Spaar- en Hulpbank te Gonda. ¥ims&4<i LEVENS-ELIXER. f Groot en Klein BROOD. BINNENLAND. ADVERTENTIËN. Fatsoenlijk JongmenscL IJsclub „GOUDA." MARKT, naast Artl-Legl. Saksische Thuringer W eihnachtsstollen, KEaSffli»IÜ, H. N. VAN SCHA IK, MARKT, naast Artl-Legl. 1880. Maandag 7 Januari. N9 3807. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. PETROLEUM-NOTEERINGEN Cintzliar Schalkwijk, te Rotterdam. Het BESTUUR maakt bekend: 1° dat de bijschrijving der rente over 1888 zal geschieden op DONDERDAG 10 Januari 1889 des avonds van 7—10 uren in het gewone Lokaal. 2° dat de eerste zitting tot inleg op ZATER DAG 12, en die tot terugbetaling op MAANDAG 14 Januari op de gewone uren zal plaats hebben. J. FORTUIJN DROOGLEEVER, D. RUIJTER, verhandelde in den Gemeenteraad van GOUDA. Prijs per jaargang DRIE Gulden. A. BRINKMAN ZOON. Us en weder dienende, ZATERDAG MIDDAG ADVERTENTIËN. t Tegen JICHT RHUMATIEK Weener en Porijzer BROODJES 2 Ct. per stuk. POLAKS G. POLAK Gzn., \9 De intending van advertentiên kan geschieden tot Mn unr des namiddags van den dag der uitgave. FEUILLETON. Een Gezellige Oudejaarsavond. Bome vervat de Standard den paus, dat bij nog nimmer de proef op rijn verklaringen beeft geleverd. Het Engelaehe conservatieve blad noodigt den H. Vader uit slechts eenmaal geljjk voorheen in de Je- mietenkerk de nieuwjaarsmis te lerenbij ral zieh dan kunnen overtuigen, hoe hjj door de bevolking en door de regeering in de straten van Borne met den grootsten eerbied en waarschijnlijk met geest drift ral begroet worden. Wat de in den laatsten tijd meermalen besproken mogelijkheid van 's pausen vertrek uit Bome betreft, meent de Standard, dat dit de ernstigste gevolgen voor bet pausdom relf en de kerk zou hebben, wijl zelfs in oorlogstijden geen verblijfplaats don paus grootere veiligheid aanbiedt dan bet Vaticaan. van de Makelaars Markt vast Loco Tankfust 9.65, Januari- levering 9.40, Februari id. f 9. Burgerlijke Stand. Moordrecht GEBOREN:' Harmyntje, ouders T. van Blitterswyk en H. Noordegraaf. Johanna, ouders A. de Wilde en M. Verhoef. Dirk, ouders B. Mudde en W. Versnel. OVERLEDEN M. Noordegreaf, 64 j. GEHUWDi C. Vrylendt (wonende te Zegweard) en E. de Vriee. Mjjnen hartelijken dank en wederkeerigen heilwensch san allen, die mjj met den aanvang van dit jaar bljjken van belangstelling gaven. C. C. H. PRINCE. Met wederkeerigen heilwensch betuigt de on- dergeteekende zijnen dank aan allen, die hem bljjk garen van hunne belangstelling bjj den aanvang van het jaar. D. N. BROUWER. Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende xjjnen dank aan allen, die hem bjj de intrede van het nieuwe jaar bljjken van belangstelling gaven. A. SMITS. Onder wederkeerigen heilwensch, betuigt de ondergeteekende zjjnen dank aan allen, van wie hg bjj de intrede des jaars bewgzen van belangstelling heeft ontvangen. Dr. ROMEIJN. Onder wederkeerigen heilwensch, betuigt de ondergeteekende zjjnen dank voor de vele blg- ken van belangstelling bg den aanvang van 1889 ontvangen. G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER. Met wederkeerigen heilwensch, dank ik allen, die mg op den 1» Januari jl. blijken van be langstelling gaven. G. PRINCE. Vriendelijk dank voor de belangstelling onz met de wisseling des jaars betoond. J. H. GUNNING J.Hz. en Echtobn. Het Bestuur voornoemd, Voortilter. Secretarit. Bg de ondergeteekenden staat de inteekening open op den nieuwen jaargang van het van het In dit Verslag worden zoowel alle stukken opgenomen, die bg den Raad inkomen, als de discussiën in de Vergaderingen gevoerd. GEVRAAGD tot het VERRICHTEN van SCHRIJFWERK een Eigenhandig geschreven brieven onder letters B. J- aan het Burean der Goudsche Courant. OPENING der BANEN Stolwijkersluis HET BESTUUR. Met wederkeerigen heilwensch betuigt de ondergeteekende bg de verwisseling van het jaar zgn hartelgken dank. M. SPRU1JT. Gouda, 4 Jan. 1889. Met wederkeerigen heilwensch dankt onder geteekende allen, die hem bg den aanvang van het jaar bljjken van belangstelling gaven. B. P. van CITTERT Jr. in alle Binnen- en Buitenlandse/ie Cou ranten, worden dadelgk opgezonden door het Advertentie-Burean van A. BRINKMAN ZOON, te Gouda. GEZONDHEIDS KLK AILIHCHAMKW8 1ECEN tllEJI EN RHUMATIS I AANDOENINGEN. KN verkrijgbaar te Gouda, Wed. Bosman, Tiendeweg. G. IJsELSTIJN, Blauwstraat. Alphen, L. Vaeossiab Zn. Bodegraven, B.G.F. Bbinkbl. P. Vaas loot. Boekoop, J. Goudkade. P. Looman. Hazerswoude,J. Gaarkeuken. Kamerik, van Ebdwin, Oudewater, J, Liefland. Rijneaterewoude, J. H. van Moubik. Rijndijk, A. C. Post. Schoonhoven, Gez. Abhoofbn, Stolwijk, A. Natzijl. Waarder, Wed. Bouthoobn. Woerden, H. v. Hattum. Woubrugge, A. db Wildb. Op voordeelige voorwaarden worden Dépóts geplaatst, aan vraag aan het Hoofd-Depot bg M. J. C. HAM te Utrecht. Ondergeteekende bericht bg deze dat op be stelling bg hem verkrijgbaar zgn a 40 ct., 80 ct., 1.— en hooger. Tevens te verkrggen: ZOUTE BOLLEN h 60 Cent per 5 Ons. CASINOBROOD 30 Ct., met Sucade 45 Ct, tevens alle mogeljjke soorten RONDE BESCHUIT 12 a 10 Cent. LANGE BESCHUIT met kaneel en suiker 24 A 10 cent, zonder 28 st. a 10 cent. Onder minzame aanbeveling, Firma F. X. van dbn BERGH. Gouda. Snelpersdruk van A. BRINKMAN Zoon. Met de hoofdverkoop van boven- 2 staand, heb ik voor O OU J) A en a OMSTREKEN belast navolgende t HU. Grossiers in Gedistilleerd ML. PEE TE BS Jxn., Markt. 0 J. F. HERMAN Zoon,", Tiendeweg. j Kinderen N. KON IN G 8, j Oudewater, 0 Fabrikant, Groningen. GOUDSCHE COURANT. De uitgave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering van Zon» en Feestdagen. De prijs per drie maanden i* 1.25, franc, per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels h 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 1 welk des Maandsgs verschijnt. GOUDA, 5 Januari 188». Omtrent den toestand van Z. M. den Koning in de laatste dagen vernemen wij uit 's Hage, dat zich nu en dan weer eenige matheid en behoefte san slaap voordoet, zoodat Z. M. bij tusscbenpoozen genood zaakt ia hot bed to houden. De nachten zgn ook verre van matig. Sedert 31 December gebruikt Z. M. het middagmaal afzonderlijk. Zgn werklust blijft echter onverzwakt. Dea voormiddags houdt Z. M. zich met staatszaken bezig. Naar ons uit 't-Hage wordt gemeld wordt een Indisch hulpprediker met verlof benoemd tot Com mies bjj het Departement van Koloniën, deze wordt speciaal belaat met zendingaaangelegenheden van Indië. De vroeger nit Indië opgevraagde stukken in zake Willink Ketjen zijn bjj het Departement van Koloniën ontvangen. De Minister had met den gewezen kapi tein Willink Kotjon hierover aamonsprekingen in zgn kabinet. Dr. H. A. van der Meulen hield gisterenavond in de afd. Gonda en Omstreken van den Neder!. Protestantenbond de aangekondigde voordracht over .Weezenverpleging», die met belangstelling door de aanwezigen werd gevolgd. Plaatsgebrek noodzaakt ons het verslag van die voordracht eerst in ona volgend nr. te plaatsen. De IJsclub tot ondersteuning van minvermogenden, wier voornemen wij in ons vorig nr. roods hebben medegedeeld, zendt thans de volgende circulaire rond Geachte Stadgenooten De IJsclub tot Ondersteuning van Minvermogen den te Gouda neemt de vrijheid voor het onder staande uwe welwillende aandacht te vragen Van verschillende zijden, daartoe aangezocht en door persoonlijk onderzoek tot de overtuiging geko men dat er dezen winter, ondanks al hetgeen reeds door de verschillende Diakoniën, het Burgerlijk Arm bestuur en Liefdadigheidsgenootschappen gedaan wordt, in deze gemeente nog zeer veel on vooral veel stille armoede wordt geleden, heeft bovenge noemde vereeniging besloten wederom een krachtig aandeel te nemen in het werk der liefdadigheid, dat in onze gemeente op zulk een uitmuntende wijze wordt verricht. Mocht zjj het vorige jaar door nwen flinken steun het groote genoegen smaken 300 van de meest be hoeftige gezinnen in deze gemeente op een onbe krompen wijze van levenmiddelen en brandstoffen te kunnen voorzien en daaraan tevens eqn fParmen Maaltijd te verbinden voor een honderdtal kinderen, toch block dat er nog verscheidene gezinnen, die zich bjj de vereeniging aanmeldden, onverrichter zake huiswaarts moesten keeren. Ook thans i. da bphoe^ jHURKM* in sommige gezinnen, zonder overdrijving, onl (lelijk. Hoogst aangenaam ware het haar, indien zjj ook nn weder op dezelfde wijze werkzaam kon zijn en zoo mogeljjk, de bedeelingnog verder kon uitstrekken. Daarom, geachte Stadgenooten! tast, wanneer wij in den loop der volgende week de vrijheid nemen, tot n te komen, diep in uwe beurzen, opdat wij in staat zijn, daar waar het zoo dringend noodig is, krachtige hulp te verleenen. Ten zeerste zullen wij ons tevens verplicht reke nen, indien wjj weder de zoo hoog gewaardeerde voorlichting der verschillende armbesturen zullen mogen genieten. Dat uwe gaven werkoljjk goed en aan hen, die daaraan het meeste behoefte hebben, worden besteed, daarvan zgn, tot ons groot genoegen, velen uwer de vorige maal persoonlijk getuigen geweest. Met volle vrijmoedigheid nemen wjj dan ook dit jaar da moeielijke, doch door uwe sympathie zoo dankbare taak weder op ons, in het volste vertrou wen dat, hoe groot onze verwachting ook moge zijn, deze door uwe ruime bijdragen verre zal worden overtroffen. De IJsclub tot Ondersteuning van Minvermogenden te Gonda, E. L. E. van DANTZIG, President. P. G. OVF.REIJNDER, Vice-President. J. van GALEN, Penningmeester. A. J. IJSSELSTIJN, Vice-Pennmgm. J. L. van EIJK, Secretaris. J. van SON8BEEK, Pice-Seeretaris. A. GRENDEL. M. van AALST. H. N. van SCHA IK. V A. 8TEENSMA. O. M. ADEGEEST. J. COSTER Ja. wordt ingeteekend. Daar do ervaring heeft bewezen, dat bjj de heeren, die de zaak ondernemen, deze in goede handen is, is het te hopen dat burgerjj roiaal inteekene. Eerst dan kan de zaak een gewenscht succes hebben Aan bet postkantoor Gouda, en de daaronder ressorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand December bij de Rijkspostspaarbank inge legd 1867.43'/, en terugbetaald 1530.17. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nnmmer 1579. In de Stct. van heden zjjn de statuten opgenomen van do Haastrechtsche IJsclub, te Haastrecht, erkend volgens de wet van 22 April 1855 (Stbl. No. 32.) 8) Zjj zag or even naargeestig nit als de gelagkamer. De overgordijnen van wit gebloemd neteldoek kon den haar, ondanks hunne rooile koorden en het aan gebracht^ verguldsel, geen vroolijkcr aanzien geven. Ik wierp een blik door de ramen en zag op een binnenplaats, waarachter de kerk en toren verrees. Op de sneeuw van het kerkdak goot de maan een heldor licht uitmaar nog dreigde er een donkere bui. Ik ging naar bed. Eerst kon ik, huiverend tusschen de klamkoude lakens, den slaap niet vatten. Toeh viel ik in eene onrustige sluimering en moet daarin een wjjie hebben doorgebracht. Toen zag ik de wanden mijner kamer zieh uit zetten. Een magisch licht viel er binnon, als de toovorglaus dien do maan op het sneeuwveld werpt, "t Werd sterker en sterker en scheen weldra als helder zonnelioht. Ik was in het kerkgebouw. Spoelde het orgel in de verte P Er was eene groote onrustige menigte, die zich om den predikstoel drong en daarop stond de vrouw van den dronken man. Zjj had bleeke, ljjdende trekken en er was een bloed streep op haar gelaat. Ik hoorde haar zeggen het is mjjn man I Zij had tworstelen tegen iemand, die op de trappen van den kansel stond en haar wilde beletten te spreken. Ik herkende den kerke- knecht j maar zjj sprak door, onder' levendigo geba ren, en er ontstond een vreeseljjk tumult. Het geluid als van een kerkorgel was aangegroeid tot een woest gedruisch van allerlei geluiden. Toen zag ik eene andere vrouw de ongelukkige ter hulpe snollen. Zjj had de gestalte van het oude moedertje, dat ik in de kerk had gezien maar zij was jonger en krach tiger. Men week voor haar op zjjde, doch toen zjj haar stok ophief tegen den kerkcknecht, schoot men van allo zjjden toe. Toon wilde ik mjj met de zaak bemoeien on spreken doch ik kon geen geluid geven van schrik, want daar kwam met doffe, dreu nende stappen iemand op mjj toe hjj werd grooter en grooter en kwam diohter en dichter bij en sporde den mond tegen mjj op 't was mjjn reisgezel en ik ontwaakto van angst Of, van de zware stappen waarmede mijn reis compagnon op de trappen en don overloop naar zjjn kamer ging en het geweld, waarmede hg, Jan toeschreeuwde «vroeg roepon, hoor Of, van hot geraas, waarmede de sneeuwbui was losgebroken; van het klapperer der luiken op de binnenplaats, van het kletteren der vlagen tegen de vensterruiten, 't Was of er een wilde jacht over de stad stoofof al de geesten van het oude jaar, op de vlucht go- drevon, onder gehuil en gegil een goed heenkomen zochten en rukten hier en beukten daar, of zij nog iets vernielen konden in hun vaart, maar de wereld te stevig vindend, kreschen van spijt LuisterDe klok speelt. Een mengeling van zuchten en kreteneen lach, do toon van een lied, oen vloek, de galm van een gebed jubelende, gillende, sombere, bevende en trillende, statig gol vende klanken alles dooreenal de tonen, die op den Oudejaarsavond uit de woningen, uit de harten stijgen, opgenomen, dooreengeworpen, weg geworpen in de ruimte, wegstervende in ijle lucht. Is er melodie in Gij verneemt haar niet Stilte I Alleen de wind, die een klaagzang zingt en dan Eën 1 Min of meer onzeker zweeft de klank door de lucht. Twee 1 Nog is er iets onbestemds in het geluid. Drie Vier I Verder klinkt het. Machtig spreken de klokslagen. St. Sylvpster heeft den toren beklommen en slaat met kracht het uur van het nieuwe jaar, on dwingt de wereld te luisteren naar den vleugelslag van den wegspoedenden tgd. Zeven I Acht 1 Hg sluit hot verleden met onverbiddelijke hand en roept do toekomst uit. Nu staat de tijd ecu oogenblik stil. Eén oogenblik, opdat wjj even adem scheppen en dan heet hetVoort 1 rusteloos voort 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1