die. 1 I 1 1 BINNENLAND. 1881. vrijdag 30 December. N° 3645. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. in eenc Md van it verlof ieer<l i korps. Heesters BONS at UDA. «ff* ifb. Prijs 'schrikte- Ijjdt, moet die het Zondag 1 Januari. mWAABS-WENSCHEN. \IST. rioo •J I I I STHMA LES HOLM’ ZeM. Het volgend Nr. der GOÜDSCHE COURANT wordt uitgegeven In den morgen van Daardoor ia dat Nr uitstekend geschikt tot het plaatsen van - i -- ng van het Knijf r be Gouda ■1 op hol totdnt het wagen aanliep, neerviel tareltrn geeft rlicbliug. In i Hoest en cents. H. TEEPE daarmede in OPWEKKEND OBTSVCBORUVEHO aMOtoe ROOTE ZWAKTE tier Zelf- e nitspat- ikomen, ala voering te houden. Op een ellendig dakkamertje te Parijs stierf dezer dagen in jammerlijke omstandigheden een grijsaard, Jean Bochet. Geen mensch bekommerde zich om hem, sedert jaren leefde hij van aalmoezen. Zijn dood eerst herinnerde den een of ander aan het verleden van Bochet, toen deze zulk een treurig uiteinde voorzeker niet had vermoed. Vijf- en-twintig jaren geleden verwierf de jonge schilder Bochet, den «grooten prijs van Rome", die den winner recht geeft op een koste loos verblijf gedurende een jaar in de Villa Medici te Rome. De schilderijen van den veelbelovenden jongen man deden eene schoone toekomst vermoeden. Na zijn terugkeer uit Rome echter geraakte hij aan den drank en zijne vrienden, wier dringende waarschuwin gen niet mochten baten, lieten hem, de een na den ander, aan zijn lot over. Zijne schilderijen bleven on voltooid en welhaast raakte hy geen penseel meer aan. De alcohol benevelde steeds meer en meer z’yn ver stand. Schilderen kon hij niet meer, ander werk zoe ken wilde hij niet, daartoe ontbrak hem de geestkracht on zoo daalde hij snel in den afgrond van jammer en ellende, en werd hij een offer van zijn eigen zwakheid. Nederlandsche ingenieurs in den vreemde. Naar wij vernemen is het aantal Ned. ingenieurs, dat zich in de Ver. Staten van Amerika een carrière tracht te scheppen, weder met een vermeerderd, door het vertrek daarheen op 10 Dec. jl. vau den eiviel-inge- nieur J. Van der Hoek. Dit voorbeeld zal in het begin van 1888 ook gevolgd worden door den civiel- ingenieur E. F. L. Th. Van Dieveldt. Verder is de civ.-ingenieur A, J. J. Van Drevejldt voor eenige jaren in dienst getreden van een DuiUche tabaks onderneming te Ajssahan (Sumatra’s Oostkust) voor het verrichten van opmetingen. gehaald. »l zegt de minister dan door don reclamant kiezer als de door hem gehuurde en bewoonde gedurende de 9 laatste maanden en die hij alsnog in huur hoeft en bewoont, werd oaiigegeveu, is in de wet niet bekeml on dus in casu ongeoorloofd.” van een I het Ver markt 34, jt bedrag, oekhandel i t GOUDA, 29 December 1887. X. M. heeft, ter vervanging ran de aftredende on niet herkiesbare leden van de geneeskundige raden, tot loden dier raden benoemd: voor Zuid hollend dr. F. H. G. Van Iterson, te Gouda, J. Thorn Leecon, heel* en rroedmeoster te IJsselmonde, J. C. T. Vi- galias, apotheker te 's-Gravenhago, W. Robertson, apotheker te Rotterdam, en mr. C. H. B. Boot, te Bottenlam. De Kader-rereeniging der dd. Schutterij alhier hield Dinsdag-avond een buitengewone vergadering, de laatste waarop de Luit.-Arljudant en Eere-Voor zitter der vereeniging de heer C. Bakker (die door zjjne benoeming tot Kapitein bjj het le Reg. lof. naar den Helder vertrekt), tegenwoordig was. De «ergt.-majoor W. K. Schuling, voorzitter der vor- eeniging, sprak na opening der vergadering, namens de leden, eenige hartelijke woorden tot den nieuw benoemden Kapitein, wenschte hem geluk met zijne bevordering en betuigde leedwezen over zjjn verleek. Seng.-mgjoor Handen betuigde hem dank voor al hetgeen wat hij voor het Kader bad gedaan doch in het bijzonder voor hetgeen hij ton behoeve der vereeniging deed. Vervolgens werd Kapitein Bakker door de leden der vereeniging, als blijk van achting een blijvende herinnering aangeboden, zijnde een prachtige etagère of boekenkast Diep getroffen over deze blijken van genegenheid dankte de Kapitein de leden voor deze zoo onver wachte verrassing en gaf de verzekering nimmer dezen voor hem zoo aangenomen avond te vergeten, on telken raatc wannneer hij het geschenk gebruikte zou bjj met vernieuwing aan de leden der voroeni- ging denken. Na nog eenigen tijd genoegelijk samen te zijn ge weest betuigde do Atfjud.-Onder-oflioier W. F. Schaap, namens de leden dank voor de oor het Kuder aangedaan. Hierna werd de vergadering gesloten. Op Vrijdag 6 Januari zal voor de arrondissements rechtbank te Middelburg terechtstaan: Cl. 1’.. 36 jaar, winkelier in galanteriewerken te Gouda, in eersten aanleg beklaagd van in do maand April 1887 op ver- sohillendo tijdstippen te EUewoutsdijk voornamelijk in of bij de woning van Matthijs Mol aldaar, buiten noodzaak aan verschillende personen geneeskundigen bijstand te hebben verleend door personen die, volgens zijn zeggen, aan kanker leden en zijne hulp inriepen, te onderzoeken en geneesmiddelen te verstrekken, met het oogmerk om hunne kwalen te genezen, alzoo hot beroep van geneeskundige te hebben uitgeoofend zon der tot de uitoefening van dat beroep te zijn tooge- laten, terwijl do wet hiertoe eene toelating vordert. Er zijn in deze zaak vier getuigen gedagvaard. Dank zij de gevallen sneeuw kunnen de liefheb bers van arren hun hart aan dat wintervermaak op halen. Gisteren en heden werd daarvan reeds druk gebruik gemaakt. Ongeveer 2 uur hedenmiddag ging er op de Markt een paard voor een ar op hol en rende in vliegende vanrt do Haven over, op do Haneprooi tegen oen r~~— ,!- en gegrepen werd. In de zitting der Rottordamsche Arr.-llechtbank van Dinsdag werd veroordeeld: G. G. H., oud 22 jaar, touwslager to Gouda, bekl. van diefstal van gold, tot 6 weken gov. Vervolgens stond terecht 7 -T GOÜDSCHE COURANT. L. 8., matroos te Amsterdam, bekl. van op 30 Oct. Besloten werd in. het volgend jaar geen boudsuit— te Gouda den knecht der Ned. Rbijnspoormij. v-'!r -1 te hebben geslagen. Eisch IS dagen gev. Uitspraak Dinsdag e. k. Dezer dagen had te Amsler vergadering plaats van de V verzekering. Na eenige mededeelingeu s beraadslaginj, van het bedri (Ingenieur.) Bij de beoordeeling in de afdeelingen der Eerste Kamer van de Indische begroeting wekte het ver bazing hoe, bij den schulden-last welke nog op Indië drukt, de Min. v. Financiën, reeds voor ’t volgende jaar op eene Indische uitkeering rekent. Men liet dit punt verder rusten, nu een voorstel is woond, op den schattingsstaat moeten worden door- ingediend tot vergoeding van de uitgaven door Sommige leden waren zeer tevreden over de cijfers ..er begroeting en over het financieele beleid van den Minister van Koloniën. De financieele indruk voor hen nog gunstiger, wanneer zij in aanmer- - .1.» - .1. „ij- ïttU de tabaks-belasting en de vermindering der inkom- a a i sten wegens de snikerwetten, de Indische geldmid- to Amsterdam zijne algemeene vergadering gehouden, delen niet ongunstig bleven. Andere leden waren niet ingenomen met het geheele Indische regeerings- beleid, dat zich nog te veel kenmerkt door fiscaliteit en drukt op de inlandsche bevolking, terwijl de Reg. nog te weinig deed tot verhooging en van de welvaart der inlandsche bevolking. De afschaffing van de tabaks-lioentién konden zij niet als een verdienste rekenen, omdat de invoering thans gebleken was eene fout te zijn. Onderschei dene leden vroegen welke de planuen zijn van den Min. ton aanzien van de gouverneinents-cultnur. Bij eene bespreking van den toestand on de voor uitzichten der suikerindustrie op Java werd er alge meen op aangedrongen, dat de Reg, al ’t mogelijke zou doen om ’t welslagen der suiker-conferentie te verzekeren. Eenige leden wenschten meer decentralisatie in het Bestuur, op het voetspoor van Britsch^Indiê, welk stelsel echter van een andere zijde voor onze Indi sche bezittingen ongeschikt werd geacht. Den Min. v. Koloniën werd verzocht mede te doelen waarom de Gouv.-Gen, tegen de herroeping is van ’t besluit betreffende de heeren Sol en De Sturler. Vele leden waren togeu algemoene verhooging vau den inkoopprijs dor koffie van de Iidandsclie bevol king, omdat die maatregel tot eene onevenredige ver- deeling zou leiden en opperden het denkbeeld van een bijslag op den inkoopprijs aan bon, wier ver diensten beneden het gemiddelde dagloon bleek. in Felix Aferiiu eene miging voor Devens*- i Wta het Bestuur werden ig4n geopend over wette- rjjf der lovensverzekéring. Speciaal behandeld werden than. de vragen I. Is eene wettelijke regeling van bet bedrjjf der levensverzekering wenschelijkf Zoo ja, waarom Deze vraag zou ingeleid worden doa man Borgosius, die echter da* deels door ambtsbezigheden, Zyno beschouwingen, die bij 4 werden echter door den heer 1 gedragen. Na zeer uitvoerige discussiën werd bevestigend beantwoord de vraag is oen» wetteljjke regeling van het bedrijf der levensverzekering wenschelijk II. Op wolken grondslag moet die regeling rusten, op die van concessie kan Regeeringswege, bij de oprichting te verleenen? j. Deze vraag werd ingeleid 4oor den heer jhr. mr. C. Hartsen Jbz. Ook hierover hadden zeer uitvoerige discussiën plaats. Eindelijk werd de vraag aldus ge formuleerd Moet de grondstef zjjn concessie van de Regeering of toelating volgens.de wet? Deze vraag werd in laatstgemeldeu zin beantwoord. (Kers, b.) Bij de herstemming voor een lid van de Tweede Kamer dar Stateu-Ganenud i» het hoof^desdistrict Leiden (vacature-Van WaoSaer van CteSwjjok) ie gekozen de beer mr. P. F. L. Blussc, lid van Ge deputeerde Staten van Zuid-Holland, met 1113 van de 2053 geldige stemmen. De hoer mr. J. P. Smeele bad 938 stemmen. de voorlooplg lijke regeling Speciaal beha I. Is eene wettelijko regeling den heer mr. H. Goe- oo verhinderd werd, Is door ongesteldheid, schrift gebracht bad, Janse Johzn. voor- was i i king namen dat niettegenstaauue de opheffing I /In kaïvnlraKnlnaëvvsrr nn zf.» tmwswv vs zlnwvr» Het Gymnastiek verbond heeft Zondag en Maandag onder voorzitting van den heer D. Josephus Jitta. De hond omvat thans 132 vereenigingen met 8096 gewone, 84 buitengewone en 6 eereleden, terwijl het Verslag ook overigens van veel belangstelling mocht getuigen. De rekening sloot met een batig saldo van ƒ648. Bij de behandeling van do nieuwe wet werd met 82 tegen 55 stemmen besloten tot gewestelijke in- deeling van den bond a. Groningen, Friesland en Drenthe, b. Overijssel, Utrecht en Gelderland, c. Noord-Holland, d. Zuid-Holland en Zeeland, R Bra bant en Limburg. Daarentegen werd, in het belang der eenheid, met 95 tegen 41 stemmen besloten dat de algemeene vergadering niet zal bestaan uit afge vaardigden der gewestelijke bonden, maar der veree nigingen. Het voorstel tot instelling van eene tech nische commissie van bijstand werd onveranderd goed gekeurd. Daarentegen werd op voorstel van Den Haag de bepaling verworpen, die jongelieden beneden 18 jaar van de bondsuitvoeringen wilde uitsluiten. Ten slotte werd overgegaan tot de verkiezing van het bestuur. Nadat de heeren mr. D. Josephus Jitta, K. Ingerman en P. C. Adrian to kennen hadden ge geven dat zij zich althans voorloopig voor een jaar de benoeming zouden laten welgevallen werden deze heeren bij acclamatie herkozen. Als plaats der volgende bondsvergadering werd Amsterdam aangewezendo tijd zal later bepaald wor- don. Naar men aan de Arnh. Cl, mededeelt, is door den minister van binnenlandsche zaken, op een daarom- trent door eenen burgemeester gedane vraag, nog nader Indië drukt, de Min. te kennen gegeven, dat de personen die geen 9 maan- y -a den één en hetzelfde perceelsgedeelte hebben be- Het schatten van eene andere woning I Nederland ten behoeve van Indië gedaan. l-f™—Q/mti m i rvzz Izwlzin nrnwen ntxaie 4zzarw.i/lzin ckmaw i der en over het financieele beleid

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1887 | | pagina 1