EN. n ?1 IN, il BINNENLAND. Woensdag 21 December. 1887. HJE TEK J len. 1NEN. EEK I! N? 3<(41. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. f M, f *i I t H.L. dpoeder schoone 1 to rater pp, f I F l JflT I V I i 0 zoo •én iedero J oud^. r4- ove iat tot liet jchte der Tand- xidmiddel njik van GOUDSCHE courant. te «Alt, lideweg. 'straat. au &Zn. Bbinkbl. SLOOT. AD». N. irkeukén. tBN. I ■AND. H. VAK Moömik. T. BHOOFBN, L. UTI1OOBN. TTOMi Wild». •waarden stat, aan» fd-Depot i Utrecht. I 0 AK, zyn natherin- ichndelijk r ik hior- koop van inder der deeper. raten he rijk Co. K van i, apoth. nstordam komen, omvattende de gemeenten aan do Overzijde VflTl rln>> T Tool ToV1.Ma1.na1. Z"V. J .1- .1- I Dé vrijwillige oefeningen (theoretische en practi- sche) in den wapenhandel, waartoe voor jongelieden i van onderscheiden scholen de gelegenheid ie openge- Vwteld, hebben hiér ter stede ook plaats en zullen aan- e yankelijk bezocht worden door 10 leerlingen der h. ffljiurgerschonl, 3 van het pfogymnasium en een paar (fan de burgeravondschool. De practische oefeningen geschieden onder leiding van een sergeant, terwijl de luit» adj. Cheriex zich met de theoretische belast heeft. Gisterenavond had eene vergadering plaats der Hésvereeniging Burgerplicht, waarin behalve de jaérlijksche rekening en verantwoording aan de orde Waren .- voorstellen van het Bestuur in verband met ae uitbreiding van het kiesrecht. De voorzitter Mr. J. Fortuijn Droogleevor deelde /j GOUDA., 20 December 1887. Ij Bij de heden gehouden verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad werden nitgebracht 406 stemmen. f mede, dat het Bestuur,i dadelijk na de totstand koming der nieuwe grondwet, had overwogen, wat 3e voreeniging nu te doen stond. Drieërlei weg 1 stond open 1®. Voortgaan in denzelfden geest en met hetzelfde reglement2° eenvóudige opheffing der vereeniging, met overlating van haar taak aan anderen 8° reorganisatie door wijziging van het reglement en een beroep op den steun van de nieuwe kiezers. Aan het eerste had niemand ge dacht. Orer het tweede har! aanvankelijk het be stuur ernstig gedacht, omdat de vereenH- weinig sympathie vond zoowel ia het algt de kiezers, hetgeen blykt uit het gering aantal leden, dat nog géén’' 30 bedraagt, als bij de leden zeken in het byzondor, die zeer slecht de ver gaderingen bezoeken. Toch was men tot het derde overgegaan, omdat bet Bestuur vreesde, dat de tijd De ^frnhenutche Courant bevat in het Zaterdag avond uitgekomen Nr. het volgende n Heden in den vroegen ochtend had aan het station alhier eene eenvoudige maar aandoenlijke plechtigheid plaats. Het lijk van de op 14 dezer in het Prot. Diaconessenhuis overleden mej. S. H Brinkman, in leven Hoofd van de gemeentelijke bewaarschool No. IÏI, werd naar den trein ver voerd, om naar Gouda te worden ovpjgobracht. Ondanks den harden wind en regen had zich een twintigtal dames, onderwijzeressen, op het pérron vereenigd, om daar, terwijl nog slechts een grauw licht de duisternis van den nacht allengs deed wijken, een plicht van liefde, deelneming, erkente lijkheid en rouw te vérvullen. Een vijftal fraaie kransen werden, ook namens vele leerlingen, op de lijkkist gelegd te Gouda, waar heden de ter aardebestelling plaats vindt, zullen ze kunnen ge tuigen yan de grootc verdiensten van do diep botfeurdê overledene. Mej. Brinkman stond reeds, wij meenen 14jaren, aan net hoofda oener bewaarschool hier ter stede. Ten zeerste werden hare tact en toewijding ge roemd. De kinderen, zoowel als dó onderwijzeressen, verliezen in haar eene moeder als ’t ware. Toen dé bewaarschool No. Ill, welke in verband met hare - 1 A len in de gemeenten Boskoop, Waddinxveen, Moor-1 practische* wenken werd ihgericht, voltooid was, werd j«z-j Op {iaQ hot hoofd daarvan ovérge- plaatst. Aan het bewaarschoolwezen heeft mej. Brinkmap eene deugdelijke richting gegêven, zonder daarom de l>ehoeften van het hart voor die van het ver stand te doen wijken. Eene kortstondige ziekte maakte een einde pan haar nuttig leven.* Ook het Weekblad van Woerden, in welke ge meente mej. Brinkman vroeger werkzaam was als hoofd der Departements-bewaarschool van ‘t Nut van *t Algemeen, wijdt eenige waardeerencie woorden aan hare nagedachtenis en brengt in herinnering hoe die school qpder de flinke leiding van Mej. Brinkman jpch in een groöten bloei mocht ver heugen. V Dppr den Algemeenen Boncl Van R. K. kiezere- vereenigingen ift Nederland is, in overleg met den Provincialen Bond van Ka th. kiesverenigingen in Noord- en Zirid-Hoiland, eene uitnopdiging gericht tot het centraal comité van apti-revólutionaire kie- zersvereenigingen, om door afgevaardigden beider- zyds de vraag te doen bespreken, in hoeverre het al dan niet mogelijk zou zijn, om tot een gemeenschap pelijk program van actie te geraken. Het centraal comité heeft zich hiertoe bereid ver klaard. Twee bouwwerken trekken tegenwoordig de bijzon dere aandacht der Hagenaars, inzonderheid van de uitspaaninglievende Hagenaars, en dat zijn zij bijna allen* Vooreerst slaat ieder beminnaar van de muziek der grenadiers, en in het algemeen, ieder, die dh ge noegens van een tentavond naast de verstrooiing, die het föAatu geeft, weet op prijs te stellen, met aan dacht de bouw der nieuwe societeitstent gade. Dat work moet voor de aan vang dejr muziekuitvoeringen, dus in Mei, gereed zijn, en daarop is werkelijk alle kans. Omstreeks denzelfden tijd zal moeten worden opgeleverd het gebouw voor de tentoonstelling van oude en nieuwe Nederlandsche kunstnijverheid, in de Koekamp te ’s-Hage te houden. Ook daarmede is een aan vang gemaakt. Als nu de inzendingen maar wat guller toestroomden, maar deze voorwaarde voor het slagen der tentoonstelling js nog lang niet vervéld, en dè vrees bestaat, dat de zaak in zeker opzicht fiasco zal maken. Vele eigenaars van kunstschatten wagen het niet deze gedurende eenige maanden in een hou ten gebouw te doen verblijven uit vrees voor brand. En voor dat standpunt is wel veel te zeggen, al is het ook jammer voor de zaak. Intusschen, laten wij nog maar het beste hopenhet mislukken van de ten toonstelling zou voor de nijverheid en vooral voor de Haagsche nijveren, zeer te betreuren zijn. Naar wij vernemen, zijn bij koninklijk besluit, ten aanzien van militieplichtige jongelieden, di - overeen komstig de bekende beschikking van den Minister van oorlog, hebben deelgenomen aan vrijwillige prhe- tische en theoretische oefeningen ip den wapenhandel, die het daarvoor verkrijgbaar gestelde getuigschrift van geschiktheid hebben verworven en die hunnen dienstplicht in persoon vervullen, de navolgende zeer gunstige bepalingen vastgesteld. 1°. Zij worden ingedeeld bij het korps en in het garnizoen hunner keuze 2®. Voor hen die binnen 3 maanden na hunne in lijving kunnen worden aangestfeld tot milicieu- korporaal, wordt de eerste oefeningstijd verkort tot vier maanden doch zij zijn alsdan gehouden in het 2 e en in het 3e dienstjaar telkens 6 weken onder de wapenen te komen. In het geheel brengen zij dus zeven maanden in werkelijke» dienst door 3°. Op aanvraag van ouders of voogden en volgens door den Minister van oorlog vast te stellen voor gaarden kan hun worden vergund buiten de kazerne le wonen 4°. Maken zij van de sub 3°. vermelde vergunning geen gebruik, dan worden zy zooveel mogelijk inde coihpagniën gehuisvest en kunnen zij met elkander, de adspiranton-sergeant en de adspiranton-korporaal «menage houden. Wij vestigen op het bovenstaande bijzonder de aan- drecht, Nieuwerkerk en Moerkappelle uit te noodigen tot bywonjng der meeting in Januari alhier, waar zij zouden kunnen besluiten tot aansluiting aan Bur gerplicht of het stichten van locale comitép in con tact met ons ad 2“ dat de vroeger bestaande cen trale kiesvereeniging wel was/ontbonden, doch dat men besloten had bij verkiezing voor Prov. Staten, waarbij bet oude district voorloopig bleef bestaan, telkens de besturen der bestaande vereenigingen bij een te roepen tot overleg. Op eene vraag van den beet C. W. van der Velde of ook niet de verkiezing voor de leden van den raad konden worden opgenomen in den werkkring der vereeniging, daar nu toch dezelfde kiezers alle keuzen doen, antwoordde de voorzitter, dat deze zaak niet was besproken door het Bestuur, maar dat deze quaesti^e op de meeting kon worden behandeld, hoe wel hij voor zich de combinatie wel wat gevaarlijk vond, daar de ondervinding had’geleerd, dat oneeoig- heid onder de liberalen zich nooit vertoonde bij keuzen voor de Kamer of de Staten, maar herbaal delijk bij gemeenteraads-verkiezingen, waaronder misschien de goede verstandhouding bij algemeene verkiezingen schade kon lijden. Ten slotte opperde de heer D. G. van Vreumin- gen het denkbeeld om aan de beraamde meeting te verbinden eene voordracht van een bekwaam woord voerder der liberale partij, ten einde de belangstel ling te verhoogen en meer kiezers tot by woning der bijeenkomst uit te lokken. Dit voorstel werd door het Bestuur in óverweging genomen. In afwachting van het resultaat der te- beproeven reorganisatie werd besloten de bestaande vacature in het bestuur niet aan te vuIIqu. Gisteren hoeft zicli te Bodograve als de hoofd plaats van het district van dien naam eene vrijzin nige kiesvereeniging gevormd onder den naam Bur gerplicht. Na het vaststellen van een reglement werd uit de aanwezigen, vertegenwoordigende 8 van de 21 gemeenten, een voorloopig bestuur samengesteld van elf leden. Door de Provinciale staten van Utrecht werd, ter vervanging van jhr. mr. P. J. Elout van Soeterwoude, tot lid van de Eerste Kamer fier Staten-Generaal ge kozen mr R. Melvil baron van Lijnden, met 24 stem men, terwijl 13 stemmen op jhr. J. Huydecoper van Maareeveen en 1 stem in blanco werd uitgebracht. Bij ongeluk schoot de baron van H. in de vorige we^k ih gezelschap van den heer G. en meer anderep, onder Moorcapelle jagende, zijn ge weer op laatstgenoemde af, (ji® m de beenen en on<Jer het oog getroffen werd, doch zonder dat hem dit eenige hinder veroorzaakte, daar hij tot fhet einde toe mef- bleef jagen. van voorbereiding voor de aanstaande verkiezingen in Mjiart te kort was om alles aan het .eventueel initiatief van anderen over tov laten. In het belang der zaak deed dus het Bestuur het voorstel een poging te doen tot reorganisatie der vereenigipg op nieuwe grondslagen. In den loop der maand Januari oiimiddellyk na de voorloopige opmaking der kiezerslijsten zal eepe meeting belegd worden, waartoe ad® vrijzinnige kiezers zullen worden op geroepen. Deze vergadering kan dan uitmaken ®f wenschelijk is eene nieuwe vereêniging op te richten, rpstende op de voorloopig vastgestelde wijzigingen van hqt reglement P afschaffing der ballottage men zou lid zyu door onderteekening van een een voudige verklaring van toetréding; 2® verlaging van de contributie van 2.50 op 0,50, waartoe men in staat werd, gesteld door de vrijgevige be palingen der Unie, waarvan de vereeniging deel uitmaakt 3e gewyzigde verkiezing van candidate», die door één of enkele leden konden worden op gegeven eehigen tijd (b. v. 8 dag^i) voor de ver- gadering, uit welk gros dan eene keuze moest geschieden op de wjjze zooals dat b. v. te Am sterdam plaats hoeft. Eigenlyke discuséie h^d over dit voorstel niet plaats, net vond by alle leden instemming en werd dan ook met algemeene jjtemmen goedgekeurd, nadat op verzoek van enkele leden op sommige punten nadere ^lichtingen waren gegeven. De heer Jkmte vroeg 1? of het Bestuur zijn ge dachten had laten gaan over de samenwerking met •de tot het district bohoorende buitengemeenten 2° h,oe voortaan de Candida ton voor de Prov. Staten zouden worden gekozen, nu de band met de overige deelen van het district verbroken was. In antwoord daarop deelde' dp voorzitter mede, ad lra dat het vooruitzicht bestond, dat op initiatief van een oud- beStulitslid der ontbonden vereeni'ging Krimpener- waard een nieuwe kiesvereeniging zou tot stand van den IJsel.- Lekkefrkerk, Ouderkerk, de beide Krimpens en Gouderak, welke met Gouda zich in contact zoude stollen, terwijl het plan was de libera-' n by C., h Co., i Spanje,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1