JOUGE HARTEN. Alexander von Lom, E. A. DIESTELHORST, GemeuMeerde Kamer Blikgroenten Societeit„Ons Genoegen." DE GOUVERNANTE. BINNENLAND. J. van HEEK, STALHOUDERIJ. Gebr. DERCKSEN, J. de MOL, MARKT A. 91. ecne flinke Uoerendienstbode, Salmiak-Pastilles Bnisselsch Witlof 15 Ct. het pond. Vonken onder de asch. 1889. Dinsdag 1 Januari. N° .3803. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, i J. T. MARRENSTEIJN, B. SCHOLTEN, ETTBELE1T OPTICIËN, 50 Cent per blik. J. GEBBITSEN. De in Bending van advertentlön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. TWEEDE BLAD. Heil en zegen toegewejecht san Familie, Begunstigers en Vriendecr bjj den aanvang van 1889. Coiffeur. De ondergeteekende brengt bjj deze den Heilwensch van den dag aan zijne geachte Begunstigers, zoo binnen als buiten deze stad, en beveelt zich bij voortduring beleefd aan. H. van WILLIGEN, Vleeschhouwer en Spekslager. Lange Groenendaal. Het Compliment van den dag aan al mijne Begunstigers, Vrienden en Bekenden. A. DAM. Heil en zegen toegewenscht aan alle mijne Begunstigers, Vrienden en Bekenden. H. J. WAARD, Bierbottelarij, Molen werf. Heil en zegen toegewenscht. H. C. van OÜDENALLEN, Vleeschhouwer. Bij den aanvang van het Nieuwejaar wenscbt de ondergeteekende zjjne geëerde Klanten en Begunstigers veel heil eu zegen toe. C. RIJKELIJKHUIJSEN. WlLlES. GOÜDSCHE BAZAR. P. F. Het Compliment van den dag aan alle mjjne Vrienden en Begunstigers. H. van WIJNGAARDEN. Het Compliment van den Dag aan al mijne Vrienden en Begunstigers. W. R. SCHWEMMER, Crabethstraat. Kastelein. Het Compliment van den dag aan Vrienden en Begunstigers. J. H. ROODE. Depothouder Stoombierbrouwerjj Zeugstraat G. 85. dB Posthoorn te Rotterdam. De ondergeteekende wenscht met dezen aan Vrienden en Begunstigers een gelukkig Nieuw- F. H. WEURMAN. De oudergeteekende wenscht zijne Vrienden, Bekenden en Begunstigers veel heil en zegen toe en beveelt zich verder aan tot het aan leggen van tuinen met bijleveriug. J. M. GELISSEN Jz. Bleekerssingel R 244. Bloemist en Hovenier. De ondorgeteekenden brengen hjj dezen den Heilwensch van den dag aan hunne geachte Begunstigers, zoo binnen als buiten deze stad, en bevelen zich bij voortduring beleefd aan. Westhaven. Hoogstraat. Het Compliment van den dag aan mijne geachte Stadgenooten en Begunstigers. S. db JONG, Lange Tiendeweg. Vleeschhouwer. Bierbrohwerjj .het DUBBELE ANKER.» P. F. Mijn geachte Clientèle, Familie en verdere Betrekkingen, zjjn de beste heilwenschen toe gebracht door Turfmarkt. Tailleur. Heil en zegen toegewenscht. W. F. db JONG, Schilder. Ondergeteekende brengt bij den aanvang des jaars, aan zijne Vrienden en Begunstigers het Compliment van den Dag. T. van VLIET, StolwijkiÜsluis. Vleeschhouwer. Alle Begunstigers en Vrienden heil en zegen toegewenscht door C. van VELZEN, Vischafslager. Aan alle mijne Stadgenooten en Begunsti gers het Compliment van den dag. Wed. H. GROENENDAL, firma C. A. de Gidts. Gouda, 1 Januari 1889. Bjj den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zijnen geëerden Begunsti gers en Stadgenooten veel heil en zegen toe. H. A. DIESTELHORST, Billardfabrikant. Aan alle Begunstigers, Vrienden en Bekenden den groef, van den Dag. J. C. HUINCK F.Hz., Hoogstraat. Minzaam breng ik mjjn Nieuwjaarsgroet aan mijn geachte Begunstigers en Vrienden, zoowel binnen als buiten de stad, mjj beleefd in UEd. gunst aanbevelende. M. J. OOSTERLING, Distelateur en Likeurstoker. Gouda, 1 Januari 1889. Onder dankzegging voor het zoo ruimscho.ts genoten vertrouwen wensch ik, bij den aanvang van het Nieuwe Jaar, mjjuen Begunstigers en Vrienden, zoowel binnen als buiten de stad, veel heil en zegen toe, mij verder in UEd. gunst aanbevelende. fJEd. Dienaar, J. W. BRAKEL, Vleeschhouwer, Gouwe. Heil en zegen toegewenscht aan Familie, Begunstigers eu Vrienden bjj den aanvang van 1889. Coiffeur. Minzaam breug ik mjju Nieuwjaarsgroet aan mjjn geacht^ Begunstigers en Vrienden, zoowel (binnen als buiten de stad, mjj beleefd in UEd. gunst aanbevelende. G. HAAGSMAN. Aan alle Begunstigers, Vrienden en Bekenden den groet van den Dag. Corn, van LEEUWEN, Markt Gouda. BILLARD- en MEUBELFABRIKANT, beveelt zich opnienw aan tot het LEVEREN van uitsluitend eigengemaakte en REPARATIE van alles wat tot het vak behoort.^ Ook belast hjj zich met VER HUIZINGEN. Daar Nieuwjaar de oudste en beste knechts van wjjlen den Heer J. G. BELONJE ook ,bjj mij in dienst komen, ben ik in staat alle leverantiën of reparatiën in den kortst moge- ljjken tijd uit te voeren. Terstond TE HUUR een net met SLAAPKAMER (en SUITE). Brieven franco onder No. 1769, aan het Bureau dezer Courant. is VERHUISD van de KORTE GROE NENDAAL naar de Magazijn van Verplegingsartikelen. Wordt gevraagd: P. G., in een klein burgergezin, (Winkelzaak in Brandstoffen), van goede getuigen voorzien. Loon 90 a 100. Franco brieven, onder No. 5000, bureau Avondpoet, Wagenstraat 70, Den Haag. Een algemeen als goed erkend middel bjj HOEST en VERKOUDHEID zjjn de oplossende en verzachtende van KRAEPELIEN HOLM, Apothe kers te Zeiet. Verkrjjgbaar bjj Apothekers en Drogisten in flacons h 20 Cents. -* 4" Abonnement- Vooretelling. DONDERDAG 3 JANUARI 1889. Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten. Bljjspel in 3 Bedrjjven van M. Emants, voorafgegaan door Bljjspel in 1 Bedrjjf door H. Steobitzbb en gevolgd door Bljjspel in 1 Bedrjjf door G. von Mosek. Aanvang 7*/a uur. Gewone bepalingen en prjjzen. Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN k Zoon. GODDSCHE COURANT. De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjji per drie maanden is f 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels h 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTER8 worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschijnt. GOUDA, 1 Januari 1888. In eene dezer dagen gehouden vergadering van de Goudscbb IJsclub bleek dat de finantieele toe stand niet ongunstig wa». soodat wjj, mocht er ij» komon, weder een jjsfeezt te wachten hebben als vorige jaren. Al» bestuurslid werd herkozen de heer G. H. G. de Lange eu in de plaats van den heer 8. Steensma, die alt zoodanig niet meer in aanmerking verlaagde te komen, de heer J. van Nijmegen Schonegevel. Het Oldebroekache artillerie-kamp sehjjnt in den winter eene groote aantrekkelijkheid te bezitten voor sommige personen uit de aangrenzeode gemeenten. Op die uitgestrekte heidevelden bljjven veie stokken koper en metalen scemespea liggen, afkomstig van verschoten projectielen en granaten, en die nataurljjk het eigendom zjjn van het rjjk. Ofschoon het streng verboden en ook dikwjjls gevaarlijk is die scherven op to zoeken en aan te raken, kunnen enkelen den luat niet weerstaan zich die toe te eigenen. Hand langers en opkoopers zjjn er nataurljjk wel te vinden. De politie it echter werkzaam, en zoodoende gebeurt het maar zelden, dat de opgezochte waar een veilige ilasts bij een opkooper vindt Zoo mooht het nog Ie vorige week aan de ijverige politie te Veesaen, ra. Heerde, gelukken, nl. aan den brigadier-titulair J. Paper en den gemeente-veldwachter J. van Leeuwon, eene zeer groote hoeveelheid dier voor werpen iu beslag te nemen. Op den IJsaeldjjk te Veeseen in hinderlaag gelegen, hoorden zjjeen drie tal personen aankomen met een kruiwagen. Bjj het vernemen der politie ging het edele driemanschap op de vlocht en daar het avond was en er eene grooto duisternis heorschte, ontsprongen zjj den dans, echtor met achterlating van den kruiwagen en een aantal zakken, gevuld met meer dan 800 kilogram koperen en ijzeren scherven. Een hnnner schijnt echter een goede bekende van de politie en justitie te zjjn. De plaats van ontmoeting was in de nabjjheid van het Wjjhesche veer, zoodat het voor de hand ligt dat die ukken, over de rivier de IJsel gebracht zijnde, bestemd waren voor Wjjfae of Zwolle, slwaa, men onderstelt dat de opkoopers woonachtig zjjn. Door de politie te Scheveningen ia wederom procesverbaal opgemaakt tegen eenige opgeschoten jongens, die voor een paar dagen baldadigheden pleegden, o. a. door van een rjjtnig, waarin een inge zetene van Scheveningen huiswaarts keerde, de ruiten en een lantaarn te vernielen, terwjjl den koetsier, die zich verzette, nog een pak slaag werd toegezegd bjj zjjn terugkeer naar den Haag. Zeer wjjs nam deze evenwel bij zijn terugrit een paar politieagenten in het rijtuig mede, en deze snapten de belhameM, toen zjj werkeljjk den koetsier bemoeilijkten. Omtrent den lOOjarigen stoomboot-knpitein te Hensden wordt nog gemeld In het doopboek der Horv. kerk van Heusden vindt men vermeld «Jan, zoon van Floris van Herwaarden en Catharina Vos 't kind is geboren den 26 December 1788, gedoopt den 27 December 1788.» De heer Jan van He huwd was, heeft driemaal rienl, daar zjjne eerste en pectieveljjk nt eene hus en 27 jaar kwamen te ore die roer jong ge- zilveren bruiloft ge- Iweede eehtgenoote res- Ikz-verooniging van 25 l Zjjne tegenwoordige huisvrouw zal daarvan het grootste aantal jaren met hem lief en leed in het huwelijksleren hebben ge smaakt Er zjjn nog 2 zonen en 8 dochters van hem in loven. Het getal zjjner afstammelingen, nog In leven, bedrSagt minstens 120. Onder het opschrift „Hollandach,* schrijft de heer J. A. Verknyl in de tf. R. Ct. het volgende Domenden in den lande rallen tegen den eersten Januari weer hunne viritekaartjee per post aan vrienden en bekenden doen toekomen, met de gebruikelijke letten je.f. (pour felicUer) in het linker boekje geplaatst. Én boevelan hebben zich niet hjj andere gelegenheden ven hun kaartjo bediend, geïllustreerd met de letters p. e. (pour condoler) of p. r. (p<*r imereitrj Onder dezen rijn velen, die de Nederiandaehe taal liefhebben, die, zonder tot een purisme te ver vallen als onze znideljjke taalbroeders, toch in taal en stjjl zoovoel mogeljjk vreemde woorden en uit drukkingen trachten te vormjjden, omdat ze niet Nederlandsch rijn. Eiliere, waarom dit dan ook niet volgehouden in onze dagelijks voorkomende beleefdheidsbetuigingen Er zjjn er nog altjjd, die het riorljjker viaden op hun kaartje te laten drukken i Moneieur et Madame, al klinkt de naam dan ook nog zoo weinig Fransch laat dezen volharden in de verloochening hnnner moedertaalmaar lezer, vindt gjj zelf bet niet belachelijk een kaartje mot bovenstaande initialen te ontvangen van iemand, van wion ge knnt vermoe den, dat hjj in deze letters zoowat zijne gebeele kennis der Franeche taal heeft neergeschreven? En al zjj dit nut het geval, ia het niet trenrig, dat Nederlanden, mot hunne schoone en rijke taal, hnnne toevlucht nemen tot uitbeesméhe afkortingen, om eigen landgenooten hnnne gWftwlensjran vreugde, droefheid of erkentelijkheid k/iihasr U maken Nederlanden, weest ook NedetWndsch in het schjjnbaar kleine I De zucht tot navolging heeft ons reeds te lang belachelijk grmaakt in de oogen vsn vreemden. Wilt dan met de intrede van het nieuwe jaar ook kreken met den ouden sleur van voorheen, en doet liever, bjj voorkomende gevallen, eene keuze uit de solgende afkortingen, even hartelijk als de Frensche, maar in elk geval meerNedorlandsch dan deze. p. f. vervalle dan voor g. (mot gelukwonscben.) f. e. worde m. r. (met rouwbeklag.) p. r. verdwjjne voor m. d. (met dankbetuiging.) Iederbeproeve het in eigen kring en zegge het voort I Zooals men weet, heeft de ox-keizerin Eugénie zioh over Antwerpen naar Parjjs begeven, om daar eenige dagen door te brengen alvorens jl. Maandag naar Farnborough terug te keeren. Haar verblijf te Parjja waar zjj sleohts haar bloedverwanten en eenige getrouwen ontving ontleende een bijzonder belang aan herinneringen, door een harer gewezen voorlezerresen, mej. Beuvet, thans mevrouw Caretti, in de Nouvelle Revue openbaar gemaakt. Het werkkahinet der Keizerin besohrjjvende, zegt mevrouw Caretti „Daar werkte zjj, las zjj, sorteerde haar papieren, de fameuze documenten der Tuilerieën, waarvan men slechts een klein gedeelte heeft gevonden, wijl de Keizerin, zoodra tot het beleg van Parijs was besloten, zorg had gedragen ze grootendeels, met de meesterstukken van het Louvre, in veiligheid te brengen aan boord van het eskader. Haar voor zichtigheid zon ze gered hebben, zoo het plan der Commune, om onze musea in vlammen te doen opgaan, tot uitvoering ware gekomen. Later werden haar deze documenten naar Engeland nagezonden. Het rangschikken van deze papieren was een groote bezorgdheid der Keizerin. Ze waren trouwens zoo talryk, dat het heelwat tijd en moeite eischte, om er orde in te brengen. Onder die documenten zijn zeer kostbare zij bevatten in zekeren zin de levende his torie van onzen tyd. Brieven van souvereinent di plomaten, staatslieden, generaals, letterkundigen, ge leerden, enz.. Menigeen van dezen, thans pochende op zyn onafhankelijkheid tegenover de Keizerin, zou niet weinig verlegen zijn, zoo men hem zekere pa pieren voorlegde, gevuld met dankbetuigingen voor bewezen diensten, verleende diensten, weldaden, die uit het hart kunnen gowischt werden, maar waarvan eenige letters op een dun blaadje papier de herinne ring doen voortbestaan. Met haar vrouwelijke intuïtie begreep de Keizerin het gewicht dat deze documenten eenmaal zouden kunnen hebben, en terwijl de Keizer, onverschillig voor kleinigheden, ze achteloos in de papiermand wierp, dook de Keizerin ze daaruit weder op. De Keizer lachte niet zelden om deze «verzamelwoede4 der Keizerin, en zij zelve lachte mede. *ïk verricht by den Keizer zei ze schertsend het werk van de muis, door al zyn kruimeltjes op'te rapen.4 Die krnimeltjes beloven thans een waar feestmaal aan de toekomstige geschiedschrijvers. Terwyi eeuerzijds, zoo zegt het blad A»securanz% nasporingen en statistieke opgaven hebben aangetoond, dat 't aantal onweders, vergezeld van sterke ontla dingen, in de laatste 10 jaren is vermeerderd, van een anderen kant is bewezen, dat in groote steden dergeljjke onweders aanmerkelijk zijn verminderd. Tot dit laatste hebben verschillende oorzaken bijge dragen, en daaronder gewis niet het minst de tele- phoonnetten, thans over de huizen in de groote steden uitgespreid. Telephooninrichtingen op groote schaal, bestaande in tal van staaldraden, boven de huizen gespannen, en op do centraalbureelen of in andere perceelen in gemeenschap gebracht met den grond, waar zij een net ontmoeten van ijzoren gas- of waterbuizen, vor- mon eene electrische beschutting boven de stad. Vol gens de theorie van Faraday toch kan een lichaam, dat geheel in een yzeren kooi is opgesloten, niet geëlectriseerd worden door een electrischen stroom daar buiten. Telephoongoleidingen werken, daarenboven niet alleen als bliksemafleiders, doordien zy aan hare uiteinden met den grond in gemeenschap staan, maar ook omdat zy gespannen zyn aan yzeren palen of jukken, die door middel van een metalen afleider of wel direct met den grond verbonden zyn. De mate van bescherming van een telephoonnet hangt af in de eerste plaats van de distributie der draden. Hoe talrijker en hoe gelijkmatiger de gelei dingen verdeeld zijn, des te grooter is de beveiliging van de gebouwen tegen bliksemgeraar. Daarom zal dat gedeelte eener stad het best beschermd zyn, het welk het meest naby een centraal telephoonbureel is

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 3