de N. 'ing, t te Ivoor. BINNENLAND. Vrijdag 11 Januari. N° 3811. 1889. Nieuws- en UIS. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. eer!!! schappij FEUILLETON. EN. 14.-. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. onroerende lige wordt elen Singel JT i WAAR- ij de 1 f 1- f 1.- 1— f 1— 0.70 nz. 119, enz. kantore van Afzonderlijke Nommen VIJF CENTEN. Totaal 911 901 1812 125 274 - jR voltrokken. T Gouda en aer De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschynt. In den loop voltrokken. Totaal 74» -WHM De bevolking' is dus ver- meerderd met 149 goudsche courant. DOOB E. dï VOGUÉ. Tegen den heer Sijthoff, Directeur van het Rotter- danuch Nieuwtblvd l eeft het Openbaar Ministerie bij het Gerechtshof te ’s Gravenhage heden geëischt veroordeeling tct 100 boete wegens het drukken van een gemengd bericht, waarin de heer Pieterse te Medan wordt aangerand in zijn eer en goeden naam. De uitspraak is bepaald op Donderdag 24 Januari. NDON is taande par- haar binnen verdwijnen, ijk en zacht 15 cent per on. Alleen HUINCK E POTJES AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Het Gerechtshof te Gravenhage heeft heden in Raadkamer goedgekeurd de beschikking der Rechtbank, waarbij Luit.-Kolonel Verslage ter cake van zijn geschrift tegen den heer De Rochemont naar de openbare terechtzitting is verwezen. Prof. B. H. Pekelharing nit Delft zal Maandag 14 Januari e.k. in bet Dep. .Gouda* van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen een vol^s-voonlracht houden over «Arbeidersvereenigingen.* Deze voor dracht is, behalve voor de Nutsleden, ook voor anderen toegankelijk tegen betaling van 10 cents. ■—F? - --J voor Indië is thans benoemd de heer J. F. Niks, laatstelijk hulpprediker te Timor. Tot ambtenaar aan het Ministerie van Kolo niën speciaal belast met de zendings-aangelegenheden De lo luit.-kwartierm. C. F. Frovel en de 2e luits.-kwartionn. H. C. M. van Roijen en S. Groene- veld van het 4o regiment infatterie zullen deel nemen aan het in April to houden examen voor den intendance-cnrsus van de Se afd, der krijgsschool te ’s-Hago. Loop dor bevolking van de Gemeente Gouderak. In het jaar 1888 is de bevolking vermeerderd door Geboorte van 44 M. en 37 V. on door vesti ging in de Gemeente van 42 M. en 48 V. en ver minderd door overlijden »an 28 M. en 14 V. en door vertrek uit de Gemeente van 96 M. en 85 V. Zoodat de bevolking vennisderd is met 38 M. en 16 V. en alzoo op 31 Dooember 1888 bestond uit 854 M. 859 V. te zemen 1713. van het jaar werden 18 Huwelijken GOUDA, 10 Januari 1889. Loop der bevolking der Gemeente Gouda gedu rende het jaar 1888. Op don 31 December 1887 bestond de werkelijke bevolking uit: Mannen Vrouwen Totaal 9184 10355 19539 Een sluis, die kant en klaar afgewerkt is en 80 jaar later noch niet in gebruik is, behoort zeker tot de zeldzaamheden. Niet ver van hier is echter zulk een rariteit sedert jaren aanwezig; doch het laat zich thans aanzieu dat het niet lang meer duren zal. Bijna iedereen kent de sluis in den IJsreldyk vlak tegenover do stad. Tusschen de jaren 1804 at" WOT gemaakt, Weef zij tot nn ongebruikt en een zware dijk er voor, zorgde steeds goed dat er geen droppeltje water doorging ja, zorgde zoo flink voor zijn taak dat toen de 3 stel deuren boven water waren afgerot, men de toestand liet zooals hij was, en de stukken en brokken heel eenvoudig op ruimde. Sedert verleden jaar is men echter bezig om de sluis te doen beantwoorden aan het doel dat men zich bij de stichting voor oogen heeft gesteld en zooals dit wel bij alle sluizen het geval zal zijn namelijk de schepen er te kunnen doorlaten. Dat dit voor een groot gedeelte van de Krimpe- nerwaard geen onbelangrijke zaak is zal ieder be seffen, die thans met den toestand bekend iseen toestand die bijna ongelooflijk in de ooren klinkt Een polder toch van ruim 16000 bunders groot, in het hart van Zuid-Holland en voor drie-vieri»‘ trok eindelijk zijn stoute schoenen aan en trad op den commissaris toe en juist wilde hij tot dezen een vraag richten, toon hij onwillekeurig een blik op den grond wierp omeveneens terstond in luid lachen nit te barsten. De andere gendarme, nu bemerkende dat hij ongestraft het verbod om te naderen kou overtreden, liet den gevangene even alleen staan, deed eenige stappen vooruit en overmaat van blijdschap, lachte al even hard als do anderen. Mathieu, die er een voorstelling van n Zoodat zij op 31 Decem ber 1888 bedroeg 9333 10480 19813 Onder dit getal zijn begrepen 146 mannen en 18 vrouwen die in de militaire gebouwen zijn gehuisvest. In 1888 zijn 148 huwelijken voltrokken en 3 echt scheidingen ingeschreven. Zij vermeerderde door: M. V. Tot. Geboorte 395 871 766 Vestiging 516 580 1046 verte aan een mensch deden denken en wel aan den heer Camus, daar het precies een kiel, broek en hoed was als deze sinds jaren droeg en die bij alle bewoners der streek overbekend waren. Een zucht van verlichting ontsnapte de borst ran den orergelukkigen Mathieu. Werd hij straks bijna krankzinnig van angst, nu was er vrees voor uit Hij kon zich onmogelijk D maken hoe alles in zijn werk nu daar alleen in do verte stond toe te kijken, I was gegaan. Immers, hij had den heer Camus kon zich dat vreemde tooneel niet anders verklaren 1 voortdurend op den weg gevolgd tot zijn huis toe, dan door te denken dat eon nieuwe droom zich hoe kou dan van hem had meester gemaaktin den staat van overspanning, waarin hij verkeerde, scheen het hem oen recht duivelseh gezicht toe die drie mannen daar lachende te zien staan bij een lijk, en het scheen dat zij telkens daarin aanleiding vonden tot nieuwe vroolijkheid I Plotseling werd hij opgeschrikt door de barsche stem van den commissaris, die riep: ,Kom eens hier, vervl. grappenmaker.» Hij deed, over zijn gansche lichaam bevende, eenige stappen vooruit. Het ging hem moeilijk af, maar eindelijk gelukte het hem al zijn moed bijeen te vatten on het ontzielde lichaam te naderen. Hij trad naar voren, keek omlaag en Wat zag hij daar? Op den grond lag niets dan een zoogenaamde vogelverschrikker: een paar stokken, gestoken in jas, broek en vest, gedekt door een L 4) En toen Toen zagen de beide dienaren der heilige gerech tigheid iets wat zij nog nooit gezien hadden, hoe lang zjj ook reeds de functie van gendarme ver vulden. Hun oog nam iets waar, dat zoozeer af week van den gewonen regel, dat zjj elkaAr met de grootste verbazing ruinkeken. Nadat namelijk de ■commissaris gedurende eenige seconden de mensche- lijke gedaante op den grond had bekeken en met onderzoekenden blik opgenomen, was hij plotseling rechtop gaan staan en was uitgobarsten in een schaterende, min of meer zenuwaohtige, on blijkbaar van harte gemeende lachbui. De man was letterlijk niet tot bedaren te brengen. Nauwelijks zweeg hij even, of opnieuw schaterde hij het uit van de pretl Het drietal personen achter hom begreep er niets van, aanvankelijk meenden zij dat do geachte politie man plotseling krankzinnig was geworden, doch op hetzelfde oogenblik ontgaven zij zich dat, hjj was immers gewend aan dergelijke akelige tafereelen, dat kon hem zoo niet aandoen. Een der gendarmen Zjj verminderde door: Sterfte 267 241 508 Vertrek 495 535 1030 Loop der bevolking vu d» Gemeente Berkonwoude. In het jaar 1888 is de bevolking vermeerderd door jihilf vu S, en <teer veetigiag in de Gemeente van 16 M. en 17 V. en vermin derd door overlijden van 7 M. en 5 V. en door vertrek uit de Gemeente van 15 M. en 17 V., zoodat de bevolking vermeerderd is mot 3 M. en 5 V. en alzoo op 31 December 1888 bestond uit 328 M. en 300 V., te zamen 628. In den loop vu hot jaar werden 9 huwelijken tien wog gormgu tui. syu uuk» iuü, Doch de man vergat dat hij een oogenblik aan zyn blik was onttrokken geweest daar Matbieu bij het binnentreden van den tuin achter een stuk muur om had moeten loopen. Op dat moment was de heer Camus zyn huis ingegaan en zijn vervolger had den in zijne kloêren gehulde vogelverschrikker voor hem zelf aangezien, had op hem aangelegd en goed geraakt ook De commissaris van politie, die meende de dupe te zijn van een grap, vond het volstrekt niet aan genaam zoo beetgenomen te zijn. Hij nam weder een deftige houding aan en zeide op ernstigen toon «Zult gij mij eindelyk eens uitleggen'wat die grap beteekent?" Mathieu keek hem sprakeloos aan en bepralde zich tot een half onnoozel lachje. Hjj zelf tnch be greep het geval ook niet. De commissaris echter meende dat hij nog voort hoed, die in d0 ging hem beet te nemen en zeide:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1