sen. M 1 Hl ifeek. O. «EN. eene lading kolen BINNENLAND. DE VERKIEZING, U0L 1887. Zondag 18 December. IK, roenendaal. Cie. I en 73», I 01 I igea.” 3640 goudsche courant. yieuw.s- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, i i Oogartsen. (mud} rjj aanhuis gelijk ge- - OIJE. i t boven-* 1 ■7 Li ill. Berkel de Zwetn- in een rkt H 101. bjj: isteeg. raat en bjj STA VEL, BOÜ8T. uur. zen. te Gouda. rerkrjjgbaar UTTER, ekamp 3D. m - J 4 eene lading Hl koqii, aan i» (lit one weiaom Aiiicnt gaan el kolen, er dan ter stembus, die anders stilletjes te ad) contant ;r, mits by 1887. n LS. rspel naar IARAY Voor ditmaal meenen wjj dua ons van eene bepaalde aanbeveling te moeten onthouden. Eik kiezer handele naar den loop der om standigheden en naar zijn beste inzichten. Het betreft hier eene verkiezing over stadgenooten, die velen onzer kennen, zoodat elk die voor lichting verlangt stellig onder zijn kennissen een vertrouwbaar persoon kan vinden, die hem nader inlichtingen geven kan. GOUDA, 17 December 1887. Mej. 8. A. Teepe alhier deed met gunstigen uit slag het examen voor Apothekersbediende. Woensdagmiddag werd in het Raadhuis dezer gemeente aanbesteed De levering van de in 1888 voor de Gemeente benoodigde materialen en het verrichten van werkzaamheden. Laagste inschrijvers waren voor Perceel 1. A. Eikenhout. A. de Jong en Zn. 15 pCt. ben. tarief. B. Amer. Greenenhout. N. Francken Az. 25 en 30 pCt. ben. tarief C. Greenenhout. K. ben. tarief. D. Dennenhout. ben. tarief. kunnen waarde geven aan dergelijke aaube- zwicht in dat geval willen wij met genoegen velingen. Argumenten kunnen daaibjj weinig ^eze candidatnur steunen. dienst doen; het komt by raadsleden' voor- namelijk aan op karakter en bekwaamheid aanbevelingen verdienen dus alleen ver trouwen, indien zjj afkomstig zjjn van per sonen, die zelf vertrouwen verdienen en staat zijn over bekwaamheid en karakter oordeel te vellen. Verdient iemand wellicht vertrouwen, omdat hjj kiezer is Zoolang er onder zjjn, die voor een borrel te koop zjjn, staat de kiezer als zoodanig bjj ons niet zoo hoog aangeschreven. Wat beteekent het dus dat eenige kiezen of deze titel echt is, id nog de vraag verkla ren, dat zij zeker weten, dat iem|nd de belan gen onzer stad rpet de meeste onpartijdigheid,' nauwgez theid en ijver zal behartigen en rond voor zjjne meaning durft uitkomen Immers niets. Wij kennen, den heer van Eek volstrekt niet en willen gaarne aannemen, dat hjj' een geschikt raadslid zou zijnmaar in zjjne plaats zouden wjj het beleedigend achten, zoo door een nnamlooze advertentie te worden aanbe volen, waarvoor eigenlijk niemand de verant woordelijkheid op zich neepit. Hetzelfde geldt van de aanbeveling van den heer IJsselstjjn door een «aanstaand kiezer j Wij kennen den heer IJ., doch niet genoeg om over zjjne ge schiktheid voor lid vaa den raad teoordeelen; kunnen wjj nu waarde hechten aan beweringen en verzekeringen, die dook epn anonymus ge geven worden Immersneen. Deze certifi caten hebben alleen beteekenis door den naam die er onder staat. Het komt ons voor, dat deze wijze om candidaten te pousseeren zeer ondoelmatig en afkeurenswaardig is. Die be lang stelt ir de publieke zaak worde lid eener kiesvereeniging of zoo hjj liever op eigen ge legenheid vaart, hjj plaatse zjjn naam onder aanbevelingen van personen. Een betoog staat of valt met de hewjjsgrondeninlich tingen omtrent perad^eele eigenschappen zjjn evenveel waard als de zegsman. Niemand leide hieruit af, dat wjj onbepaalde voorstanders zjjn van de door Gemeentebelang gestelde candidatuur. Ook de heer Middelbeek heeft zich nog weinig ia hel openbaar kunnen doen kennen als een geschikt gemeenteraads lid, doch wjj weten dat hjj genoemd is door achtenswaardige personen en eene ver- eeniging, die gewoon is degeljjke mannen aan te bevelen. Dit geeft althans eenigen waarborg. De ondervinding heeft den kiezers kannen leeren, dat de kiesvereeniging Gemeentebelang ernstig zoekt naar geschikte candidaten en dat tot dus ver hare keuzen niet ongelukkig waren. Wjj voor ons zouden het dus gaarne willen wagen met Gemeentebelang en stellig zouden wij onzen lezers aangereden hebben ons voorbeeld te volgen, indien niet gister avond de heer A. van Veen candidaat gesteld was op eene talrjjke kiezersvergadering. Wij weten niet of deze heer de candidatuur zal aanneden. De secretaris van Gemeentebelang doelde op de laatste vergadering mede, dat den heer Van Veen een paar jaar geleden eene candidatuur was aangeboden, doch dat hjj toen na rjjp beraad verklaard had te moeten bedanken, zoolang hij in zaken was. Deze pertinente verklaring is zeker oorzaak geweest, dat de heer Van Veen in Gemeente- I belang niet gesteld is. Het kan echter zijn, dat hjj thans voor den aandrang der kiere s Bjj deze Courant behoort een Bijvoegsel. De verkiezing van a’ s. Dinsdag schjjnt aanleiding te geven tot eenigen strjjd. Op zich zelf is dit geen ongunstig verschijnsel. Reeds al te lang heerscht er op het gebied der raadsverkiezingen een geest van onveischillig- beid en lauwheid, die niet pleit voor onze belangstelling in de openbare zaak. Dit komt voor een groot deel, doordien er in den raad geen qnadstiëq aanhangig zijn, welke bijzon dere aandacht trekken en er dye van oppo sitie eigenlijk geen sprake is. Het gemeente bestuur bezit in hooge mate het vertrouwen vertilden raad en de burgerjj zjjn voorstellen rijn in den regel gesneden koek eni worden zonder bezwaar aangenomen. Dez* toestand is zeer aangenaam voor het aageljjksch be- tarir, maar wel wat slaapwekkend voor de mMtandersjen het verwondert ons ^liet, dat depkó-zers ten slofte onverschillig worden voor dejwhiag. wie heu op 't stadhuis zal var- tegvnwoordigen. Anderdeels ligt de schuld bjj verfrih-id-n achtenswaardige burgers, voor wien j ieijir gaarne een gang naar de stembus. pver l zou hebbfm, omdat (’zjj eigenljjk in den raad thtjis behboren, maar die.yoortdureud weigeren een mandaat te aanvaarden. Indjen er due wat leven in de brouwerjj komt, dan is dit ons welkom Allicht gaan d. Torren Jz. 1 ö1/, pCt. A. de Jong en Zn. 14 pCt. E. Deelen. A. de Jong en Zn. 20 pCt ben. tarief. F. Rondhout. 14 Perceel 2. Ijzerwerk. J. H. Kok 16 pCt. ben. tarief. Perceel 3. Spijkers en lichte Ijzerwaren. J. J. Verdries 15 pCt. ben. tarief. Perceel 4.. Lood, Zink, Soldeer. Wed. 2 pCt. boven tarief. Perceel 5. Verfwaren en Glas. C. v. Dillen en Zn. 21 pCt. ben. tarief. Perceel 6. Teer. L. Visser en tarief. Perceel 7. ben. tarief. Perceel 8. Perceel 9. Perceel 10. 500 M’ fijne puin. D. 485.—. Peróeel 11. 300000 bl. IJselstraatklihkers. Schalij en Bokker 5.72 per duizend. Perceel 12. IJselmetselplavjj. wed. P. van Lange 5.74 per duizend. Perceel 13. 195,000. Vechtsche klinkers Waal- vorm. Bonté en Bekker 14.33 p. dl Perceel 14. 25000 Vechtsche straatklinkers Vecht sche vorm. wed. J Brunt 13.74 p d. Perceel 15. 10000 Ben. Ahinkeijen E. Janssen 77.90 p. d. Perceel 16. Plantsoen- en Boomgewas. T. de Loos en Zn. 99.99.—. Perceel 17. Onderhoud der straten. H. Lamers 0.11 per M. Perceel 18. 378 M. dennenperkoenbeschoeiing. G. B. W. Dessing 1624.—. Perceel 19. 54 M. Walbeschoeiing. W. Bokhoven 986.—. Gisterenavond had in de bovenzaal van het café van den hoer Hardijzer eene meeting plaats van Goudsche ingezetenen, gepraesideerd door den heer H. Straver, die de volgende toespraak hield Mijne Heeren Door het lot aangewezen deze algemeene ver gadering provisioneel te leiden, zoo heb ik de eer de vergadering te openen. De reden dezer op- roepirSf is mijne Heeren, natuurlijk allen bekend. Vele kiezers, die de gestelde candidatuur van „Ge meentebelang" minder gunstig vonden, meenden in het belang hunner mede-kiezers te handelen door een algemeene vergadering te beleggen ten einde dan door het aanwezig zijn van een grootor aantal Zn. 27 pCt. ben. Kalk. K. M. Schutte en Co. 20 pCt. Grind. L. Broere 30 pCt. ben. tarief. Zand. L. Broere 20 pCt. ben. tarief. van Kleef huis zouden bljjvenhet bewustzjjn dat men verplicht is door zjjne stem invloed uit te oefenen op den gang van het gemeentebestuur, wordt weder bjj sommigen levendig en al is het dan geen quaestie va'n beginsel, maar een eenvoudige voorkeur voor den een of anderen persoon die ze aandrjjft, stemmen is altjjd beter dan onthouding. Zelfregeering is een mooie zaak, maar onderstelt hjj den burger het gevoel van zjjne plichten tegenover staat en gemeente. Wellicht dat het nieuwe kiezerspersoneel ook in dat oude lichaam wat nieuwe veerkracht brengen zal 1 Het drietal candidaten, dat reeds ge noemd was, is nog met één vermeerderd. Ten gevolge van een in ons vorig nummer voorkomende advertentie heeft men gisteren avond een vergadering gehouden ten einde nog een candidaat te stellen. De bijeenkomst ging bljjkbaar uit van kiezers, die niet inge- nomen zjjn met de candidatuur van den heer Middelbeek, die door Gemeentebelang gesteld is De bezwaren, die men tegen dezen heer hoort opperen, zjjn anders zoo zwaar wichtig niet. Zjjn jeugdige leeftyd is een gebrek, dat met den dag beter wordt en dat men hier gewonnen en geboren zou moeten zjjn om met kennis van zaken in den raad een stem uit te brengen, is toch al te dwaas zoo ingewikkeld zjjn de vraagstukken niet die hier aan de orde komen. Intusschen hebben deze kiezers onzes inziens den juisten weg ingeslagenindien men een ander can didaat wil stellen, dan zorge men dat men wete wie het doet en men daaraan dus eenige waarde kan hechten. Dit is het geval niet niet de aanbevelingen der heeren Van Eek en IJsselstjjn in ingezonden stukken en ad vertenties. Dat is al de ongelukkigste wjjze van aanbevelen, die wjj kennen. Waarom noemen de «aanstaande kiezer» en «eenige kiezer»» niet hun namen? Deze alleen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1