'O. rr .EN. IB* tan Ver- AM. eze bekend, getreden de Gouda. BINNENLAND. Vrijdag 23 December. 1887. N° 3642. ussen. 3 en 73*. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. KEN ing tot be- ïunsten. Sent. Sent. sgen.” Ikolen (mud) ng mb hois, l<. gelgk ge- t Cle. AS maken van kannen een orden, zich S. Dcc. ’87. ■I B G van De inseading van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave 7- res- g irkt H 101. BOOST. uur. zen. goudsche courant. Ut uitgave dezer Courant geachiedt ZONDAG, WOENSDAG en VRIJDAG. In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG, DONDERDAG en ZATER DAG. De prga per driemaanden ia 1.25 franco per post 1.50. Bekend is de bewering, dat bij aanbestedingen niet zelden knoeierijen plaats hebben, in voorafgaande af- nu kwam bij de behandeling voor de Rechtbank te Assen aan het licht, waaraan zich de 0 tot 4 uur «ARTI ET [meter dam. toogaig. van Catwijck herdacht in har- dgen* het centraal comité ideliAgen met andere par- rW»ook by eventueele ‘j een eigen programma worde vastgesteld, waarbij echter die artikelen, waarin Iheid als de rommel van rdam. ir bjj nden, da. L 1887. m ;ls. >rspel naar 1ARAY Op dan Ned. Rijnspoorweg zijn de tweedaagsche retourbijjetten, afgegeven op Zaterdag 24 en Zondag 25 December a. voor de terugreis geldig tot en met Dinsdag 27 December d. a. y. GOUDA, 22 December 1887. De uitslag der verkiezing voor een Lid van den Gemeenteraad op 20 dezer was als volgt Uitgebracht 407 stemmen. Van onwaarde 8 baron Van Wasseneer telijke woorden. Do volgende motie van Jhr. Mr. M. A. De Saror- nin Lohman werd met bijna algemeene stemmen aangenomen .De deputatenvorgadering der anti-revolutionaire partij, gehoord do mededeelingen van het centraal- comité, dat onderhandelingen hangende zijn om politieke samenwerking met andere partijen te over wegen, spreekt als haar gevoelen uit, dat de anti revolutionaire partij, krachten* haar beginsel en baar verleden, geroepen is haar karakter als zelfstan dige staatspartij te bewaren dat zij echter, overmits zij tot de minderheden behoort, in het belang des lands ook gerechtigd en verplicht is tot de samenwerking met andere partijen, voor zoorer deze zonder ineensmclting op een wel omschreven programma door eerlijke onderhandelingen is te ver krijgen en noodigt diensvol uit, de te voeren onderham tijen daarheen te leiden. samenwerking door elke party a1/1 ■a*.'... «.1* men overeenstemt, zooveel mogelijk eensluidend worden geformuleerddat althans in enkelvoudige districten bij eerste stemming onze partij overal eigrn candi date stelle, van wie. het zeker is dat zij instemmen met ons program van actie, on dat bij herstemming de candidaat van die partij door ons worde gesteund, wier programma het meest met het onze overeen komt.* Tot leden van het centraal comité worden verkozen de heeren M. Noordtzij, G. H. Thomassen Thues- sink van der Hoop en H. Waller. AD VERTENTIEN worden geplaatst ▼an 15 regel* h 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschpnt. Afzonderlijke Nonuners VIJF CENTEN. Staten-Generaal. Tnm Kamzr. Zittingen van 20 en 21 December. Bij het algemeen debat over Hoofdstuk Waterstaat werd zeer uitvoerig gesproken over de voorkeur van het gebruik van bazalt of baksteen bij den bouw van sluizen. De Minister van Waterstaat betoogde, dat het ge bruik van baksteen was voorgeschreven in het be lang van de Nederlandsche industrie en van de schat kist. Betwist werd, dat de maatregel in het belang der schatkist was. Zoolang mededinging wus uitgesloten, kon dat belang niet bewezen worden. Ook werd aan gedrongen op het gunnen van leveringen aan bin- nenlandsche industrieelen, wanneer by evengoed werk het financieels verschil slechts gering was. Door de Regeering werd de toezegging gedaan, de gegeven wenken te overwegen doch op de bezwa ren gewezen, welke er aan verbonden waren. Het algemeen debat werd gesloten. Bij de onderdeden verklaarde de Minister dat eene verbetering fan het Hellegat in overweging is dat Staatssteun voor verbetering van kleine rivieren eerst kan geschieden, wanneer waterschappen zich met het onderhoud hebben belast. Voorts verklaarde hij, dat het Merwede-kanaal zoo spoedig mogelijk zal voltooid wordendat in den laatsten tijd met kracht wordt gewerkt en dat de vertraging voor een goed deel te wijten is aan de aanneming van het tracé-Rutgers. Eene vermeerdering van kosten is een gevolg van de grooter eischen gedurende de uitvoering gesteld. Bij den post voor verbouwing van het Dep. van Marine opperde de heer Van Alphen bezwaren en welde hij een halve ton gouds, daarvoor op de begroe ting gebracht, liever aanwenden voor onze Marine ter zee, waarover wij ons nog meer schamen rneeter, dan voor lokalen in het gebouw. Het artikel in stemming gebracht, werd verworpen met 34 tegen 30 stemmen. Het debat is gisteren voortgezet over de onder- deelen van Hoofdstuk IX (Waterstaat, Handel en Nijverheid. Door verschillende sprekers werd aangedrongen op een betere dienstregeling der spoorwegen, vooral op de Noorderlijnen en op het kennen-van den Raad van Toezicht op de spoorwegen bij de dienst regelingen. Mede word gewezen op de wenschelijkheid van een scherp toezicht op tramwegen, stations, personeel en verbandkisten, en op het stoombootveer Enk- huizeuStavoren, waar, tegen het contract, bij tijde lijke vervanging, booten gebruikt worden van onvol doende capaciteit en zeewaardigheid. De Minister van W., H. en N. deed de toezegging, dat zoo mogelijk bij de nieuwe dienstregeling aan de uitgesproken wenschen zou worden tegemoet geko men en het adres van den Raad v. Toezicht zal worden ingewonnen. Een scherp toezicht op tramwegen stationspersoneol en verbandmiddelen zal worden ge houden en bij een nieuw contract voor het veer EnkhuizenStavoren gevorderd worden datdereser- ve-booten van dezelfde capaciteit zijn. Een door de Regeering bij wijziging voorgesteld artikel, om gedurende 8 jaren een post van ƒ1200 op de begroeting te brengen tot afkoop van een spraken tusschen de gezamenlijke gegadigden be staande. Dezer dagen van een strafgeding duidelijk de knoeierij slagers aldaar schuldig maken bij aanbestedingen van vleesch voor het Ryk. Verscheidene getuigen ver klaarden, dat zij, slagers, een combinatie hadden ge vormd om, wanneer er van wege het Rijk een aan besteding plaats had, niet in te schryveu dan in overleg met elkander; één schrijft dan in, de anderen lager of in het geheel niet. Wat dan op het einde van het jaar blijkt boven den marktprijs door den aannemer te zijn ontvangen, wordt tusschen allen verdeeld. Het bedrag, aan één hunner toekomende, werd opgegeven als 85 a 150 ’sjaars te beloopen. Dit incident kwam voor in het proces van J. van der L., vleeschhouwer, beschuldigd van het verval- schen eener quitantie. De quitantie nl. betreffende oen eersten termijn van achterstallige, aan het Isra- elietisch kerkbestuur verschuldigde belasting had hy veranderd in een volledige voldaan-teekening. De eisch van het O. M. was twee jaren gevangenisstraf. Tegen donzelfdon beklaagde werd twee jaren geleden eene vervolging ingösteld wegens het verduisteren van een bankbiljet van 200 uit een aangeteeken- den brief, die hem by vergissing aan het postkan toor werd ter hand gesteld. Hy werd toen, na door de rechtbank te zijn veroordeeld, door het hof te Leeuwarden, bij gebrek aan bewijs, vrijgesproken. geldige 404 stemmen. Volstrekte meerderheid 203 stemmen. Daarvan vereenigdeu op zich de heeren A. van Veen 292 stemmeq. J. F. W. S. Middelbeek 51 H J. C. Zeldenryk 41 K Zoodat gekozen isde heer A. van Veen. (Reedt gitteren per bulletin aan onze abonnd't binnen deze ttad medegedeeld.) Naar men ons van goede zijde tnedodeelde, zal verttioedelijk bij de aanstaande voorloopige vaststel ling der kiezerslijsten, het getal kiezers in deze ge meente bedragen Voor de Tweede Kamer .1162. n a Provinciale Staten 1161. ff den Gemeenteraad 1159. Bij de laatste vaststelling bedroeg dat getal pectivolyk 588, 584 en 930. In de zitting der Rotterdamsche Arr. Rechtbank van Dinsdag werden o. a. (te volgende personen ver oordeeld G. N. Jzn., oud 62 jaar, verwer, zonder vaste woon plaats, bekl. van diefstal van een ketting te Gouda gepleegd, tot 3 maanden gev. R. v. D., oud 44 jaar, kleermaker te Gouda, bekl. van verduistering van een broek welke hem ter repa ratie was toevortrouwd, tot 14 dagen gev. Vervolgens stonden terecht: J. B. Azn., oud 16 jaar, landbouwer te Zevenhui zen, bekl, van den veldwachter Doeleman aldaar voor dief uitgoscholden te hebben. De eisch was 3 boete, subsidiair twee dagen hechtenis. Mr. C. J. A. Bichon van IJsselmonde, verdediger van beklaagde, laakte het in den veldwachter dat hij een dergelyko nietige zaak vervolgd had, daar de tyd voor de rechtbank te kort zou zijn, als alle dergelyko zaken vervolgd werden. Pleiter betwistte dat bij bekl. het opzet bestaan had oi£ te bejeedigen en conclu deerde mitsdien tot vrijspraak. Uitspraak Diusdag e. k. Dr. de Visser uit Almelo heeft het beroep naar do Ned. Herv. Gemeente te Rotterdam aangenomen. Zondagavond deed zich te Rotterdam het ongewoon verschynsel in den schouwburg aan de Aertvan Nes straat voor, dat het sneeuwde, niet op het tooneel, maar in het parterre, juist toen men een aanvang met Robert en Bertram wilde gaan maken. De parapluien werden door sommigen opgezet in het parterre en parket, tot groote hilariteit van het overige publiek. Het bleek, dat de luchtkokers in het plafond waren vergeten te sluiten en men daardoor behageld werd in den schouwburg. De deputatenvorgadering der antirev. partij had te Utrecht plaats. Zij werd geopend door Dr. A. Kuyper, die wylen

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1