Buitenlandsch Overzicht. PETKOLEUM-NOTEEltlVGEN Kleinhandel in Sterken Drank. INGEZONDEN. ITALIË in 1888. Cantzlaar Schalkwijk, te Rotterdam. Se doleerende kerkvoogden van het dorpje Hjjlaard zjjn er leeljjk ingeloopen. Tijdens het verbluf vin dl. Sikkel, thans in Den Haag, hadden de drie kerk voogden eene boerenplaats, aan de kerk behoorende, verhuurd aan een jong gehuwd paar te Welsrijp woonachtig. De jonge lui souden „boer" worden, sooals men in Friesland segt, en deder, hunne inkoo- pen. Nu deed sioh echter het geval voor, dat de tegenwoordige bewoner het erf niet verkoos te ver laten, aangezien hij, niet doleerende, de wettigheid van het doleerende college van kerkvoogden niet erkende, evenmin de classis. De nieuwe huurder ver scheen op tijd en plaats met een deel zijner nieuw aangekochte have, maar vond huis en erf bewoond. Natuurlijk stelde hjj de doleerende kerkvoogden aansprakelijk voor de gevolgen. Een rechtsgeding volgde, de teleurgestelde jonge man maakte op raad van zjjnen advocaat eene lijst op van kosten, scha den, renten, enz., en het gevolg is geweest, dat do doleerende kerkvoogden eene belangrijke som hebben moeten betalen. Intusschon was do man met zijne adviseerende stom in het college, die alles op touw heeft gezet, naar de hoofdstad vertrokken. Bitter beklagen zich nu de lieden die het gelag hebben moeten betalen. Bij de Internationale Hardrijderij op schaaten te Amsterdam waren de vier rijders, dia van de 22 mededingers do baan (804>/s M.) in den koristen tijd aflegden: A. von Panschim, St.-Petersburg, 1.24'/5 min.j K. Pander, Haarlem, 1.30*/, min.; W. Leveday, Engeland, 1.32 min.; C. G. Tebbut, St.-Ives, 1.83 min. (Laatstgenoemde had om tot de eindrace te worden toegelaten, nog een rit te doen mot Couvée uit Delft, die ook eoh record van 1.33 gehaald had. Tebbut versloeg Couvée toen met '/s seconde daardoor viel Couvée af.) Bij den beslissenden rit verkreeg von Panscbin 1.25*/g, Pander 1.30*/g en Leveday 1.34, zoodat den Rus de lste prijs, den Haarlemmer de 2de, den Engelschman de 3de ten deel viel. Voor Tebbut, die wegens vermooidheid aan den eindkamp geen deel nam (hij had reeds tweemaal moeten rijden, immers ook n;üt Couvée) bleef toen de 4de prijs over. De afwezigheid der Friesche rijders wordt hierdoor verklaard, dat geen professional-v^Aeta waren toegelaten. Dat de uitslag van een wedstrijd, ingericht als deze, ook al geen zuiveren maatstaf ter beoordeeling oplevert, blijkt uit het volgende. De eerste rit tusschen P. Ruitinga uit Amsterdam en Jos. Donoghue uit Newburgb, U.S., viel zoo ongelukkig uit, doordien de kampioenen herhaaldelijk vielen, dat de Amerikaan voor de baan 1.35 min, noodig had en Ruitinga het halverwege opgaf. Ook G. Junjens uit Amsterdam, op wiens vlug heid ons nationaliteitsgevoel hooge verwachtingen grondde, bleef in de minderheid. Louter om de eer, reden Donoghue en Jnnjens later een extra-nom- mer, en daarbij bleek, dat eerstgenoemde de baan afleggen kon in 1.27*/, en de tweede in 1.30 min. Maar deze rit telde met het oog op de uit te doelen medailles natuurlijk 'niet mee. Eon overzioht van den uitslag der verschillende ritten bij den eersten tour volgt hier: Jos. Donoghue, Newburgh, U. S., 1 min. 35 sec. L. Tebbutt, St. Ives (Engeland), 1 min. 34 sec. De Boer, Wateringen, 1 min. 37 sec. R. C. Brookmeijer, Haarlem, 1 min. 40 sec. A. von Passchin, St. Petersburg, 1 min. 24>/g sec. W. Leveday, Engeland, 1 min. S3 sec. Couvée, Delft, 1 min. 33 sec. C. G. Tebbutt, St. Ives, (Engeland), 1 min. 33 sec. D. Doijor, Amsterdam, 1 min. 43 sec. W. Muiier, Haarlem, 1 min. 37 sec. Foeke Tjalma, Deventer, 1 min. 38 sec. W. van Vollenhoven II, Rotterdam, 1 min. 40 sec. K. Pander, Haarlem, 1 min. 30*/g sec. T. H. P. Vetbake, Amsterdam, 1 min. 44 sec. C. A. Venema, N.-Amstel, 1 min. 39 '/s seo. G. J. W. van Blommenstein, Apeldoorn, 1 min. 41 seo. W. van Vollenhoven I, Rotterdam, 1 min. 86*/, seo. G. Junjens, Amsterdam, 1 min. 35'/, sec. J. N. de Jong, Westzaan, 1 min. 40 sec. Green, Engeland, 1 min. 38 sec. J. Leveday, Engeland, 1 min. 34 sec. De wedstrijd werd door heerlijk helder weder begunstigden had eene vrij talrijke menigte naar het terrein gelokt. Het ijs was fraai, hoewel niet hard genoeg voor de schaatsen van Donoghue, die wjj bezig zagen zijne ijzers met puimsteen af to stompen. In elk geval; de Hollanders zijn niet zonder succes tegen de andere groote mogendheid in het strijdperk getreden, en hebben hunnen rang als tweede hard rijdersnatie ook dezen keer weten te handhaven. Als eene bijzonderheid kan nog worden gemeld, dat de heer W. Ceveday, die heden den 3on prijs won, als prijswinner te Cambridge het champion- sohap van Engeland verwierf. Verder nog, dat op het terrein behalve de redac teur van The Field, het voornaamste Engelsche sportblad, een teekonaar van The Qraphie aanwezig was. (N. R. Ct.) De geschiedenis der electrischo suikermaatschappij te New-York wordt steeds geheimzinniger. Het bestuur der maatschappij beweert nu, dat de heer Friend niet is overleden, maar zich eenvoudig dood heeft laten verklaren, ten einde zioh aan de onver mijdelijke ophelderingen te onttrekken. Of deze onderstelling juist is, zal spoedig worden uitge maakt, want de justitie heeft gelast de lijkkist op to graven, waarin Friends stoffelijk oversohot ter aarde werd besteld. Eenige dagen voor den geduchten sneeuwstorm, in het begin van het vorige jaar werd plotseling gezegd, dat de heer Friends gevaarlijk ziek was. Geneeskundige hnlp werd door hem geweigerd. Het eenige middel dat de patiënt gebruikte was cognac, doch tijdens den storm overleed hij plot seling. Eerst nadat de sneeuw weg was, werd een lijkkist, welke Friends overschot heette te bevatten, naar het Evergreens k'eixhof gebracht. Mevrouw Friends Verzekert, dat haar echtgenoot werkelijk overleden is, doch de aandeelhouders ver trouwen de zaak niet en hebben zich tot de justitie gewend, jten einde zekerheid over het al of niet overlijden van den heer Friend te verkrijgen. De opbrengst der Franscbe belastingen in 1888 is 77 millioen hooger dan in 1887, en 40 millioen hooger dan de raming. Bij de verkiezing van eenen president der Kamer is Meline met 293 stemmen gekozen. Andrieux verkreeg er 147. De verkiezing van het bureau van den Senaat is vastgesteld op aanstaanden Donderdag. De meeste republikeinsche Parjjsche bladen ver- oenigen zioh mot de candidatuur van den hear Jacques. Alleen het Journal des Débats maakt eene uitzondering en zingt niet mede in het koor der uconcentration rtfpublicaine"Voor dat blad is de candidaat te radicaal; het weneeht zijn beginsel niet ten offer te brengen, omdat de eenheid der partij alleen verkregen wordt door de radicalen in alles hun zin te geven. Waarheen die onzinnige en uit- tartende staatkunde leiden moet ie der Débats oen raadsel. .Het zal althans niet gezegd kunnen worden, dat de republikeinen eenpariglijk die staatkunde gevolgd of er zich bij neergelegd hebben. De candidatuur van Boulanger beteekent: demagogie en cesarismo; die van den heer Jacques: republiek en demagogie. Wjj zullen noch de eene, nooh de andere steunen." De candidaat der republikeinen is een braaf man van 60 jaar, distillateur en sedert 1887 voorzitter van den proviilcialen raad der Seine. Hjj is de zoon van een werkman uit St. Omer en heeft zich door eigen kracht tot een vermogend industrieel opge werkt. Verder ia is niet veel van hem bekend. Op politiek terrein is de hoer Jacques nooit bijzonder op den voorgrond getreden, doch algemeen wordt hjj geroemd als een eerlijk en ijverig man, die zeker door de meesto republikeinen zal worden gesteund. Toch worden Boulangers kansen nog het gunstig ste geaoht. Er wordt te Parjjs druk gewed en de stand der weddingschappen is op het oogenblik 6 voor Boulanger tegen 4 voor Jacques. In allen gevalle zal de strijd zeer heet zjjn. Naar men zegt zal de Italiaansche minister van financiën eerstdaags eene leening sluiten van 100 millioen lires, ten oinde in de kosten van de leger- uitbreiding te voorzien. Italië zal alzoo, naast de lusten, ook de lasten van eene groote mogendheid moeten dragen. De leening zou te Berlijn uitgege ven worden, zoodat de Duitschers revanche zoud% nemen voor de laatste Russisohe leening, die te Pa rijs geplaatst werd. Bij de bestaande vijandelijke gezindheid der Franschen jegens Italië is de Duit- sche beurs de aangewezen plaats om don bondge noot van het Dnitsche Rijk voort te helpen. Eene belangrijke constitutioneele quaestie zal eerst daags in Amerika aan de orde komen. De heer Springer, lid der kamer, hoeft een wetsontwerp in gediend, strekkende om het mandaat van den presi dent te brengen van 4 op 6 jaar, maar daarbij teven» te bepalen, dat de president niet herkiesbaar zal zjjn. Het pas verkozen nieuwe congres zal dit ontwerp onmiddellijk na zjjn installatie in behandeling nemen. Reeds lang werd er in de Vereenigde Staten over de herziening der grondwettelijke bepalingen omtrent het prevfdentschop gesproken. Toen generaal Grant, na tweemaal vier jaren op het Witte Huis doorge bracht te hebben, aanstalten maakte om voor de derde maal zich 'candidaat te stellen, kwam daar tegen zulken verzet, dat de doorluohte overwinnaar der zuideijjken het geraden aohtte zjjn eerzucht het stUzwijgen op te leggen en in het bjjzonder leven ten(| to koeren. Men vreesde, dat een president, die te lang het gezag in handen had gehad er ein- delijkjal te zeer op zou verlekkeren endiotat oriale aan vechtingen zou krjjgen, die afbreuk konden doen aan de volksvrijheid. Aan den anderen kant moet men erkennen, dat er bezwaren verbonden zijn aan den korten tjjd, gedurende welken de eerste magi straat des lands zjjn ambt bekleedt Vooreerst de denken. Breng mij naar den commissaris van politie." De gendarme begreep er al minder en Ibinder van. Hjj bracht een dagvaarding mede, waarin stond dat de heer Camus Pieter Flauquart had aangeklaagd wegens mishandeling en waarin vol strekt geen aprake was dat genoemde .heer zou zijn vermqordl Maar hij was een oud-gediende die zijn vak verstond; bjj dat woord „gedood" kwam er een vrooljjke tint over zijn gelaat en deed hjj denken aan een jager, die naar een lijster op een boom geschoten heeft en nn plotseling een fasant voor zijne voeten ziet vallen. „Ik voor mij begrijp het niet geheel en al, maar voor den commissaris zult gij u nader moeten verklaren." Daarop geleidde de gendarme Mathieu naar het bureau. De commissaris moest eerst nog worden gewekt, daar hij gewoon was wat lang te slapen. Nog niet goed wakker verscheen hij er nauwlijks on vernam dat men hom geroepen had voor de zaak Camus-Flauquart of hij begon uit te varen tegen den gendarme, die hem voor zoo'n nietige zaak kwam storen. „Die zaak zal op haar tijd voor de rechtbank komen» zeide hij; „de stukken zijn naar don griflier verzonden en voorloopig heb ik daar'niet» mede te maken.' Bij de opmerking van den gondarme, dat er twee Flauquart's waren en misschien ook wel twee per sonen, die Camus heetten; een, die een aanklaoht had ingediend wegens mishandeling en wellicht nog een, die geen aanklaoht had ingediend, maar die vermoord was, veranderde het gezicht van den com missaris en luisterde hij vol aandacht naar hetgeen Mathieu vervolgens mededeelde. Deze verklaarde op kalmen toon, dat hij den vorigen avond den boomkweeker met een geweerschqt had van het leven beloofd en dat men zijn lijk zou vinden in den tuin onder den boom, waar hij gestaan had. Toen de oommissaris daan zoo plotseling van een wezenlijken moord hoorde, die er gebeurd was, onderging zijne houding eene geheele verandering. Zooeven den persoon, die daar voor hem stond, met een onver schillig oog beschouwd hebbende, werd deze in eens een belangwekkend personage en hij zelf was geheel de rechterlijke ambtenaar, die met gestreng gelaat en deftige manieren een gewichtige zaak gewiohtig weet te behandelen. Onmiddelijk werd getelegra feerd naar den Officier van Justitie, die niet ter plaatse aanwezig was en terstond requireerde hij een tweede gendarme, waarna hij gelastte den „moordenaar" tusschen beide gendarmen in naar de plaats der misdaad te brengen. Hij zelf ging voorop. Het was Mathieu als een droom, toen hjj daar weder op dienzelfden weg liep, dien hij 's nachts had afgelegd zijn slachtoffer op den voet volgondo. De gendarmen liepen zwjjgend naast hem en volg den de minste zijner bewegingen, alsof er sprake van kon zijn dat hjj hen ontsnapte^ alsof hjj dat had willen doen, hjj, die ziohzelf immers had aan gegeven I Krachtens één woord van den machthebbende die man, die gisteren nog op vrjje voeten was, aan hun bewaking toevertrouwd. Wat een verant woordelijkheid rustte er op hen I Zij gevoelden zich gewichtiger dan ooit. Wat een onderscheid! Daar een man, die weldra in de gevangenis zou zuchten en hier zjj, handhavers van de veiligheid, uitvoerders van de wet, vertegenwoordigers van het gezag. Toen men do woning van den heer Camus na derde, herkende Flauquart met schrik het tooneel van zjjn misdaad zooals bij het den vorigen avond verlaten had. Toen men bjj den tuin gekomen was begon hjj hevig te bevenhet zweet brak hem uit! Ook de gendarmen geraakten onder den indruk van den ernst van het oogenblik. Nauwljjks had Mathieu den eersten voet in den tuin gezel of hjj keek met zenuwachtigen blik naar den boom. Aan den voet daarvan lag in het hooge gras een monscheljjke ge daante, half onzichtbaar door de lange gassprieten die het lichaam omgaven. De moordenaar wankelde, hjj kon onmogelijk blijven staan, maar dreigde to vallen. Een der gendarmen ondersteunde hem. De commissaris tred nog eenige schreden naar voren, gaf zijne ondergeschikten een toeken dat zjj zouden blijven staan on naderde daarop het ontzielde lichaam. Met de rechterhand schoof hij het gras wat ter zjjde en bukte voorover, (Wordt vervolgd.) menigvuldigheid der verkiezings-perioden, met al den nasleep van stoornis in zaken en sohaamleloozen wedijver van sommigen eerzoehtigen. Toorts het weinige prestige, dat een president heeft, die zoo spoedig weder in het gewone leren terugkeert, het welk een bron kan zjjn van zwakheid voor het uit voerend bewind in critioke dagen, zooals de Vereen. Staten beleefd hebben tjjdens de seoeasie-oorlog onder president Lincolm, Op deze voorname overwegingen steunt de bjjval, welken een deel van het publiek schenkt aan het denkbeeld tot verlenging van het mandaat van den president, waarbjj tevens behoort de niet-verkies- baarheid van iemand, die eenmaal het gezag in han den gehad heeft. Men noemt de heeren Henry Olay en Buchanau onder de voornaamste voorstan ders van dit plan. Ook de heer Cleveland zelf is dit stelsel toegedaan en heeft zijn overtuiging ge weld moeten aandoen, toen hjj verleden jaar, uit politieke overwegingen, er na lang verzet in toe stemde, dat men hem opnieuw candidaat stolde. Natuurlijk is deze groote quaestie aan de orde van den dag in de Staten, en in Europa zal men het verloop er van zeker met veel belangstelling volgen. Mijnheer de Redacteur t Naar aanleiding van do rede van Dr. van der Meulen over weezen-verpleging, waarvan Uw blad dezer dagen eon verslag bevatte, zou ik gaarne eenige opmerkingen maken, die ik hoop dat gjj in Uwo kolommen znlt willen opnemen. Het komt mjj voor, dat iemand die een open bare voordracht komt houden zich wel goed mocht bedenken alvorens een onderwerp te kiezen, dat van zoo toeren aard is als het genoemde. Wat toch is het geval P De heer van der Meulen breekt een lans voor de verpleging van weezen in het huis gezin dat is zjjn recht maar als hij dan komt in een stad, waar de weezen in een gesticht worden groot gebracht (wat door hem wordt afge keurd) dan weet hij vooruit dat hij in botsing zal komen met het daar bestaande stelsel en met hen, die dat voorstaan. Nu, ook dat is zoo erg niet, zal men zeggen: Ru choc dee opinions etc. Toegegeven tot op zekere hoogte, maar wat wèl erg is, is dit, dat zoo'n spreker, die daar komt ex cathedra verklarenvan opvoeding der toeesen kan in een gesticht geen sprake tgn, aanleiding geeft dat menschen, die niet gewoon zjjn na te denken (hun getal in legio) of eenvoudige zielen, die nu eenmaal niet hebben loeren denken, die verklaring aannemen en die uitspraak zonder nader onderzoek voor waar houden. Wat moeten de menschen, die jeugdige familie hebbon in hel weeshuis, nu een droevig denkbeeld krjjgen van de opleiding aldaar. Moet men niet huiverig zjjn ze daar heen te zenden Doch dat daar gelaten, zou Dr. van der Meulen als man van de praktijk, die als predikant in allerlei n' nen komt, met zjjn hand op het hart in gemoede m verklaren dat in de gezinnen, die dergelijke weezen gewoonlijk tot zioh nemen, wèl quaestie is van „opvoeden" I In 90 van de 100 gevallen vol strekt niet. O ja, men kan zieh idealen gaan schep pen en zich gezinnen voorstellen, waar men bjj zijn eigen kinderen er nog een of twee neemt alleen om t goede doel, om die een goede opvoeding te geven en niet om 't geld dat men van hen trekt, maar zulke gezinnen zjjn uitzonderingen. Hjj, die een blik heeft geslagen in de maatsohappjj en geen vreemdeling is in burger-gezinnen weot zeer goed hoe weinig er van wezenlijke opvoeding van eigen kinderen sprake is laat staan dan van vreemde! toevalligerwijze logeerde ik onlangs bjj een mijn». vrienden op een dorp. Deze had indertijd van den bekenden voorstander van de opname van weezen in het huisgezin, den heer Scheltema, het verzoek ge kregen eens uit te zien naar een paar gezinnen, die bereid en geschikt waren een wees op te nemen. Mijn vriend voldeed zeer oonacientieua aan dat verzoek zocht informeerde en informeerde nog eens en vond eindelyk twee burgergezinnen van zeer goede reputatie. Met opzet had hjj er gekozen waar ook eigen kinderen waren, daar hjj meende dat het wet verkiesljjk was dat een wees steeds zou omgaan met twee volwasseneneenige zoontjes, men weet het, staan m een sleeht blaadje en mis lukken vaak. Derhalve gezinnen gekozen mèt kin deren. En wat was de ervaring van mjjn vriend P m™. LiTTa L We' goed beh«ndeld warden, maar toch steeds aohter stonden by de eigon kinde ren. En natuurlijk - de ouder, (men blnkè uit burge"tand) ^ken bjj verschillende gelegenheden deze laatste voor, niet met opzet, maar onwillekeurig. Op feestdagen, veijaardagen enz. bleek het terstond dat de band tussohen de ouders en de vn«n .nfer8n Vef' nauwer was en de weezon ge- JuiT '°P di6.dagen' droevig te moede. todrak if 6Zm WT voort,lKrend onder den indruk in een vreemd gezin te zjjn, juist daar ge voelden zjj hun gemis te dieper I In een geeticht daarentegen sjjn zjj ia dat opzicht gelgk. Hier rjjst niet dagelijks de vraag in hun binnenste opWaar om zjj zoo gelukkig en wjj niet P Dat er voorts bjj vele kinderen tegeljjk ook wel van opvoeding sprake kan zijn (wat Dr. van der Meulen ontkent) blijkt toch ook hieruit dat vele gegoeden hunne kinderen naar een kostschool sturen vaak druk bevolkt. Consequent doorgeredeneerd kan dan ook déér van opvoeding geen sprake zjjn. En dit zal de heer van der Meulen toch niet bewe ren 1 Ziet M. de Redacteur, zoolang als het niet is uitgemaakt dat opvoeding van weezen in bot huis gezin de voorkeur verdient, zou het m. i. beter zjjn die quaestie op papier te behandelen, in tijdschriften en brochures of op vergaderingen van bevoegden, b. v. predikanten, onderwijzers, medici etc., maar niet op een bijeenkomst, waar een zeer gemengd publiek kan verschjjnen ontwikkelde en minder ontwikkelde. Dtór werkt zoo iets, naar mjjn bescheiden meening verkeerd. Onder dankzegging voor de plaatsing Uw Dr. Dr. V. Sedert anderhalf jaar staat Italië onder het be stuur van Crispi 'anderhalf jaar, een korte tjjd, en toch lang genoeg om het door de lamlendige uitstelpolitiek van Depretis ernstig benadeelde land de zegeningen van een krachtige en waarl^t liberale Regeering te doen genieten. De soffia nationale, de. „groote nationale adem", dien Francesco Crispi aan het staatsbestuur heeft weten in te blaten, wrocht in het verloopen jaar wonderen naar binnen zoowel als naar buiten. Ja, een geheel nieuw tjjdvak dagteekent voor het land van het oogenblik, waarop de zelfbewuste en energieke Crispi met jeugdige kracht het roer van staat aangreep. De eerste vrachten droeg de arbeid van den president-minister juist in het tjjdvak, dat binnen de grenzen van het afgeloopen jaar ligt. Het parlement was den opvolger van Depretis van den beginne af gunstig gezind; van eene oppo sitie, die Crispi bjj hot Turjjnsch feestmaal op het einde van '87 voor het welzjjn des lands onont beerlijk had genoemd, wae aanvankelijk niets te bemerken en de rochtorzjjde zoowel als de uiterste linkerzijde, do natuurlijke tegenstanders dor nieuwe regeering namen eene afwachtende houding aan tegenover de politiek van dep man, die op de kamor een soort van magnetisohen invloed uitoefende. Zoo gebeurde het, dat in de binnenlandsche staat kunde het kabinet bjjna tot aan het eind des jaars onbestreden eene reeks van segenrjjke wetten kon in discussie brengen en laten aannemen, waarbij de uiterste linkerzijde of de conservatieven, al naar het staatkundig of maatschappelijk karakter van het be treffende wetsontwerp, zich met de liberaal-demo cratische meerderheid verbonden. Crispi ontwikkelde in de binnenlandsche politiek eene inderdaad ver bazende werkzaamheid en eene door ander staats lieden en parlementen nooit gezienen jjver; en wat het merkwaardigste was, deze eene man, die niet eens behoort tot de eerste redenaars van Monteci- toris, die integendeel zooveel gewelddadigs ja dikwjjls kwetsends in zjjn optreden heeft deze vroegere leider der pentarchie en tegenwoordige eerste minister wist de geheele kamer, jazelfs don Senaat, die onder Depretis zulk een idyllisch droomleven geleid had, te el6Ctriaeeren, met zich mede te sleepen. Wat Crispi als eenvoudig afgevaardigde op zjjn banier geschreven, wat hjj te Turin opnieuw beloofd had, hield hjj geheel en al. De liberate aera, die men in het gehoele land met zooveel verlangen had te gemoet gezion, was daar, maar niet alleen in jjdete woorden, maar in werkelijkheid. Met onge hoorde vlugheid legde het ministerie d. i. de beide leidende geesten: Crispi en Zanardelli de eene hervormingswet na de andere voor aan de kamer, die dan ook meestal in den zin der regee ring besliste. Zoo werden het nieuwe strafwetboek, de gemeente en provinciale wet, de oprichting van een enkel hof van cassatie, de nieuwe wet op de openbare veilig heid, die op de armverzorging en de wering der bedelarij, do spoorwegwet, enz. met bjjna algemeene^ stemmen aangenomen: wetten die voor de liberale toepassing der grondwet van hot hoogste belang en, zooals het strafwetboek, de gemeentewet en de armenwet, zelfs gedenkwaardige momenten in de gesohiedenis van het moderne Italië zjjn. Deze streng liberale opvatting der binnenlandsche politiek die, zooals Crispi herhaaldelijk met nadruk vorklaarde, van de buitenlandsche volstrekt onafhankelijk is legde de president-minister, op wiens reuzenschouders behalve de zorg voor de binnenlandsohe politiek ook de portefeuille voor buitenl. zaken en het ambt van voorzitter van den ministerraad rustte, bjj iedere gelegenheid aan den dag. De reis, die koning Umberto op Crispi's raad naar de als republikeinsch en revolutionair beruchte Romagna maakte, en de inachtneming der vrijheid van vergadering, van drukpers en van spreken, die onder Depretis dikwijls slechts een vrome wenach geweest was, sloegen de zoowel numeriek als quali- tatief even onbeduidende anti-monarchale partijen haar voornaamste wapenen uit de handen. Dat de conservatieve party in het kabinet over machtige factoren beschikte en na de laatste veran dering nog over grootere beschikken zal (wjj noe men alleen den beslist conservatieven minister van openbare werken Saracco en den minister Perazzi) had op de openbare zaken te minder invloed daar Crispi den radicaal-liberalen Fortis tot zijn secre taris-generaal aan het ministerie van binnenlandsche zaken benoemde. Voorts houde men in het oog, dat het vaste en energieke bestuur, waarin Italië zich reeds meer dan een jaar verheugt, voor handel en werken, zoowel als voor het openbare leven, eindeljjk ook voor wetenschap en kunst de weldadigste gevolgen gehad heeft. En ook de gedeeltelijke wijziging, die in den boezem van het kabinet aan het einde des jaars plaats vond, en het zeker betreurenswaardig aftreden van don lang beproefden minister van financien Magiani in wiens plaats de bekwame minister van handel Grimaldi optrad zullen in een ministerie-Criepi veel minder worden gevoeld dan onder elk anderen minder domineerenden en minder de geheele staatkunde vertegenwoordigenden premier. Tot de binnenlandsche staatkunde van het kabinet moet nog gerekend worden de verhouding van den Staat tot het Vaticaan en de clericale zoowel als anti-clericale beweging, welke beide zich in het laatste jaar op bijna onhoudbare wijze zich hebben ontwikkeld. Bjj de talloozo provocatiën, die in den vorm van encyclica's, redevoeringen aan kardi naals en pelgrims enz. van het Vaticaan waren uit gegaan en langzamerhand niet alleen eene Italiaan- sche maar veeleer eene internationale beweging ten gunste der herstelling van den Kerkelijken Staat in het leven hadden geroepen, bleef in Italië de wet geving en het volk niet stilzitten. Regeering en Kamer beantwoordden de clericale propaganda met de aanneming van het door Zanardelli, en den pas gestorven Mancini opgesteld nieuwe strafwetboek, dat do agitatie voor de losmaking van Rome van het lichaam der natie tot hoogverraad stempelt en met zware straffen bedreigtterwjjl aan de andere zyde de kiezers voor den gemeenteraad zich wisten te verheffen boven de bestaande onverschilligheid, welke de clericalen met groote behendigheid wisten te doen doorgaan voor party-kiezen ten voordeele van het Vaticaan, en Rome welks stadsbestuur sedert geruimen tjjd in handen was van de Unione romana, die van uit het Vaticaan het wachtwoord ontving zond bij de laatste partieele verkiezing uitsluitend nationale d. i. anti-clericale mannen naar don gemeenteraad. Zoo werd ook de Giordano- Bruno-quaestie opgelost en aan het standbeeld van den ongelukkigen martelaar de lang geweigerde plaats op het Campo di Fiori ingeruimd. Ondanks de uiterst gespnnen verhouding tusschen kerk en natie mocht zich het Vaticaan evenwel verheugen in een onbeperkte mate van verdraagzaamheid, en het jubilaeum van den paus met zijn verbazenden toevloed van pelgrims met de geheele wereld liep zonder de minste stoornis af. Dezelfde opmerking, dat het wel en wee van den opperkerkvorst van Italië met bjjna te groote zorg vuldigheid beschermd wordt, werd ook later door ieder denkend man gemaakt bij het bezoek van Keizer Wilhelm te Rome. Toch is bjj alle niterlijke inachtneming der vormen waarin de Italiaansche rogeering zich tegenover de protesten van het in transigente pausdom op waarlijk ridderlijke wjjze heeft onderscheiden toch is de verhouding der beide machten, Staat en Kara, zoo gespannen ge worden, dat ar van eene vefcoening ook maar in de verte geen sprake kan zjjn. De schade, die hieruit kan voortvloeien, zal in ieder geval neer komen op het Vaticaan en niet op Italië, dat ook in den strijd met hot Vaticaan ten volle op het nlyisjsrieCrispi vertrouwen. {Wordt vervolgd) van de Makelaars Markt flauw. Loco Tankfiist 9.40, Januari- levering 9.25, Februari id. 9, Maart id. f 8.70, April id. f 8.25, Mei id. f 8.10, September, Octo ber, November, December id. 8.40. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 2