m DE GGUDSCHE GLAZEN, WINTERSTOFFEN. Bultenlandsch Overzicht. PETR0LEUM-N0TEERINGEN BEURSBERICHT. ADVERTENTIËN. J. H00GENB00M. Dirk en Wouter Crabcth, Wat Is LOT's Hutsvrouw??? CaotzUar Schalkwijk, te Rotterdam. J. M. NOOTHOVEN van GOOR. J. A. F. NOOTHOVEN van GOOR- ONTVANGENde Nieuwste DEMI-SAISON- en Alom te bekomen Prijs 80 Gents. &er academies te hulp roept." Experimenten werden niet gedaan. Merl bepaalde zich tot diepzinnige ede voeringen en het bewijzen van de stellingen, dat de ziel onsterfelijk is, dat er een eeuwige voortzetting van het »ik" bestaat, en dat het verkeer met afge storvenen door talrijke feiten bewezen ia. Volgens de spiritisten hangt de onsterfelijkheid der ziel met de zielsverhuizing samen, en deze moet ook onfeil baar tot de oplossing van de sociale quaestie leiden, omdat, zooals een spreker zich uitdrukte, do van lichaam tot lichaam overgaande zielen hun onder- vihding medenemen, waarvan eindelijk het bereiken van de volmaaktheid /het noodzakelijk gevolg moet wezen. Het is opmerkelijk, dat het spiritisme tegen woordig te Parijs zoo sterk bloeit; voorname dames staan aan het hootd van de meest bekendo spiritis tische of spirutualistische gezelschappen en zijn bezig gelden in te zamelen, om een tempel te kunnen bouwen. Welke afdwalingen des geestes! {De Wageninger.) Voor rookers en voor niet-rookers sprak Jules Rochard, onlangs een woord, dat hun belangstelling verdient. De eersten mogen hun verontwaardiging inhouden en de laatsten moeten hun toejuichingen voorloopig terug houden, wanneer zij op do vraag, waarom opium, alkohol en tabak zooveel menschen beheorschen, waarom zulke vreemde stoffen, op zich zelf niet aangenaam en eerst dan middelen van genot, wanneer het gestel er aart gewend is geraakt, dage- lijls worden gebruikt, het volgende antwoord ver nemen. BDe raensch is fier op zijn verstand en op zijn wilskracht, en te recht, want daaraan heeft hij hot te danken, dat de geheele natuur aan hem onder worpen is; toch is die rede, waarop hij zich verheft, een juk, dat hij voortdurend tracht af te schudden. Hij beschouwt die rede als een tyran, wiens gezag lmm lastig valt en waaraan hij tracht zoo spoedig mogelgk zich te onttrekken. Vandaar zijne harts tochtelijke smaak voor alles wat' met zijn verstande lijk begrijpen lijnrecht in strijd is, zijn trek naar het wonderbare, dat zijn rede op een dwaalspoor brengt, naar het fantastische dat aan het kritisch onderzoek ontsnapt, naar het geheimzinnige, of het zich met den naam van%iagnetisme, hapnotisrao of suggestie tooit. Zich onttrekken aan do werkelijkheid, aan het alledaagsche leven in eene wereld van droomen, die do verbeelding met haar meest geliefkoosde voorstellingen vult, bezit voor sommige geesten oene onweerstaanbare aantrekking; voor zwakke hoofden, langzamerhand gewoon in deze donkboeldige wereld te verkeeren, is hot eene gevaarlijke neiging immers zij verzetten er zich hoe langer hoe krachtiger tegen om tot do werkelijkheid terug te keeren en worden tot den strgd des levens hoe langer hoe minder instaat." Later blijkt dat deze aanval eigenlijk niet tegen de rookers bedoeld is. De tabak wordt geenzins met de overige langzame vergiften op ééne lijn gesteld. De gozondhoid toch moge bij het gebruik van tabak lijden, de rede wordt er niet door op een dwaalspoor gebracht noch de wilskracht gebroken of do verbeelding bedorven. Uit de geschiedenis van hot tabaksgebruik wordt alleen dit vermeld, dat het in de laatste jaren eene wijziging onderging, maar ondertusschen toenam. Do snuifdoos van onze grootmoeders is verdwenen en waarin alles juist bij elkaar past, naam en titel, en bruidschat, en wat niet al; mij dunkt, het is een heel goed huwelijk, waarin op al die kleinigheden niet gelet is." «Een huwelijk uit liefde jawel; geheel uitliefde." En Prudonza: //Och, wat wil je me toch vertel len? Omdat je een mond hebt, wil je babbelen laat ik bet eens vertellen." „Wel ja, jij bent de mond der waarheid z/Ik ben,wat ik ben, maar niemand zal mij doen zwijgen. Wou je er mij iets van vertellen. Alsof ik alles niet al twee jaren lang geweten bad. Denk eens een ingenieur, een van de ergste óproer- lingen, begrijp eens, dat heeft mijnheer de pastoor zelf gezegd? Een man die om God noch zijn gebod' geeft, on zoo zijn er tegenwoordig overal heb je ooit gezien, dat hij een voet in de kerk zette Welnu, die wordt zoo maar in eens de schoonzoon van onzen Signor marcbese; die trouwt in een der eerste families van Milaan! Zulke diugen ziet men niet alle dagen Het is de verkeerde wereld." Indien geene enkele dor toehoordsters baar durfde tegenspreken, was het, omdat allen dachteu, dat zg er meer van wist, dan zij zeide, daar de pastoor alle Zondagen op bet kasteel te gast was. Toch waagde eene om te zeggen: /rMaar de bruidegom is toch een knap jonkman. En moed heeft hg; hij kan er wol wat van overdoen, aan wie er gebrek aan hebben." wai uw 3en aan noem" ook staat dit voorwerp niet meer op de lijst der ge schenken, waarmede vorstelijke gevers hunne vrien den vereeren. De pruimtabak verliest aan wal hoo langer hoe meer terrein en heesscht nog alleen boord. Maar gerookt wordt er meer dan jaren geleden, ten miusto in Frankrijk. Elk neemt de opbrengst van den tabaksbouw en ook die vaij de invoerrechten toe. De belasting op de tabak bracht in 1883 ongeveer 10 millioen /ranks meer op dan in 1876. «In mijne jeugd,' zegt Rochard, .werd gewqon lijk een pijp gerookt, sigaren werden als weelde artikelen beschouwd en vooral op openbare plaatsen gebruikt. Rooken gold destijds nog als een bewijs van onbeschaafdheid, in tegenwoordigheid van dames werd niet gerookt en deze ha.lden dau ook een afschuw van den tabak." Andere volken, andere zeden mogen wjj hier zeggenin de tuinkamer van Stastok Senior was wel degelijk de Gouwenaar in eere en zelfs van mevrouw Dorbeon vernemen wij geen protest. In Frankrijk, of liever te Parijs, schijnt bet anders te zjjn, ten minste wjj vernemen dat de vrouwen nu het rooken dulden, dat er een vrjj groot aantal cigaretten-rookende dames is en dat de kinderen hunno moeders hierin navol gen. De invoering van de cigarette vooral maakt het verbruik van tabak veel grooterde cigarette wordt voor niet meer dan twee-derden opgerookt en de rest gaat verloren. De bedoelde verandoring was eene verbetering. Boven de pijp heeft de cigarette do voordeelen, dat zij zindelijker is, beter staat, de kleêren niet ver pest en niet den soherpen, prikkelenden, met nico tine beladen rook verspreidt, die uit een pijp op stijgt, wanneer deze oud wordt; zooals echte rookers gaarne hebben. Op bepaalde ongemakken, die het gevolg van het rooken van cigaretten zijn, komt de spreker later terug. Do tabak heeft zijne eigenschappen te danken aan oen olieachtig, kleurloos en in de hoogste mate vergiftig alkaloid, nicotine genaamd. Fransche tabak bevat er 4,9 a 7,9 pCt. van. Ofschoon de nicotine weinig oplosbaar in water is, kan het niet anders, of de rooker, die op de punt van zijne sigaar bijt of er aan zuigt, moet er iets van bin nen krijgen; het grootste gedeelte wordt echter uit den rook opgenomen. Het is tamelijk onverschillig of de zeer vergiftige stoffen, die uit tabaksrook zijn afgesoheidon en die op het meuschelijk gestel dezelfde werkinghjdden als tabak, zijn de nicotine zelf of haarvzOftten of do stoffen, die zij bij ontleding door verwarming geeft (pieoline, pysidine, coilidino enz.) Het rookon veroorzaakt dus een eigenaardig soort van vergiftiging, maar levert niet hetzelfde gevaar op als opium of alkohol. Er is wol beweerd, dat rooken jdo menschen afstompt, hen tot drinken brengt, de volkszeden verbastert; rookers worden door velen als ledigloopers en kroegloopers be schouwd, rooken als het gevolg van nietsdoen, dat brengt tot misbruik van Rlkohoi, zoodat de dubbele vergiftiging eindelijk noodlottig werkt, maar wie zoo spreekt let alleen op hetgeen hij in pen kreeg waarneemt.. Daar alleen moet men echter de roo kers niet zoeken, Rookers vindt men in grooten getale onder de mannen van de politiek, onder mannen, streng van zeden, die hun nachtwaken geven voor de werken dor gedachte. Velen kun nen niet werken zonder tabak; wanneer de gedach ten van den schrjjger traag vloeien, wanneer de staatkundige of wie dan ook peinst; maar tever- geefs, over de vragen, die zijn hoofd vervullen,dm steekt hjj een pjjp op en, terwijl de blauwe éolt omhoog stijgt, rijzen heldere denkbeolden by hen op. Niet-rookers luistertgjj weet niet, gij heht er niet het minste besef van, wolko hulp de tabak in lange nfachteu den ijvorigen naspoorder aan zijne schrijftafel bracht Houdt de rooker zijn hoofd heldor, de beschul diging, dat het rooken den dranklust opwekt en het volk verbastert, rust evenmin ais de vorigo op degelijke gronden. Kalmeorend werkt do tabak in tijden van onrust en verdriet, in dagen van spanning, in oogenblikken van toorn nogmaals, niet-rookers,' gij weet niet wat goed voor u is Wat de laatste beschuldiging aan het adres van den tabak betreft. Roohard wijst zgno toehoorders op de buren aan gindschen oever van den Rijn en daarachter, die rooken van 'a morgens vroeg tot 's avonds laaten toch wordt daardoor de vooruitgang in getal en beteekenis niet tegengehouden, toch gaat dat land vooraan in de rij, waar naar wetenschappelijke vooruitgang wordt govraagd. Maar nu de keerzijde. De voordeelen, die het gebruik van tabak medebrengt en die zoo even wer den genoemd, mogen slechts kleine diensten worden genoemd in vergelijking met de narleelen, die het oplevert. Juist omdat tabak zooveel op zijne reke ning heeft, behoeven er geen valsohe posten mede in rekening worden gebracht. Menschen, die eenigen laat van zenuwachtigheid hebben en gewoon zijn kort vdu'r hunne maaltijden te rooken, loopon groot gevaar hun eetlust te voelen verminderen of verdwijnen en in plaats daarvan buikpijn en misselijkheid te krijgen. Bij anderen veroorzaakt het rooken pyrosis; er zijn menschen, die op bepaalde tijden geen sigaar kunnen aansteken zonder na eenige minuten een branderig gevoel te ren, dat hij de maag begint en naar de keel voortgaat, zoodat het is alsof zij door een heet ijzer worden aangeraakt. Wederom anderen krijgen door het rooken last van beving, van een andere soort dan oude menschen en alcoholgebruikers hebben; de uitoefening van een vak, waarbij eene vaste hand een eorste vereisehte is, wordt hun daardoor onmo gelijk. Chirurgen kunnen zij bezwaarlijk zjjn. Aan de tabak wordt te laste gelegd, dat hij het geheugen verzwakt. Heeft het op den heer Richard dikwerf den indruk gemaakt, dat oude rookers aan hunne gewoonte van rookon den achteruitgang toe schreven, die alleen het gevolg van hun hoogen leeftijd was, er is inderdaad grond voor de bewering, dat rooken op een van onzo heerlijkste, op het nut tigste van de vermogens van onzen geest een slech ten invlood heeft. En hiermede is het zondenre- (istor van het rookon nog niet afgeloopen. In en- cele gevallen was het de oorzaak van eeu bepaald soort van verzwakking van het gezicht, die door de hoeren Galezowski en Fiouzal zorgvuldig bestudeerd isia Duitsohland zijn gevallen van verlamming waargenomen, die aan do werking dor nicotine moet worden toegeschreven, maar van hot geheele zenuw stelsel zijn die deelen, waardoor do werkingen van het hart worden beheerscht, het gevoeligst voor de Werking van den tabak. Storingen in de polsbe wegingen, hartkloppingen, borstziekten worden door te sterk rooken veroorzaakt. Er zijn weinig rookers die niet, al was het maar een kort oogenblik, een plotseling opkomenden stook in de borst hebben «Hij is een man van doorzicht." z/Ja, ja, een knap man, in alle opzichten," z/Kom," hernam Prudenza, //laten wij over hem maar niet meer praten; ©n wat dat mooie huwelijk aangaat, iedereen ziet wel, dat er wat anders achter steekt? Het is een raar geval, zeg ik u Duister maar het moet onder ons blijven, hoor Nog geen jaar geleden, zouden die van t kasteel en die van Campello, dat nestige huisje dfiar, elkaar niet eens goeden dag, of goeden avond gezegd hebben; op een mooion dag kwamen de mar- chesino en de ingenieur, elkaar op den weg tegen, en ze kregen woorden en begonnen mekaar uit te schelden over dat onnoozele meisje van den school meester; en in plaats van nu, zoo als menschen van onze soort doen, elkaar een paar klappen om de ooren te geven, dagen zij elkaar uit, zoo als dat onder de groote lui de mode is; en er was no» geene maand verloopen, of we jagen ze al samen wandelen. Maar dat is nog niet alles. De omwen teling en de politiek brachten hun spoedig het hoofd op hol, en toen de oorlog, die oorlog welke ons de Piemonteezen heeft op den hals gehaald //Maar ze zoggen, dat die oorlog een groote zegen van do Voorzienigheid is 1" //Och wat, Voorzienigheid? Ge begrijpt er niets van; maar ik ken de wereld; ik behoor tot die men schen, die geen aanzien des persoons kennen, en brood, brood noemen. En de wereld, dat moet ik zeggen, gaat sedert eenigen tijd heelemaal verkeerd. Weet ge waarom tegenwoordig 't eene ongeluk steeds op 't andere volgt? Zjj die vroeger 't bestuur in handen hadden, moeten nu dat alles lijden, omdat zij hebben toegelaten, dat het hun ontrukt word- Onze groote heeren met al hun adel, beteekenen «tegenwoordig niet meer, dan een kaaskooper te Monza of Lecco; en die van 't kasteel, die vroeger leenhee- ren waren van half Brianza Maar weet ge wel wat leenhoeron waren? Nu 't doet er niet toe, maar ik, het is eene historie, die ik van mijnheer den pastoor gehoord heb Die van 't kasteel hebben eene bittere pil te slikken gehad, toen zij hunno dochter, die wel een prins had kunnen krijgen, of, op zyn allerminst een graaf, hebben moeten geven aan een man, die van niet tot iet ge komen is, met oen naam, die veel heeft van den uwen en den mijnen. Het is wat mooisl" «Maar hoe is dat alios toch zoo in zijn work go- gaan? zeide eene andere vrouw. «Hoe? Och 'tis zoo'u verwarring; als ik dat alles moest vertellen, kon ik wel tot overmorgen aan den gang blijven; en toch had het sohandaal wel kunnen voorkomen zijn. Zal ik 't maar Vertellen? Och, er is nu toch niets meer aan te doen; nu 'tis eene rare geschiedenis, en weinigen hebben or iets van ge hoord. 'tWas in September, tegen den avond ging ik van den wijngaard naar huis, toen, dioht bij het dorp, de schoolmeester my tegenkwam, met zijne dochter, ge weet wel, met dien gekken naam. {Wordt vervolgd.) gevoeld, die den geneesheer waarschuwt, welk kwaad bij den patiënt schuilt. Vooral by het rooken van cigaretten ia men aan deze gevaren blootgesteld, omdat hierbij de rook wordt ingeademd en met de fijnste vertakkingen van het longenweefael in aanraking komt. Het ge bruik van een pijp maakt het gevaar voor hartaan- doeningou minder groot, daarentegen worden de rookers dan bedreigd door ontsteking aan de opper huid van de onderlip en tong. Waarlijk de tabak hoeft niet zwarter te worden gemaakt dan hij al is. «Rooken is een afschuwelijke gewoonto v. iedereen, vooral voorvrouwen en kinderen» zegt de heer Rochard aan het einde van dat gedeelte van zijne voordracht, voordat hij tot de behandeling van zelf-vergiftiging door morphine en door alco hol overgaat. De moraal ia dus: wilt gjj rookon, doe het met mate; beter is het nog: rook in het geheel niet. Het eerste is vorstandig, het laatste is het werk van een wjja man. Handelsblad De Japanners hebben eone zeer eigenaardige ma nier van een bad te nemen. Een reiziger, die eenigen tjjd in Japan vertoefd heeft, geeft er de volgende beschrijving van „In eene groote, ovale kuip worden ongeveer vijftig gallons water gegoten. In den zijkant van de kuip steekt eene kachelpijp, met glooiend houts kool gevuld, en als de temperatuur bijna op het kookpunt ia, gaat men er in zitfen. «Het eerste, wat men doet, is meestal er met verbazende vlugheid uit te springen, maar de Ja panner zit er dood bedaard in uit te wasemen, totdat hij halfgaar gekookt is. «Als gast werd ik genoodigd er hot eerst in te stappen, terwjjl het geheele gezin er rondom stond en zijn lachen bedwong. Toen ik er half flauw ait kaam, ging mjjn gastheer er in, en na hem volgden, ieder op zjjne beurt naar rang, al zijne dienstboden, tot dan koksjongen toe. Als er vrouwen in het gezin zijn, krijgen zij ook hare beurt even ais de andoren. «Dit bad is, natuurlijk, om dè poriën te openen. Men wasoht ijr zich niet in, maar blijft stil zitten. Afzoepon volgt or voor de vreemdelingen op, en wrijven en het koude douche voor de anderen. «Als alles afgeloopen is, hoeft het eene verkwik kelijke, versterkende uitwerking.» {Zondagstil). De nietig-vorkluring van genoraal Boulangers verkiezing to Parijs vindt alles behalve algemeeno instemming. Dat de Boulangistische pers heftig tegen dit besluit te keer zou gaan, was te ver wachten. Do Francede Cocardede Intransigent en La Presse varen om strijd uit tegen don minister Constaua, die het algemeen stemrecht heeft ge schonden door, terwijl Eoulanger was gekozen, zgn tegenstander Joffrin voor gekozen te verklaren. Intusschen wordt het moer en meer waarschijnlijk dat in 't eind de beslissing zal worden overgelaten aan de Kamer. Mon hoort van verschillende zijden opmerken dat de Regeerin^ want zg is 't die achter de //commission do reconsernent" steekt wel wat vreemd heeft gehandeld. Eerst beeft zij do candidatuur van den generaal laten opnemon en nu hij verkozen is, worden do stommen nietig ver klaard. Dat gaat niet aan. Do Regeering had 1 do candidatuur kunnen weren, maar eenmaal do can didatuur toegelaten zijnde, knnnen do stemmen bo- zwaarlijk weer van onwaarde worden verklaard. Ter oplossing van deze tegenstrijdigheid der Regeering wordt aangevoerd, dat de Ministers eerst den uitslag van de verkiezingen hebben afgewacht en de heeren, nu deze gunstig is, wat overmoedig zgn geworden. Don boulangisten komt ten goodo dat in Morbihar. de „commission de recenserneut" de verkiezing van Dillon wettig heeft verklaard. Dillon wel, Boulaugor en Rochefort niet, dat zou te gek wezen en om zich uit dio gekhoid te redden zal men vermoedelijk ten slotte zeggen dat de Kamer de quaostie maar moet uitmaken. De Spaansche Minister van Buitenlandsoho Zaken heeft in den Ministerraad den stand der Marok- kaansche quaestie medegedeeld, welke over 't geheel gunstig kan genoemd worden. De Minister legde een depeche over van den Spaauschen gezant te Tanger, waarin deze het antwoord geeft van den Sultan van Marokko op Spanje's eischen. De Sultan heeft bevolen de gevangen schepelingen van de in beslag genomen bark dadelijk los te laten en aan de Spaansche autoriteit te Alhucemas uit te leveren, terwijl de Arabieren getuchtigd en met boete gestraft zullen worden. Indien bewezen wordt, dat de be manning dor „Miguel Theresa" sluikhandel in wapenen dreef, dan hoopt de Sultan dat zij door do Spaansche Regeering gestraft zal worden, tot afschrikking van andere smokkelaars. Aangaande de Agadir"-quaestie belooft de Sultan dat de gouverneur gestraft en voor het onwettig opbrengen van het schip een schade vergoeding betaald zal worden. In zake Casabianca zal de man, die een Spanjaard vermoord heeft, opge hangen worden, maar de Sultan wenscht dat dan ook de Spaansche Regeering van de Engelsche de uit levering verlange van een Spanjaard, die te Tanger een Marrokkaan van het leven beroofd heeft. Blijkt dit ondoenlijk, dan wordt door de Spaausche Regeor- ing een schadevergoeding aan de nabestaanden van den vermoorde uitgekeerd. Naar aanleiding van dit antwoord heeft de Minister van Buitenl. Zaken den gezant doen weten, dat hg terstond den Sultan zijn geloofsbrieven kon aanbieden. In denzelfden Spaanschen ministerraad werd een leelijk besluit genomen, dat namelijk tot strafrechter lijke vervolging van al de leden van don Madridschen Gemeenteraad wegens wanbeheer en knoeierijen. Naar den inhoud der Duitsche dagbladen te oordeelen, zou men denken, dat de verkiezingen voor den rijksdag binnen enkele weken moeten plaats hebben. In werkelijkheid is daarvan geen sprake; «men" gelooft dat de verkiezingscampagne in het aanstaand voorjaar zal gehouden worden, ofschoon do wet de regeering geenszins verbiedt de verkiezingen eerst tegen het najaar uit te schrijven. Zal het Kartell in stand blijven? Zuilen de Duit sche vrijzinnigen de sociaal-democraten bij de stem bus steunen dit zijn de voornaamste vragen, welke ijverig door do dagbladen besproken worden. De vrij-conservatieven en nationaal-liberalen verdedigen met benijdenswaardige volharding het bohoud van het Kartellniettegenstaande het orgaan der uiterste conservatieve partg de oude bondgenoten geen spot en geen schande bespaart en vooral den nationaal- liberalen krasse waarheden te hooren geeft. In een hoofdartikel beschuldigt de Kreuzztg. de middelpartijen, dat zg den keizer een vast afge bakende raarschroute willen voorschrijven en hem geheel en al tot de KartellpolUik willen beperken. I)en regeerenden vorst moet men geen octrooi voor een parlementaire meerderheid geven. Wanneer meu hem zegt verklaart de Kreuzztg. Hier is de regeeringsmeerderheid, de kartelmeerderheid, daarmede moét Uwe M. tegeeren en het eens worden, zoo goed on zoo kwaad als het gaat, zoo betcekent dit een beperking van het 'koninklijk recht. Naar het blad meent, loopt ten slotte de geheele kartel- politiek op niets anders uit dan op een vernietiging van het oud-Pruisisch conservatisme en beoogt zij niets anders dan do nationaal-liberale politjek als contraband o binnen te smokkelen onder jtaeudo- conservatieve vlag. Ten slotte verzekert het orgaan der Pruisische jonkerpartij, dat zij haar medewerking moet weigeren, sedert men zicli beijvert het Kartell tegeu het oud- Pruisitch conservatisme te misbruiken oq men tracht do politiek des keizers in don kartelvorm te persen. In verband met de tegenwoordige goringo wel willendheid van hot reactionnaire orgaan ten opzichte vqn eeu vernieuwing van hot Kartell beloven de preliminairen voor de verkiezingen nog menig inte ressant delmt tusschen de versohillende groepen der //rijks-partijen." Voorshands is den officieusen nog een ander wild ter vervolging aangewezen. Bismarcks bladen be reiden de publieke opinie op vordere crediet-aan vragen voor militairo doeleinden voor on wijzen daarbij op de noodzakelijkheid dat de Duitsche armee niet ten achter blgve bij de Fransche, welke tenge volge van de nieuwe logerwet een flinko uitbrei ding ontvangt. Volgens loopende geruchten zouden er plannon bestaan om twoe geheel nieuwe nrmeecorpseu op te richton. Niet, zooals aanvankelijk ia gemold, is hierbij slechts sprake van twee nieuwe commando's bij een veranderde indeeling dor bestaande troepen, maar zou men een vermeerdering van het leger met nietf minder dan 33 infanterie-bataljons, ongeveer 30.000 man, beoogen. Geen kleinigheid voor den belastingschuldigen Duitschen burger, wanneer men bedenkt dat hij sedert het vorigo jaar reeds 41.000 soldaten meer te bekostigen heeft De Kreuzztg. wenscht een doortastenden maatregel en verlangt van de regeering, dat zij, in plaats van elk jaar met nieuwe aanvragen te komen, op eenmaal rond en eerlijk zegt; wat er volstrekt noodig is om het Duitsche rijk tegen den buitenlandschon vijand te beveiligen. In verband met deze plannen aan het oorlogs departement laat zich ook een uitstekende verklaring voor do alarraeerende berichten der Köln. Ztg. en andere bladen over do Russische uitgaven voor technische spoorlijnen vinden. Niemand heeft zich ditmaal door de Köln. Ztg. angst laten aanjagen men doorziet langzamerhand het spel der officieuse oorlog8chreeuwers 1 van de Makelaars De markt was heden onveranderd. Loco Tankfust f 8.45. Geïmporteerd fust f 8.50. Januari-levering f 8.50. October-levering 8.40. November- en December-levering 8.50. AMSTERDAM, 30 September. 0Per Telegraaf.) Biunenlandsche fondsen met weinig variatie. Arem- burg 171/,. Aand. Deli-Bat. maatschappij 91/,. Certif. dito 12'/j hooger, overige industrieelen vast. Buitealand onveranderd. Getrouwd K. G. GOEDEWAAGEN M. A. NtEU WENH ULJS. Gouda, 30 September 1889. Heden overleed plotseling, na een kort en smartelijk lijden, onze innig geliefde Zuster en Behuwdzuster,- BENJAMINA MARIA van GOOR, in den onderdom van 43 jaren. Roesi van Limburg. E. LULIUS van GOOR—Romeijn. Gouda, 27 September 1889. Eenige en Algemeene kennisgeving. De Heer en Mevrouw GOEDE W AAGEN Niebwknhuijs betuigen hunnen hartelijken dank voor de vele bewijzen van belangstelling bp ban huwelijk ontvangen. Amsterdam, 30 September 1889. Mevrouw de Weduwe NIELtWEN- HÜIJS—van Boerendam betuigt haren harte-, Ipken dank voor de vele bewjjzen van belang stelling bg het huwelgk harer dochter ont vangen. Gouda, 30 September 1889. (Concnrreerende prijzen). of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Ter Goudebenevens de geschiedenis der St. Janskerk, der Glazen, der cartonteekeningen,enz. waarbij is toegevoegd een afzonderlijk levens bericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders DOOR 1 CHRISTIAAN kramm. Lid der Kon. Academie van Beeldende Kunsten enz. Rnnstschilder, Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht. A. BRINKMAN. Antwoord zie de rugzijde van deze advertentie.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 6