- - -■■-—» APVERTENTIEN. Bnitenlandsch Overzicht. R l M. KABEL, W. SCÜALEKAMP Jr., Burger liike Stand. Reeuwijk Moordrecht Zevenhuizen: Het Compliment van de» dag. B.M. DERCKSEN, Alü. van échten! tA Het Compliment van den Dag, t P. van DAM. A, LAMBERT. oorlog aangenomen, nadat ten amendement tan don heer Buffet was verworpen, om het ogfer van 138 millioen te verminderen tót 6+ millioen. De Senaat heeft zich verder vereenigd met de veranderingen, die 4e Kamer, overeenkomstig hare vroegere beelinjMlvheeft gebracht in de begrooting, nadat deze, mafJTTOot den Senaat aangenomeno wijzigingen, naar de Kamer waa teruggegaan. Doch een additioneel artikel, dat de Kamer geschrapt had, betreffende de uitvoering van nieuwe openbare werken, heeft de Senaat, ondanks den sterken tegen stand van den minister van financiën, gehandhaafd, zoodat deswege de begrooting andermaal naar de Kamer teruggezonden moest worden. In de Kamer van afgevaardigden heeft de heer Camëlinat een voorstel ingediend tot het verleenen eener amnestie aan hen, die veroordeeld zijn wegens misdaden naar aanleiding vanworkstakingen,en wegens staatkundige misdaden en die hieraan verwant zijn. De minister-president Floquet verklaarde dat het hem leed deed, dat de zegeering niet vooraf ver wittigd was van dit voorstel. Ter gelegenheid van den nationalen feestdag van ld Juli was de regee ring voornemens een zeker aantal personen gratie te verleenenmaar het was wegens de werkstakingen te dien tijde, die beroering gebracht hebben in het land, niet mogelijk geweest aan dat voornemen gevolg te geven. De regeering is nu wel gezind gratie te schenken wan de veroordeelden, die medegesleept werdendooh die goedertierenheid kan niet worden uitgestrekt tot de opruiers van beroep. De Kerstdagen hebben uit Weenen de tijding gebracht van de verloving van 's Keizers jongste dochter Maria Valeria met haren neef Franz Salvator van Toscane. De pfinses, die thans 31 jaren oud is, is te Pest geboren, en heeft misschien wel om die reden meer eene Hongaarsche dan eeno Duitsche opvoeding gehad. Met 38 stemmen tegen 8, terwijl de heer de Brouckère buiten stemming bleef, is door den Senaat van België het wetsontwerp aangenomen, omtrent het gebruik van het Vlaamach bij de strafrechtsple ging in Vlaamsch België. Naar uit San Francisco aan de New-York Herald gemeld wordt, heeft de minister van binnenlandsehe zaken van Honoloeloo op de meeat barsche wijze den Engelsohen consul beantwoord, toen deze kwam klagen over de behandeling, den Engelschen aange daan die bezig zijn eeneu spoorweg aan te leggen. GEBORENt 88 Ore. Hertiens, anders L. Hotstede en G. Keijae. Maria Jofaaoo^ ouders D. N. Soa eo M. i. Tak. OVERLEDEN88 Dec. M. Ondijk, ra. O. H. J. Bakker, 11 j. 80. M. T. vso der Hooft, ld tn. W. C. de Kooij, 8 ra. GEBOREM t Cornelia Jozepboa, oudera F. Stol Wijk en M. tan Vliet. OVERLEDEN: C. Stolwijk, 71 j. GEBORENJoziua Gertrudes Maria, onder* A. J. Heeaters mans en G. A. Moons. Cornelia Adrians Maria, ocder. A. Tettero en S. J. de Jong. Jan Cornelia, ouders A- J. Paul en J. D. Bos. Adrians, ouders C. Hogendoorn en N. Versnel. GEBORENJan, ouders L. C. Paul eo I. Vente. Cornells, ouders A. Blom en A. G ij sen be r ft h. Jan en Tennis, ouders C. vso der Dossen en T. Braat. OVERLEDEN P. ran Vliet, 0 m. P. Kerkkoren, 14 m. L. ran den Bos, 8 j. V Getrouwd C. J. KLEUWEG, - van Gouda, Oodergeteekende brengt bjj den aanvang des jaars, aan zijne Vrienden en Begnnatigers het Compliment van den Dag. W. d» JEU, Tiendeweg. Vleeschhouwer. Aan Begunstigers, Vrienden en Bekenden wordt bjj den aanvang van bet Jaar veel heil en zegen toegewenscht door W. K. 8CHULING, Lange Groenendaal, I. 21. Gouda, 1 Januari 1889. Heil en zegen toegewenscht. B. de JONG, in Tapijten. De ondergeteekende brengt bij deze den Heil- wensch van .den dag aan zjjne geachte Begun stigers zoo binnen als bniten deze stad en beveelt zich bjj voortduring beleefd aan. J. H. BRUNS Co. Bij den aanvang dezes jaars brengt de on dergeteekende zjjne beilwenschen aan alia zijne Vrienden en Begunstigers. H. M. db BRUIJN, Walesteeg. In Tabak, Sigaren en Gedisteleerd. Gouda, 1 Januari 1889. Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen wensch ik bjj den aanvang van het Nienwe Jaar, mjjnen Begunstigers en Vrienden, zoowel binnen als buiten de Stad, veel heil en zegen toe, mg verder in UEd. gunst aanbevelende. UEd. Dienaar, S. P. va* dbb KLEUN, Gouwe. Het Compliment van den dag aan alle mjjn» Vrienden en Begunstigers. F. X. HARDIJZER. Café Vrede-Best. Bjj den aanvang van het Nieuwejaar wenscht de ondergeteekende zjjnen geëerden Begunsti gers en Stadgenooten veel heil en zegen toe. P. J. REVET. Veerstal. Schilder. Het Compliment van den dag aan alle mjjne Vrienden en Begunstigers. B. W. va* Dl PAVOORDT, Korte Tiendeweg. Tapjjt-Magazjjn. Aan alle Vrienden, Bekenden en Begunstigers veel heil toegewenscht in het nieuw begonnen jaar door Kaam. C. JASPERS. gelegen, vermits dfiar het netwerk het dichtste ia. Van de metalen jakken of palen zullen die het meeste effect teweegbrengen, welke bet naastbij de centraalbnreelen staan of de meeste draden dragen. Znlke steunpunten moeten, wanneer zjj voor lange geleidingen dienen, met bestaande afleiden, of door middel van afzonderlijke draden, met den grond worden gebouden. Tot staving zij nor bewering haalt het blad Mfin- chen als voorbeeld aan, waar, niettegenstaande de bevige onwoder», geen belangrijke schade aan gebou wen ia toegebracht sedert de stad van een telephoon- net is voorzien terwijl in kleinere plaatsen en op het platteland, waar geen telephoonnetten bestaan, ongevallfin, door den bliksem veroorzaakt, volstrekt niet zijn verminderd. Een der grootste stations voor electrische ver- liohting, zoo niet het grootste, bestaat te Philadel phia. Om terrein tt^winnen, is het ingericht in een huis van zes verdiepingon. In het sousterrnin ziju 20 motoren, volgens het stelsel Armington-Sims geplaatstelk dezer werktuigen bezi een vermogen van 250 paardekrachten en maakt 200 omwentelin gen per minuut. Op de eerste verdieping vindt men 40 dynamo-machines, welke ieder 600 omwen telingen per minuut maken en voldoende electriciteit ontwikkelen voor '1500 lampen van 16 kaarsen lichtsterkte, dus iu hot geheol voor 60,000 lampen. ï)e herstellingswerkplaatsen zijn op de tweede ver dieping, de Stoomketels op de derde, de kolenma- gazijnen op de vierde en de kantoren der maatschappij op de vijfde verdieping. Behalve het door deze omvangrijke en origineele installatie geleverde licht staat nog dagelijks een be- weegvermogen van 100 paardekrachten ter beschik king van de geabonneerden der maatschappij voor het in beweging brengen van machines. In een menagerie to Straatsburg had dezer dagen een tooneel plaats, dat niet weinig ontroering teweeg bracht onder de toeschouwers. De dierentemmer Butty Temple zou daar, voor een aantal genoodigden, een eerste voorstelling geren met twee jonge tijgers en twee leeuwen, welke hjj in elf dagen getemd had. Hij was gewoon in hemdsmouwen bjj de dieren in het hok te gaan, maar bjj deze gelegenheid had hjj zich in een hnzaren- pak gekleedvoorts kwam hjj het hok van een anderen kant dan gewoonlijk binnen. Een der tijgers, dio hem waarschijnlijk niet her kende, sprong op hem toe en sloeg hem de klauwen in het lijf. De toeschouwers schreeuwden, de oppas sers en de directeur kwamen met ijzeren stangen ter hulp snellen. Maar door al het rumoer heen hoorde men Butty-Temple roepen„Laat het maar. Ik kom er wel mee klaar 1" Het geveoht tusscheu don tijger en den dierentemmer was akelig om aan te zien. Daar viel Butty-Temple op de knieën en het soheen, dat het wilde dier hem tot zijn prooi zou maken. Maar de stem uit het hok riep weder „Laat mij maar begaan." En bliksemsnel sprong de kleine, sterke dierentemmer op, pakte den woedenden wilden tijger met ijzeren vuist beet en drukte hem tegen den muur, als om hem te worgen. Maar een oogehblik later joeg hij, met een zweep slag, den tijger in een hoek, en nu begon hij, lerwjjl hij met zijn oogen en nn en dan met een zweepslag de beide dieren in bedwang hield, zjjn uniform uit te trekken. Daarna deed hij met groote koolbloedigheid zijne toeren mei de twee tijgers, eindelijk met de twee leeuwen er bij, en toonde de dieren goed in bedwang te hebben. Hij had ,in het gevecht slechte een paar schrammen bekomen. 1 1 Te Parijs heeft men er aan gedacht den heer Antoine, den afgevaardigde van Metz bjj den Duitschen Rijksdag, candidaat te stellen voor de Kamer, nn er door hot overlijden van den heer Hude eene nieuwe verkiezing moet plaats hebben. Dit zon dan eene zoogenaamde protest-oandidatunr zijn geweest tegen de vervolging, waaraan de heer Antoine in Duitsëhland heeft blootgestaan. Verkies baar is Antoine wel is waar niet in Frankrijk, daar hjj niet genaturaliseerd is als Franachlhan, doch aan dergelijke „kleinigheden» stoort men zich niet als het te doen is om te manifesteeren. Doch al wat in sommige dagbladen daarover is geschreven, kan als ijdel beschouwd worden, daar de Republique frm- qaiee een telegram van Antoine openbaar maakt, waarin hjj verklaart vag eene candidatuur te Parijs niets te willen weten. Dé Senaat heeft met 208 stemmen tegen 21 het crediet van 200,000 fr, goedgekeurd voor het in richten Van eene groote feestzaal in het paleis van het Elyséo. Daarna heeft hij de buitengewone begrooting van IN w. J. M. NOLSON. Ter,Neuzen, 27 Deo. '88. Welke ook namens ouders en wederzjjdsche familie han dank betuigen voor de belangstel ling bjj hun Huweljjk onderronden. Onder dankzegging voor het zoo ruimschoots genoten vertrouwen, wensch ik bjj den aan vang van het nieuwe Jaar, mjjne Begunsti gers en Vrienden zoowel binnen als buiteD de stad, veel heil en zegen toe, mjj voortdurend in UEd. gunst aanbevelende. UEd. Dw. Dienaresse Wed. A. PINO. Kleeding-Magazjjn, Markt Gouda. Heil en zegen toegewenscht aan alle mjjne Vrienden en Begunstigers, en bljjf mjj steeds op het minzaamst aanbevelen. H. J. RABOUW, Raam O. 428. Lood- en Zinkwerker, Bjj het intrede van het nieuwe jaar mjjn welgemeende* hèilwensoh aan al mjjn Begun stigers, Vrienden en Bekenden, J. A. NIEUWVELD, Metselaar. Heil wensch aan mjjne Vrienden en Begun- stigers. Wed. SIBBES, Poffertjes en Wafelbakster alhier. Broodbakker. Bjj den «anvang dezes jaws brengt de on dergeteekende sjjne Heilwenschen aan Vrienden i Markt, Gouda. Ondergeteekende brengt bjj den aanvang des jaars, aan zjjne Vrienden en Begunstigers bet Compliment van den Dag. J, DONGELMANS, Haam. Vleesehhonwer. Heil en aegen toegewenscht aan ajle mjjne Vrienden en Begunstigers en bljjft mjj steeds op bet minzaamst aanbevelen. J. KLINGEN, Groenendaal. Tailleur. Het Compliment van den Dag aan alle mjjne Vrienden en Bekenden. D. WIESER, Raam. Heil en zegen toegewenscht aan alle mijne Vrienden en Begunstigers, en bljjf»mjj steeds op het minzaamst aanbevelen. A. KULIK, Nieuwehaven No. 32. Metselaar. Het Compliment van den Dag aan al mjjne Vrienden, Bekenden en Begunstigers. J. IJPELAAR Jz. De ondergeteekende brengt bjj deze den Heil wensch van den dag aan zijne geachte Begunstigers zoo binnen als bniten deze stad en beveelt zich bij voortduring beleefd aan. T. SPOOR, VleeschhonweT, Raam. I 'ft V p. p. Oosthaven. By 4en aanvang van het Nienwejaair wenscht de oader&Meekende zijnen geëerde Begunsti gers en Stadgenooten veel heil en zegen toe. - N." A. va* drr' REE, Fabrikant ia Blikwerk. Veel geluk en zegen toegewenscht aan Vrien den,, Bekenden en Begonstigers. J. vA* TELLINGEN, Mr. Schoenmaker, Veerstal 138. De wenschen van den dag aan alle Vrien den en Begunstigers. H. FAAIJ Timmerman. en Echtgenoot. Bp den aanvang deses jaars brengt de onder geteekende zgne heil wenschen aan Vrienden en Begunstigers. P. W. J. vak LERNEN, Mr. Smid. De ondergeteekende brengt bg dezen den Heilwensch van den dag aan zgne geachte Begunstigers, zoo binnen als bniten deze stad, en beveelt zicb bjj voortdnridg beleefd asn. A. BRINKMAN. Bg den aanvang dezes jaars brengt de on dergeteekende zgne beilwenschen aan alle zgne Vrienden en Begunstigers. G. va* DAM, Lange Groenendaal. Tailleur. Bjj de intreding des jaars brengt de onder geteekende zgne beilwenschen aan zgne Stad genooten en Begonstigers en zegt hun dank voor de begunstiging in het afgeloopen jaar. C. M. POOKSMA. Rozendaal. Boschbierbuis. Het Complimet van den dag, aan al'mjjne Vrienden, Bekenden en Begunstigers. J. de JONG Az., Mr. Tim-merman. Het Compliment van den dag. S. H. POLAK, Opticiën. Het Compliment van den Dag aan mjjne geachte Clientèle, Familie en Vrienden. E. H. va* MILD, Vleeschhouwer en Spekslager. Zeugestraat No. 86. De wenschen van den dag aan Vrienden en Bekenden- 4 a J. JANSEN. J. C. JANSEN—Kiev maar. Bg den aanvang dezes jaars brengt de on dergeteekende zjjne heil wenschen aan Vrienden en Begnnstigere, .W, KOSTER, Bierhal «de PoOThoorn.» Groenendaal. Cuidnkr-Païiteier, t OÓSTHAVEN B 36 Bjj <le intreding van het Niedwe Jaar wenscht ondeigeteekende zjjnen geëerden Begunstigers en Stadgenóoten veel zegen. Hen dankende voos de genoten-gunst in Jwl verschenen jaar zich opnieuw minzaam aanbevelende. N.'M. ENGELBREGT, Haagsche Brood- en Bescbnitbakker. Onze beilgroete aan Vrienden, Begunstigers en Bekfenden. Gebr. de RAADT. Con/ueur- Cutzinier, OOSTHAVEN B 17. De ondergeteekende wenscht bare geachte stadgenooten en begunstigers veel heil en zegen. Dankbaar voor het vertrouwen dat zg het afgeloopen jaar heeft ondervonden, beveelt zjj zich weder beleefd aan. Wed. C. va* OIJE. Heil en zegen toegewenscht aan alle mgne Vriendpn en Begunstigers, zoowel binnen als bniten de stad, en bljjf mjj steeds op het minzaamst aanbevelen. D. KöRING, Tiendeweg. Mr. Zadelmaker. De ondergeteekende wenscht Vrienden en Begonstigers Gods besten zegen bg de intrede van het nieuwe Jaar. J. J. VERDRIES.' Gouda, 1 Jan. 1889. Ondergeteekende brengt bjj dezen de Heil wensch' van den dag, aan haTe Bekenden en Begonstigers, zoo binnen als bniten deze stad en beveelt zich bjj voortduring beleefd aan. Wed. A. R. SEIBEKT, firma L. J. Florijn. Het Compliment van den dag aan al mine Begunstigers, Vrienden en Bekenden. H. N. van SCHAIK, (Firma F. X. v. d. Bbrgh.) Markt, naast cArti-Legi.» De ondergeteekende brengt bjj dezen den Heilwensch van den dag aan zijne geachte Begonstigers en Stadgenooten, zoo binnen als bui jen deze stad, en beveelt zich bjj voort during beleefd aan. - H. A. C. BRINKMAN. Het compliment van den dag- aan stigers, Vrienden en Bekenden. M. JONKHEID. Westhaven. Vleesehhonwer. De Complimenten van den dag aan alle mgne Vrienden en Begunstigers. G. va* REEDT DORTLAND. Sociëteit <Osa GekoeoiS.» I Januari 1889. Firma A. KOK COMP. Boek-, Mnziek-, Kantoor- en Kunsthandel. Gouda. Kleiweg E. 92. P. F. Bjj de verwisseling des jaars brengt de ohder- getoekende zjjn heilwensch aan alle zgne Be gunstigers toe. 4 B. va* TONGERLOO, Korte Groenendaal. Gouda, 1 Jan. 1889. Spieringstraat. Aan alle mgne Stadgenooten en Begunsti-" gers het Compliment van den dag. B. HOOGERWAARD, Gouda, 1 Jan. 1889- Mr. Timmerman. Aan alle Begunstigers, Vrienden en Bekenden veel heil toegewenscht in 't nieuw begonnen Jaar. Zich tevens aanbevelende voor levering van Steenkolen. I fa - Veel heil en zegen toegewenscht aan onze Vrienden en Begonstigers. Wed, J. va* KRANENBURG. Het Compliment van den dag aan alle mgne Vrienden en Begonstigers. W. STIKKER, Tapjjtmagazjjn. Korte Tiendeweg D. 3. Het Compliment van den dag aan Begun stigers en Vrienden. - i W. va* der STEEN, Tailleur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 4