erd erd. BINNENLAND. GD nke WERK’- sn. RF, g de Dubbele rWlNKEL- DE, :uit. r ■i Zaterdag 19 Jannarl. JNieuws- en 8 KOOP FEUILLETON. HDA UIT VERRE BEWESTEN. F I Gzri., 1SS9 Zaterdag 19 Januari. 3818. Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I DON. ER, i De inzending van advertentiön kan geschieden tot Ata uur des namiddags van den dag der uitgave. -fl- to I i gang van het eenigen tijd ook, •d overeen- en voorts jj den Beer Fluweel» De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prjjs pet drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Aiaonderijke Nommera YUP CENTEN. ILEEVER, touda. moedigd reikbaar, schenen. Govdx, Januari 1889. WelEMe hmn! Ondergeteekenden, waarvan de vier eersten uitma- Virginia niet toe in si b Rotterdam het accoord, rOORDT en en door - i inkomen, als iarkfc H161. (Naar kei EageUck.) L ÜARI eene iende koken AD VERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centeniedere regel meer 10 Centen. GR00TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. n boven- DA en m «volgende «tttoerd Markt. Zoo», "a ideweg. S IN GS, <8 cater. Inningen. GOUDA, 18 Januari 1889. Het officieel bulletin omtrent den toestand van Z. M. den Koning ia uitgegeven ten één uur heden middag. Het luidt aldus: De Koning heeft een rustigen dag en zeer goeden nacht doorgebracht. Professor Rosensteiu vond den toestand en do krachten van Z. M. bevredigend en het chronisch lijden niet belangrijk verergerd. Aan de Volksgaarkeuken ia tot keukenmeester en keukenmeesteres benoemd de heer B. Holsderver en echtgenoote, die thans aan het hoofd staan van de Inrichting voor Kindervoeding te Amsterdam, doch met 15 Februari a. die betrekking verlaten. Woensdag werd door de Ijsclub te Zevenhuisen een hard- en ringrijderij gehouden van jongens niet ouder dan 14 jaren. De prijzen bestonden uit /-A—en en werden ge wonnen door A. de Bruin en D. Sol, T. Krijgsman en A. de Groot, M. Bos en N. van Dorp en W. Sauerberg en A. Vente. Qndentaande is een circulaire, welke in den loop dezer week aan de Kerkbesturen der Israël. Ge meenten in Nederland zal worden toegezonden, om alle Israëlieten in ons land op te wekken, niet tot een bijdrage, maar tot het lidmaatschap voor slechts 3.per jaar minstens, teneinde het bestuur van het Israël. Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Gouda in staat te stellen genoemd gesticht uit te breiden tot een Centraal Istaëlietisch Oude Mannen- en Vrou wenhuis voor Nederland. 8) Het opende nauwlyks de lippen, en deed slechts even de tanden zien, die zeer wit en golyk waren. Voor William Holt was het alsof hem eensklaps een spiegel van het verledene werd voorgehouden, waarin hij op al de jaren van zyn leven terugzeg, tot den tyd toen hij die jonge dame als een klein meisje op zijn slede had getrokken, door de sneeuw, over het ijs, over de bevroren velden, en de steile heuvels op; hoe hij baar geleerd had er af te glijden terwyl hij naar beneden liep om het genoegen te hebben van haar weêr omhoog te trekken; hoe hij beide hare handjes in eene van zijn wollen wanten geno men en ze vastgehouden had, totdat zij warm waren en zijn klein vriendinnetje niet meer schreide; hoe hem dan opgewonden gedachten door het hoofd speelden van altijd de slaaf van Virginia Randall te willen zijn, al? hij haar daardoor altijd by zich kon hou den; hoe, toen zij ouder werden, hunne ver schillende levenstoestanden hen scheidden, en alle I op zijn schouder werd gelegd. Toen hij zich om- gemeenzaamhoid ophield de hartelijkheid, na ver- I keerde, werd zijn schraal gelaat eensklaps vuurrood, loop van eenigen tijd ook, maar de bekendsebap daar hij den vriendelijken, maar doordringenden te KOOP, 1776, aan Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, ’t welk des Maandags rerechjjnt, 7 ken het Bestuur van het Israëlitisch Oude Mannen en Vrouwenhuis te Gouda, hebben op uiinoodiging van, en in overeenstemming met het Bestuur zich tot eene Commissie gevormd, om pogingen aan te wenden, genoemd gesticht uit te breiden tot een Centraal Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland. Ofschoon bet doel en d» strekking van het Ge sticht voldoende bekend geacht kunnen worden, zy hier in korte trekken vermeld, wat het praesteert. Ouden van dagen, tot den Ier. godsdienst behoorende, worden er tegen eene matige vergoeding op een bur gerlijke wijze en in het genot hunner volle vrijheid, gedurende hunne verdere levensjaren onderhouden, verpleegd en van al het noodige voorzien. Dat er behoefte aan aulk een Gesticht bestaat, heeft het Bestuur de volle gelegenheid gehad te ont dekken. Het Gesticht is vol en sedert een gerui- men tyd moest een groot aantal aanvragen ter opname weigerend beantwoord worden. Soms waren het zamenlyk de koeten wenschten te dragen; dan weer partikulieren, die om eeu plaats verzochten en het ste reotiepe antwoord moest telkens zyn: Er is geen plaats. Daarom hebben ondergeteekenden besloten, po gingen aan te wenden tot uitbreiding van het Gesticht en wenden zich daartoe met vertrouwen tot U, ten einde de medewerking te verwerven van de Israëlieten in geheel Nederland, die er allen belang by hebben. Zij verlangen dat echter te doen op zoodanige wjjze, dat geen toevlucht genomen wordt tot welda digheid in den beperkten zin des woords. Al wat zij noodig achten om uitbreiding vai\Jtet Gesticht te ondernemen en te rechtvaardigen, is een voldoend aantal Contribuanten die jaarlijks minstens 3 opbrengen; benevens Gemeente-en Armbesturen, welke ten behoeve hunner armlastigen naar een vast te stellen tabel, permanent aan het Gesticht eontri- bueeren, en daarvoor het recht verkrijgen tegen leen vast te stellen verminderd tarief, hunne bestedelin- gen te plaatsen. Onmiddelljjk na voldoende uitbreiding van het Gesticht, zal aan hen, die minstens twee volle jaren gecontribueerd hebben, voorafgaande aan dat, waarin zy van de verleende rechten gebruik wenschen te maken, daarvoor de volgende belangrijke voordeelen worden toegestaan: le. Ieder permanente contribuant van 3 per jaar krijgt een lot, waardoor hij deel neemt aanlde zoo mogelyk jaarlyksche trekking, waarbij den win ner het recht geschonken wordt, een persoon, vol doende aan de voorwaarden tot opname, voor diens leren in het Gesticht te doen verplegen. Dat recht zoude verkoopbaar zyn. Voor hoogere permanente oontribntiën worden zooveel loten verstrekt als de contributie een veelvoud van f 3 is. 2e. Contribuanten, kunnen zich of hun ouders, voldoende aan de voorwaarden tot opname, in het Gesticht plaatsen tegen beduidend lager prijs, dan voor "biet Contribuanten zal worden vastgesteld. 3e, Bij gelijktijdige aanvragen, gaan Contribuan ten voor. Ondergeteekenden wenden zich nu tot U met het beleefd verzoek, in Uwe Gemeente als Subcommissie te willen optreden ten behoeve van het Centraal Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Gouda of ons eenige hoeren in Uwe Gemeente, die daartoe de geschiktheid en lust bezitten, aan te wijzen. i Deze Subcommissie zouden ondergeteekenden wil len verzoeken, in hare gemeente eene vereeniging te vormen van Contribuanten ten behoeve van bedoeld Gesticht. Ondergeteekenden vertrouwen van U, WelEdele Heeren, met eenigen spoed en voor 1 Maart a.s. de verklaring te ontvangen of op uwe welwillend^ medewerking mag gerekend worden, terwijl zij U verzooeken ook aanvragen om nadere inlichtingen blik van een man op zich gevestigd zag, dien ment rit iet» J niet licht kon vergeten als men hem eenmaal ge- zien had. i Nog geen vyf en twintig jaar oud, werd Tom Castleton, zooals zijne vrienden hem noemden, als een der knapste jonge advocaten in den staat er kend. Hij was van middelbare lengte, maar rijzig, en had zelfs op dien leeftijd een gebiedend voor komen. Een hoog, verstandig voorhoofd, waarlangs een massa kastanje-bruin haar golfde, zeer donkere oogen, hoewel juist niet zwart, eeen welgevormde Romeinsche neus, een fijn besneden mond en kin, vormden een gelaat, in welks uitdrukking de zede- lijke hoedanigheden, wel is waar, den boventoon hadden, maar dat tevens iemand aanduidde, die in de wereld niet van van daag of gisteren was. zrNog niet genezen?" Dit werd zeer vriendelijk gezegd; maar William Holt was in geen stemming om die, vraag te hooren. Zij kwetste hem. "Neen, en ik genees ook nimmer!" riep hij uit, op een beslissenden toon, alsof hij alle verdere aan merkingen wilde sluiten. Castleton begreep hem. «Ik weet dat gij er wrevelig om wordt, Bill, maar ik zal niet ophouden met die wonde te peilen, totdat zij geheeld is.« ,Ik zeg u, mijnheer Castleton, dat het n niet baat." Intusschen waren zij te kamen voortgeloopen. HIk weet wat gij zeggen wilt," liet hij er op volgen; fik weet dat het meisje zich niets aan mij gelegen GOUDSCHE COURANT. niet. O, neen, daar waa J zonderheid niet omdat William Holt zich op hunne vroegere bekendschap liet voor vendien waa zyne bewondering haar niet ongevallig. Iedere bewondering waa baar aangenaam. Ook bezat zij gevoel genoeg om er in zekere mate door ge troffen te zyn. Due knikte zy ongedwongen toen zy elkander ontmoetten, en glimlachte mot eene uit drukking, die acheen te zeggen: «Ik heb u volstrekt niet vergeten.* Dat waa meer dan genoeg om de vlam in het hart van William Holt aan te blazen; en dat niet alleen, maar zonder dat hij het wist, werd hij door de gedachte aan dat meisje aange- om te beproeven wat hem anders onbe- zoo al niet onmogelijk zou hebben toege- Zooveel wil ik den lezer mededeelen terwyl Holt daar in verrukking staat en zyne onaangename ontmoeting met Ellsworth en Graves, ja, alle onder- maansohe zaken, vergeet even als zoo vele arme drommels vóór hem door zulke engelachtige wezens betooverd zijn geweest en duizende na hem het zul len worden: zonder zich in ’t minst aan rny'ne waar schuwende stem te storen. Hoe lang hij daar onder den invloed van toover- macht gestaan zou hebben, weet ik niet, want hij werd tot bezinning geroepen door eene hand, die I keerde, werd zijn schraal gelaat eensklaps vuurrood, 1 V V maar i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1