvermeld laten nr. 12 van het programma 1 Der Engel* 2 Die Nacht en 3 Die Wolke (Rubinstein) dat zeer schoon en zuiver gezongen wenk Na afloop van het examen hield de heer iCf. ^ruijt, i Voorzitter der Commissie van Toezicht, een korte toespraak, waarin hij de leerlingen tot ijver en krachtsinspanning opwekte en een- woord ’van dank bracht aan de hh. 8. van Milligen, J. G. Arentz en Mart. J. Bouman voor de wyze, waarop zij zich van hun fooeilijke taak kwijten. De uitslasf van het examen luidt als volgt le Zangklasse. Leeraar 8. van Milligen. Prys E. C. Buijsman, M. J. van Uven, H. C. Koeman, C. O. Julius, Mi J. Huber, R. C. H. Bouters, T. H. de Bock, M. W. Julius, H. M. J. W. Vermeulen, J. M. C. Hoogenboom en I. M. Punk. AanmoedigingM. Herman, C. M. Gonda, F. H. Kooiman, A. Overbosch, G. Spruijt, J. Creveld, A. P. IJssel de Schepper, M. Boon en M. Dirk zwager. Voor de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het hoofdkiesdistrict Leiden zijn uitgebracht 2230 stemmen; volstrekte meerderheid 1106. Er moet eene herstemming plaats hebben tusschen de heereu mr. P. J. 'Bmeele {iiltratno^daan)y die 817, en mr. P. L. F. Bluesê (liberaat), die 69*5 stemmen verkreeg. Op mr. Tb. Heemskerk (anti-revolutionair) waren 668, op mr. Van Wassenaer (anti-revol.) 29 stemmen uitgebracht. Donderdag 22 December e. k. heeft de 4e abonne- hients-tooneelvoorstelling plaats. Het Ro'tterdamsche gezelschap dir. Le Gras en Haspels zal dan opvoeren Gal^oto, tooneelspel in 3 bedr. en een voorspel, naar ’t Spaansch van José Echegaray, door Dr. S. Daarin tre^n op de damesMarie Vink, Burlage- Verwoert en Luers, benevens \^e hh. D. Haspels, J. Haspels, Tartaud, Henri de Vnes, Keerwolf v. d. Li^gt. Als //iiastukje" wordt gegeven VERtROETEto, blij spel in 1 bedr. uit ’t Fransch van Lambert Tmiboust. Daarin tredeij/op Mej. Marie Vink en-«de heer Pool man. Pr^f. Dr. Jan ten Brink hield Dinsdagavond in A het Goudsche Nutsdepartement een voordracht, die -door een talrijk publiek v&rd bijgewoond. 'Als on derwerp had hij aangekondigd//Liefdesgeschie denissen" en meer in het bijzonder sprak hij over nde jeugdige liefde"^ zooals de dichters en schrijvers van vroegeren on lateren tijd die hadden voorgesteld. Spr. stelde zich ten taak te betoogen hoe dè liefde, zich openbarende in de genegenheid voor elkander van twee jeugdige harten, reeds van ouds was op gevat en hoe zij door alle eeuwen heen tot op onzen tijd toe de dichters had bezield en kunst gewrochten van duurzame waarde in het leven had geroepen. Allereerst hernieuwd© spr. daartoe ontfe kennismaking met het sprookje als men ’t zoo noemen mag van dmor en Psyche -. Er was eens een koning en deze had drie dochters. Psyche was de jongste en de schoonste. Aphrodite, de godin der schoonheid, is jaloersch op haar en zendt Eros (Amor) op haar af, om haar te straften door haar verliefd te doen worden op een monstet. Maar als Eros haar ziet, wordt hy zelf door haar schoonheid getroffen. Hij weet haar te voeren naar een eenzaam oord, op een hoogen rots, waar een prachtig kasteel is gelegen. Daar komt hij telken nacht bij.‘ haar, doch zij mag zijn aangezicht niet zien. Steeds vuriger verlangt zij zyn trekken te leeren kennén, doch hij heeft haar verzekerd, dat, van het oogenblik, dat de geheimzinnige sluier zou zijn opgeheven, die zijn gelaat aan haar oog verbergt, de liefdesdroom zou zijn verdwenen. Als haar zusters tot haar weten door te dringen, laat Psyche zich door haar verleiden om met de gelaatstrekken van Eros bekend te worden. Wan neer Eros slaapt, bespiedt^ zij met een licht zyn trekken, en ontwaart, dat haar geliefde niet is gelijk haar zusters meenden een afzichtelijke verschijning, maar de schooriste jongeling, wélken zij ooit aanschouwde. Hij ontwaakt, is vertoornd en verlaat zijn Jjeminde. De liefde echter blijft in zij n hart voortleven. Aphrodite onderwerpt nu Psych e aan een drietal ontzettende plagen de laatste, de- ontzettends te, is, dat zij in de onderwereld de schoon, heidszalf voor Aphrodite 'moet opsporen doch door de hul# van Eros en de goede geesten, welke

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1