OflSlAG STADS MUZIEESOHOOL. EEN EIND BEGRIJPT DAT. BIN M A 0 a A. 4^ G) E* rjf Tj1 STEENKOLEN. TE HUUR KERSTFEEST. Niei J. van Sonsbeek. Goedkoope Dassen. Eeixe Decncxe Kistjes SIGAREN (Prachtige Verpakking) uitmuntende kwaliteit, van 25, 50 en 100 stuks, zeer geschikt voor KERSTGESCHENK. Attentie-W aarschuwing. Anti-Hhuinatische Watten Mejuffrouw A. J. van AS beveelt zich beleefd aan tot het maken van COSTUMES. Aan ’tzelfde adres kannen een paar LEERMEISJES geplaatst worden, zich te vervoeg»n LAGE GOUWE C 13. Banket, Masepln, Boterletter en CONFITUUR KRANSEN. Christmascaeks, Plumcaeks en Mlncepaise. Weener- en Par(|zer Brookes, a 2 Cent per stuk. J887« b "I Een Kachelaanlegger Wed. C. van ODE. ZUIVERE BORDEAUX WIJNEN vanaf 60 cent per flesch. Wed. C. v. OIJE. 1ST ord.®xxslzjöld. A. v. OS Az. Kleiweg E. 73 en 73\ Grove Ruhr Kachelkolen B71/» ct. per II. L. (mud) contant zonder korting afleveren, vrij aan huis bezorgd, mits bij 2 of meer H. L. gelijk ge nomen. JAN PRINCE Cle. Wed. C. v. OIJE. R. F. STALENHOEF, Uitgever v. h. Weekblad voor Montfoort. In de Abshaubbin’s of Een ware schat Tf Dr. Retau’s Lelfbewaring. verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA. Prijs per jaargang DRIE Gulden. A. A. REGENSBURG, W. Schalekamp Jr, BANKETBAKKER, Oosthaven B 17, Gouda, heeft vanaf heden voorhanden: Verschillende CHOCOLADE, Caffeekiichen, Nahküchen. Rolküchen. Haringsalade, Husarensalade, KREEFTEN EN ZALMSALADE, SALADE ITALIENNEjSALADEiilaRUSSE, SAUCIJSEN BROODJES,GARNALEN.ZWE- SERIK en VLEE8CH PASTEITJES. Kippenpasteien en TIMBALS. Versche PATÉS Ls. Hïnhy. Malse he SM,IBOO\E\ a 45 ct. per blik van mini 1 K.G. H. IN. VAN firma F. X. van den BERGH, Markt, naast Arti-Legi. G pi*- rJ fa I T. A. 6. van Detb, Mej de Wed. Bosnian. Gouda. Bjj den ondergeteekende staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het van het is voldoende om een Kachel of Fournuis aan te maken. Per pak (30 stuks) 12 Centen. Snelpersdruk van A. BRINKMAN te Gouda. A. Prins, Zevenhuizen. M. J. C - - - O. Hoogendijk, Cappelle. q 4 x»iL* Inschrijving van Leerlingen op ZATER DAG 24 DECEMBER 1887, des middags van 1—3 ure in het gebouw <Arti-Lkgl> De Leerlingen moeten den leeftyd van acht jaren bereikt hebben en by de inschrijving hun geboortebewijs overleggen. Ouders of Voogden worden indachtig ge maakt dat na de inschrijving geen Leerlingen worden toegelaten voor de volgende inschrij ving, die zal plaats hebben in de maand DECEMBER 1888. Namens de Commissie van Toezicht over de Stads Muziekschool, de Secretaris, F. HARTING. OOI VERGADERD Dinsdag dei ten 1 ure. Aan de oi De ontwerp- 178 der Gemei Het suppletc lasting op de Het voorste waard *n l>etre Steilelijke Gaaf Een voorste <ler Stads-Vroe De benoeinii Idem van et Idem van ee Idem van e gerschool voor De voorzien! Stedelijke Inste Collegiën en 1 linger, der Gen Z. M. heeft tot kapt, den De opvoerini over in een werd gemeld, advertentie blij De jonge d pres., Meta Si eene loterij o heeft zooveel zich mocht vt loten, terwijl v gezonden. Zij stellen en vei expositie zal a. st. van half H. P. Schim v Sedert under inrichting, wan éiviel-ingenieur lingen deed, wn inruimen. Aldartr word aan de leerlinge’ UITMUNTENDE KWALITEIT vanaf 0.90 per flesch. Verkrygbaar bjj KLEIWEG. 2 Cts. SIGAAR. In de Delft Een onzer in loopen zomer, naar Arnhem, ’s Gravenhnge station moest d ▼an aansluiting toeval wilde d aanvankelijk rr Later evenwc te zijn en van werp bleek nan dames-halsketii mpeniugdat zij aan door midde geven, wachtte er ruim vijf mn trent nog niet' bijzonder op ge matige eigenare daartoe onze gaarne gehoor te kunnen mal ons Bureau aanr doel worden d leefd uitgenoodi richt. in the provision trade residing in Manchester, at present in Holland, wants to represent a house exporting Gouda Cheese. Personal interview preferred. Apply with prepaid letters to S B jj cl„. NIJGH van DITMAR’S General Advertising- Offices, Rotterdam. Voortdurend in lossing de lading waaruit wjj tot KANTOOR: Turfmarkt H 101. Gouda, 22 December 1887. vraagt tegen JANUARI of later Gemeubileerde of Ongem. KAMERS, op vrolijken stand. Brieven met opgave-van prijs onder No. 1590 aan het Bureau van dit Blad. Verkrijgbaar by eene nette Gemeubileerde VOORKAMER met ruime ALKOOF, met of zonder KOST en BEDIENING. Te bevragen Gouwe C 191. TE KOOP eene vordering groot f 3.20 op A. A. REGENSBURG, Tandarts te Leiden, wegens advertentie kosten door hem, ondanks meermalen gedane vriendeljjke aanmaning, onbe taald gelaten. is het redmiddel voor rhnmatische Ijjders ge vonden. Een ieder beproeve deze bereide| wat ten met lichte of ernstige pijnen, welke I door koude zijn ontstaan en men zal zeer spoedig de heilzame uitweiking ondervinden. Elk pakje met gebruiksaanwijzing kost slechts 30 ct., waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige pijn ontdoen Hoofddepót te Delft bjj A. BKEETVELT Az. en verder verkrijgbaar bjj: C. B. Verheul, Oudewater. A. Bos, Berkel. J. van Dorp, Zoetermeer. W. F. J. den Uijl, Schoonh. A. Kauling, Alphen. 4 prin?, Ze"er.hui2en. Gebr'. KaulingBodegraven. Goudkade, Boskoop K. Oosterling, Haastrecht, f-™»» Gebr*. Kauling, Woerden. 8. v. d. Kraats, Bleiswijk. G. v.d. Geur, Waddinxveeu. I voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf- i! bevlekking (Onanie) en geheime uitspat- J tingen is het beroemde werk Hollandsche uitgave, met 27 afb Prijs 2 Gulden. Ieder, die aan de verschrikke lijke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt, moet het lezende oprechte leering, die bet geeft, redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood. Te verkrjjgen bij het Ver- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postaegels), en in eiken boekhandel in Holland. In dit Verslag worden zoomk alle stukken opgenomen, die bjj den Raad inkomen, al» de discussiën in de Vergaderingen gevoerd. GOUDA, December 1887. BRIJSTTT'M' A IST. Diegene, die met eene nette behandeling kennis maken wil, Adverteere in het Mont- foorUclie Courantje Tandarts. Ter gelegenheid van ’t KERSTFEEST by vooruitbestelling verkrijgbaar De ondergeteekende bericht bjj deze dftt bjj hem voortdurend verkrijgbaar zyn alle dagen VERSCHE Verkrijgbaar gedurende het Kerstfeest Welhnachts-Stolle a 40 Cent. Tevens gedurende de Kersdagen goed gevulde IKERSTTEMPEN. Bestellingen voor Kersttempen worden aan genomen tot Zaterdagmiddag 1 uur en de af levering geschiedt Zaterdagavond en Maandag morgen. Tevens alle mogeljjke soorten KLEIN BROOD* Onder minzame aanbeveling, UEd. Dw. Dr., Geen pomade of olie aanwenden, die kleven immers het stof aan uw hoofdhaar vast, dus wordt het haar dof, de pomade of olie wordt roos, daarna korst op uw hoofdhuid en VER STOPT bjjgevolg de poriën, alzoo wordt het haar belemmerd om te groeien, een kind be grijpt dat. Geen haarkleur of groeimiddel aan wenden dat er uitziet als gewoon water, of wit of geel bezinksel, DAAR IS VEEL VERGIF IN, daarmede vergiftigd gjj U langzaam, maar zeker, de nienwe LONDON vooral is zwaar vergif. Heeft U eene haarziekte, RAA DPLEEG THEOPHILE, Haarknndige, Frederiksplein 32, A meterdam. Bij deze C<

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 3