"öiiöÏMfflïT weTvTTg Bekendmaking Bultenlandsch Overzicht. ADVERTENTIEN. BRILLEN op voorschrift van hb. Oogartsen. S. H. POLAK, Tal van v^valschingen en namaak sels beeft men in den laatste» tijd geconstateerd. De pijnen zijn zoo groot de kuur is zoo eenvoudig, Voor nl degenen die na gevolg van gedurende zittende bezigheden en van storing der onderbuik, aangetast zijn, eener aandoening ge woonlijk gekent onder de naam van aanbeten en die men op eene verkeerde wijze, beschouwt gelijk een natuurverschijnsel noodig te onderhouden, de zeker hulp d/cht bij is. De rationeeie gonezing en de ver zachting van dit pjjnelijk ongemak gebeurt alleeneljjk door eene oplossr n le knur en zacht laxeerend die zich in de mineraal pastillen van Soden vertoonen, die het ongemak op eene krachtige en ontoegankelijke wijze bestrijden. Degene die eene waarljjke verlichting en de genezing zoekt trel zich overtuigen door eene proe van de uitmuntende werking der paatillen die men verkoopt in alle apotheken aan 60 cents de doos. De SPAAR- en HULPBANK van het Dep1 «GOUDA" urgerltjke Stand. concesaierecht van J. v. d. Made, werd verworpen met 88 tegen 88 stammen. Het ontwerp houdende bepalingen tot het tegen gaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van jeugdige personen, luidt aldus: 1. Inleidende bepalingen. Art. 1. Onder arbeid verstaat deze wet alle werk zaamheden in of voor eenig bedrijf. Onder veldarbeid verstaat z|j alle werkzaamheden in de opene lucht in of voor het land- of tuin bouwbedrijf of het bedrijf van veehouderij of veen derij. B|j uitzondering worden niet voor arbeid of veld arbeid gehouden de werkzaamheden voor een bedrijf, die in eene huishouding of stalling ook buiten eenig bedrijf plegen verricht te worden. 2. Pan den arbeid van jeugdige personen Art 2. Het is verboden eon, kind, beneden twaalf jaren arbeid te doen verrichten. Ten opzichte van veldarbeid van kinderen boven tien jaren kan dit verbod voor iedere gemeente, waar en wanneer de belangen van den landbouw dit noodig maken, bij een telkens voor één jaar geldend besluit worden geschorst door Gedeputeerde Staten, op verzoek van den Raad der gemeente, in dier voege dat in dat jaar de gezamenlijke tijd van schorsing voor eene zelfde gemeente niet langer dan acht weken z|j. Indien het door Gedeputeerde Staten genomen be sluit tot schorsing door Ons wordt vernietigd, her leeft het verbod op den vierden dag na de dagre kening van de Staatscourantwaarin Ons besluit wordt openbaar gemaakt, of, indien die Staatscourant meer dan ééne dagteekening draagt, op den vierden dag na de eerste dier dagteekeningen. Art. 3. Het is verboden een kind boven twaalf doch beneden dertien jaren anderen arbeid dan veld arbeid te doen verrichten. Voor bepaalde bedrijven kan door ons bij alge- meenen maatregel van bestuur van dit vertrad vrij stelling worden verleend onder zoodanige voorwaar den als zullen noodig bl|jken. Art. 4. Bij algemeenen maatregel van bestuur kan door Ons, hetzij onvoorwaardelijk, hetzij voorwaarde lijk, worden verbod en een kind beneden zestien jaren bepaalde soorten van arbeid te doen verrichten, op grond van de gevaren voor de gezondheid of het leven van kinderen, welke die soorten van arbeid, hetzij in het algemeen, hetzij bij niet inachtneming van zekere voorwaarden, door de verwerkt wordende stoffen of door de w|jze van bewerking opleveren. Art. 5. Het is verboden, een kind beneden zes tien jaren langer dan tien «ren in het etmaal ande ren arbeid dan veldarbeid te doen verrichten. Voor bepaalde bedrijven kan door Ons bij alge meen maatregel van bestuur van dit verbod vrijstel ling worden verleend onder zoodanige voorwaarden als zullen noodig blijken. Art. 6. Het is verboden, den arbeid van een kind beneden zestien jaren vroeger te doen aanvan gen of later te doen eindigen dan, in het tijdvak van 1 April tot 30 September te 5 uren des mor gens en te 7 uren des avonds, in den overigen tijd van het jaar te 7 uren des morgens en te 7 uron des avonds. Voor bepaalde bedrijven kan door Ons bij alge meenen maatregel van bestuur van dit verbod vrij stelling worden verleend onder zoodanige voorwaar den als zullen noodig blijken. Art. 7. Het is verboden, iemand beneden acht tien ja! en op Zondag arbeid te doen verrichten in fabrieken, trafieken en werkplaatsen. Dit verbod is niet toepasselijk op arbeid door Is raëlieten verricht. Art. 8. De artt. 5, 6 en 7 zijn niet toepasselijk op arbeid, in of voor bet schippers- of zeevisschers- bedrijf aan boord van vaartuigen verricht. Art. 9. Wanneer iemand beneden achttien jaren buiten de schafturen aangetroffen wordt op eene besloten plaata waar arbeid wordt verricht, wordt hij goacht aldaar zelf arbeid te verrichten, tenzij het tegendeel blijke. 3. Strafbepalingen. Art. 10. Onverschillig van een der bepalingen dezer wet behalve dien van art. 13, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien da^en of geldboete van ten hoogste v|jf-en-zeventig gulden. Indien tijdens het plegen van het feit nog geen twee jaren zijn verloopen sedeTt eene vroegere ver oordeeling van den schuldige wegens gelijke of èene andere overtreding dezer wet, behalve die van art. 13, onherroepelijk is geworden, kunnen de straffen worden verdubbeld. Art. 11. Met het opsporen van do overtredingen van deze wet rijn, 'behalve de hij art. 8 van bet Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, belast de maréchaussee, alle ambtenaren van rijks- en gemeentepolitie, en ambtenaren van het genees kundig staatstoezicht. Art. 12. l)e bij art. 11 bedoelde ambtenaren heb ben te allen t|jde toegang tot alle fabrieken, trafie ken, werkplaatsen, vaartuigen en landerijen. Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaf fen zij zich dien des noods met inroeping van den sterken arm. Fabrieken, trafieken, werkplaatsen of vaartuigen, tevens woningen z|jnde, en fabrieken, trafieken, werk plaatsen of landerijen, alleen door eene woning toe gankelijk, treden z|j tegen den wil van den bewoner niet binnen dan op schriftelijken last van den burge meester of van den kantonrechter. Van dit binnen treden wordt door hen proces-verbaal opgemaakt en binnen tweemaal vier-en-twin tig uren aan dengenen, wiens woning is binnengetreden, in afschrift mede gedeeld. Art. 13. De bij art. 11 bedoelde ambtenaren zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun door het binnentreden van fabrioken, trafieken, werkplaat sen, vaartuigen, landerijen en woningen omtrent bot daar uitgeoefend wordend bedr|jf is bekend gewor den, voor zoover het niet in strijd is met de bepa lingen dezer wet. Hij, die opzettelijk de bij het vorige lid opge legde geheimhouding schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes mftanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden, met of zonder ontzetting van het recht om ambten te bekloeden. Geen vervolging heeft plaats dan op klachte van het hoofd of den bestuurder van bet bedrijf of de onderneming, Art. 14. De bij deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen, behalve het feit, strafbaar gesteld bij bet tweede lid van art. 13, hetwelk als misdrijf wordt beschouwd. 4 Slotbepalingen. Art. 15. Deze wet is niet van toepassing op ar beid in ambachtsscholen en vakscholen, 's rijks op voedingsgestichten en werkinrichtingen en gevange nissen, noch op werkzaamheden tot den militairen dienst behoorende. Art. 16. Het tijdstip van in werking treden van deze wet wordt nader bij de wet bepaald. Op hetzolfde tijdstip vervallen de wet van 19 September 1874 {Staatsblad No. 130) en bet eerste lid van art. 82 der wet van 17 Augustus 1878 {Staatsblad No. 127.) Omtrent het Holiandsehe marktplein, dat op de tentoonstelling te Brussel in het aanstaande jaar zal verrijzen, deelt men ons mede, dat dit plein, spo- ciaal voor de Hollaïylsche inzenders bestemd, eene oppervlakte zal beslaan van 9000 vierkante meter, waarop 32 woningen zullen worden gebouwddie voor een gedeelte zullen zijn verhuurd. Niet enkel Hollanders, maar ook representanten van buitenland- sche firma's in Nederland zullen daar worden toege laten terwijl do producten op dat marktplein aange voerd, zullen mededingen naar de bekroningen, zonder dat het noodig is, dat ook op de tentoon stelling zelve wordt geëxposeerd. Eenige der te Amsterdam gebruikte gebouwen, zooals de vischafslag, de W^ag, de Haan en Sleutels, zullen ook te Brussel verrijzen. Ook de karakte ristieke gevel van het stadhuis te Goes zal op deze tentoonstelling prijken. (Jvp.) In de diamant-slijperij van den heer Barendz, Nieuwe Achtergracht te Amsterdam, welk gebouw des nachts onbewaakt is, is gisteren nacht eene be langrijke partij edel-gesteenten uit de dopper ont vreemd, ter waarde van ongeveer 10.000. De dieven hebben zich waarschijnlijk laten insluiten, en zijn vertrokken nadat de deur voor de arbeiders weder was geopend. Een jeugdig Londenaar van goede familie had een oom, die in Iudië rijk was geworden, en ging dezen verleden jaar een bezoek brongen. Eenigen tijd later kreeg zijn vader een brief van den Indischen oom, ten effekte dat zijn bezoeker overleden was, en dat diens lijk in een zeilschip naar Engeland werd gezonden. Het schip kwam, er was een kist in, die aan den vader gezonden word, maar in plaats van het lijk van den zoon vond men dat van een Bcngaalschen tijger. De vader zond terstond een telegram naar Indië //George's lijk is niet geko men Bengaalsche tijger, in kist." Het antwoord was: //George zit in tijger." {Zuid-Afrikaan.) Dr. Cr^ss. te Cork, die voor eenigen tijd in hech tenis genomen werd onder beschuldiging van moord op zijn vrouw, is nu door (le gezworenen schuldig be vonden en ter dood veroordeeld. De 63-jarige geneesheer had 18 jaren lang gelukkig geleefd met zijne vrouw, die hem innig lief had, en hem vijf kinderen schonk, maar toen een gouvernante, Miss Skinner, in zijn huis kwam wonen, werd het echtelijk geluk verstoord. Dr. Cross werd, ondanks zijn jaren, smoorlijk verliefd op die vrouw en vorwaar- loosde zyn echtgenoot® geheel. Hij had ook nadat Mies S. zijn huia verliet, aamenkomsten met haar te Dublin, waar hjj haar voor zijn vrouw liet doorgaan. In Mei 11. werd Mevrouw Cross ziek; zjj leed aan' krampen die telkena terugkwamen, en den len Juni stierf zij. Haar man verzorgde haar geheel alleen, en eerst op den laataten dag riep hij de hulp van een collega in, dien hij wist te bepraten tot zijn voor deel, dat de arme vrouw een hartkwaal bad. Kort na de begrafenis trad dr. Cross, tot ergernis van zijn buren en bekenden, met Mm Skinner in het huwelijk. Men kreeg toen achterdocht tegen den harteloozen weduwnaar. Aanteekeningon in het dag boek eoner vriendin van Mevr. Cross, die gedurende hare ziekte by hen in huis was geweest, bevestigen de kwade vermoedens de doode werd opgegraven en bij onderzoek bleek, dat zij aan vergiftiging door arcenicum en strychnine gestorven was. Dr. Cross werd toen in hechtenis genomen en thans, nadat door verschillende feiten zijn schuld bewezen werd, is hij tot de galg verwezen. De Russische troepen-opschuivingen en alles wat daarmee in verband staat, zijn een uitstekend mid del voor de bladen om hun kolommen te vuile». Te Weenen is intusschen de stemming vr|j wat kalmer, zooals men aan den thermometer, de Beurs, bemerken kon De beraadslagingen der ministers en generaals zijn echter nog niet geëindigd. Dit is zeker, dat de besluiten der Oostenrijksche regoering van strikt defensieven aard zullen zijn. In den ministerraad, die den kroonraad vooraf ging, werd besloten den minister van oorlog een voorschot te geven van 20,000,000 florijnen. De regeering neemt de verantwoordelijkheid voor dezen maatregel op zich, zoodat de Delegaties daarvoor niet bijeengeroepen zullen worden. Deze som moet dienen tot het koopen van uniformen en de verdere uitrusting voor de laatste lichtingen der reserve en het bouwen van een aantal houteu barakken in Ga- licië. Deze zij» noodig voor het geval, dat Rusland, voortgaat met de versterking zijner troepen^en ook Oostenrijk zijn cavalerie in Galicië moet versterken, want op het oogenblik biedt het land geen onder komen voor een sterke afdeeling cavalerie. De Engelsche premier lord Salisbury voerde te Derbij in een conservatieve vereeniging het woord en liet zich daar gunstig over den staat van zaken uit. Do Engelsche minister kon niets bespeuren, dat aan leiding gaf tot een zoo groote ongerustheid als de buitenlandsche pers toonde. FiVenwel schijnt prins Ferdinand van Bulgarije ongerust te worden, ten gevolge van de herhaalde verzekoringen, dat Rusland voor het behoud des vredes in do eerste plaats zijn aftreding als vorst van Bulgarije zal eischen. Ten min3te de Sobranje heeft op voorstel van den minister president Stambuloff 200,000 francs toege staan ter versterking der troepen langs de Servische en Turk8che grenzen, terwijl tevens te Weenen een voorraad magazijngeweren zijn besteld benevens 10,000,000 patronen voor de Berdan-goweren, welke het Bulgaarsche leger nu gebruikt. Men vermoedt, dat prins Ferdinand het noodige geld voor deze uitgaven voorschiet uit eigen vermo gen, evenals dat voor den spoorweg. De arbeid daar aan werd indertijd gestaakt, omdat er geen geld was, maar nu wordt er weer ijverig gewerkt, ofschoon het leening8plan nog niet is gelukt. In de Italiaanscbe kamer heeft de minister van financiën Magliani het woord gevoerd tot toelichting zijner begrooting. Ondanks de buitengewone uitgaven sloot de be grooting voor 1886/87 zonder tekort, maar de be grooting 1887/88 wijst een deficit aan van 133,000,000 francs, dat hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door buitengewone uitgaven ton behoeve van het leger en de expeditie naar Afrika. Tot dekking van dit te kort heeft de kamer reeds 63,000,000 francs aange wezen, zoodat nog 70,000,000 francs moeten gevon den worden. Daarvoor echter zijn nog buitengewone geldmiddelen voorhanden, zoodat bij de begrooting voor 1888/89 liet evenwicht zal hersteld zijn. Niettemin stelt do heer Magliani voor door nieuwe belastingen de jaarlijksche staatsinkomsten met 30,000,000 francs te vermeerderen, want dit is toch noodig zoowel tot afbetaling dor schuld als tot uit breiding van het spoorwegnet. Daarvoor wordt voorgesteld een vorhooging van de suikerbelasting en de belasting der gebouwenon het invoeren eoner nieuwe militaire belasting. Na deze millioenenrede is de Kamer tot Januari verdaagd. R E C L A M E. namelijk van de too algemeen gewaardeerde en ,1a het bette, aangenaamste en onschadelijkst wer kende laxeermiddel bekende Zwitsersche Pillen van den apotheker II. Brandt. Daarop xijn dan ook straf fen gevolgd; veroordeelingen wegens bedrog en over treding der wet op de handelsmerken. Br zijn namelijk re)e vorkoopers, die vroeger het echte preparaat verkochten, maar na hun eigen fabrikaat trachten aan den man te brengen door het echte verdacht te maken. Het publiek kan das niet te voorzichtig zijn bij den aankoop van de Zwitsersche Pillen. Men lette steeds op het étiket, een- wit krui» op een rood veld, voor zien van de handteekening B. Brandt. Echt te verkrijgen te Gouda, bij de firma J. C. ZELDBNRIJK en Co., Drogisten. INGEZONDEN. der Mü tot Nut van 't Algemeen. Mijnheer de RedacteurVergun mij eenige ruimte in Uw blad om de aandacht te vestigen op de instelling, wier naam aan 't hoofd dezer regelen staat en die met den eersten Januari a.s. voortspruit uit do Spaarbank, die 6 Juni 1857, en de Hulpbank, die 6 Juni 1868 geopend werd, en die gedurende al die jaren het vertrouwen onzer stadgenoot-en in ruime mate ondervonden, en weder- keerig een heilzaraen invloed hebben uitgeoefend op de welvaart van velen. Deze instellingen zullen dan voortaan onder éénen naam en onder één Bestuur hun taak voortzetten en diealthans wat de Hulpbank betreft ook uit breiden. Bij de Hulpbank toch moest rekening ge houden worden inet do belangen der aandeelhouders, en hoewel nagenoeg nimmer de voorstellen die het Bestuur der Bank in 't belang dor geldnemers meende te moeten doen, tegenstand ondervonden, kon toch in dat belang niet zooveel worden gedaan, als billijk etf noodig werd geoordeeld. De vereeniging heeft ten gevolge dat het be drag der voorschotten kou wordon verhoogd en dat de reule kon wordou vermiuderd. Wasd vroeger geen voorschot gegeven dan van 10 of het veelvoud daarvan tot 400 toe, thans is dit laatste bedrag tot 600 verhoogd, terwijl op krediet-hypotheek tot 1000 toe kan worden voorgeschoten. Dit laatste brengt ons op de zekerheid, die de Bank voor hare voorschotten vraagt zij is drie ledig. De meest voorkomende is borgtocht van twee soliede personen, voorts in-pnnd-geving van geldswaarde hebbend papier met 20 °/0 surplus, dat zelden geschiedde en de reeds genoemde, met 1 Januari a. s. ingestelde krediet-hypotheek. Deze hypotheek onderscheidt zich van de gewone hierin dat zij geene schuldbekentenis bevat, doch het onroerend goed verbindt voor hetgeen de eigenaar blijken zal schuldig te ziju tot een in de acte te vermelden maximum. Het voordeel dezer hypotheken hoewel sedert de St-iat het obligatierecht af schafte, veel verminderd bestaat toch hierin dat men dezelfde hypotheek voor verschoidene achtereen volgende schulden kan verbinden en dus do kosten der acten van hypotheeVstelliug en van doorhaling kan besparen. B.v. Iemand ontvangt van do Hulp bank 1000 en verleent krediethypotheek na verloop van een jaar is dezo som afgelost (want aflossing in wekelijksche of maandelijksche termijnen is b|j de Hulpbank voorgeschreven) doch do geld- leener zou opnieuw wei 1000 kunnen gebruiken zonder eenige kosten kan hij die opnieuw verkrij gen, en zoo hij hen niet terstond noodig heeft kan hij zelfs later op nieuw kosteloos een voorschot verkrijgen, indien hij de doorhaling der hypotheek maar niet gevorderd heeft. Bij particuliere hypo theken hooft dit eenig bezwaar, omdat bij stert- goval b, v. de acte van doorhaling niet dan met voel moeite on kostmi zou kunnen worden verkregen, doch bij eene instelling heeft dit geen bezwaar, daar latere bestuurders in de plaats treden van en dus dezelfde bevoegdheid hebben als hunne voorgangers. pat de rente niet onbelangrijk verminderd wordt, kan blijken uit de mededeeling, dat, terw|jl tot nu toe de voorschotten worden gegeven voor 9, 18, 27 of 36 weken tegen l/9 z|j voortaan zullen wordon verstrekt voor 13, 26, 39 of 52 weken tegen Vis 's weeks. Later zal wellicht bl|jken dat dit bedrag nog lager kan gesteld worden. De benoodigde gelden worden thans uit de kas der Spaarbank betaald en het vermoeden is niet ongerijmd, dat de ondervinding zal ieeren dat ook tegen lagere rente de Spaarbank nog voordeel heeft van deze vereeniging. De Spaarbank toch moet uit den aard der zaak steeds een groote kas houden, doch het schaadt niet dat daaraan èenige honderden guldens voor de Hulpbank gorden onttrokken, want in veelal wekelijksche termijnen komen deze voor schotten terugzoodat, daar niet alle voorschotten op betzelfde tijdstip gegeven worden, de Spaarbank het voordeel geniet van een gedeelte van haar kas geld (dat anders renteloos zou blijven liggen) rente- gevend te maken. Dit voordeel nu kan, ja moet veel geringer zijn, dan de vroegere aandeelhouders geuotea. De Spaar bauk toch moet niet iu de eerste plaats denken aan 't behalen van winst. Ongetwij feld moet tot vorming van een reservefonds hoogere rente worden bedongen, dan gegeven, doch het is althans bij deze Bank, die reeds een resorvefonds van ruim 26000 heeft, niet noodig aan hen, die de hulp der bank inroepen, een veel hoogere rente in rekening te brengen dan aan de inleggers wordt toegekend. Er is echter nog eene andere omstandigheid, die hierbij niet uit het oog raag worden verloren. Hoewel de Hulpbank, gedurende al de jaren van haar bestaan, nog geen cent verlies heeft geleden hoewel het verlies in 1880 door de 50 toen bestaande Nederlandsche hulpbanken slechts 13.--- bedroeg, moet toch in de interest althans eenige assurantie premie begrepen zijn. Want zoo het al niet noodig is, dat de Bank uit de vereeniging voordeel trekke, het zou verkeerd moeten genoemd worden, wanneer zij (en dus de inleggers) door de vereeni ging schade leed. Vandaar dat eerst later kan worden beslist, welke rente in billijkheid mag worden in rekening gebracht aan hen, die voor schotten vragendoch de ervaring heeft reeds ge leerd dat met l/18 rente per week er geen vrees voor schade behoeft te bestaan. We herhalen dat de Hulpbank nimmer eenig veT- lies heeft geleden en dat in 't algemeen deze in stellingen al zeer weinig aan verliezen onderhevig zijn, zoodat niemand om deze reden het vertrouwen behoeft te ontzeggen van eene instelling, die sedert haro oprichting in 1857 een steeds toenemend vertrouwen genoot en dit, naar 't oordeel van allen, die van hare jaarverslagen kennis namen, ook ten voll* verdiende. p> Moge dan in het nieuwe tijdperk, dat de eenigde iustelling met 1® Januari te gemoet fritt, wederom blijken dat zij eene nuttige plaats onder ons inneemt en dat de door haar te bewijzen (Sofisten wederom ten zegen strekken aan velen on*er stad- genooten 'f; F. D. voor het LEGER' in OOST-lKDI E. l)e Burgomees'er der Gemoe^sfij GOUDA, brengt op verzoek van den Gepettfiioiiéerden Kapitein van het Oost-Indisch Leger, '/bqltfst met de koloniale werving, ter kennis van belanghebbenden dat Z.W.EdGestr. zich Zaterdag den 24 Decem ber aanstaande in déze Gemeente zal bevinden en op dien dag, des VlpOtfXïliddagS ton ll1/, uur, voor hen die ee^e vrijwillige verbindtenis by bet Leger in Oofjti-Iddie wenschen aantegaan, zit ting ial houden jjfn Oen lokaal op de Stads-Timraer- werf aan de Ttytfmftrkt alhier. Gouda, den ,'20* December 1887. De Burgemeester voornoemd, VAN BERGEN IJZEXDOORN. MAR&TBERICHTEN. Gouda, 22 December 1887. Heden de aanvoeren van gTaan ruim, hoewel niet zoo |froot als gewoonlijk de laatste week vóór Kerstmis. De ve^oop ging vrij vlug tot flauw vorige prijzen. Tarwe Zeeuwsche 7.10 ii 7.40. Mindere ZoeuwsAme 6.75 a 6.85. Nieuwe Poldor 6.50 ii 6.60. Afwijkende 5.90 a 6.20. Bood* 6.10 ii 6.20. Angel 6.40 ii 6.50. Kantma 5.60 'a 5.80. Zeeuwsche Rogge f 5.40 ii 5.50. Polder 4.25 ii 4.35. Buitenlandsche peë'70 KG. 4.a 4.50. W'intergerst 4.70 a/ 4.80. Zomer 4.30 ii 4.50. Chevaliergerst f. 5.75 a 6.25. Haver per Heet. 2.50 a J/ 3.50 en per 100 kilo 5.75 a 6.50. Hennep zaad Inlandsch f 6.70 a 6.80. Buitenlandach 5.25 a 5.50. Erwten Kookerwten 9.a 9.50. Inlandsche blauwe mesting 5.90 a/6. Buitenlandsche voererwten per a0 Kg. f 5.30 a 5.75. Kanariezaad 9.a 9.50. Bruine boonen 10.a 11.Duivenboonen 5.90 a 6.10. Paardenboonen 5.60 a 5.70. Spelt 2.25 a 2.60. Maïs per 100 kilo: Amerikaan- 8che Mixed 7.10 a 7.20. Donau 7.10 a 7.15. De veemarkt met weinig aanvoer, t handel traag, vette varkens 18 a 21 ct., varkens voor Londen 16 a 17 ct.; Aagere varkens en biggen traag, biggen 0.75 a 1.per week, schapen gewoon, schapen f 16.a f 21.en weideschapen 14.a 17.per stuk. Aangevoerd 39 partijen kaas, eerste kwaliteit 26.a 28.tweede kwaliteit 23.a ƒ25.Noord-Hollandsche 25.a 30. Goeboter 1.20 a f 1.30. Weiboter 0.95 a ƒ1.10. f: GEBOREN 19 Dec. Maria Cornelia Jacoba, ouders, M. P. Verton en M. P. Vogelaar. 20. Jan Hendrik, ouders D. van d^n Bosch en M. Kademaker. 21. Andrew T&todorua Adriaans, ouders A. W. van Her,kel en M. H. KUv^rwijdeu. OVERLEDEN: 19 Dec W. H. Daniels, 65 j.^ 20. E Fanger, hnis»r. van H. Agten, 63 j. 11 m. 21. Jk. Boot, 7 w" GEHUWD: 21 Dec. W. Idenburg enS. Hv#*a Oodshoorn" Voorspoedig bevallen van een Zoon, A. M. H. vam BERKEL- Gouda, 21 Dec. 188?. Ki,avkrwijden_ Heden ovejrleed plotseling onze geliefde Echtgenoot en Vader, de Heer W. H. DANIËLS, in den ouderdom van 65 jaren. Wed. W. H. DANIËLS— Wamsteekbr Goudd, 20 Dec. 1887. en Kinderen. Voor de vele bewijzen van belangstel ling, ondervonden bijSiet overlijden van mijn geliefden Echtgenoot, betuig ik, ook namens mijne Kinderen, Behnwd- en Kleinkinderen mijn harteljjken dank. Wed. .1. KRUISHEER— Gouda22 Dec. 1887. Hornas. Allen die iets te vorderen hebben van-, schuldig zijn aan- of borgtochten of andere papieren van waarde onder zich hebben van wijlen den Heer JOHANNES ARNOL- J) US van de TVER VE, in leven Koopman en Grondeigenaar, gewoond hebbende te Wad- dinxceenen aldaar gestorven den 7 December 1887, worden verzocht daarvan opgave of be taling te doen, vóór den 15 JANUARI 1888, ten kantore van Mr. Ic. MOLENAAR, Notaris te Waddinxveen. De ondergeteekenden maken bekend dat zij, bij behoorlijk geteekende en geregistreerde acte, tot Likwidateur hunner ontbonden firma „VIS en ALPHENAAR," hebben benoemd, den HeerMr. Ic. MOLENAAR te Waddinxveenin plaats van den Heer JrA. van de WERVE aldaar, den 7 December 1887 overleden. ABRAHAM VIS. JAN ALPHENAAR Willemszoon. Waddinxveen, 22 Dec. 1887. OPTICIEN, Groenendaal.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 2