het m Dinsdag 1 Januari. 3803. EERSTE BLAD. FEUILLETON. 1880. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Een Gezellige Oudejaarsavond, o BERICHT. A. BRINKMAN. fc I Moge Z. M. Gelijk aan de abonnés op de GOÜD- 8CÉE COÜRANT reeds by circulaire is bericht, sal deze COÜRANT, welke sedert 1862 bfj den ondergeteekende wordt uitgegeven, voortaan op IEDE- REN WERKDAG verschijnen, zonder fRIJSVERHOOGING, behalve het meerdere port voor de per post te ver zenden exemplaren. Behalve de rubrieken, die in dit blad reeds voorkomen, en die thans nog zullen worden ultgebreid, zsl voor taan ook plaats gegeven kunnen wor den aan Feuilletons, Beursnieuws, een telegrafisch bericht omtrent de han delingen der Kamers, belangrijke benoemingen en voorvallen uit de Residentie, de Hoofdstad en andere gemeenten enz. De ondergeteekende verwacht dat deze uitbreiding door het publiek van Gouda eo Omstreken zal worden ge waardeerd en blijft onder dankzeg ging voor het genoten vertrouwen deze Courant in den steun en belang stelling van allen aanbevelen. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. -s-s*-— Dit Nummer bestaat uit twee BÜaden. ‘•y riep my toe, uit een 4 I De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De pqjs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN. ibben de meesten 'te leed teteht met moed den goudsche courant. beweeglijkheid die door den schralen oogst niet beloond wordt, hun schamel voedsel zoeken tusschen het wagenspoor. Geruimen tijd had de voedertróg vóór de herborg mjjne aandacht getrokken, en er was toch niets aan te zién, dan dat ook daarin de sneeuwlaag langzamerhand hooger en hooger rees. Want men had den geheelen dag niet noodig gehad haar er uit te verwijderen. Keu paar karren waren voorbijgekomen, maar zij hadden zich aan de uit spanning niet opgehouden in dit barre weêr en zeker den tjjd niet gehad om in de warme stalling te vertoeven. Op dit oogenblik stond mijn rijtuig klaar, ’t Had lang genoeg moeten wachten om ook wit te worden; en wit was het dekkleed der paarden geworden, die onbeweeglijk, zonder tegenweer tegen de altijd door nederdalende sneeuw, met laag gebogen kop den adem naar den grond bliezen. En wit waren de spaken der wielen en de muts on de ruime kraag jas van den koetsier, die ongeduldig been en weer liep, of, nu op ’t eenc dan op ’t andere been zich neerlatend on de met dikke wanten omhulde handen in elkaftr slaande, de dorpstraat aftuurde. Daar trad hij ’t venster nader en wolk van zijn eigon adem «Daar komt meneer I» ’t Was voor, .mi te trekken cn mi Mijn roisconipigno AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschynt. en verderen levens’ vol van de s phantasie ze v| komst, de ouder leven hun onthield van hetgeen hun jeugd droomde. Mogen deze oudejaarsavondmymerin- gen ons allen tón slotte in onze goede voorne mens hebben gesterkt, zoodat wij onze taak in het nienwé jaar weder met nienwen moed aanvatten. Wat onze gemeente betreft, het afgeloopen jaar was gunstig te noemen. Haar zielental neemt langzaam doch gestadig toe, terwijl de toestand der stad en der verschillende bedry- mij het sein om mijn winterjas aan >jj voor de reis gereed te maken, [nou trad, met al do drukte van iemand, die in de sneeuw geloopen heeft, stampende en schuddende binnen. «Klaar ’t Spijt me dat het zoo laat is gewor den ik kon niet eer zij hebben mij aan de praat gehouden tot ik zei«de rest later Wij moeten ons haasten, als wij den trein nog willen halen. Hier kastelein I Is u klaar Brr Brr wat oen wéér I Flink oprijden koetsier I» Wij waren buiten gekomen door een sneeuwvlaag heen, die naar binnen stormde. De koetsier lichtte het dekkleed van de paarden en bromde iets van «Goed oprjjden mooi praten I’ «Zouden wij het nog kunnen halen vroeg ik den kastelein onder het instappen. »*t Zal nog wel gaan, hoeren I Als de wind maar niet opsteekt dan weet je niet hoe gauw de sneeuw zich ophoopt,» en meteen sloeg hij het por tier dicht, «Alles klaar Vooruit maar 1 Goede reis, hoeren 1» En wij kwamen in beweging. De wielen liepen zwaar, Do paarden hadden een heelen trok. De sneeuw pakte. Doch er was niet aaii te doen wij moesten ons laten rijden zoo hard als de paarden loopen wilden en de koetsier, die blijkbaar niet bij zonder in zijn humeur was, ze zou willen aandrjjven. 'tWas geen opwekkende rit. ’t Was en bleef sneeuw overalSneeuw, die met de fijnste vezel tjes <}oor de portier-ramen drong sneeuw, dio zich vastzette tegen de ruiten sneeuw, die den bok en Koning is dit jaar weer een Het zal in Maart a.s. 40 jaar Willem II overleed en in Mei daaraanvolgende werd Willem. UI ingehuldigd. Reeds spreekt men er van, deze gebeurtenis fees tel ijk te vieren. Moge Z. M. dit feest niet alleen nog beleven, maar met opgewektheid medevieren. Schoon ouderdom en ziekte hem kwellen, volgens de laatste berichten is de Koning vrjj wel en vervult met lust zijn arbeid. Moge het hem gegeven By de intrede van een., nieuwen tydkring brengen wjj den lener onzen helgroet. Moge het jaar 1889 voor hen allen in d« eerste plaats, doch voorts in het algemeen vqor stad- en land- genooien een gelukkig jaar zyn. Het brenge een ieder uwer iets van bgjgeen gtj verlangt en spare u groote rampen. Aan stad en land zy voorspoed en bloei toegawenscht, zoodat het einde des jaara ons vooruitgang toone op allerlei gebied! Elke jaarsverwisseling doet onwillekeurig den blik voorwaarts en achterwaarts richten. Het verloopen jaar gaat onzen geest nog eens voorby en in stilte vragen wij aan de toe komst, wat zy in haar schoot verbergt. In den boezem onser familie 1'" onzer reeds het’ hmseiyk Irc elkander opgewekt om te vervolgen, de jongeren Atitrende beelden, die de jrt/overt omtrent de toe- i berustende in veel wat het Een dik sneeuwkleed bedekte de aarde. En nog steeds werd het dikker. Van den vroegen morgen af had het reeds gesneeuwd, 't Was sneeuw waar men sagde heele wereld een wolk van dwarlende, zwevende, dalende sneeuwvlokken. Hoog uit de lucht kon men ze zien aanzweven en het was niet gemakkelyk als ge er een daarboven in het oog bad gekregen, haar in haar grilligen val te volgen, tot zij noerzeeg bij de duizenden en duizenden, om zich daar in de massa te verliezen. Toch wat kan men beter doen, als men door het raam eener dorpsherberg wachtende staat uit te kijken Een vergezicht was er niotveel verder dan de breedte van den puinweg was niet te zien de boerderij en de boomgaard aan don overkant waren in de sneeuwwolk bedolven. Wit was de haag die het erf aau de overzijde van den weg scheidde, maar er bijkans niet van te onderscheiden was Alleen hot hok voor de herberg stak tegen het sneeuwkleed afmaar ook op den bovenkant daarvan leg een sneeuwlaag, verblindend en onge rept. Zelfs do musschon hielden zich schuil, die anders nog wat afwisseling brengen als zij met oene ven bevredigend was. Bijzondere feiten vallen weinig te vermelden. Alleen brengen wij in herinnering, dat de exploitatie der gasfabriek door de gemeente aanvankelijk goede resul taten heefthet verbruik is belangrijk toe genomen, terwyl de qualiteit van het product verbeterd is. Vandaar dat de Raad heeft besloten van heden af gas tot verwarming enz. voor verminderden prijs verkrijgbaar te stellen. Nog is een belangrijk besluit geno men, dat namelijk pogingen zullen worden gedaan om bet progymnasium uit te breiden tot een volledig gymnasium, zoodat onze zonen eerlang onder toezicht der ouders kunnen blyven tot zy naar de universiteit gaan. Door de Regeering met subsidie gesteund, zal bet stedelijk bestuur zich zeker beijveren deze zaak in bet ingetreden jaar haar beslag te doen krijgen. Mogen deze plannen met een Wtdiedig sueees bekroond worden. Wjj wenschen, dat de belangrijke offers, die de gemeente ook nu weder brengen zal, mogen strekken tot verhooging van den bloei der gemeente Voor onzen gedenkjaar, geleden zijn, dat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1