öte, [ECHT vinden een MAKERS- jetrekking. letters P. itie-Burean trdam. rz, E, izelachap of voor KIN- No. 1774, OOI. BIJTIJDS GEBED I BINNENLAND. i Maandag 14 Januari. N? 3813. FEULLKTOX ktulgen. .d, st MEI a. a. tEN. Nieuws- en 1889. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. P>nff De .lnsendlng van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. ON. iM. Draaierij IN ING i t. c s> De uitgave deier Courant geschiedt dagelijks net uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franc, per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ie getuigen Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, 't welk des Maandags verschpnt. I iaren IND, ss morgens aOOGEN- Gouderak. 3. C. FOR- nkomen, als sche Cou- ien door het [KMAN en DOOM GEORGE B Hilvereum. RI of later GOUDSCHE COURANT. primo Fe- k gevraagd ing van het 42, het werk gaat hem flink J af, ’t is een handige kerel.» .Heeft hjj wapens «Een kleine karabjjn.' «Het schijnt niet zoo hard meer te regenen, als daar straks. Komt de maan van nacht op .Ja, om elf uur, hoe Jast gaat ge op weg, Jean „Een uur voor dat de vreemdelingen vertrek ken. Ik ga eerst nog wat slapen.» .Als het tijd is, zal ik je roepen.» „Dank je, Bonhomet, het zal je schade niet zijn, in ieder geval, kom ik terug.» Luister I» De schurkachtige waard zag om zich heen, en zeide toen op fluisterenden toon: „Ongeveer driekwart mijl van hier, waar de twee smalle wegen op den straatweg uitloopen, en rechts van de helling van het woud, daar is mijns inziens de geschiktste plaats." Pelissier knikte toestemmend. Daarna rekte hij zich uit en legde zich op de met leer bekleede bank te slapen. Om twee uur werd hjj door den waard gewekt. Hjj bezag zijn pistolen en zijn langwerpig mea, ver borg deze wapens zorgvuldig onder zijn mantel, dronk edn ^las brandewijn, hing een zak over den schouder en v.jliet de herberg^ „Bet Zwarte Zwijn." Haastig liep hy dep bo^hweg ten einde. 'De stralen der opkomende maan' baanden zich een weg 2- De jpgen bid opgehouden, maar AD VERTENTIE N worden geplaatst ven 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 1,0 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. 2) Bonhomet verliet de gelagkamer. Pelissier dronk bet eene glas na het andere leeg en geraakte daardoor in eene soezerige stemming, terwijl allerlei plannen voor de toekomst in zjjn ge moed opwelden. Jean ontwaakte weder en mompelde: «Het zou een mooie slag zijn als het gelukte. Een slag, die zelfs Louis Dominique Cartouche, de grootste meester van ons vrije handwerk, niet zou verbeteren. Het eerst moet ik het geld machtig worden van den ouden kolonel, dan als een rijk jongman verscbjjuen en de schoone, jong? dame huwen; ik geloof dat dit een prachtig plan is.J En opnieuw verzonk hij in gepeins. Na een half uur kwam de waard terug. „Wat doen de vreemdelingen?» vreeg Jean, toen de waard binnen trad. „De kleine heer houdt da wacht bij zjjn geld en de jonge dame slaapt in mijn ledikant.» „Ia het rijtuig al wéér gemaakt „r_„„ „Zijn knecht is nog niet geheel klaar, doch I door de boomen. ts zjjn, door vele belangstellenden wordt gebruik ge maakt. In de Maandagavond gehouden vergadering van de IJeclub tot oóderetewuiuj va» ninvermofaute» is tot commissaris gekozen de heer J. van Krimpen Jr. Ziehier eene beschrijving van de zuilen, zooals men er hier ter stede een wil vestigen. Het zijn „sierlijke hoege en smalle vierkante kas ten, zooals men op de hoeken der voornaamste straten en pleinen in de groote steden aantreft. Uit de verte gezien, doen ze aan de onderwetsebe Friesche klokken denken; zo zijn daarom toch volstrekt niet lomp ran vorm en de donkerbruine, ietwat mahonie houtachtige kleur ran het houtwerk misstaat in het geheel niet Deze kasten worden geplaatst door het Hamburger- Uhr ActiengeeeUechaft. „Ze zjjn anderhalve manshoogte van lengte en on geveer een armslengte breed en diep. „In het front naar de straat of naar die zijde ge keerd, waar het meeste verkeer plaats heeft, is bovenin eene wijzerplaat aangebracht, waarvan de duidelijk zichtbare wijzers en cjjfers ieder tijdsver loop van den dag en zelfs van den nacht, want de wijzerplaat wordt des aronds inwendig verlicht, aan geren. Onder het uurwerk is op de hoogte van het gezicht een vierkant door glas bedekt vak aange bracht. Een kleung blad, een groot stoomschip voorstellende, .trotsch de zee ploegende», vestigt de aandacht op de stoom vaartverbinding tusschen Ham burg en New-York. Flap 1 weg is het! Een andere advertentie, ik geloof waarlijk dat het „Van .Hou ten’s cacao» was, hing daar op de plaats der vorige. Iedere minuut wentelt de rol en ontplooit zich eene andere annonce voor het oog der kijklustige wande laars. „Die rol ia de oplossing van de dubbeltjes-quaes- tie. „Wie zal dat betalen" zegt een oud volksliedje maar hier is het antwoord niet: „Gerritjel", maar GOUDA, 12 Januari 188». Uit ’s-Hage meldt men ons van hedenmiddag: De toestand des Konings sedert gisterenavond verergerd. Nacht onrustig. Dr. van Vlaanderen bracht den nacht door op het paleis. Dr. Vinkhujj- zen is telegrafisch ontboden en vertrokken. Met den bouw van de Volksgaarkeuken der Hoffman's stichting is men in den laatstee tijd goed gevorderd. Hoewel het vrjje gezicht er op door den nog aanwezigen steiger eenigszins belemmerd wordt, ksn men toch reeds zien, uit hetgeen zich nu al aan het oog vertoont dat het een sierlijk gebouw zal worden, dat niet weinig tot da verfraaiing van dat gedeelte der Keizerstraat zal bijdragen. Men is reeds aan de aftimmering van binnen bezig en is de hoop, binnen een paar maanden het geheel voltooid te hebban, alleszins gewettigd. Naar wij vernemen moet het plan bestaan het gebouw voor het nieuw op te richten Gymnasium te vestigen ter plaatse waar thans de aan de stad toe- beboorendè Gasthuiskerk op de Oosthaven is gelegen. Indien de ruimte het toelaat, waaraan niet getwij feld wordt, kan ook de Stads Librye, benevens het oud Archief, thans op de zolders van het stadhuis geborgen, aldaar worden oreigebracht, waartoe alsdan hot achtergedeelte geheel brandvrij zou worden opgetrokken. Door eenige ingezetenen is aan de Directie der Ned. Rijnspoorwegmutachapy het verzoek gericht aan bet Station alhier perron-kaarten tegen een 'jaarljjksehen abonnementsprijs van f 1 verkrijgbaar te stellen. Z-. De Ijsclub tot Ondersteuning van minvermogen den alhier, beeft voor het aan 120 kinderen, van 10 tot 13 jaron, uit de meest behoeftige gezinnen alhier te bereiden feest het navolgende programma vast gesteld Dinsdao IS JaNUaai e. k. Des vooormiddags ten 9 qre Aantreden in het Hotel „de, Zalm» op de Markt. Ten 9*/s ure Optocht der kinderen onder begeleiding van het Muiiekcorps der dd. Schutterij onder directie van den Luitcuant-Kapelmeeeter d<a heer J. G. Arentz, daartoe welwillend aangeboden. Do kinderen gaan van „de Zalm» langs Markt, Hoogstraat, Turfmarkt, Gouwe, Haven, Dubbele Buurt, Waalstraat, Markt, Hoogstraat, Kleiweg, Blee- kerssingel naar de Sociëteit „Ons Genoegen». Bij aankomst aldaar Onthaal op chocolade met krentenbrood. Daarna verschillende Volksspelen om pryzen en premiën, bestaande in wollen, katoenen en molton dekens, kousen, petten en verdere nuttige kleding stukken. Des namiddags ten 3 ure precies: Warme Maaltijd. Na afloop daarvanUitreiking der prijzen en van brood, kaas en spek, benevens eene verrassing, die op den feestdag zal worden bekend gemaakt. Hoogst aangenaam zal het der Vereeniging zijn indien van de gelegenheid om van dit feest getuigen de wegen waren doorweekt en modderig. Na een goed uur kwam hij op het door den waard aange duide punt en, na den omtrek met een kennersblik opgenomon te hebben, besloot hjj achter de dicht begroeide helling zich in hinderlaag te leggen. Plotseling donderde hem eene stem tegen. «Halt, of ik schiet 1 Geef je geld, goedschiks!» Een geweerloop werd op zijn borst gericht, de houder er van was niet zichtbaar, daar zijn gezicht verborgen was achter een zwart masker Jean Pelissier barstte in een schaterlach uit, en nam den zak van zijn rug, als ware het een geld buidel. „Bravo!» riep hij steeds lachende „maar beste vriend, gij vergist u in den persoon. Ik behoor zelf tot de bende». Hij nam een zwart masker uit zjjn 'zak en toonde het hem. „Duivels, hoe is het mogeljjk," riep de aan valler. „Vergis ik mjj niet, dan zjjt gjj Paul Thuriot in levenden lijve.» „Ik ben het, levensgroot;» hij nam het masker af, waarachter een ruw gezicht verborgen was. z „Nu, erkent gij dan je besten vriend niet meer?» „Die stem waarachtig, je ben Jean Pe lissier, ofde duivel." „Ik heb slechts de eer de eerstgenoemde persoon te zijn," riep Pelissier lachend, terwijl hjj zijn pruik afnam, waardoor een bruine krulkop te voorschjjn kwam. t—„y, -- Het is natuurlijk niet de bedoeling zooals een snugger weekblnd-redacteur hier ter stede bij de lezing van een vraag in no. 3806 van onze Courant dacht om de tegenwoordige perron-kaarten te doen vervangen door kaarten, waarvoor betaald moet wor den, maar om naait eerstgenoemden ook abonne- ments-kaarten verkrijgbaar te stellen. Zij, die dik wijls familie-leden aan den trein brengen, zouden dat zeer gaarne zien.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1