IEE I T eer!!! 31 4 I CAO beste. BIJTIJDS GEBED I BINNENLAND. N? 3813. 1880. Nieuws- en Woensdag 16 Januari. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken» iONEN, FEUILLETON. IP Jr. ZEIST. f! ding van advertentiSn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. De OOR, hj ilm’s •'•■I fl Afzonderlijke N< 4 VUF CENTEN. De uitgave dezer Courant geaehiedt daggljk» met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden is 1.25, franc* per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verachynt.' VDON is maande per- laar binnen verdwijnen, ijk en zacht S cent per >n. Alleen HUINOK jes van een H.Gr. en H.Gr. voor i "j I "al voor lingsmid- Koffie, DOOR GÊORGE B m 15 cen|s, ON’sPDD- pakje, ver- SS, D. M. SCHOT en irs. •RD, Singel GOUDSCHE COURANT. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen..GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. fl M i -é I* tg meer!!! nlker irden afgele- Jrjes van vijf, len Ned. om Nommer en nevenstaand Fet gedepo- ing van ge- ende ET LZ. rouda. Beschuit van hem te doen opsporen, toen om getuige te zijn van de mijne verbazing voor I Ik «De tweede bandiet heet Paul Thuriot,' zeide de commissaris. In het boach is hij achtergeble ven, zijn wond verhinderde hem te vluchten. Toen schoot Jean op hem, zonder hem echter te dooden en vluchtte daarna met het geld naar Lyon, waar hij zich vestigde onder den valschen naam van de Ronao.» «Groote God, wat moet ik hooren I Maar hij had toch papieren, die mij dit bewijzen.» i, Valsche rijn het, anders niet 1 Hoor verder. Zijn medeplichtige was niet dood, ofschoon hij het dicht. Twee dagen na het gebeurde kwam er een kolenbrander door het bosch. Deze vond Thuriot en bespeurde nog leven in hem. Hij riep zijn kameraad en men droeg hem in de hut van den kolenbrander, waar de eerste hulp verleend werd. Vervolgens bracht men hem naar het ziekenhuis te Revers. Daar b|eef hij eenige weken. Zoolang hij hoopte het er levend af te brengen, zweeg hij over de gebeurtenis en wel in het vooruitzicht later zijn bondgenoot te Lyotï op te wieken eu oen gedeelte van den buit te vorderen. Toen zijn verwond been afgezet was. zeide men hem dat er geen kans,tot redding meer bestond, daar er koud vuur bijkwam. Om nu zijne rekening met de wereld af te sluiten verzocht hü, dat men een overheidspersoon zou roepen oir aan dozen bekende hij alles. Weinige dagen daarna verwisselde hij- het tijdelijke met het eeuwige. Op deze wijze is alles ontmaskerd. Ik alias de Ronao op, om uwe uitnoodiging kwam feestelijkheid. Stel u nu wil nu zelf dien schelm en bedrieger arresteeren, zoo mogelijk zonder opzien te baren.» «O, mijn God I zuchtte de kolonel. Wanneer dat alles zoo is en ik heb. geen reden om daar aan te twijfelen dan ben ik voor altyd ongelukkig.» „Moed mynheer 1 Als het huwelijk voltrokken was, zou het ongeluk veel grooter zijn. Wees zoo goed en roep den ridder de Ronac I Ik zal de gasten deze pijnlijke ontmoeting besparen.» Dagobert Jovin liep met onzekeren tred de zaal iü on fluisterde den bruidegom in het oor «Er wacht buiten iemand, die u dringend wenscht te spreken.» Eenigszins ongerust volgde Jean. In de voorkamer trad de commissaris hem te ge racet en zeide op kalmen toon „In naam der wet oripm ik u, Jean Pelissier, gevangen! Gij zijt aangeklaagd wegens moord en aanranding.» Pelissier deed, bleek als een lijk, pen stap aclM^t waarts. „Dat is een krankzinnig.misverstand,' stajnelde hij„Ik ben de Ridder Camillê de Ronac, ik bon «Gij zijt de rooyer Jean Pelissier I Mannen maakt u van hem meester.» Twee aan de deur staande politie-beambten en daarop aan het spel I De kaal «Kunstmin» voor deze gelegenheid keurig versierd met tal van vlag getjes, die het goheele tooneel yan het feest een vroolijk aanzien gaven, leverde daarbij een .aardig gezicht op. Het aantal kinderen, bedroeg 119, jongens en, meisjes, die ieder op hun beurt aan het spel deelnamen. De orde liet ook bier niets te wenschen over, de leiding van de heeren Commissie-leden viel te roemen. Op het tooneel waren de heerlijke garen nitge- stald, die straks den kleinen en hunne ouders zouden worden aangeboden. Men zag hier warme kleedidg- stukken, petten, dekens en verschillende levensmid delen, brood, kaas enz. De roiale bijdrage der inge* zetonen hadden do Commissie in staat gesteld evenals het vorige jaar flinke inkoopen te doen, terwijl ook verschillende stadgenooten zoo welwillend waren ge weest giften in naton aan te bieden. Om 12 unr werdeii de kinderen opnieuw op cho colade getracteerd Ten half 4 nre namen de kinderen deel aan een Warmen maaltijd. Een zeer groote schare belang stellenden, dames eh lieeren*,warén daarbij “tegen woordig. Daar op het oogenblik dat deze courant wordt afgedrukt, het feest nog in vollen gang is, kan het einde daarvan eerst in een volgend nr. worden medegedeeld. 1 1 1 "T-- Spr. schetste ons daarop de tweedracht die er in den boezem van de gilden ontstond, waarna het in het laatst der vorige eeuw èn ten gevolge der aan vallen, die het te verduren had van bekwame schrijvers en invloedrijke publicisten èn door de groote ontwikkeling van het machine-wezen geheel in verval kwam. In den gedenkwaardigen nacht van 4 op 5 Augustus 1789 werd in Frankrijk het gildewezen plechtig afgeschaft, terwijl twee jaren later zelfs het vormen van vèreenigingen den werk lieden gestrengelyk werd verboden. Ohs land, dat Frankrijk in vele zaken volgde, deed dit ook ten Opzichte van de afschaffing der gilden en zoo hielden zij allengs overal in Duitschland eerst veel later pp te bestaan. Spr. trad daarop in eene verklaring hoe de gilden werkten, hoe er twist en oneenigheid ontstond waar vroeger broederlijke zin had geheerscht en hoe langzamerhand hnn einde v werd voorbereid en ten laatste hun ondergang daar was. Wat nu de arbeiders-vereenigingen betreft, deze zijn ontstaan uit de vroegere gilden en berusten op den grondslag van vereeniging van hen, die hetzelfde vak beoefenen. In Engeland vonden zij hun baker mat en daar kwamen zij het eerst tot volle ont wikkeling. Vooral na 1824 kwamen zij tot grooten bloei. Wat ie het doel van de vak-yereenigingen Zij benogen de voorwaarden te verbeteren waar onder lo. de arbeid wordt verhuurd en 2o. de arbeid wordt verricht. In de eerste plaats beoogen zij natuurlijk verbetering van het loon, maar voorts ook bepalingen betreffende den arbeidsdag, betreffende voldoende lokalen uit een oogpunt van gezondheid enz. enz. Spr. schetste daarop den toestand in Groot Brit- tannie, hoe daar misbruik werd gemaakt van het kind (b. v. de zoogenaamde kerspel-kinderen) waar tegen door een wet maatregelen werden genomen, om Prof. B. iï. Pekelharing hield gisterenavond de aangekondigde voordracht in eene vergadering van het Dep. Gouda der Maatschappij tot Nut van 't M- gemeen over «Arbeiders-vereenigingen.» Spr. begon met een blik te werpen op het ver leden en schetste ons allereerst het Gildewezen in zijn ontstaan, bloei en verval. In de 10e en 11e eeuw waren reeds sporen daarvan te vinden, hoewel het eerst veel later tot volle ontwikkeling kwam. 4) «Het zal 'niet gebeurefl, mynheer. Weet gy wje eigenlijk deze heer de Ronao is?» «Ik begrijp n niet, mynheer.» «Hij is de beruchte roover Jean Pelissier, die u bestolen heeft en u nn ook uwe dochter ontrooven wil. Hij is een galeiboef.» «Maar dat is niet te gelooven.» «Het is toch zoo, mijnheer, ik heb de be wijzen in handen.» «Groote God, ik kan het bijna niet gelooven. Hoe kwaamt gij op het spoor dezer verschrikke lijke ontdekking, mynheer Uibain «Doodeenvoudig. Er waren twee medeplich tigen bij de aanranding.» «Ja. Den een schoot ik in het been.» «Gelukkig kunt gij zoggen. Aan deze om standigheid dankt gij hef behoud van uw leven en dat uwer dochter.» «Ik begrijp alles I nog niet duidelijk genoeg,» antwoordde de kolonel, zich het angstzweet van GOUDA, IS Januari 1889. Het ochtend-bericht van het Loo ontvangen meldt dat Z. M. de Koning een rustigen nacht heeft door gebracht. Z. M. bevindt zich naar omstandigheden vrij wel. Het officieels bulletin luidt aldus Z. M. de Konipg bracht een rustigen nacht door en hoewel .Hoogstdezelve weinig voedsel blijft ge bruiken Vijn de krachten in de laatste 24 uren niet afgenomen. De algemeene toestand is iets minder ongunstig. Uit ’s Gravenhage seint men ions ten 2.4S Uit het Loo is hetberichtontvangendat Dr. Vinkhny- zen ten 1 uur tenpaleizei» aangekomen en vermoedelyk tot morgen blijft. De Koning verliet des ochtends ge- ruimen tijd het bed en deed eenige werkzaamheden. 'De Koningin maakte om half twee een rytoer en ver- toefde daarna by de vyvers in het park, waar Prinses Wilhelmina zich vermaakte met schaatsen rijden. Heden had in de Sociëteit «Ons Genoegen» het kinderfeest plaats, georganiseerd door de IJsdub tot ondersteuning van minvermogenden en dat aanving met een feestelijke tocht door de stad, voorafgegaan door het Muziekcorps der dd. Schutterij. Was ver leden jaar een dikke mist oorzaak dat toen het eerste punt van het programma minder tot zijn recht kwam, ditmaal mocht men zich verheugen in flink winterweêr 1 Het was een genot al die kleinen in ’t vooruitzicht op een prettigen dag langs de straten te zien gaan, allerwegen ondervond de optocht veel be kijks en het aantal belangstellende toeschouwers was natuurlyk zeer groot. De orde liet niets te wenschen over. By aankomst in «Ons Genoegen' werden de kinderen onthaald op chocolade en krentenbroodjes K te letten) ▼au na-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1