1 3644. 1887. NIEUW LEVEN. HLS BINNENLANDT Woensdag 28 December. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. oos. Is vvi 4N. weg 8 ■w ticMen i I Co. UD/I komen, els lKT. dheid, BZ. ter kennis I ig van het s GERT. I. gbaar in 1 Gulden an neven* e in tomen van II r jaar oud, ien RIJN- T-HONIG ernstige en gratis. goudsche courant. ynekamp den grondslag. Dit is de eerste stap op den noodig goeden weg geweest. Het verheugt ons, dat het Daareu bestuur van Burgerplicht zich niet heeft laten beheerschen door een alleszins verklaarbaar ge voel van moedeloosheid. Niet ten onrechte klaagde het over gemis aan belangstelling, tot dus ver ondervonden. ’Een paar dozgn leden in een stad als Gouda, welke 2,50 over hadden voor het lidmaatschap eener politieke vereeniging is waarlijk niet groot; een halt dozjjn leden ter Vergadering, waar dringend gevraagd was om algemeene opkomst, is stellig geen opwekkende aanblik. Maar men ver-' gete niet, dat een rjjksdaalder contributie wer kelijk voor velen een bezwaar is en dat tot dus ver de kans der liberalen in ons distict hopeloos stond. Hoe bet zjj, on zes inziens heeft het bestuur in het belang der zaak ge handeld door zich niet aan verdere bemoeiin gen te onttrekkendat zou inderdaad onver antwoordelijk geweest zjjn, nu zoo spoedig de verkiezing volgens de nieuwe regeling voor de deur staat.. Ook de voorloopig aangenomen grondslagen der nieuwe vereeniging komen ons voor door de omstandigheden voorgeschreven te zijn. Afschaffing der ballotage, verlaging der contributie, gewijzigde verkiezing der can- didaten, dit zgn alle voortreffelijke denkbeelden, die nieuw leven kunnen brengen in het oude lichaam, mits de steun der liberale kiezers niet, uitbljjve. Ook met betrekking tot de samen werking met de buitengemeenten heeft men goede plannen. De dagbladen melden ons, dat te Krimpen a/d Lek reeds eene kiesvereeniging tot stand is gekomen voor eenige belangrijke gemeenten aan gene zijde van den IJsel- Lek- kerkerk, Krimpen, Ouderkerk en Nieuwerkerk zjjn er in vertegenwoordigd en deze nieuwe vereeniging, insgelijks Burgerplicht geheeten, zal zich aansluiten aan de liberale vereenigin- gen in het district. Het voornemen bestaat de kiezers der overige gemeenten uit te ndodigen tot de hier te houden meeting. Zjj kunnen dan zich verklaren omtrent hunne plannen oprichting van afzonderlijke vereenigingen of aansluiting bjj Burgerplicht alhier. Wjj ge- looven, dat de liberalen op deze wjjze spoedig gereed zullen komen met hun organisatie en dat- zij dan goed gewapend zullen zjjn pm in Maart den strjjd voor hun beginselen te aanvaarden. Natuurljjk rekenen wjj daarbjj op de medewerking der vrjjzinnige kiezers. Van de nieuwe mag verwacht worden, dat zjj met jeugdig vuur van hun rechten zullen willen gebruik maken, terwjjl de moed der oude zal worden verlevendigd door uitzicht op mogeljjke zegepraal. Ieder, die er toe in staat is, werke mede in de goede richting, door te wjjzen op de groote belangen die op‘ het spel staan. «Kiesrecht is kiesplicht,» dit mogen allen bedenken, die thans tot mede stemmen geroepen worden, terwjjl de meer ontwikkelden, zjj die uit belangstelling of krachtens hun werkkring meer op de hoogte loepen om een candidaat te helpen aanwjjzen. Daarbjj komt dan nog, dat geenerlei moreele verplichting tot verkiezing van den aldus aan gewezen candidaat op de bjjwoners van derge lijke meeting rusten kan. Er is geen moreele band, dus ook geenerlei verplichting. Stel: de oproepers zjjn van harte voorstanders van goed volksonderwjjs en zouden ongaarne de open bare school omvergeworpen zien, maar de voor standers der school met den bijbel komen in massa op en drijven de candidatnur door van een Standaardman, die niets liever wil dan verwarring stichten in school en kerk, zouden zij zich dan moreel gebonden achten hun politieken tegenstander te stemmen. Dit is on denkbaar. Het welslagen bjj deze verkiezing is volstrekt geen bewjjs van de voortreffelijk heid der instelling. Alleen in sommige om standigheden als oppositie tegen iemand of iets tijdelijk een soort van opgewondenheid in het leven roept kan zij een bruikbaar in strument zgn. Wjj voor ons zijn meer voor vaste vereenigingen. Wat belet dezen kiezers een krachtige kiesvereeniging te vormen Drieërlei weg staat ons thans open. Gemeen tebelang is bljjkens het verslag der laatste ver- --- gxiering voornemens de qnaestie harer reorga- dat degenen, wien het convenieert alhier bijeen te nisatie eerlang aan de orde te stellen. Dus lo. J aan het gereorganiseerde Gemeente- alle kosten, zooals noodzakelgk het geval belang, 2o. de kiesvereeniging Burgerplicht ook ƒ- j:--.1-..- ^;1 aan gemeenteraadgyerjjjg. hoofdplaats alleen optrad als vertegenwoordig- zingen, waartoe op de bjjeenkomst in Januari ster van c. Wie dus ernstig medewerken wil, hij worde lid der locale vereeniging, welke op haar beurt I weer afgevaardigden zendt naar een soort cen traal comité, dat overlegt en eenstemmigheid mogelijk maakt. Ook - op het gebied van het gemeenteleven is dezer dagen eene verbljjdende krachtsont- wikkeling geweest, die hoop geeft op beterschap voor de toekomst. In de laatste jaren liet men de noodzakeljjke voorbereiding Van het verkie- zingswerk over pan enkele weinige belang stellenden. die trots alle lauwheid der kiezers, den moed niet opgaven en de kiesvergade- ringen bleven bijwofen. Thans is een bij eenkomst van kiezers gehouden, die door een 50-tal kiezers is bezocht, zoodat ten duidelijkste is gebleken, dat alle belang stelling in de publieke zaak in Gouda nog niet is uitgestorven. Harteljjk hopen wij, dat het niet eed stroovuurtje is, het gevolg van een opstootje tegen een minder gewild persoon. De te berde gebr elite argumenten en de loo- pende geruchten zouden dit wel eenigszins doen vermoeden, zoodat het zeer te vreezen is, dat met de aanleiding ook de kunstmatig verwekte belangstelling gaandeweg zal verdwijnen. De goede ujtslag van deze meeting, waarmede wg de ontwerpers gaarne gelukwenschen, heeft bjj velen den wensch doen ontstaan op deze wgze voort te gaan en zich zoo doende van de kies*- vereenigingen te emancipeeren. Wjj achten dit eene loutere illusie. Eene dergeljjke mee ting, telkens natuurljjk door ongeveer dezelfde personen uitgelokt, is ei^enljjk niet anders dan eene nieuwe kiesvereeniging voor den ge meenteraad, minus het vaste bestuur en het reglement, welke anders de richting afbakenen en voortdurende werkzaamheid waarborgen. Men moet telkens beginnen met een commissie van nit- voering d. i. een bestuur te vormen en eenige rege len als leiddraad d. i. een reglement vast te stellen. Feiteljjk dus een kiesvereeniging met vaste leden, die betalen en een bestuur aanwjjzen, en geïn viteerde leden of gasten die niet betalen parasietische of klaploopende leden zou men ze i kunnen noemen die alleen maar even aan- zjjn der staatkundige verhoudingen en toe standen, het zich tot taak moeten stellen bun In het nieuwe kiesdistrict Gouda beginnen medekiezers op alle mogelijke wijzen voor te zich verbljjdende teekenen van leven te open- lichten. baren. De vereeniging Burgerplicht’hier ter Maar hoorden wjj dezer dagen vragen, stede nam, zooals onze lezers hebben kunnen waartoe eene kiesvereeniging? Waarom niet, zien uit het verslag der laatste vergadering, I zooals bij de laatste raadsverkiezing, telkenmale het besluit om zien te réo'rganiseeren en een i bjj eene verkiezing eene meeting belegd om beroep te doen op de medewerking der vrjjzinnige I een candidaat te stéllen Het antwoord daarop kiezers, zoowel oude als nieuwe. Inde maand is zeer eenvoudig. Bjj verkiezingen voor de Januari, zoodra de kiezersljjst voorloopig is kamer loopt de verkiezing over een 10 of 12 vastgesteld, zal er door het Bestuur eene bjj- 1 tal gemeenten; er moet voortdurende gedachte- eeukomst van kiezers worden opgeroepen, die wisseling zjjn tusschen de verschillende deelen, bereid zjjn mede te werken tot de stichting voeling tusschen de hoofdplaats en de buiten van eene liberale kiesvereeniging op gewjjzig- - gemeenten. Er is dus een vaste commissie i voor correspondentie en overleg. -heugt ons, dat het Daarenboven moet er een krjjgskas zgn, voor l >-*— portee drukloonen enz., die bjj dergeljjke ver kiezing heel wat geld verslinden. Nu kan men niet vergen, dat de kiezers van Krimpen a/d Lek of Moerkapelle b. v. eene meeting te Gouda komen bijwonenwel is het mogelijk dat enkele afgevaardigden overleg komen hou den met bet bestuur alhier, maar dan moeten de buitenlieden evenzeer het recht hebben om vooraf in hun eigen gemeente of locale vereeni gingen bjjeen te komen. Ook is het niet te vergen, v t i t» t 1__ - komen, aAnsprakeljjk zouden gesteld worden aansluiting voor i zou moeten zjjn, indien .eene meeting in de dienstbaar te maken de liberale' kiezers uit het district. het voorstel gedaan zou kunnen worden3o. -i:- J-11 i het stichten eener geheel nieuwe vereeniging, onaf hankeljjk van beide, Wij bevelen deze quaestie in de overweging onzer lezers aan, daar wjj overtuigd zgn, dat eene welingerichte kiesvereeniging,' ook voor den raad, verreweg de voorkeur verdient boven eene meeting bjj I elke uitgeschreven stemming. GOUDA, 27 December 1887, In de hedenmiddag gehouden vergadering vaji den gemeenteraad, die door 14 leden werd bjj-. gewoond (afwezig waren de heeren Prince en van Iterson) werd door den Voorzitter medegedeèld dat het nieuw verkozen raadslid, de heer A. van Veen, had kennis gegeven de benoeming aan te nemen, terwijl tevens zijne geloofsbrieven waren ingekomen. Deze jverdqn in handen gesteld eener Commissie, bestaande uit de hh. Fortuijn Droogleever, van Mierop vn Lotsy, die tot goedkeuring adviseerde. De raad Opsloot daarop den heer van Veen toe te laten, nadat de bij de Wet voorgeschreven termijnen zullen zijn verstreken- Bij den raad kwamen in V. 1. Een adres van M. de Quant, verzoekende benoemd te worden tot noodhulp-lijkdrager. Ter visie en benoeming in de volg, vergadering. 2. Een adres van C. van Berkel, die met leed wezen had kemïis genomen van het voorstel der Commissie vjm beheer over de Gasfabriek om de Voorwaarden betr. de levering van gas* in dien geest te wijzigen, dat voortaan ook de Gasfabriek zich zal mogen belasten met den aanleg van gas leidingen in particuliere eigendommen. Adressant wijst er op, dat 10 weken geleden de Raad bet besluit nam, op advies dierzelfde Commissie, dat de fabriek zich daarmede niet z^u belasten en daar er niets is gebeurd, dat aanleiding geeft om daarop teru£ te komen, terwijl hij vele kosten heeft gemaakt om den aanleg voor gasleidingen op zich te kunnen nemen, zoo strijdt de aanneming van be doeld voorstel met de billijkheid en adressant drukt daarom zijn vertrouwen uit, dat (de raad het, voorstel niet zal aannpmen. De Voorzitter geeft te kennen, dat dit adres, is ingekomen nadat het voorstel der Commissie door hem aan de orde was gesteld. Hij geeft nu den 1 P

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1