I I 'IJ. )oping n Erf, ABVEBTEEHEH. JRST, if: fel N? 3806. Zaterdag 5 Januari. Nieuws- en FEUILLETON. EM. st pond, en nwater, en de heil- zen Oogen- 'ÈN. I 1SS9 Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. d BS ER, abevolen. gebrouwen. Een Gezellige Oudejaarsavond. - nur des namiddags van den dag der uitgave. De.insending van advertentifin kan geschieden tot MM EXT •AGEN II. Dz„ lizing, met ERF en Langen Groe- t Voor eene groot 1 A. I tot het vak iet VER- reclame besteden groote geheim ia De uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ie 1.25, franco per poet 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. «te knechts [JE ook by staat alle srtst moge- Igk U Gouda, i A. 35 c*A. JKANT, leveren UN aldaar, op I 1889, «Her Schaak- wjjzing 60 ieri, Leiden. Voorburg. <che Cou- en door het ÏMAN en GOUDSCHE COURANT. iren zonder laat is, ge- AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels k 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags venchjjnt. Opnieuw sloeg zij een argwanende blik op my. .Ia je man dikwyls zoo?* «Neen meneer, soms I By bijzondere gele genheden. Het is nu Oudqjaars-arond I Het is anders geen slechte man, meneer 1 Dat moot U niet denken. Hy ia heel goed, ’t Is maar die drank I* «Hoeveel kinderen heb je?* «Vijf meneer I» Wij liepen een eindweegs zwygend voort. Zy sag me nogmaals van ter zijde aan en snikte «Is zoo jammer van zoo’n man meneer 1 En ik ben er niet bij opgebracht I «Als hy nou maar thuis waal* «Maar ’t is toch beter dat hij tóó niet t’hnis komt voor de kinderen en voor jou «O maar bij doet me niets. Zooeven was hy drif tig maar hij is anders zoo zacht als een lam. En hij heeft er ieder kper spijt van. 't Is maar dat bij van den drank niét af kan blijven Zij was negen jaar getrouwd, vertelde zy, en ver haalde waar zij gediend had en zy had altijd baar best gedaan en hij had anders een goed bestaan, maar nu, in den winter, was er geen verdienste en hot was zoo jammer van zoo'n man 1 De heeren staathuishoudkundigen mogen 't my vergeven, ik had mijn hand reeds in den zak en mijn portemonnaie reeds in de hand. En de heeren moralisten mogen het uitmaken of medelijden mij droef of het verlangen om aan deze zaak een eind te maken dan wel een van beide en wat dan *t meest I Ik bedaoht my echter, dat het veiliger kon zyn m natnra een gift te geven en de vrouw zag mij een weinig verwonderd aan, toen ik haar vroeg hier even te wachten, naast de winkeldeur, dat ik haar voor haar kinderen wat wilde mede- geven. Ik kocht een krentebrood en reikte het om de^deur aau de vrouw toe, en de winkeljuffrouw was één en al verbazing, toen ik ook oen zak lottere kocht en die op dezelfde geheimzinnige wyse naar buiten deed verdwijnen. Nog een en ander ging denzelfden weg, en de winkeljuffrouw deed my allerbeleefdst uitgeleide en stak, ondanks de koude avondlucht, haar neus buiten de deur en oogde ons na, toen ik met de vrouw, die voor ’t oogenblik toch haar jammer een weinig soheen te vergeten, verder ging. Ik liet haar alleen haar huis opzoeken on mij den wog naar de markt wyzen, en wy scheidden als goede vrienden, terwyl zij moeite deed haar voorschoot aan de oogen te brengen. Het lukte niet, want zij droeg er de versnape ringen in 1 er notitie van te nemen, maar onlangs, niet tevreden over de waar van mgn* gewonen leverancier, dacht ik kom, laat ik dien cognac nit X. eens probeeren. Hij bevalt my goed en ik geloof dat zy mij voorgoed gelijmd heb ben. Zoo gaat het velen. Een groot man heeft dan ook terecht gezegd«Het adverteeren is voor de zaken, wat de stoom is voor de werk tuigen de groote, 'voortstuwende kracht.» Bekend is het, dat de beste reclame is een advertentie in een dagblad. Ahadenkt de lezer, daar komt de journalist om den hoek kijkenreclame voor zyn courantDoch eilieve, vraag het aan alle ondernemende man nen, die schatten verdiend hebben of niet de advertentie de beste weg is om te slagen, om groei en bloei te brengen in de zaken. Ia onzen tijd van scherpe concurrentie is hei adverteeren bepaald noodzakelyk. Natuurlijk niet voor mijn bakker of melkboer, wier debiet "tóperkt blijft lot 3e buurt en de vaste klan ten, die allen precies weten welk soort van brood en beschuit er te krijgen is en hoeveel een pintje melk kost. Maar zoodra een bakker iets anders bakt b.v. WeihnachtutoUen, die hij in breeder kring wil verspreiden, ‘dan heeft hy de courant noodig, anders bereikt hy on- mogelyk zyn doel. Zelfs mjjn melkboer gaat adverteeren, als hij zijn zaak versiert met den weidscher naam van Melkinrichting en wat meer wil maken voor zyn scheikundig onder zocht product of wel als hy, hopende op grooter debiet, zijn pintje een cent lager stelt dan zijn concurrenten. daaraan haar aandacht geschonken. Zij zeide op 1 Januari in den Amst. Stadsschouwburg o. a. het volgende: Reclame maken en geschreeuw Dat is het wachtwoord van onze eeuw. Je ziet al wat je maar kunt koopen Geregeld langs de straten loopen Een man er in, er by, er op. Op aapje, tram, op muur en wanden Bouillon van Cibilnieuwe tanden, Die glinstren in een ouwen kop. Bier en cognac, wjjn en sigaren. Op kale hoofden nieuwe haren, Ja, als je *t minste maar mankeert, Je wordt direct gerepareerd Je weet niet meer waar je aan te hollen, By al 't geschitter, al 't geraas, Neem eens 't artikeltje Cacao, en Vraag, wie is daarin wel de baas? Dan hoor je: kun je dat nog vragen? Ik, Korff, van Houten, Prins, van Haagen, Ik, Blooker, Driessen, zegt het voort! Elk van ons heeft de beste soort, En de goedkoopste. Inderdaad de groote vlucht, die de cacao- industrie de laatste jaren in ons land genomen Ik ging door, terwyl ik *t met mij zelven niet eenz of ik een goed werk had verricht of mij van een goed werk op de gemakkelijkste manier had afgemaakt, en ach, evenmin wetende hoe ik verder den avond zou doorbrengen I Toen ik zoo langs de straat slenterde, letterlijk met mijn ziel onder den arm, kwam de gedachte hy my op: Zou er in dit stadje geen sociëteit zijn, die mij allicht meer gezelligheid biedt <lan de gelag kamer van de Kroont Vele provincie-stadjes houden er van die prettige societeits-lokalen op na, dat een natuurlyk uitvloeisel is van het feit dat men niets anders heeft om zich te verstrooien, zoodat alle krachten worden ingespannen om althans één plaats te hebben, waar men zyn kennissen ontmoet, zijn grogje drinkt, zijn kaartje legt, wellicht was er ook hier een. Den eersten den besten, dien ik tegenkwam, zou ik er naar vragen. Het duurde niet lang of ik ontmoette een heer, in een dikke jas gehuld, waarvan de kraag zyn halve gezicht be dekte, zoodat zyn antwoord op myn beleefd verzoek met oen grafstem gegeven werd «Een sociëteit Ja, die hebben we hier, dat zou ik denken. Als n maar rechtuit loopt, dan links omslaat, do brug, die u dan voor u ziet, over gaat, voorts bij dat groote gryze huis, dat u daar zult zien, rechts afslaat, dan ben u vlak by onze Sociëteit .Imiatia" Ik dankte beleefd voor de inlichting en ging rechtuit, links om, de brug over, recht door, rechts Reclame maken voor zyn koopwaar, op alle wijzen de aandacht vestigen op zijne artikelen ie de geest van- den tyd. Dit is algemeen bekend en zelfs Pieternel in de be kende klucht van Kloris en Roosje, heeft dit jaar in den gebruikelyken nieuwjaarswensch heeft, is het beste bewjjs, dat de sommen, die Van Houten c. s. aan goede renten afwerpen. de voortdurende herhaling. Als het publiek aan alle stations, op alle trams, overal waar het zich vertoont, ziet, dat de cacao van zekere firma de beste, de goedkoopste in gebruik is, wordt deze verzekering, schoon van den fabri kant zelven afkomstig, ten slotte een geloofs artikel voor de groote menigte; zelfs zy, die er eentt mede lachen of ar zich over ergeren, eindigen meestal met een proef te nemen en als aan de waar inderdaad goed is en zich zelf aanbeveelt, is het pleit van den industrieel gewonnen. Vraag maar- aan alle handelaars en fabrikanten, die fortuin gemaakt hebben en thans te Boseem, Baarn enz. van hun renten leven, of zij ban soooes, paast de goede eigen schappen van hun product niet te danken heb- ben MMk* Iwt elksn vorm- eerste regel is: frappez fort, frappez jtute, mail turiout frappez toujouri; laat het publiek -niet met rust, voordat het kennis gemaakt heeft met uw artikel. Doch het tweede vereischte is, dat dit artikel dan voor zich zelf spreken kan. Op Oudejaarsavond by een vriend aan- loopende, dien ik als zeer dikhuidig kende en ongevoelig voor den sirenenzang der reclame, schonk deze my cognac van een firma uit een onzer kleine havensteden. Op mjjn vraag, hoe hij daaraan kwam, zeide hjj: ja, die lui hebben mij een paar jaar lang minstens ééns in de maand per post een prysconrant gezonden, geregeld wierp ik die in de prullemand zonder 'SI

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1