DA. snd. 1 BINNENLAND. 1880. N? 3816. Donderdag 17 Januari, 10RT, MER, LR. FEUILLETON. ID/l nkomen, als k .Nieuws— en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. UIT VERRE BEWESTEN. lEEftll i echte irts erin idwater RS ER, ibevoleh- gebrouwen. uitgave. sel, ON. :ë’n. De inzending van advertentiön kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der I Afzonderlijke Nommer» VIJF CENTEN. iep, De uitgave dezer Courant geachiedt dagelgk» met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ia f 1»25, franca per post 1.70. goudsche courant (Naar het Engelsch.) I. tche Cou- en doorbet KMAN en' i Anatherin- >id schadelijk huw ik hier- aankoop van ander Tand- ehoedmiddel [ebruik van 'andpoeder en schoone te tot het mg van het dezelfde, ook hun handschoenen en laarzen. De hemdsboord was met zorg omgeslagen en aan hnnne manchetten prijkten fraai bewerkte knoopjes. Over *t geheel was hunne kleeding van die soort, welke men gewoonlijk op reis draagt; maar de stof was te kostbaar en alles was te net voor reizigers. Voorts moot ik zeggen dat er niets pronkerigs in het voorkomen dezer jongelui was. Geen schit terende juweelen speld versierde de borst van hun overhemd, geen zware gouówa ketting bungelde zwierig over hun vest. Ik heb zelf te Chamouni of aan de Baden van Reich enbi Engelsche aristocratie ontmoet, die 8P, tegen iedere elk voor f 0.5Ö levensmiddelen, de heer 8. D. Boon die voor 25 H.L. steenkolen had geteekend, de heer M. Vermast Jr. die het Hotel de „Zalm' kosteloos hadt afgestaan om de kinderen te doen aantredenhet muziekkorps der M>. Schutterij, dat zich welwillend ter begeleiding bij den optocht had aangeboden, het Bestuur der Sociëteit nOns Genoegens dat zijne zalen had beschikbaar gesteld, de boeren C. J. van Houtin Zoon te Wbesp, die de benoodigde Cacao voor de choco lademelk kosteloos hadden beschikbaar gesteld, de Gemeente Gouda, de heer H. J. Nederhorst, de heeren Gehr. Steensma en de heer G. van Veen die voor de versiering der saai „Kunstmin" enz. hadden gezorgd, de firma’s G. IJsselstijn. T. A. thier, eon der Steen, Schenk soon, M. do Vletter en K. M. de Vries, die nuttige kleedingstukken hadden geschonken, de heer J. Breebaart Im., dia gratis 136 bollen gebak had gebraden, de pachter dor buffetten in de socië teit de heer G. van BeedtnBortland en echtgenoote die het 'geheele maal belangeloos hadden bereid, de heer Gerritsen, die de aardappelen en groenten geheel oehoongemaakt (dit laatste kosteloos) had geleverd, de firma Slotemaker Sp Co., die ter bevordering eener zuivere smaak bg het tnaaj de kinderen onthaalde op een glas limonade, de politie, die hare hulp had verleend om de orde te handhaven, maar vooral die burgers, welke bij den optocht tegenwoordig waren voor hunne voorbeeldige houding. Spreker zeide verder dat het hem een genoegen deed uit bet gelaat van allen, die van hot feest getuigen waren, de blijken te zien dat zij zich verheugden in den aanblik van zoo vele gelukkige gezichten, doch hoe groot dit genoegen ook mocht zijn, nog grooter was het genoegen dat aan ver schillende leden der vereeniging was te beurt ge vallen. Ongeveer 900.mocht de vereeniging verzamelen en daardoor was het hun gegeven de kindereu van 120 der meest behoeftige gezinnen POPP, uitvinder der te IVeenen. eparaten be- lenrjjk Co. ij F. E. van abilié, apoth. edam bij C. e Amsterdam Uloth Co., van Spanje ADVEBTENTIEN worden geplaatst ▼an 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GBOOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVEBTENTIEBLAD, we^ des Maandags verschgnt - -v jruiten der juist zoo uit zagen als deze jongelui. Maar in Amerika oordeelt men niet naar het uiterlyk. Waar de een «even goed is als de ander", kan hij er ook licht even goed uilzion. Onze nieuwe bekenden Kepen voort, met behen dige snelheid tusschen de menigte op de trottoirs doorslingerende, «oms gescheiden, maar terstond weêr bij elkaïr. Ddjlughejd hunner bewegingen scheen niet gunstig om een gesprek te voeren; echter hiel den zij een doorloopende samenspraak, die, hoewel nu en dan door de tusschenkomst der voorbijgangers afgebroken, geenszins gestaakt werd. Die samen spraak is voor den oningewijden lezer niet zeer be grijpelijk, zoodat het riauwlijks de moeite waard is er iets van mode te deelen. Zij luidde ongeveer als volgt: «De 'bodem zal er in minder dan eene week uitvallen, onthoud wat ik u zeg." ---- op zulk eene onbekrompen wijze een hoogst-aange- namen dag te verschaffen. Spr. deed verder uitkomen dat het dan ook juist aan de roijale wijze, waarop de meer gegoeden in deze gemeente in den nood van hunne minder met aardsche goederen bedeelde stadgenooten trachtten te voorzien, moest worden toegeschreven dat onze gemeente nimmer die tooneelen te aanschouwen geeft, waarvan andere gemeenten helaas! zoo dikwerf ge tuigen zijn. Spr. eindigde zijne rede met de verzekering, dat, mocht het waar zijn, dat er onder de gezinnen, die van deze bedoeling profiteerden, ook enkele waren, waar wel iets op viel af te dingen, de vereeniging met behulp van de verschillende Diakoniën, het Bur gerlek Armbestuur en van de hier bestaande Liefda- digheidsgenootschappen al, wat mogelijk was, in het werk heeft gesteld om de waarheid zoo getrouw mogelijjgpabij te komen, terwijl de groote belang stelling neden betoond voor de vereeniging een spoorslag zou zijn om met vernieuwden moed werk zaam te zijn, indien hetandermaal mocht blijken noodig te njn in het belang van Gouda’s Armen M op te treden. Daarop nam de heer Kip, Oud-Hoofdonderwijzer te Ouderkerk a. d. IJsel, sedert eenige jaren hier woonachtig, het woord om de leden der Ijsclub op hoogst eenvoudige, doch niet minder hartelijke wijze dank te zeggen voor al hetgeen zij in het belang van Gouda’s armen hadden verricht, waarmede door alle belangstellenden luide werd ingestemd. Terwijl nu de prijzen en brood, kaas, spek en de geschonken janhagel werden uitgereikt, werden de ouders der kinderen in de Societeitszaal op een rkop chocolademelk en de mannen bovendien op een sigaar onthaald. Ieder nam daarop zijn kind belast' en beladen in ontvangst, nadat nog was medegedeeld dat de ouders a. s. Zondag om 10 uur in de Sociëteit terug kon- 1) Op een schoonen namiddag in het begin van No vember wandelden, eenige jaren geleden, twee jonge lieden in Broadway, de hoofdstraat van New-York. Het waren jongelingen van een knap voprkomen, 4 twee a drie en twintig jaar oud, en zij stapten snel door, alsof zij een boodschap deden waar haast bij was. Toch hadden zij juist zulk een grooten haast niet, maar het was de gewoonte van hunne soort altijd den schijn aan te nemen alsof zij het bijzonder druk hadden. Die twee jongelui zagen er eender uit. Ik wil daarmede niet zeggen dat zij in gelaat en gestalte op elkander geleken, integendeel was de eene-r eenigszins boven de middelbare lengte en de andere een weinig er onder. De eerste had bruin haar en donkere oogen, du tweede blond haar en blauwe oogen; en dienovereenkomstig waren zij gekleed. Dus droeg Ellsworth, een jas, veel don kerder van kleur dan die van Graves. Hetzelfde onderscheid was by den hoed en das in acht ge- - tornen. Maar niettemin herhaal ik dat zij er eender i uitzagen. De stijl, de snit van hunne Heeding was I, GOUDA, 18 Januari 188». Het ochteijd-bericht uit het Loo meldt dat de toestand des Konings gunstiger is. Het officieel bulletin luidt aldus: De Koning heeft de laatste 24 uren kalm door gebracht. De toestand van den hoogen Zieke is daardoor naar omstandigheden redelijk. Hebben wij reeds dn ons nommer van gisteren een kort overzicht gegeven van het door de «IJschb tot ondersteuning van minvermogenden te Gouda" ge organiseerde feest, thans willen wij onze lezers van het glanspunt van den feestdag een zooveel mogelijk nauwkeurig verslag geven. Zijn wij gisteren geëindigd met het oogenblik waarop de maaltijd een aanvang zou nemen, thans kunnen wij meêdeelen dat die maaltijd ten aau- schouwe van een zeer talrijk publiek in de beste ordeheeft phwrter gehad. Ten ongeveer half vier ure vereenigden zich de 119 kinderen (een kind was door ongesteldheid ver hinderd aan het feest deel te nemen) aan den voor hen bereiden warmen maaltijd. Aardappelen, spruitjes en een bal gehak werd door by na allen met smaak genuttigd, daarna deden zij zich te goed aan eene goede portie ,ryst met pruimen, een glas bier en een sinasappel. Tydens het gebruik van het dessert word door don president, den heer E. L. E. van Dantzig, het woord genomen, ten eindo een hartelyk woord van dank uit te spreken jegens allen die zoo veel hadden bygedrdgen tot het welslagen van dit feest. Achtereenvolgens werden door hem bedankt allen, die voor ruime bijdragen op de lyst hadden* getee kend, de heer C. M. Borsteegh, die voor 50 bons «Gekheid! Al de beeren in New-York kunnen niet «Ik zog U dat er al een hoekje is." Hier deed Ellsworth zijne stem geheimzinnig dalen, alsof hij vreesde dat iemand het geheim zou verraden. «Denkt gij dat zij eene oude rat als Enos Foote in den val kunnen krygen?" vroeg de ander. _«Hy is al in den val, zeg ik U,* en op zachten toon werd er nog iets by gevoegd. «Welnu, het gaat mij niet aan. Ik hoop alleen maar dat het de receptiën van zijne jonge vrouw niet zal bederven," riep Graves lachend uit. «Waarvan de eerste aanstaanden Donderdag is," merkte Ellsworth aan. Hier werd het gesprek van de beide vrienden want zoo mogen wij hen noemen door eene onverwachte gebeurtenis gestoord. Zij hadden een weinig voor zich uit iemand gezien, die blykbaar een bekende vajphen was, maar die voortdrentelde zonder, zooals Sij, alles wat er om hem heen ge beurde op te merken. «Waar zou hij over denken?" zeide Graves. «Dat weet ik niet," antwoordde Ellsworth, «misschien over Ben prijs van het zeepvet." «Wie had kunnen droomen dat wij hem te New-York zouden zienhernam Graves. “Zij hadden nu het voorwerp hunner aanmerkin gen ingehaald, en kwïrnón hem op zijde. «Boe vaar je, Dwarskijker?" riep Graves op beschermenden toon.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1