It I N9 3804. BINNENLAND. per de V. 1 'U rer- Donderdag 3 Januari. 1889. at Fabriek. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, f 4 t». FEUILLETON. Een Gezellige Oudejaarsavond. 4 ■I1 nor des namiddags van den dag der uitgave. men, stoel- isrnit ïdpljn, tkaan m hare cherp -» in g. De insenrtlng van advertentie» kan geschieden tot Mta I I.-, de revolrer verbeurd n T o er het irkend dsr Zelf- e uitepat- burg, n, iraburg, in,, Ucn in enzoo li over- hand- bruiks- sersche xljn. I RING ran ils, Gas- enz. mpen en De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks mei uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. GOUDSCHECOURANT Bij K. B. van 18 December 1888 zijn met ingang van 1 Januari 188». ter vervanging van de op 81 December 1888 aftredende en niet herbenoembare leden van den geneeskundigen raad in Zuidhollaud, benoemd Dr. H. van Vollenhoren, te 't Graven- hage, Dr. ,G. D. L. Heet, baogleeraar te Léiden en G. W. Boot, apotheker te Gerincbem. Tot Secretaris bjj den geneeskundigen raad is benoemd Dr. C. P. Pons Koolhaas ta 's Gravenhage. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Adverientien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verachijnt. afb. Prjjg verschrik- |tt$d Ijjdt, enng, die m van een het Ver- isrkt 34, t. bedrag, in boek- I Het water uit de Waterleiding alhier, behoefde 4 Dcc. 14.7 mg. perm. kal. per 1000 o.c. .13 16. va 80 18.8 27 11.8 Gelijk reeds werd medegedeeld, hoeft de Minister van Waterstaat op het adres der Kamer van Koop- Op dezen had ik gerekend, toen familieomstan digheden mij de twee laatste dagen des jaars van huis riepen en ik had ook al den tjjd gehad hem te halen, indien niet Dat wij behoefte gevoelen onze teleurstelling op iemand te wreken, is een bekend verschijnsel. Aan wien was hier de schuld Daar stond hij, de hand aan den hoed om hem tegen den wind te beschut ten het hoofd zijdelings tegen de stormende sneeuw jacht gebogen turend in de richting waarin van den wegsnellenden trein niets meer te zien was dasr stond hij I Had hij ons rijtuig niet laten wachten daar aan de dorpsherberg Myn reismakker was mij een. wildvreemde. Toe vallig hadden wij dien middag elkander ontmoet, van elkaAr dezelfde reisplannen vernomen en, om de kwellingen van eene zoogenaamde «diligence* ten platten lande te ontgaan, afgesproken ons samen naar den trein te doen brengen. Hjj was «reizi ger" van beroep en voerde een soort van onaf hankelijkheid waardoor, men zich licht eenigszins laat overbluffen. Ofschoon wij het rijtuig samen genomen hadden, op volkomen gelijken voet, had herkomst geoorloofd zou zijn, óók indieu niet alle opgeröbpenen verschenen waren. Daar de Directeur van het Postkantoor alhier grene aanschrijving in dien zin ontving, maakte hjj terecht bezwaar om de bedoelde mededeeling te doen. Do Kamer wendde zich nogmaals tot den Minister en thans is tot antwoord bekomen, dat de Directeur de» (jewenechten a» aangeechreoen. Men deelt ons mede, dat een der posi-brierenbus- sen alhier eergisterenavond tóó vol was dat er niet alleen geen brieven meer bij konden, maar men zelfs met allen gemak ze daaruit kon halen. Een jong- mensch is zoo beleefd (of zoo vrij) geweest ze er werkelijk uit te nemen en ze aan het postkantoor zelf in de bus te doen. Het komt ons roor dat op Verzet baatte niet Waarheen zou ik ook anders gaan? Bekenden had ik niet in deze stad, en bovendien, wie vermeet zich op oudejaarsavond onge nood in een of ander .huiselijk heiligdom binnen te vallen Een ander hotel was er niet. Naar de Kroon dan I Eerst telegrafeerde ik aan mjjn vrouw «Te last aan den trein gekomen, kom morgen en nadat mjjn mentor mij geheel overbluft had door de onbeschaamdheid, waarmede hjj hij I mij durfde tegemoet roeren «Je laat verduiveld lang wachten, meneer I 't is koud 1* reed de omnibus ons door de ontvolkte en besneeuwde straten naar om hotel. «Te Iaat aan den trein gekomen 1» In enkele woorden slechts had ik het feit beschreven, maar welk een onderdrukte weemoed lag er in die woor den I Een droeve zucht, een diepe klaagtoon vloog met het bericht langs den draad, door storm en sneeuwjacht heen. Mijn vrouw, ik wist het, zou die versttian. Als zjj straks, met handen bevend van ontsteltenis, het couvert met «telegram" ér op ge opend en den inboud er van gelezen zou hebben, zou haar de geruststelling, dat er ten minste geen ongeluk gebeurd was, maar weinig de teleurstelling kunnen vergoeden I Sweet homeSweet home Dubbel liefelijk op zulk een avond 1 Gezellig haar- vuur, dat vlammend en vonkelend, nu een» kwijnend dan weer opflikkerend, maar een vriéndelijk schijnsel en zachten gloed verspreidend, symbool onzer oude- jaars-herinneringen zoudt zijn1 O, vriendeljjke Ondejaaisavond wel maatregelen mochten genomen worden tegen die overlading, hoewel het publiek op zoo’n drukken dag o. i- wijs, sou doen zijne brieven aan het Postkantoor te bezorgen. ik toch van ’t begin af min of meer een gevoel gehad, als ware hjj wel zoo goed mjj med te nemen. Kwam het .daardoor dat het mjj aan vrij moedigheid ontbrak om tegen hem uit te varen, als de oorzaak mijner teleurstelling P Of was het de gedachte aan het barre weer, den slechten weg, het opontbood door de vrachtkar of omdat ik den koetsier voor den schuldige aanzag Heeds had mijn reisgezel zich tot dezen gewend met de woorden «Dat ie een mooi stukje van je 1» Doch dadeljjk viel hjj in een anderen toon «Nou, huil maar niet, vent I 't Kwam mjj voor dat onze voerman eer eenige vloeken dan tranen had weg te slikken «huil maar niet 1 Je was ook niet voor je pleizier uitl Misschien denk je dat wij met je terugrijden Mis, maat 1 Zie maar of ja den weg weerom kunt vinden hjj zal nu wel heelemaal zijn ondergesneeuwd. Brr wat een weer I Hier en hjj reikte hem een fooi en ik voegde er met een gevoel van edelmoedigheid de mijge bij. «Goeie reis 1 Hiernamaals beter, hoor 1 Ja, naar de Kroon !a Dit laatste gold den conducteur van den omnibns van het hotel, dat dien naam droeg, die er zich reeds toe gezet had uit onze verlegenheid munt te slaan. «Ga je mee, meneer vroeg mjjn makker en ik kreeg nogmaals het gevoel als moest ik mjj door hem op het sleeptouw laten nemen. MM—«UB huis waarop eene woordenwisseling ontstond, die daarmede eindigde, dat B. een revolver te voorschijn haalde en drie schoten loste, gelukkig zonder iemand te treffen nadat B. op aanwijzing van eenige per sonen door twee politieagenten was aangehouden, werd de revolrer, nog van .8 patronen voorzien, in zijn broekzak gevonden. Ter zake van het dragen van een vuurwapen op. straat stond genoemde B. onlangs voor het kantonge recht te Rotterdam terechtj beklaagde erkende het feit te hebben gepleegd en de ambtenaar van bet O. M. reqnireerde zijne veroordeeling tot 6 dagen hechtenis. Zaterdag jl., werd hjj tot 20 boete of 5 dagen hechtenis veroordeeld en de revolrer verbeurd verklaard. Naar wij vernemen is het bedrag dat de Neder- landsche afdeeling Schoone Kunsten voor de Parijsche tentoonstelling behoeft, zoo goed als volteekend. De gelden zijn bijna geheel door de schilders zelf bijeen gebracht, die daardoor getoond hebben wat eeprii de corpt vermag. Als men nagaat dat zeer vele «whiMers niet gefortuuoerd zijn en van hen penseel moeten leren, blijkt hieruit wel, hoezeer zjj door drongen zijn van het groot» belang om den roemrijken naam van onze Nederl. .schilderschool, evenals dit jaar te München, ook in 1888. te Parijs op te houden. Ia derhalve eene goede vertegenwoordiging van onze kunst te Parijs verzekerd, omtrent de afdeelin- gen nijverheid, kelonién en land- en tuinbouw, hopen wij spoedig dergelijke mededeelingen te ontvangen. Van de twee laatstgenoemde afdeelingen hooren wjj met genoegen dat de voorbereidingen goed vorderen. Naar men berekent, heeft de geëindigde strijd over hot kerkelijk beheer te Amsterdam aan de zjjde, die de processen gewonnen heeft, in het geheel 20,000 ongeveer gekost. Deze belangrijke som is voor egn deel uit de fondsen der gemeente, roor De heer Engelbregt vierde gisteren zijn in ons vorig nr. vermelde feest onder vele bewijzen van belangstelling. Door den Kérkeraad werd hem een fraaie stoel ten geschenke gegeven, daorhet Collegia van Notabelen een keurige barometer en door het _rCollegia van Kerkvoogden eveneens een stoffelijk handel alhier, in zake dl. brieven met oj» volledig adres, blijk van belangstelling. De remmeljjke kerkeknechte o. a. geantwoord dat mededeeling van de plaats van schonken hem een zilveren briBenhuis. Het is aller wensch, dat de heer Engelbregt nog lang zijne betrekking moge blijven bekleedefe. De heer S. H., uit Gonderak, heeft op het Draaf- pad met zjjn dogoar, onbesuisd rijdende, een tilbury omver gereden. De persoon, die daarin zat, weid verwond. Tegen 8. H. is proces-verbaal opgemaakt. In den nacht van 17 op 18 November jl., bij gelegenheid ren de feestviering te Rotterdam bevond zich een vroolijk gezelschap op de Groots Markt, dansende rondom de versiering aldaar onder het zingen van het lied Oranje bom Leve Willem drie Zekére A. B. 28 jaar, los werkman, een bekende socialist en venter van het blad Recht voor Allen, dit hoerende, riep.- «de roode boren I «leve Nisuwen- GOUDA, i Januari 1888. Gisteren heeft des namiddags ten 2 ure het corps officieren der dd. Schutterij alhier den Burgemeester der Gemeente, Mr. A. A. vgn Bergen Uzendoorn, bjj gelegenheid van het nieuwe jaar, met de muziek het jaarlijkse!» bezoek gebracht. Een ggoote schare was op Oost- en Westhaven samengestroomd om de muziek te hooreu.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1