ER. Donderdag 10 Januari. N? 3810. 1880. Nieuws- en BINNENLAND. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. £O MISDAAD I .CAO beste. 3 FICHT lTIER FEUILLETON. )UDA. ZEIST. dN. abriek. Gzn., roningen. k Da inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ii 5 jlm’s Koffie, 1ING van 18, Gas- enz. :s 1 De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ie 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. goudsche courant. DOOR E. ns VOGUÉ. ar te (osman, Tiendeweg. SLSTUN, auwstraat. ossiaü &Zn. .F. Brinkbl. Vbesloot. ODKADX. OMAN. Gaarkeuken. 11UWBN. IBBLAND. J. H. VAN Moubik. I Post. t. Abhooïbn. tzijl. Bouthoorn. Hattum. DB WlLDB. voorwaarden jplaatst, aan- Hoofd-Depot 1 M te Utrecht. ral voor dingsmid- inkomen, alt AD VERTENTIEN worden geplaatst ▼an 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. up en en a ’/.Kgr- 0,50. schappij, welke zich bepaalt tot het geven van raad aan hen die woeste gronden willen ontginnen, en daarna tot die ontginning moe te werken. Spreker besloot met een opwekking tot aansluiting bij de maatschappij, die voor ons vaderland een zegen kan worden. Enkelen maakten gebruik van de gelegenheid tot hot vragen van inlichtingen. Een luid kloppen tegen de deur deed Pieter, die nog sliep, wakker worden, hij sprong op en opende de voordeur. «Zijt gij Pieter Flauquart?" vroeg de gen darme. «Ja, dat ben ik.* «Hier heb ik een dagvaarding voor^u, waarbij gjj wordt gelast voor den rechter te verschijnen in zakeCamus.” «Maar daar heb ik niets mede te maken, ik zweer u dat ik onschuldig ben «-riep Pieter uit, die zeer bleek was geworden bij de woorden van den gendarme. De twist van de vorige week was hem geheel door hst hoofd gegaan. «Ja, daar heb ik hiet mede te maken,” zeide de gendarme, terwjjl bjj spottend lachte. «Dat zal de justitie moeten uitm'aken!" Op dat oogenblik verscheen de jongste Tier broe ders op den drempel. Hij had den naam Camus hooren uitspreken en twijfelde er niet aan of men kwam hem halen. «Hier ben ik, arresteer uiy, ik heb het ge daan. Mijn broér is daaraan geheel onschuldig. Hij wist daarvan niet af. Ik1 heb ’t hem eerst ge zegd toen het gebeurd was.” «Wat duivelt" zeide de gendarme, «daar be grijp ik niets van. Meestal gooien de lui de schuld op oen ander. Terwjjl hier «Ik zeg u, dat ik het ben die Camus ge dood ht>b. Dat klinkt toch begrijpelijk, zou ik i boven- D A en m volgende 'tlleerd Markt. Zoon, leweg. N G S, i tater. De Baad der gemeente Waalwijk heeft de jaar wedde van het hoofd der school met 200 ver hoogd en vastgesteld op f 1300. Dit besluit staat in verband mot het voornemen van dien titularis, om tegen het einde van het volgend jaar eervol ont slag uit zijne betrekking aan te vragen, en verdient uit dien hoofde als een navolgenswaarnig voorbeeld van waardeering van veertigjarige getrouwe plicht- vervnlling alle toejuiching. Aldus leest men in Voltelen’s AdoertentieM. mor L. M. es Gyrsn. O. Nooit hebben wij kunnen ge- looven, wst van 8t.-Chrispinus verteld wordt: nl. dat hij bij de rijken leer ging stelen, om daarvan schoenen te maken voor de armen. Nu wij bet be richtje uit Waalwijk gelezen hebben, vinden wij dat verhaal minder onwaarschijnlijk. Het is althans op merkelijk, dat het schoenmakende Waalwjjk een zelfde eerlijkheidsbeginsel huldigt als aan den patroon der schoenmakers toegedicht wordt Het is immers hetzelfde of men leer gaat stelen om armen schoenen present te doen, of dat men het traktement van een gemeente-ambtenaar, die over een jaar zijn eervol ontslag wil nemen, met 200 gaat verhoogen, teneinde hem zoodoende, «als blijk van waardeering,* per jaar 132 meer pensioen te doeuuitkeeren door het Rijk. En do Waalwijksche berichtgever denkt met den Raad der gemeente Waalwijk Het is van een anders leer goed riemen snijden, zoo goed zelfs, dat hij deze handelwijze noemt«een navolgenswaardig voorbeeld van waardeering van veertigjarige getrouwe plichtsvervulling.” Het zou ons niet verwonderen, als Gedep. Staten va» Noord-Brabant «uit dien hoofde" weigerden hunne goedkeuring te hechten aan Ae&a zonderlinge wijze van waardeering. (Amh. Cl.), Onder leiding van den heer mr. 8. A. Vening Meinesz bad te Rotterdam een bijeenkomst plaats van de Rotterdamsche afdeoling der iïederlandsche Heidemaatschappij, waarbjj als spreker optrad de heer F. B. Löbnis, van Frederiksoord. De spreker begon met de mededeeling, dat onge veer een vijfde gedeelte van ons land woest lag. Uit een maatschappelijk oogpunt was het noodig deze heidevelden in boschland te herscheppen. Dit heideveld was in vroegere eeuwen boschland geweest, doch door onoordeelkundige behandeling der vroe gere bewoners was het geworden hetgeen het nu waa Spreker trad vervolgens in een beschouwing over het ontstaan der Heide-maatacliappij, die reeds zoo ruimschoots steun van den Koning mag onder vinden, om vervolgens het doel te bespreken. Hij noemde als zoodanig navolging dor Deensche mast ing Tin hat Het was niets dan zijn zenuwaohtige onrust, die hem zoo iets deed denken, want het was buiten oven stil als te voren. Pistor zat zyn broeder op te wachten. Toen hij dezen zoo verhit en in zoo'n vreemden toestand zag binnenkomen, raadde bij onmiddeljjk wat er ge beurd was hij nam, zonder een woord te zeggen, hem het geweer uit de handen, keek dit met onder zoekenden blik na en hing het op zijne gewone plaats boven den schoorsteen, waarop hij zelf tegen- over Mathieu, steeds zwijgend, plaats nsm. Eenige minuten gingen voorbjj, zonder dat er één geluid in het vertrék werd gehoord. Eindelijk nam Mathieu het woord en zeide op doffen toon «Welnu 1 Camus heeft gekregen wst bjj ver dient I Dat zal de rykaards afloeren ons, arme lie den, te bestelen. Met mij echter liet hij er met een zucht op volgen is het nu ook gedaan I” Ongelukkige, antwoordde Pieter, hoe hebt gij o. zoo iets kunnen doen Voorwaar, ik behoor ook Het was een gendarme te paard. niet tot de zaohtzinnigsten en ik heb dat getoond aan dien schurk Camus, maar ik zou liever mijn beele leven lang droog brood eten dan iemand op die wijze te dooden als een sluipmoordenaar. «Begin je nu preeken tegen me te houden?" vroeg Mathieu. «Eerst schold je me uil voor lafaard en flauwe durf-niet, maar eigenlijk bon jij nu degeen, die geen hart in zijn lijf heeft. Hou in allen geval op met je verwijten. Wat gedaan is, ia gedaan I" «Wees dsn ten minste zoo verstandig van te vluchten. Nu hebt gij nog den heelen nacht voor je, morgen ia het te laat." «Waartoe zou dat dienen Wordt men ten slotte toch niet altijd gesnapt? Ik weet zeer goéd, dat ik toch niet kan ontkomen aan de handen der justitie. Het is daarom beter er maar spoedig een eind aan te maken. Morgen ochtend zal ik mij zelf gaan aangeven." De beide broeders wisselden nog enkele woorden on bleven toen zwijgend in het vuur staren ieder vervuld met hetgeen er gebeurd was. Eindelijk stond Pieter op en ging naar bed. Mathieu bleef den ganschen nacht op een stoel zitten, eerst wak ker, later in een diepen slaap on hij ontwaakte eerst toen het volle daglicht reeds door de ruiten in de kamer viel. Plotseling hoorde men in de verte een ruiter naderen, die bij het huis van de broeders Flauquart komende langzamer reed, om daar stil te houden. Door Adolf Mayer is over de herkenning van bo- tervervalsching een belangrjjk opstel geschreven, dat in ruimer kring dient bekend te worden. Herhaal delijk worden monsters boter aan het Proefstation ingezonden, onder vermelding dat er ernstig vermoe den van vervalsching bestaat, met den wensch, die vervalsching te zien geconstateerd. Van de verschillende voorgestelde methoden, om te onderzoeken of boter met vreemde vetten vervalscht is, zjjn er voornamelijk twee, die voor zoover de ondervinding van het Proefi^auon tol heden zich uit strekt voor de toepassing geschikt zijn. De een bestaat in het bepalen van het soortgelijk gewicht van het gesmolten en door filtreeren gezuiverde vet bij een temperatuur van 100". Echte boter heeft hierbij een soortgelijk gewicht van vrij nauwkeurig 0.8663, terwijl andere vetten, die voor de vervalsching in aanmerking komen, vooral ossenvet, een aanmerkelijk lager soortgelijk gewicht hebben. Door deze methode kunnen wel is waar slechte vervalschingen met andere vetten, wanneer deze ten minste meer dan 15 pCt. bedragen, met vrij groote zekerheid worden geconstateerd maar voor de practijk is dit in de meeste gevallen voldoende, aangezien eene winstgevende fabriek van kunstboter met zulke kleine toevoegingen ónmogelijk zich kan bezig hou den. In alle in de practijk voorkomende gevallen zal er minstens sprake zijn van toevoegingen van GOUDA, 9 Januari 1889. Hedenmiddag had de Ringrijderij plaats voor Kinderen van Leden der Dsclub «Gouda." De le prijs werd behaald door A. Bonte, de 2e prijs door C. Fortuijn Droogleever, terwijl asn F. Nieuwenhuis, 8. de Voojjs, J. vsn Houweninge, A. van Vreumingen, M. Koops en H. Vis even eens een prjjs werd uitgeroikt, sis hebbende allen oen gelijk aantal punten. 34 kinderen namen daaraan deel, en aan ieder werd door het bestuur een pakje chocolade uitgereikt. Gisteren namiddag ontstond er brand op de hof stede, bewoond door A. Ooeterom, aan de Polabroek- sche Boezem te Haastrecht met het gevolg dat hooiberg en huis spoedig in de asch lagen. Op dezezelfdo plaats is 2 jaar geleden ook een huis totaal afgebrand. 40 pCt., maar in den regel zullen zij dat cijfer nog aanmerkelijk overschrijden.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1