It oping BINNENLAND. j BIJTIJDS GEBED! m Erf, d jjk te Gouda, 1 A. 35 c.A. Zaterdag 42 Januari. M? 3812. 1889. pacht, Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. [gemeen.’’ <7 De inzending van advertentiên kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. )ON. FEUILLETON. I; MJDA. 'anen, lizinff, met ERF en Langeu Groe- :t voor eene groot 1 A. •IJ Jang ran het spreken, men zijn pistool O oor het rerkend f ELHARING. eniqingen. Bestuur, t, Voorzitter. R, Secretarie. ?ents. ij. rzburg, gwt, teraburg, aan, RI a. s. uur, <na Reunie. JN aldaar, op 1889, «het Schaak- l inkomen, al* DOOM GEOKGE B Ham, stoel- daaruit ofdpljn, rek aan om hue scherp t -w Pillen in evenzoo ich over- de haml- gebnuks- 'itsersche ar zijn, W GOUDA, 11 Januari 1889. Z. V- heeft benoemd: tot burgemeester van Nieuwerkerk a/d. U*el, J. E. van Voorthuijaen, secretaris dier gemeente. Gedurende 1888 werden bij het Kantongerecht alhier behandeld 591 strafzaken. Onder de aange klaagden waren 571 mannen, 36 jongens en 14 vrouwen. verdediger optreden. De brandwaarborg-maatschappij van de heeren de Jong Co. te Amsterdam verblijdde de brand spuitgasten,. die onlangs medewerkten tot blussching van den te Oudewater plaats gehad hebbenden brand, met de toezending eener premie van honderd gulden. In de vurige hoop 'dat de ongesteldheid van Z. M. ook ditmaal zal blijken van slechts voorbijgaanden aard te zijn, houdt onze met roem bekende Neder- landsche dichter, dr. Ten Kate te Amsterdam, zich bezig met de schepping van eene Cantate, gewijd aan hot heugelijk feest, dat op 12 Mei s. gansch Nederland zich voorneemt mot den meesten luister te vieren. De muziek bij deze Cantate zal worden geschreven De uitgave dezer Courant geschiedt dagelpk* met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De peps per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. goudsche courant. Naar het Vaderland verneemt zal de opera Brinio, muziek van Van Milhgen an tekst van fiere delta Neee, nog in dit seizoen ten gehoore gebracht worden. Bij het instr.-bataljon te Kampen zijn eergisteren 38 volontairs in dienst gesteld, 16 adspiranten wer den afgekeurd. Een hevige sneeuwstorm, gevolgd door stortvloe den van regen, heeft in het zuiden van Frankrijk, vooral in Aude en Oost-Pyreneeën, eene groote uit gestrektheid onder water gezet. Te Narbonne woedde een hagelstorm, vergezeld van donder en* bliksem. Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. wat ik heb, moet ik overmorgen gebruiken om de belasting te betalen. De duivel hale alle pachters en belastingbesturen 1" «Maar je hebt een schranderen kop, rijk aan listen en streken, deze gunstige getuigenis heeft Cartouche zelf van je gegeven. Kun je niet zelf een bende opriohten «Waar vind ik koene mannen, als die, welke nu in handen van de justitie zijn gevallen, en die thans in den kerker smachten totdat men hen naar het schavot of naar de galeien zendt «Gij moet, om groot te worden, klein begin nen, Jean Hei, wat is dat Voor de herberg hoorde men schreeuwde en liep door elkaar. «Caspar, Caspar, kom spoedig 1* riep de vrouw van den waard met scherpe stem. «Zouden het de gendarmen zjjn fluisterde Jean, terwjjl hij onder zjjn jas naar zjjn pistool greep. «Dat geloof ik niet," liet de waard er gerust stellend op volgen, als zij ergens de lucht van hebben, komen zij niet met zulk een geweld. Het is het rollen van een rijtuig, waarschijnlijk zijn het reizigers." Hij ging de deur uit en zijn gast zocht het donkerste hoekje van de gelagkamer op. Na een poosje, trad in gezelschap van den waard een bejaard, rijk gekleed heer binnenaan zjjn arm ging eene jonge dame van buitengewone schoonheid. 2 uit Groot-Ammera, 1 uit Amsterdam, 1 uit Arn hem, 1 uit Ouderkerk, 1 uit Maarsen en 1 uit Utrecht. De prijs (eene gouden medaille met di ploma) werd behaald door E. van Geelen Jz. te Schoenhoven; de 1ste premie (eene verguld zilveren medaille) door Th. van der Sluijs te Schoonhoven, en de 2de premie (eene zilveren medaille) door D. L. Reinen te Schoonhoven. Uit Woerden meldt men De Commissie ter wering van het zoogenaamd nieuwjaarswonschen alhier is ook dit jaar handelend opgetreden. In plaats van levensbehoeften uit te dee- len aan hen die gewoonlijk, in groot aantal zich daartoe aanmoldden, had zij besloten, de uitdeeling thans in geld te doen plaats hebben, ten einde beter in de gelegenheid te zjjn onderzoek te doen naar den werkelijken nood. Zij mocht tot bedoeld einde eene som van p. m. 300 huamelen. De advocaat mr. W. van Rossom Bz. zal in de aaak van den gep. luiksJml Vantage als diens den Dreef en de Hazepalerslaau, AD VERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regel* a 50 Centeniedere zegel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. door den heer Martinus Bonman, directeur der Utreohtsche Mannenzang-vereeniging, van wiens hand reeds vele werken zijn verschenen, die zich door hunnen rijkdom aan melodieën onderscheiden. De Cantate zal worden bewerkt voor soli en ko ren met orkestbegeleiding, en wel zoodanig, dat de uitvoering ook binnen het bereik ligt van onze klei nere zangvereenigingen. De Cantate zal spoedig in den handel gebracht en algemeen verkrijgbaar gesteld worden. _(U. D.) Gisteren werd voor de rechtbank te Haarlem een aanvang gemaakt met do behandeling van de straf zaak tegen F. W. Hoogerbeets, oud 29 jaar, stukadoor te Haarlem, beschuldigd van poging tot moord op Rika Meijland, en poging tot doodslag op A. C. Balabrega, subsidiair ook mishandeling met beletsel om te werken gedurende 8 dagen. Op beiden heeft bij in den avond van 5 Sept. jl. uit een revolver eenige schoten gelost op den hoek van wou x/iorn eu ue 1waardoor beiden zijn verwond geraakt. Het nebje, dat met den heer B. verkeerde, 'had hij reeds sedert langen tjjd met zijne aanzoeken lastig gevallen, en daar zij niet* van hem wilde weten, in brieven gedreigd, met hen te zullen afrekenen. Er werden van de 23 tot gister middag 4 uur nog slechts 10 getuigen gehoord. Mr. W. A. Paap van Amsterdam heeft de verdedi ging van H. op zich genomen. Bonhomet, al woont gij ook nog zoo afgelegen, dit geeft je nog geen zekerheid, dat ge de ontdekking zult ontsnappen. Het is best mogelijk, dat de een of ander je aanklaagt, en de pijnbank is een scherpe onderzoeker." De waard rilde onwillekeurig en wierp een ang- stigen blik om zich heen, maar niemand was in de nabijheid en geen enkel geluid werd vernomen, slechts de hevige wind sloeg de regen kletterend tegen do ruiten. «Het is reeds zoo lang geleden, dat er voor mjj geen gevaar meer te duchten is. Den 28,te’ November van het vorige jaar werd Cartouche, onze groote generaal, geradbraakt." «Hoevelen van zjjn bende ondergingen het zelfde lot?" «Ongeveer honderdvijftig, dat zjjn ze bjjna allen. Die ellendeling! Om zjjn doodstraf te ver korten heeft de. snoodaard ons allen verraden, omdat wij hem niet bevrijd hebben, iets wat ons onmogelijk was. Hij verried onze vergaderplaats, ons herkenningsteeken, kortom alles, slechts weini gen zjjn door de vlucht ontsnapt; zoo ook ik." «En waar wilt gjj nu heen, Jean Pelissier?" „Sst I noem mjj niet onnoodig bij den naam, waaronder ik veroordeeld ben. Ik wil naar het zuiden, naar de grenzen van Italië 1" „Hebt gij dan reisgeld Weinig. „Helaas, ik kan je ook niet helpen het eenige l Woensdag is te Oudewater, in eene vergadering van het Departement der Maatschappij tot nut van 't Algemeen als spreker opgetreden do heer A. L. W. Sejjffardt, lid der Tweede Kamer, die tot onderwerp had: de verdediging van Nederland. Een vrij talrijk publiek volgdo mot aandacht den spreker, en gaf door luide bijvalsbetuigingen blijk van ingenomenheid met het gesprokene. De voor zitter der afdoeling bedankte den spreker voor zijne belangrjjke verhandeling. Bij de Woensdag te Schoonhoven gehouden schoon- hardrijderij hebben do mededingers uit Schoonhoven zich weer dapper gekweten. Er waren 20 deelne mers, waarvan 11 uit Schoonhoven, 2 uit Botterdam, I) In het groote woud, dat zich tusschen Reven en Autun uitstrekt, en waardoor de straatweg naar Lyon loopt, stond voor jaren een verlaten, kleine herberg, genaamd: „Het Zwarte Zwijn." De meeste reizigers gingen, zonder er acht op te slaan, voorbij. Zij zag er ook niet zeer aanlokkelijk uit en stond in den omtrek in een zeer slecht blaadje. Op een regenachtigen lente-avond van het jaar 1722, zat in de bedompte kleine gelagkamer, die slechts door een walmende vetkaars vellicht werd, een man in een druk gesprek gewikkeld mot den waard. Deze eenige gast had het voorkomen van een marskramer, maar was het inderdaad niet. Door oen passende kleeding en oen grijze pruik had hij zich een bejaard voorkomen gegeven. «Laat den moed niet zakken, vriend' fluisterde de waard. „Er kan weêr voor u, voor mij en voor ons allen een prettige tijd komen, zooals vroeger toen de generaal nog in leven was." «Herinner mij niet aan hem, mompelde de gast, heeft hij oos niet in het verderf gestort? Gjj, Ds. H. C. H. Rejers, hulpprediker te Hekendorp (vroeger predikant te Diepenveen en Boxmeer) mocht op Zondag 6 Januari onder vele bewjjzen van be langstelling zijne 50-jarige Evangelie-bëdiening her denken.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1