Binnenland. HAZEN, le geschilderde It. Janskerk te iedenis der St. rekeningen,enz. iderljjk levena- s de Gebroeders 2RF, 1889. Ier Nieuws- en feuilleton Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Maandag 21 Januari. W 3819* NST. UIT VERRE GEWESTEN. CE KOOP 'rabeth, ns. tie der nis. De iniendiDg van advertentién kan geschieden tot één uur des nunlddsgs van den dag der uitgave. 1’1 <53 «men, tot de ..deheelenn vraagt tegen VlgQ ^KMAN Zoon. 778, ua het (AW M BnfelKÜ.) I. De uitgave decer Courant geschiedt dageljjlrs met uitzondering van Zon- en Feestdagen. 4 De prjjs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke No turner» VIJF CENTEN. m bg de Dubbele jor WINKEL- >oiing. 'ratwn, zal op rl 1889, nt BLOM, te oopen: pulieren eien langs ge- VERGADERING VAN DUN GEMEENTERAAD. Dinsdag dm 22 Januari 1889, de* namiddag, ten 1 ure. Ten einde ie behandelen: Het voorstel tot wijziging der begroeting ran het Israëlietiseh Armbettuur, dienst 1888. Een adres van den heer O. Kodde houdende verzoek om tegen 1 April e. k. uit zijne betrekking eervol te worden ontslagen. Bovendien worden alle Advertentien gratil opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags verschijnt. BRINKMAN e bekomen bg den Heer jn, Fluweelen postiljon werd aangesteld op de vagen rijdende tus- achen Goud» en Schoonhoven rire-vena. De ’ónde man, een voorbeeld van trouwe plichtsbe- trachting, in zijne nederige betrekking door allen, die hem kennen, geacht om zijne gedienrtighil'id en «tipte eerlijkheid, maar bovenal otnnjue voorzichtigheid, verdient zeker wel dat 28 Januari voor hem een feestdag zij. In Schoonhoven heeft zich daarvoor eene Commissie gevormd, dadr circuleert eene lijst bjj de ingezetenen. Na aftrek nn eene kleinigheid voor den feestdag zal het ingekomen bedrag hem op een Spaarbankboekje worden aangeboden. Ook in Gouda zijn er vele personen, die gedu rende die 25 jsren meermalen Zich zelven of hnnne goederen aan zijne hoede toevertrouwden laags dien gevaarlijken weg, en wij twijfelen dan ook niet of ook bier ter stéde zullen er mensehen gevonden worden, die gaarne iets voor dat doel willen afzonderen. Zij, die zich daartoe geroepen gevoelen, gelieven zich te wenden tot den heer J. M. va» Mtumm, Dubbele Snort alhier, die zirf gaarne berend ver klaart de bijdragen der Gondsmê Tngeiteteneh tn ontvangst te nemen en aan de Commissie te Schoon hoven af te dragen. Staten-Generaal. Erom Kami*. zitting van Vrijdag 18 Januari. D. Eerste Kamer heeft gisteren gedaan wat zij zelden doet en onder de tegenwoordige Regeering nog niet gedaan had: een wetsontwerp, dat zij i van de Tweede Kamer ontvangen had, niet aange-1 nomen, maar het teruggezonden, zooals de term luidt, san den Koning met eerbiedig verzoek het in nadere overweging te nomen. Het gold het wetsontwerp tot verzekering van de toepassing van de bij het Wetboek van Strafrecht toegolaten vrij heidsbeneming. Het kan niet ontkend worden, dat deze zaak bij don anderen tak der volkerprtogen- woordiging met eenige overhaasting of althans wat vluchtig ia behandeld, soo dat daar niet genoeg GOUDSCHE COURANT Let wei: deze twee jongelieden, onsterfelijke zielen, als gij hen zoo gelieft te noemen, maar voor het tegenwoordige flinke, brave jongens, zijn na eene goede opvoeding te hebben genoten, naar do stad gezonden met een eerlijk, oprecht hart en geene andere gedachte dan om het, door hun ijver en vlijt, tot een eorvollen stand in de maatschappij te brengen. Die jongelingen, zeg ik, zjjn naar de stad gezonden, en in een beroep geplaatst, dat van lieverlede eiken i zuiveren indruk, elk nauwgezet begrip verdrijft tot- dat zij slechta in ééne richting beginnen te denken en te gevoelen. Zjj gaan Zondag» nog geregeld naar de kerk, maar de prediker is niet in staal de loop hunner gedachten te veranderen. Daartoe is er in hetgeen hij zegt geen behoudende genade ge noeg. Én Maandags gaan zij weder nan hunne werk- 1 zaaraheden, blijde» dat zij van de verveling van den vorigen dag verlost zijn. Wat nu do predikant niet vermag, doet Virginia Randall in zekere mate. bejaarde Dat wil zeggen, zij trekt Ellsworth en Graves van Mammon af, en, voor het oogenblik althans, ver- kenbare sporen GOUDA, 19 Januari 1889. Het Officieel bulletin omtrent den toestand van Z. M. den Koning luidt aldus: De toestand van Z. M. den Koning blijft bevredigend De Koning had een rustigen dag en gebruikte ook meer voedsel. De nacht Was echter iets minder kalm. William Holt liep naar huis door. Eerst stond hij stil om naar een straatorgel te luisteren. Hij gaf den orgeldraaier eenige centen en verzocht hem hetzelfde stukje nog oen» te spelen. Waarschijnlijk herinnerde de melodie hem iets, dat hij lief had. Een weinig verder zag hij eene arme vrouw op een stoep zitten. Zij zag op toen Holt haar bijna voorbij was, maar zij had toeli zijne aandacht ge trokken. Reeds was hij een paar buizen voortge- loopen, toen hij eensklaps torugkeerd» en baar een kwartje in de hand stopte. Daarna vervolgde hij weder zijn weg. De vrouw, aanvwie hij oen aalmoes had gegeven, zag scheel. Na nog eene mijl vorder geloopen te hebben trail hij een groot huis van een tamelijk goed aanzien binnen, klom naar de vierde verdieping op, deed de deur open van oen gezellige kamer, waar oen helder vuur brandde en het theegoed op tafel stond. Uit een zijvertrek kwam terstond eene i vrouw binnen, op wier gelaat eene droe- uitdrukking zetelde. Zij vertoonde onmis- van een beschaafd en edel ka- Zaterdag n. wordt te Rotterdam gegeven: «Dn ElzuV.RMAVS». Komuehe Oper in S .leien, Moeit non Joh. Straw. Er zal alsdan weder een Opera- trein voor de Goudsehe abounds loopen. Woensdag plaatsbespreking op de gewone wijze. Donderdag 24 Januari e. k. hoeft do le .uitvoering plaats van de GornBCire Zanovzhukmoino. Als solisten zullen optreden; Mej. J. G. Meijer uit’aHago (sopraan) Mej. A. de Graaff alhier (alt) en de bh. B. Schmeink uit Amsterdam (tenor) en Tl. P. van Beckum uit Rotterdam (bariton). Ten gehoore zal o. a. worden gebracht Psychï van Niele /K. Gade, en StNNZN UNO MtNNEN, Bin Tanzpoem fir chor und noli van H. Hofmann. Den 28 Januari a. s. zal bet 25 jaar geleden zijn dat Cornelia Snel, wonende te Schoonhoven, als gelet is op de vraag of het recht dar burgers ge noegzaam was baacherttftl tegen de macht der peilde en bet openbaar ministerie. NiemaAd twij- telde aan de noodzakelijkheid eener regeling van deze materie, sinds de Hooge Raad heeft ïwslizt, dat de politie niet bevoegd is een woning binnen te treden om den persoon te vatten, togen wien een veroonleetend vonnis is uitgesproken. Maar ver schil van gevoelen bestond over de vraag of deze re geling zoo urgent was, dat over allo bezwaren moest worden hoengesiapt, in het goede vertrouwen dat misbruik niet zal voorkomen en of alle andere gevallen van vrijheidsbeneming op dezelfde wijze behandeld moesten worden. Het «uur werd geopend door den heer Veiling Meinest, die er op wees dat in het ontwerp wel wat lichtvaardig wordt omgesprongea tneide onschend baarheid van het domicilie en tevens afkeurt dat een burgemeester of wethouder moet tegenwoordig zijn om in een woning een misdadiger te vatten, die on better daad betrapt is. Naar zjgnn meening was do aaak niet urgent en nrdiehde de bestaand a leemte nog Je voorkeur boven de voorgedragen slechte regeling. De heeren Vlieland» Hein en Van Tienhoven vielen dezen spreker dodelijk bij. De eerste legde vooral den nadruk op de verkeerde samenkoppeling van alle gevallen van vrijheidsbeneming, terwijl het er op aankwam het door het arrest ran den H. Raad in bet licht getreden bijzonder geval te regelen. De tweede behandelde, evenals zijn Roiterdamsehe col lega, moer de moeilijkheid, waarin de politie komen zou, indien zij niet gerechtigd was personen, die op heeter daad betrapt waren, te vatten zonder schrif- tehjken last van het openbaar ministerie en andere tijdroovende formaliteiten. Een oproerling of moor denaar kon in afwachting daarvan rustig uit een raam schieten op de politie. Hadden de burgemeesters der beide handelssteden vooral het oog op de groot» gemeenten, de heer heffen beiden zich boven zijne: visohon en gij o, ernstige en hoogwijze man! moet mij niet beschuldigen van u met bemalingen bezig te hon den, als ik u eene beschrijving geef van de daden dezer bekoorlijke jonge priesteres. II. rakter. Hare kleeding, hoewel eenvoudig en van goedkoops stof, getuigde van smaak, Zij droeg nog altijd eene wednwmuts, die een overvloed van glan- zig bruin haar niet kon verbergen. Hare oogen wa- ren bruin en teederheid straalde uit haar blik, toen zij telde: «Wel, mijn zoon, gij komt vroeg thuis!* Nu kon men in hare oogen iets zien, dat, toen zij eene jonge dame was «loucheeren» werd genoemd, en als «pikant* bewonderd was geworden en men behoefde niet te vragen hoe William aan dat fraaie brnine baar kwam, zoowel als aan de scheelheid, die hem den bijnaam van «Dwarskijker* had doen geven. «Gij komt vroeg thuis. Er is immers niets ge beurd?" vroeg zij bezorgd. «Ja, er is veel gebeurd. Wees maar niet onge rust,» haastte hij zich om er bij te voegen, toen hij zag dat zijne moedor bleek werd. «Ik zal 't u zeggen ’i is niets kwaads. Nu ik er aan denk, geloof ik dat Castleton er alles van wist toen wij elkander ontmoetten.» «Waar wist hij alles van William, waarvan laat gij mij in onzekerheid?» riep zijne moeder. «Alles van hetgeen er gebeurd is voordat ik het zelf nog wist Moeder,» zeide Hol, zich dicht bij haar plaatsende, en eene hand op elk harer schouders leggende, «moeder, mijn salaris is sedert de eerste van do maand verdubbeld. Dat is mij van daag eerst gezegd. Hoe vindt gij dat en hij begon opgewonden de kamer op en neer te loopen. ADVERTENT! EN worden geplaatst van 15 regel» a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTS LETTERS worden berekend naar plaatsruimte.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1