DA. tuis, n WAAR- bij de Vrijdag 18 Jaaoarl. OUST, 1889. Nieuws* en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. N? 3817. UK. FEUILLETON UIT VERRE GEWESTEN. HJDA. inkomen, als nende, iwiari, or zoons van den 16 jaar. erverij, er ij. 189, l! i«jf De Intending ran advertentlta fan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave. >ON. ïnz. - enz. r r 14.-. ;ang van het MAN Zoon. worden alle i, regenman- meskleeding- garnituren, I of geverfd linderde prjj- geleverd. reken de Heer i 73a, alwaar anten te he este knecht* NJE ook bij :in staat alle kortst moge- tot hef vak met VEH- De uitgave decer Courant geechiedt dagelgka met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs per drie maanden ie 1.25, franee per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VÜF CENTEN. Bovendien worden alle Advertenties gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags verschijnt. (Asar M Xn/eleel.) I. De Enschedésche Kamer meent met hoogen ernst niet 5 van (thans enquête is gehouden over de geheele andere bepalingen te maken dan de g der Belgen, ruiskade 19 MEANT, LEVEREN Kantore van erechtigdbeid voor de 75 patentrecht) worde goudsche courant. den werktijd tot den Ifljarigen *rtbfc«* war ‘a .shinsds ven Zxmdapuirlxnd. van arbeid binnen 4 d van Zondagsarbeid. Aan den minister van Justitie is een adres ge richt door den beer vennoot der firma C. Tot wethouder te Zoetenneer is gekozen de hoer N. Boonekamp, Het ys-vermaak ia in vollen gang, beeft aangehouden kan jong en oud r len aan het scbaatsen-i w r was by het prachtige winterweer, waarin wy i heid ran den marktdag van alle zyden boeren en boerinnen de stad binnen. Het wa. een vroolyk gericht, dat de straten heden opleverden, overal ADVERTENTIEN worden geplaatst Van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Te Leiden is woonachtig Anthonie Bije, geboren den Itden Januari 1792. In 1812 maakte hij den veldtocht mede naar Rusland, waarvoor hij het eereteeken op de borat draagt, naast het Metalen Kruis. De geeondheida-oommiaaie te Utrecht heeft rap port uitgebracht aan den Baad, over de vraag: op wvlke -tfl>e te-|tar atvoer van dMMÜdu an andar vuil in die gemeente kan worden voorzien, zonder nadeel voor de volksgezondheid en zonder veront reiniging van de grachten en wateren. Hare con clusie, berustende op een nauwgezet onderzoek, waarmede een jaar gemoeid wu, ligt in het voorstel, waarmede het rapport besluit: .dat de heer Lernur worde uitgenoodigd: «in de gemeente een onderzoek in te stellen naar de wyze, waarop zijn stelsel ten uitvoer gelegd, en naar het gebruik, dat van de faecalién gemaakt zal kunnen worden; «op grond van die onderzoekingen voorstellen te doen en plannen in te dienen, met overlegging van eene gedetailleerde bogrooting*. De commissie koestert de verwachting, dat langs dezen weg de gemeenteraad zal worden m staat ge steld, op goede gronden een beslissing te nemen. --■T- - zy veel overeenkomst met een uitmuntend afgerich- ten jachthond, in rust slaperig en log en voor een ongeoefend oog al zeer gewoon; maar in actie is in eiken sprong bevalligheid, schoonheid en vlugheid op te merken. Zoo was het ook met Virginia Bandall. In oogen- blikken van onverschilligheid was zy juist zooals ik gezegd heb; maar de minste aanleiding wekte den sluimerenden geest dier echoone gedaante. Dan schitterden eensklaps hare oogen, dan speelde er plotseling een trek om haar mond, die luimigheid of toorn, sympathie of verachting uitdrukte. Haar glimlach had niets van dat gemaakte of bestudeerde, dat een glimlach zoo geesteloos maakt, maar schoen geheel en al door den indruk van het oogenblik te voorschijn te worden geroepen. Weinigen konden zóó glimlachen als Zy. Zulk een meisje was Virginia Bandall zooals ik mij haar nog niet lang geleden herinner de lieve ling van allo jongelui en, het klinkt zonderling, door hare eigen sekse niet algemeen gelaakt. Terwyl de onbegrensde bewondering, die zy afdwong, haar een weinig grillig en heerschzuchtig maakte, moet ik haar het recht doen wedervaren van er bij te voegen dat zij, geloof ik, veeleer coquet dan eene coquette was; dat zij veel bezat kan hetgeen de wereld goed hartigheid noemt; hoeveel of hoe weinig dat was, zal de lezer later ontdekken voor ’t overige was zij noch boosaardig, noch afgunstig, noch kwaad- zoo als men ziet een lengd, en de periodieke aftreding worde gesteld in het begin, én niet in het eind van November, met het oog op den St. Nicdaasdag, welke den winkeliers veel bezigheid geeft. Medewerking van het ge meentebestuur wordt tevens, gevraagd om de noodig blijkende wijzigingen in het kon. besluit van 1852 te verkrijgen. De directeur van het Kon. Penningkabinet geeft in bedenking, voor het 3*/rcentsstuk, het oud- Hollandsche «Groot*, de vroegere offlcieele benaming van een halve stuiver weder aan te nemen. verhelderde, te zien, te gevoelen, en er door be dwelmd te worden een glimlach, zoo betoove- renswaardig gericht, dat geen der beide hoeren er billykerwyze voor zichzelf aanspraak op kon maken, hoewel ik mij verzekerd houd dat elk hunner het deed. Daar juffrouw Virginia Bandall, hoewel juist niet mijne lieveling, in deze geschiedenis eene rol speelt, is het niet ongepast haar nu te beschrijven, terwyl zy de winkels afloopt om een strengetje rose zyde te koopen. Ik kan my haar op dit oogenblik zeer duidelyk voor den geest roepen, zooals zy zich ver toonde, toen zy van dien naaien winkel kwam, na haar belangrijke koop gedaan te hebben of er al thans op uit te zyn geweest; want by die gelegen heid ontmoette ik haar zelf, juiat nadat zy met die twee jongelingen een groet had gewisseld. Zy was werkelyk een schoon meisje. Destyds moet zy negentien jaar geweest zyn. Vóór dien leeftijd kunnen de meisjes niet zoo glimlachen als zy deed. Zij was een weinig boven de middelbare ^lengte, bevallig van gestalte, blond, en frisch en blozend van gelaatskleur. Groote, grijze oogen met donkere wenkbrauwen en wimpers, leverden een aangenaam contrast op met haar weelderig blond haar. Over 't geheel tras het, zooals men bespeurt, een bekoorlijk gelaat.J A het in rust was, had het weinig uitdrukking; zelfs hare gestalte scheen veel van hare bevallige proportion te verliezen, als zij dacht dat niemand haar zag. In ’dit opzicht had 1 sprekend, noch babbelachtig «Onaangenaam juist niet Clara Digby zou niet onaangenaam kunnen zyn, al beproefde zy het; maar zy danst zoo weinig, dat zy niet is wat ik een gemakkelijke danseuse noem,* antwoordde Ells worth, op dan toon van een kenner. «Welnu, ik moet bekennen dat ik niets bijzonders in haar kan zien. In ieder geval ia zy niet naar mijn smaak.* «Naar den tnynen ook niet; maar zy ia in hare soort een allerliefst meisje, al bevalt zy ons ook niet* Op dit oogenblik was er eene nieuwe stoornis. Uit een der fraaie winkels te Broadway lyvam eene jonge dame aanstappen. Toen zy Elfiworth en Graves naderde, namen deze jongeling beiden hun hoed geheel af, en terwyl zij hem in de hand hielden, bogen zij het hoofd voorover, alsof zy ont hoofd moesten worden. Dit deden zy met de grootste haast, volkomen in overeenstemming met de snelheid van al hunne bewegingen; maar ieder had tijd om den glimlach, die plotseling haar gelaat J. W. T. Scheffer, beheerend J. Van Houten k Zoon, cacao fabrikanten te Weesp, bezwaren inhoudende tegen het ontwerp van wet, houdende bepalingen tot het tegengaan van overmatigen arbeid van jeugdige per sonen en van vrouwen. Ook is een dergelijk adres door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschedé aan de Kamer gericht. by de Tweede Kamer te moeten aandruy aan te nemen artt 4 en noch de bept art. 6 omtrent de vóór- en ntmiddagsnut. niet vóórdat de nijverheid, geen andere bepalingen volgende: V Voor jongeren. Verbod van arbeid tot Ifljarigen leeftijd. Verbod van gevaarlijken arbeid tot ISjarigen van t.“ 'uiEai Ei en 8 uur 'e avonds. Veibyj Voor de vrouwen. Ve»l- weken na de bevalling, Ingevolge het besluit, W de vergadering van tl Nor. jl. genomen, heeft het bestuur der kiesver- eeniging BwgerpUclt te Amsterdam aan den Koning een verzoekschrift gericht, waarin verzocht wordt, dat de maatstaf van F-1.^—n—--a- Kamer van koophandel verlaagd. Onder de 88,000 gepatanteerden zijn thans te Amsterdam slechts 1726 kiesgerechtigden. Tot den gemeenteraad is tevens een adres gericht, waarin wordt gewezen op de wenschelykheid, dat by de verkiezing van leden der K. v. K. meer dan één stembureau worde opengesteld, de korte tijd van stemming (vallende in de drukste uren) worde ver- Gotl)A, 17 Januari 188». Het officieel bulletin omtrent den toestand van 1. M. den Koning luidt alduS: De Koning heeft gisteren een gunstigen dag doorgebracht; van nacht haett Z. M. weinig geslapen. De krachten zyn dezelfde. De toestand blijft bevredigend. Nu de vorst i jong en oud zyn hart opha- •rijden. Gelyk te verwachten J ons heden mochten verheugen, stroomden by gelegen- - j van i” 7 boerinnen de stad binnen. Het was een vroolyk heerschte een opgewekte, prettige' stemming. Op de Markt was het natuurlijk stampvol, de herbergen en’ koffiehuisen kwamen plaats te kort, verscheidene leeftijd. Beperking winkelrots maakten goede aatao. De tolgaarder Inaéjd tot 10 urea, aan de Haaatreohtsche brug moest door een drietal stadswerkers worden bijgestaan bij het in ontvangst nemen van d|e veischuldigde centen; alleen kon de man het onmogelijk af. De Usclub «Gouda* had op hare banen aan Stolwijkereluis tegen I uur een hardrijderij uitge schreven voor zoous van leden on geintroduceerden, beneden den leeftijd van 18 jaar. Daaraan namen 15 jongens deel. De uitslag wu als volgt: De le prijs, een inktkoker, werd behaald door B. Coster; de fle prijs, een papeterie, door M. de Baadt; de Se prijs, een vloeiblok, door C. Natzijl; de 4e pry's (oonsolatieprys), een bierglas, aangebo den door den heer Schmidt, door J. Schouten.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1