en FE sGOÜWE DA.” inde, Woensdag 9 Januari. 1889. Nieuws- en BINNENLAND. BES HSSBAABI Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* IN N? 3809. EN.- FEUILLETON. et pond. i De inzending van advortentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ON. WD4. UUR ba WE8, i. rverij, rij der Belgen, liskade 19 a? DEBSdn EGEVEL. mg van het Than. bij dag elk schip of o|ke stoomboot ie ct._‘en gesproken te hebben, die het proces-verbaal inhield. uit ’s Hage dd. 7 Januari De uitgave dexer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen, De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. - ri 1889. oornoemd, meester, ta. SNEL. nkomen, als 9 uur. DOOR E. de VOGUÉ. GOUDSCHECOURANT eeren Ge- passage er de brug i Ueeldgk Sedert geruimen tijd merkte de heer N.» fabrikant te Middelburg, dat nu en dan grootere of kleinere geldsommen uit zyn gesloten schrijflessenaar ver dwenen, zonder te kunnen bevroeden door wie die werden verduisterd. Natuurlijk werd dat geld gestolen, maar onder het groote personeel, dat in de fabriek werkzaam is, was het zeer moeilijk na te gaan wie de schuldige was. Daarom werd dezer dagen in den lessenaar eenig Het loopt tot aanranden. Met de justitie valt niet te schertsen." ffDank je voor den goeden raad," zeide Mathieu, //maar laat mij maar doen wat ik goed vind en bemoei je met jou eigen zaken. Mag ik je ge weer meênemen, ja, of neen rNeem het, als je het wilt hebben, ik zal het je niet verhinderen, maar zeg mij ten minste waar gij gaat jagen." »Daar, waar het wild is, dat ik op het oog heb," bromde Mathieu binnensmonds en hij nam het wapen, dat boven den schoorsteen hing, van den haak. Pieter schudde zijn hoofd met een zucht; hij wist dat het onmogelijk was om zijn broer terug te brengen van een eenmaal genomen besluit. Deze overtuigde zich dat het geweer geladen was, dronk een glas rum on verliet fluitende het vertrek. Hij richtte zijne schreden onmiddelijk naar buiten en wel in de richting van de woonplaats van Camus. Het sloeg juist zes uur op de torenklok en daar men in Februari was, was het reeds donker. Juist op dat ©ogenblik kwam echter de maan op en wierp op den weg, waarop hij liep, eenige bleeke lichtstralen. Mathieu keek met een onverschillig oog de vrachtrijders, de fabriek-arbeidsters en de JIHm—a—mam JIa 11ATV1 nnllfAMAAW ArtM. nAA.l.».1 Mathieu,' zeide hij, „ik weet gingen. Wat gingen zij hem aan Hg wachtte van een Camua in de stad isop iemand anders. PIbtseling sprong hg ter zijde geen gekheden, als ik je verzoeken mag. I en verborg zieh achter een stapel planken, die daar 389, usage zal 5ELWEG EG in den GOUDA, 8 Januari 1889. Hedenmiddag had op de banen der Ijsclub „Gouda' eene ringrijderij plaats voor dames, die begunstigd werd door fraai winterweer* en opgeluis terd door d.e muziek der dd. Schutterg. De uitslag was als volgtDe eerste prijs werd behaald door Mej. A. Simons, de tweede door Mej. T. van Mierop, de derde door Mej. S. Jonker. Er waren 29 deelneemsters en het feest kenmerkte zich door eene geanimeerde stemming. Morgen beeft eene ringrgderij plaats voor kinde ren van leden en genoodigden. Gisterenmorgen viel te Waddingsveen het kinder meisje van- den heer H. bij het spoelen in een bijt’. Het toéval wilde dat het kind van den heer H. juist een stuip had gekregen waarbij de doctor was gehaald, die voorschreef ’t gebruik vsn ga. De vader ging dat halen, kwam aan do bijt, zag dat iemand in het water lag, riep om hulp en had het geluk met behulp der anderen het meisje te redden. Zaterdag had te Zevenhuizen een flinke buitenge wone bedoeling plaats aan de armen. Er werd ge deeld 222'/, M. katoen, 51 K.G. spek en 30Ö K.G. rgst. De gelden werden gevonden uit het batig saldo der onlangs aldaar plaats gehad hebbende uit voering der Zaugvereeniging .Apollo* en uit de som door den Gemeenteraad beschikbaar gestold tot wering van bet nieuwjaarwenschen langs de huizen. Uit Boskoop meldt men Met aanvang van 1 dezer is het bruggeld voor de schipperij aanzienlgk verminderd. Het tarief was vroegerschepen met liggenden mast 5 ct., met staanden mast 10 ct.na zonsondergang alle 20 ct. Vijf politie-agenten verklaarden echter, dat dit wel het geval was. worden alle regenen an- teakleeding- garnituren, of geverfd nderde pry- eleverd. then de Heer 73a, alwaar nten te be- ADVERTENTIEN worden geplaatst T*n 1—5 regels ik 50 Centen; iedere regel tneer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Ad vertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk dee Maandags verschijnt. ons oigeö nadeel uit, als wij hem Nog eenige oogenblikken duurde de strgd, waarbij de ongelukkige Camua droevig toegetakeld werd, toen de andere bezoekers van hel lokaal zich er in mengden en Camus, die op verschillende plaatsen kneuzingen en verwondingen had, terwijl zijn neus, lippen en ooren danig bebloed waren, op een stoel zetten om hem kort daarop in een rgtuig, dat ge haald was, te dragen, hetwelk hem naar huis reed, doch niet dan nadat hij aan den commissaris van politie een verhaal had gedaan van hetgeen er was voorgevallen. Pieter zeer verheugd dat hg zijn vgand eens had kunnen afstraffen ging even eens huiswaarts en met een meer tevreden gevoel, dan hg in langen tijd gehad had. „Gij weet misschien, zeide hg tot zijn broe der, dat die schurk Camua heden de duiten van den ouden vrek in zijn bezit heeft gekregen nu, ik heb hem er nog iets bg gegeven, nl. een flink pak slaag, dat hij zich nog lang heugen zal." Mathieu haalde zijne schouders „Daar heb je vrg dom hij. „Vindt-, gg hem misschien nog niet rijk ge noeg, dat jij je zelf wilt veroordeeld zien door den rechter om hem nog een flinke som te betalen als schadeloosstelling F Wanneer men zich wreekt, doet men dit niet ten halve, mgn jongen, leer dat van mg.» De heer Camus moest gedurende eenige dagen zijn kamer houden en kwam niet wéér in Fontaine bleau vóór het einde van de volgende week. Zeer toevallig kwam hg daar tegen den avond zgn neef Mathieu tegen op de Markt. Tot groote verbazing van den boomkweeker, groette de jongste van de Flauquarts hem zeer beleefd. Onmiddelgk daarop wendde laatstgenoemde zijne schreden huiswaarts. Hg vond zgn broeder thuis, tot wien hij op gemaakt-onverachilligen toon zeide: De maan zal zooeven opkomen, ik heb veel lust om eens op de jacht te gaanik zou graag jou geweer eens willen leunen, vindt je het goed „Aan jou vroeg Pieter op verwonderden toon. „Sinds wanneer hou jij zoo van de jacht?" „Het moet eens voor het eerst zijn.' „Dat is zoo, maar gewoonlgk begint men niet met zgn leven te wagen tegen de veldwachters in een nacht, dat men geen kalf van een geit onder scheiden kan.' - Bij die woorden keek Pieter zijn broêr scherp aan. I diligences aan, die hem achtereenvolgens voorbg- „Hoor eens Mathieu,' zeide hg, „ik weet gingen op. dat die schutk van een Camus in de stad isop i' aan gedaan I' zeide begin nu bij nacht 8 ct. Men schrijft ons In het H’eetMad v/b Begt van beden komt voor eene niet onbelangrijke beslissing van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch dd. 4 December ’88 (belangrijk vooral voor landeigenaren en schaatsenrijders), waarbij werd uitgemaakt dat de eigenaar van een weiland wiens grond is ondergeloopen en met water over dekt (welk water tot ijs is overgegaan) niet tevens wordt eigenaar van de ijskorst welke zich op zgn weiland gevormd beeft, zoodat hij dus onbevoegd is om schadevergoeding wegens‘onrechtmatige daad te vorderen van dengene die, ondanks het verbod van den eigenaar om het weiland te betreden waarop „verboden toegang' stond aangekondigd desniettemin die ijskorst betreedt, er een stuk uit zaagt, het wegvoert en zich toeeigent Het Hof overwoog dat het in deze bedoelde water niet was water van dgn eischer, als bevat in een sloot, vgrer of andere diepte van zgn wei land (in welk geval het Hof de gepleegde daden wèl onrechtmatig schijnt geacht te zullen hebben) maar water dat ran elders over zijnen grond stroomde, r water dat buiten stroom of rivier vliette, buiten grachten, slooten of andere diepten waarin het aan iemand kon toobehooren of voor iemands uitsluitend gebruik of nut geëigend was, water dus dat behoorde tot zakon die bij de wet aan niemand zijn toegewezen. Volgens deze beslissing alzoo kan men straffeloos tegen den wil des eigenaars schaatsenrijden op zoo genaamd ondergeloopen land dat met ijs\is over dekt, doch niet op bevroren grachten, vijver», slooten etc. zonder de noodige vergunning. De socialist Fortuyn, tegen wien te Drachten proces-verbaal opgemaakt word, ontkende voor den rechter van instructie de reeds vermelde woorden Aan hoofden van scholen in ons vaderland is eene circulaire gericht door het „Voorloopig comité tot oprichting van den permanenten internationalen raad van opvoeding', met het verzoek aan onderwijzers en vrienden van het onderwijs, betuiging van adhesie te willen zenden aan een der onderteekenaars van genoemde circulaire, of aan den algemeenen secretaris, den heer Herm. Molkenboer te Bonn a/Rh. Het voorloopig comité wenscht een permanenten internationalen raad van opvoeding op te richten, die zich ten doel stelt, door eene harmonische op vatting van do grondbeginselen der opvoeding, toe nadering en verbroedering aan te kweeken tusschen de verschillende natiën, en in plaats ran een oorlog- zuchtigen geest aan te kweeken, meer vredelievende beginselen bij de jeugd te doen ontstaan. Déze circulaire is door onderwijzers, schoolautori- teiteo enz., uit verschillende staten onderteekend. Voor Nederland zijn het de heeren J. H. Eggelto Pz., hoofd der openbare lagere school le klasse te Amsterdam B. M. Kool van Kasteel, pud-institu- teur, te Loenen a/d Vecht; H. G. Roodhuizen, rustend hoofdonderwijzer te Amsterdam, en C. van der Zeyde, leeraar bij het middelbaar onderwijs te Zaandam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1