BINNENLAND, M. L. KIÏTT-van Dam, ADVERTENTIËN. Louis P. WELTER, E. OOSTENRIJK. M. J. DE GRAAF, /5 I f i Adbs. GRENDEL Jr., Café „de KAP', Het Compliment van den Dag- zgn nog lang den troon te bekteeden en te waken voor de opvoeding van Nederlands aanstaande Koningin Het oude jaar! heeft op politiek gebied, niet beantwoord aan de verwachtingen, die wjj er van gekoesterd hebben. Wjj hadden ons gevleid dat de algemeene verkiezingen, voor geschreven door de nieuwe grondwet, onszóu- den hebben gebracht eene liberale meerderheid in de kamer, bereid om in vrijzinnigen geest voort te bouwen op de in dat staatsstuk ne- dergelegde grondbeginselen. Doch de nieuwe kiezers hebben het anders gewildzij hebben hnn vertrouwen geschonken aan decandidaten der rechterzjjde, ten gevolge waarvan gedurende ten minste vier jaar de regeering in handen zal zijn onzer politieke tegenpartjj. Op zich zelf is deze overgang van het hoog gezag in andere handen niet ongewensdht, omdat het billjjk is, dat elke groote politieke partij beur telings in de gelegenheid worde gesteld haar beginselen aan de practjjk te toetsen, terwjjl in het bijzonder voor de liberale partij haar tijdelijke nederlaag een middel kam zjjn om de gelederen te sluiten en de tncht te herstellen. Doch wjj betreuren dien uitslag voor ons land, omdat naar onze inzichten de sociale hervorming en de financieele verbeteringen daardoor schade lijden en op den achtergrond zjjn gedrongen, terwjjl ons volksonderwijs be dreigd wordt door min of meer gevaarlijke proefnemingen. Ben troost is er voorloopig uit hetgeen tot dns ver gebleken is van het nieuwe kabinet, mag men afleiden, dat het gröo- tendeels nit gematigde en voor hun taak bere kende mannen bestaat. In dit jaar 18$9 zal waarschjjnbjk een herzieningsontwerp vóór het lager onderwjjs worden ingediendlaat ons hopen, dat die regeling bevorderlijk zij aan de pacificatie van den schoolstrijd zonder aan de eischen van goed onderwjjs te kort te'doen Ten slotte iets over ons zeiven en ons blad. Voor ons brengt het nieuwe jaar eene ge wichtige verandering. De Goudtclie Courant zal voortaan een dagblad worden. De ^tenn, dien onze onderneming gedurende meer dan 26 jaar mocht ontvangen van het publiek geeft ons den moed daartoe over te gaan zonder den gewonen abonnementsprijs te ver- hoogen. Redactie en uitgever zullen hun beste pogingen in het werk stellen om dit blad te laten voldoen aan alle-eischen, die men aan eene dageljjks> verschijnende conrant stellen mag. Naast het stadsnieuws zullen onze lezers berichten, ook telegraphische, vin den omtrent de voornaamste en voor onze gemeente wetenswaardigste gebeurtenissen in ons vaderland. Wjj vertrouwen, dat dit plan den bijval zal erlangen der ingezetenen van Gouda en omstreken en dat zjj ons hnn medewerking niet zullen onthouden. Moge den mantel van den koetsier met een laag bedekte, zoodat hij in zijne onbeweeglijkheid weldra op een sneeuwpop geleek. Doch het begon reeds donker te worden en de wind scheen inderdaad op te steken. Van de boomen stoof nu en dan een sneeuwnevel en op de vlakte begonnen de sneeuwheuveltjes zich te verplaatsen en de diepten te effenen. Nu en dan was het stappen De koude deed zich, ondanks het gesloten rijtuig, onze warme wiuterkleeding en reis dekens, gevoelen. Een levendig gesprek voerden wjj nietnoch mijn reismakker, noch ik hadden veel lust tot praten, naar het scheen. „Zoo'n oudejaarsavond heb ik nog nooit beleefd» bromde mjjn buurman 't oude jaar wordt ra- dikaal onder gesneeuwd* «n hij trok zijn plaid op, zjjn reismuts neer en zichzelf in zjjn hoekje terug. De wielen maakten schier geen geluid, de paarden zetten hun hoeven nauw hoorbaar neer. Eentonig klonk het geklinkklank dor bellen van hun tuig en zoo ging het droomerig voort in tragen gang. Mijn makker was het weldra gelukt den slaap te vinden dien hij zocht en ook ik bevond mjj spoedig in dien toestand van halve bewusteloosheid, tusschen waken en droomen en bracht daarin een tjjdlang door. „Holaklonk het en een vloek volgde. Een rukde paarden stonden wjj schrikten wakker. Wat was er? „Ingesneeuwd,* meende ik. „Bjj dan opriep onze koetsior. het nieuwe jaar ons dus, naast onze oude vrienden, vele nienwe doen aanwinnen 1 GOUDA, 1 Januari 1889. De heer G. J. Engelbregt herdenkt heden zijn S5-jarig feest als koster van de Groote of St. Jans- kerk. In dien tjjd hoeft hjj zich de achting ver worven van zijne superieuren en van allen, die met hem in aanraking kwamen. Hjj muntte uit door jjverige plichtsbetrachting, was beleefd en gedienstig en vereeuigde alle goede eigenschappen in zich van een goed koster. Het zal hom ongetwijfeld niet ontbreken aan vele bewjjzen van belangstelling, die hjj zoo ten volle verdient. Zaterdag middag werd ten Raadhuiza alhier aan besteed de in 1889 voor de gemeente benoodigde Materialen. Ij Laagste insqürgvera i waren 1.'Houtwaren. 4L v. d. Torren Jr., Watjdinx- veen.s l7'/s pCt. bend tarief. i 2. Ijzerwerk. Ét J. Verdries, Gouda, 18 'j pCt. ben. tarief. H t 3. Spjjkers en lipte ijzerwarah. J.'jJ. |V< Gouda, 18 pCt. ben ,j tarief. j 1 j 4.Lood, zink eiriholdeer. J. jt VerdriSdj G 6 pC|. ben. tarief. ÏJ J J 5. f Verfwaren en', klas. k euts,1 (loud, pCt. ben. tarief. 1 k 1 1 I 6. Teer. J. H. Kok, Gouda, pCt. beé. j 7. Kalk. J. Muld«a Gouda, 20'f. pOL ben. I 8. Grind. L. Bröéro, Gouda, 15 pCt. ben. I 9. Zand. Ij. Broeró, Gouda, 7'.j)Ct. ben 6 10. 600 M'. fijns Puin. A. Slootweg, 469.r-, 1 j 11. 60,000 1 Blauwe IJaelstraatkliukers. j J, ijjl Haverkamp, Gouderak, 336.60. 12. 60,000 IJselnjetselplavjj. A. Schouten Hoc- gendijk, Gouderak, 275.—. 13. 57,000 Vechtsche Straatklinkers Waalvorm. C. Kamp, Linschoten, 860.18. 14. 25,000 Vechtsche Straatklinkers Vechtsche vorm. N. I. Brunt, Woerden, 848.60. 15. 25,000 vlakke grjjze klinkers Vechtsche vorm. G. v. d. Broeke, Jutphaas, 417.50. 16. 72,000 Ben-Ahinkeien u/u- E. Jansen, Luik, 71.94 per duizend. 17- Het benoodigde plantsoen- en boomgewas. T. de Loods en Zn., Boskoop, 111.11. 18. Sulphas Chinini. K. G. W. de Bosson, Dordrecht, 34.per kilo. 19. Carbolzuur. K. G. W. de Bosson, Dordrecht, 0.65 per liter. Ten onrechte is door een ander plaatselijk blad medegedeeld dat Mej. L. J. Baartman is benoemd tot onderwijzeres aan de 2e openbare Bewaar school, (Hoofd Mej. Schotel). Zij is aangesteld als kweekeling aan die school, ter vervanging van Mej. S. Markus. Ook is het onjuist, dat deze school is voor on- en minvermogenden (geljjk bedoeld blad mededeelt) daar zij evenals de le openbare Bewaarschool (Hoofd Mej. van Leunen) voor alle kinderen van 36 jaar toegankelijk is. De Eerste Kamer nam Zaterdag in eene korte „Bij dan op I Ja wel doe 't zelf* klonk een andere stem. „Je ziet, ik kan niet venier, voor den duivelJjj moet terug 1* De rosse gloed van een lantaarn scheen over de sneeuw en verlichtte den damp, opstjjgende van een span paarden, die naast ons rijtuig dwars over den weg stonden. „Je moet terugklonk het andermaal thans met een vloek gepaard. „Haal nog wat uit 1» werd geantwoord, wéér met een vloek. „Om in de sloot te donddank je I Jjj terug en ik ruk nog wat voort 't Was de vrachtwagen dien wjj tegenkwamen en die, toen de paarden genoeg ter zjjde waren geweken, door het diepe sneeuwspoor niet voldoende had kun nen volgen om ons voorbjj te kunnen laten. Ook wjj konden niet verder wjjken. Wjj moesten terug. Dra duwden wij zeiven aan de wielen meê. 't Kostte inspanning, maar 't ging toch, tot de vrachtrjjder zjjn rossen recht voor den wagen kon krjjgen. Toen, vooruit I Een paar zweepslagen knalden, de bollen rinkelden, de damp sloeg als witte vlammen omhoog, de bolderwagen knarste en zuchtto en waggelde. „'t Zal gaan," riep onze koetsier. „Stap maar in, heeren I" en wjj namen plaats en sukkelden wéér voort. „'t Wordt boos weer," sprak ik tot mjjn makker, „Hoever zouden wjj al zijn P» „Heel lang zal 't niet meer durenje kan niet vergadoring zonder debat of stemming de Hoofd stukken I en VII A der Staatsbegrooting en de Wet op de Middelen aan, alsmede een aantal kleinere ontwerpen, ittaronder de begrooting van het Pensioenfondgf Er is een en eene and® bevrjjdeu. zinkde vleesch geht)1 kant van zink aanraak stroom en neemt men\i in en steek gedeelte dei) ook aan'den zonder dat Hjj, die misschien Baat 't nietj De rechtb in de zaak valschheid inrichting punten betfe vetklaard bewjjs |(de brnikolakingr maanden gevajl diep h| in pri" thode ontdekt om kiespijn te genezen zioh van een slechten kies te I het eerste geval neemt men een stuk zjjde daaivan wordt tegen het len, en wanneer men dan met den |stuk zilver den rand van het stuk mtstaat daardoor een lichte electrisohe jdt de pijn op. In het fweede geval stuk gomelastiek, boort er een gat st zoo op de tand, dat het bovenste utel aanraakthet gomelastiek trekt Irortel en de tand gaat eindeljjk los, jpatient heeft te lijden. methodes duidelijk vindt, zaL er ijbaat van hebben, als hjj ze beprqeft. t niet.. |g uitspraak laagd van der Werk- do overige ui schuldig kwjj till ga- en) on ge- eeid tot 5. in dan tijd, lorgepracht Root te'Dtrecht dééd Zatei baron Schwarzenberg, ichrifte als penningmeest, llinden. Mét vrijspraak w( h#eft de ''rechtbank) heid gepleegd) in der vierhonderd g; en 'hein itraf, onder Intifve hechtenis lag Ma Amsjrep ie Ivergaderiij m tden Dag ts beiloti te verlengen, eene Abli lit jte schrijven, en de dhr statuten aan te Goed Beiersch bier ia van velen do goliefkoosd» i drank. Het kan echter, niet voortdurend in ruime mate genoten worden, zonder dat men een ander genot opofferthet behoud van een fijnen smaak. De tong, die zioh aan den smaak van het bier bjjns alleen gewent, wordt voor verschillende spijzen ongevoelig. Men ziet het aan de Münchenaars zeivenzij onder scheiden niet of een spjjs goed of slecht is, indien ze maar sterk eu prikkelend, zout of zuur is. Daaraan dankt de Beierscho keuken dan ook haar slechten naamzjj zoekt haar kracht in het vleesch, dat echtor, evenals de andere spijzen, meestal onvoldoend» is toebereid en bijzonder zout of waterig smaakt. Vette spjjzen zouden na hot genot van zwaar bier den dorst doen afnemen, ja zelfs den smaak daar voor, en in zooverre is het Beiersch bier inderdaad hinderljjk voor de ontwikkeling van een goede keuken. Beizigers verbazen zioh niet zonder reden over de geringe keuze van spjjzen in een oud-Beiersche res tauratie en over den eonvormigen smaak van alles wat hun wordt voortgezet. Het is er alles op inge richt om den smaak van het bier, in deze de hoofd zaak, tot haar recht te laten komen. Ook de trek in verschillende soorten ooft gaat bij den overmatigen Beiersch-bierdrinker verloren. Alleen de radjjs smaakt hem nog, omdat haar scherpe smaak de hnid, waarmee de spjjsvertaringskanalen lang zamerhand zjjn overtrokken, nog kan doordringen. Dit verlies van den smaak treedt echter meestal mie—a—ra— zien waar jo ben," was het antwoord, terwjjl hjj beproefde door het raampje te zien, om poolshoogte te nemen. „Maar 't zal spannen met den tjjd. Wjj komen niet erg voort I" en hjj beproefde zjjn horloge te raadplegen, 't Lukte niet. Toen liet hjj 't voor raam zakken„Kan je niet wat harder rjjden, koetsier „Onmógeljjk I 't Is een hondenweer," en mijn kameraad haastte zich het raampje te sluiten de sneeuw woei binnen 't was of een lawine ons voor bjj stoof. „'t Is een sneeuwstorm* bromde hjj. En daar had het werkeljjk veel van. Onze rust was uit en had voor onrast plaats gemaakt, 't Duurde echter niet lang of wjj naderde de stad. 't Station lag aan deze zjjde. Heeds schemerden de lantaarns van het stationsplein, wjj hadden den op- rid. Daar klonk de bel daar gilde de fluit daar zuchtte de locomotief I En toen wjj uitstapten hoorden wjj een der beambten aan den ingang op een vraag van onzen koetsier antwoorden „Gaat daar net weg I" Wjj kwamen dus te laat. En dat op dezen dag, den laatsten van het jaar I Te laat komen is altjjd onaangenaam in dit ge val was het erger dan ooit. Met den trein toch, die daar in het duister verdween, had ik over een uur bjj mjjn gezin kunnen zjjner was geen andero meer die mjj huiswaarts kon voeren de volgende, tevens de laatste, was een sneltrein en hield voor dit stadje niet op. Wordt vervolgd.) alleen te voorachijn bjj het gestaag en te ruim ge bruik van bier, dat te veel eitraot bevat. Door lichter bier ontstaan de bovengenoemde verschjjnse- len of in veel minder mate, of in 't geheel niet. Den 30en December overleed ons jongste kindje WILLEM CHRISTIAAN. Ch. db ROOIJ. C. A. F. W. db ROOIJ— Koo liman. Het Compliment van den dag aan al mijne Begunstigers, Vrienden en Bekenden. C. db KUIJPER, Directenr der Holl. Melk-Inijchting. COIFFEUR, wenscht al |gne Begunstigers en Vrienden een gelukkig (jaar. Godda, Ij Jananri 1889. P ij1 1 1 1 De onder^etoekende wensclit bjj bet intrede des jaars alle zjjn Vrienden en Begunstigers een gelukkig. Nieuwjaar en bljjft zich verders minzaam aanbevelen. W. BOUWMAN, Zak L. 278. Metselaar. Veel heil éa zegen gewenscht aan Vrien den, Beganstigers en Stadgenoten, zich bierbij aanbevelende tot 't doen van alle werkzaam heden 't metselwerk betreffende. Beloovende eene prompte en civiele bedie ning. Uw aller Dienaar, G. HORTEN SIUS, Mr. Metselaar en Kruidenier. Nienwe Haven No. 109. Heil en zegen toegewensebt aan alle mijne Beganstigers, Vrienden en Bekenden. De Kinderen van A. van MEURS. Oosthaven. Bij het verwisselen des jaars wen ach ik aap mjjnen geachte Begunstigers, Familie en Vrienden, zoowel binnen als buiten de stad, veel heil en zegen. B. BEGEER, Tailleur. Bjj den aanvang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekende zjjnen geëerde Klanten en Begnnstigera veel heil en zegen toe. P. db VOS. Stolwijbïbsluis. Mr. Metselaar, wenscht, onder beleefde aanbeveling, zjjne Be gunstigers en Bekenden, een gelnkig jaar. Gotjda, 1 Januari 1889. Aan Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar 1889. G. PUIJK, Turfmarkt. Bjj de intreding van het Nieuwe Jaar brengt de ondergeteekende haren harteljjken wensch aan hare geachte cliënten en hoopt steeds dezelfde gunst te mogen blijven genieten. Wed. P. J. MELKERT. Gouda, 1 Januari 1889. Begunstigers, Vrienden en Bekenden worden Zegen toegewenscht bjj den aanvang van dit jaar door J. db BOER, Veerstal 137, voorheen Gouwe 250. Bjj de verwisseling des jaars brengt de on dergeteekende zjjn Begunstigers en Vrienden zjjn heilwenscb toe. C. van TONGERLOO. J. E. van DONGEN BOLDING Sr. cn J. E. van DONGEN BOLDING Jr. wenschen bjj den aanvang van het Nienwe jaar hnnne geachte clientèle, Beganstigers en Vrienden, alle mogelijke zegen en voorspoed. Bevelende zich bjj voortduring aan tot al wat tot het timmerwerk enz. behoort. Turfmarkt 74, Vest 589. Heilw|nsch aan ingezetenen van Gonda en Omatreken. W. C. VISSER. Mjjne geachte Clientèle, Familie en verdere Betrekkingen zjjn de beste heilwenschen toe gebracht door M. PEETERS Jz., Gouda. Wjjdstraat. Bg den aanvang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekende zjjnen geachte Stadgenoo- ten en Beganstigers veel heil en zegen toe. M. van EIJK, Zak No. 293a. Schoorsteenveger. Een gelukkig Nieuwjaar toegewenscht aan Vrienden en Bekenden. R. 8LEGT. Stolwijkersluis. Heilwensch in dit nieuw begonnen jaar, aan Begunstigers en Bekenden van L H. JANSEN, Café «Harmonie» Markt. Compliment van den dag. BERLIJNNibuwerkeek. Gouda, 1 Januari 1889. Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen, wensch ik by den aan vang van het nieuwe jaar, myne Begunsti gers en Vrienden, zoowel binnen als bnitende stad, veel heil en zegen toe, mg Voortdurend in UEd. gonst aanbevelende. UEd. Dw. Dienaar, W. J. van LEEUWEN, Koperslager en Lampenmaker. Het compliment van den dag aan al mgne Begunstigers. C. H. W. KAHLE. Gouda, 1 Januari 1889. Alle Beganstigers en Vrienden heil en zegen toegewenscht door A. DERCKSEN. Korte Groenendeel. Heil en Zegen toegewenscht bg het begin des jaars aan Vrienden en Bekenden. J. H. van der WANT, Comm. in Kaas. St. Anthoniestraat. Veel gelnk en voorspoed in 't nienwe jaar aan Beganstigers, Vrienden en Bekenden. C. VERGEER, Broodbakker. Raam No. 326. Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden en Begunstigers. P. P. SOOS. Lange Tieudeweg. voorheen C. MESSEMAKÉR. P. F. Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Begunstigers, Vrienden en Bekenden. G. J. HEETMAN. Bg den aanvang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekenden zijnen geëerden Begun stigers en Stadgenooten veel heil en zegen toe. E. SLIEDRECHT, Gonwe. Timmerman. P. F. in Modes. Westhaven B. 186. Het Compliment van den dag aan al mgne Vrienden en Begunstigers. I. J. BONNEUR. Bg den aanvang van het Nienwejaar wenscht de ondergeteekende zgnen geëerden Begunsti gers en Stadgenooten veel heil en zegen toe. A. J. G. VERBEEK, Bleeker. Bg den aanvang dezes jaars brengt de on dergeteekende zgne heilwenschen aan alle Stad genooten en Beganstigers. H. TAMSE, Schilder. De ondergeteekende brenjjfc" bij deze den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstigers, zoo buiten als binnen deze stad. L. C. KINT, Billnrdfabrikant. Bg den aanvang dezes jaars brengt de onder geteekende zijne heilwenschen aan alle zgne Handelsvrienden en Begunstigers. P. G. TEEKENS. Fegenoord, Rotterdam. Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers. J. GERRITSEN, Frnit- en Groentenhandelaar. Zegen en welvaren toegewenscht aan mgne Begunstigers, Vrienden en Bekenden bg den aanvang des jaars 1889. J. F. HERMAN en ZOON. Lange Tiendeweg.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 2