BINNENLAND. 3n is Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken* Dinsdag ZZ Januari. 1889. FEUILLETON stkamp iter bij SNIGING. UIT VERRE GEWESTEN. De insending van advertenttën kan geschieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave. 3TJJ liVVI LKER. uit de rijg baar :ents anden, tVDA. >9. J SMAAK», Afzonderlijke Noipmen VIJF CENTEN. II Liederen De uitgave dezer Courant geschiedt dageljjks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prgs per drie maanden is 1.25, francs per post 1.70. Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD, *t welk des Maandags venchpnt. ƒ89, ari 1889, luldeelt, dagen tjjd te pjjn te jevoeiigste >d, TAM. tl HO rt». Coiffeur. 'CIJLL. goudschecourant (Noor M Bngeltck.) n. wordt eerst- t jaren be leer J. O. SSDAG 22 rs J. vas 0.20. uitdrukking. Stel u verder voor, - een onschuldig en oprecht hart een hart, dat belooft voor altijd teeder en vertrouwelyk te zijn als er eenmaal liefde en vertrouwen in gewekt zyn. Voeg daarby een beschaafden geest, een verfijnden smaak, een levendige verbeelding, door practisch gezond ver stand getemperd, en gij hebt Clara Digby voor U, geschetst door iemand, die, ten tijde van het begin dezer geschiedenis, een barer vurigste bewonde raars was en dien ik verklaar woordelyk gevolgd te hebben. Als een getrouw geschiedschrijver heb ik getracht ook te weten te komen wat er van den anderen kant zoo al van haar gezegd werd, maar dat heeft niet veel te beteekenen. „Een driftkopje," zeide eene vrouwelijke bekende. «Niet vriendelijk genoeg; te koel en te afgemeten," was de aanmerking van eene andere. "Ik moet zeg gen dat ik de voorkeur geef aan een vroolijk lief meisje van de gewone soort, zonder aanmatiging," was het gevoelen van een voornaam auteur, die Clara misschien niet zooveel bewondering ontlokt had als hij gevoelde te verdienen. Wij weten dat Ellsworth en Graves (en zij zijn een paar echte typen van onze fashionable jonge lieden) verklaarden dat Clara Digby niet naar hun smaak was. Dus, lezer, staat het u vrij Clara als uwe lieveling aan te nemen of niet, al naar het u behaagt. Ik beweer niet dat ik het met mij zelf recht eens over haar ben, maar mijn vriend Tom Castleton (en Scètre ans Jax Brack, ofmann. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regel* h 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte. Met op elkander gedrukte handen en gefronst voorhoofd sprong Castleton de stoep op, en schelde. Het venster van de zykamer werd opengeschoven en eene stem vroeg levendig i (Is by erf" .Het schip is binnen," was het antwoord. «Hij is ongetwijfeld aan boord." De deur werd geopend, en Castleton trad de kamer in, waar Clara Digby zich bevond. Deze jonge dame is niet zoo gemakkelyk te be schrijven als Virginia Bandall. Virginia had zoovele in het oog springende hoedanigheden, dat een nieuwe ling in-de wereld ze zelfs terstond moest opmerken. Dit was met Clara het geval niet. Integendeel was het moeilyk haar karakter in al zijn kracht te doen uitkomen. Stel u voor, een jong meisje, tenger maar onbe rispelijk van gestalte, met donkerbruin haar, by zwart af, maar dat in dên zonneschijn een gouden gloed bad; regelmatige trekken, een blanke bleeke gelaatskleur, groote donkere oogen vol glans en GOUDA, 21 Januari 1882. Het officieele bulletin omtreat den toestand van Z. M. den Koning luidt aldus 's Koning» toestand blijft voor het oogenblik be vredigend. De krachten komen langzaam by, of schoon in de laatste 24 uren de Lyder minder rustig is geweest. nten gratis e systemen 21 Gulden. n PROEF BOÜMAN. 8. v. n. C. sa, 'l Haai, rauda, Alt; Tenorde rn>, Bariton. den reeds door zorgeloosheid en bereiding niet zelden kenmerktein de knoeierijen, welke de prodnoentnn en boterhandelaars bedreven ling ten nutte van handel en nijverheid, en zooveel mogelijk ook voor den landbouw werkzaam blijven, maar tevens zal een aanzienlijk deel der winsten in de Staatskas vloeien. Do Bonk zal haren werk kring echter tevens nog meer ten nutte des lands aanwenden, door voort te bouwen op de tradities der laatste 25 jaren. Met 1 Januari jl. is reeds een nieuw regtfment op de rateung-courool in 't leven getreden, waar door op alle plaatsen waar zy agentschappen heeft, gelegenheid wordt gegeven tot onderlinge verreke ningen en betalingen en zij meer gemak voor krediet- verleening aanbiedt. Het streven daarbij is blijkbaar, niet de bestaande krediet- en kasaiersinstellingen te verdringen, maar te worden wat men in Engeland noemt de Bankeri-iani. Door de nieuwe regeling wordt de gelegenheid geopend om ook hier te lande het stelsel van boeksaldo's met overschrijving van rekening op rekening of met beschikking daartegen per cAeyw en verder de algemeene ‘Verrekeningen die zich over het geheels land kunnen uitstrekken, krachtig zich baan te doen breken. De aiuigekondigde oprichlteg ven iwi ysfesAqspsn, voor het publiek geheel gelijk staande met de agent schappen, zal daartoe veel bijdragen. Zoodoende zal de Bank, die onder de wet van 1868 reeds vaneen Amsterdamsche de tMerUuultcki Bank is geworden, dat onder de wet van 1888 in nog veel ruimer mate wezen, een instelling die in een groot aantal ge meenten diensten bewijst. Omtrent den toestand des Konings zegt De Ovupe- en<M, na van de gewone mededelingen te hebben gewag gemaakt; «Waarheid ia we meenen hiervoor te mogen instaan dat zy, die van naby met den toestand bekend zyn, zich niet durven ontveinzen, dat Z. M. helaas de laatste periode der ziekte is ingetreden. De werking der spysrerteerings-organen is geheel De heee B. J. Swaan, pred. bij de Herv. Gemeente alhier heeft oen beroep ontvangen naar Heemstede. Voor het le gedeelte artsexamen u te Utrecht geslaagd de hoar M. Schinkel Hat bestuur van de Vereeniging van Gepenri- onneerde Onderofficieren en minderen verzoekt met het oog op de nitreiking van een Gouden Willem op ’s-Koning» verjaardag aan behoeftige ouden van dagen, versierd met het Zilveren of Metalen Kruis, ieder in zijn omgeving uit te noodigen namen, ouderdom en woonplaats van die oudstrijders aairjftrijjA op te geven aan den voor zitter der Vereeniging, den heer A. 8. Moesveld, Witte de Withstrut 47, te ’s-Hage. Aangezien er onder die oudjes velen zyn, die lezen noch schrijven kunnen, vertrouwen wij, dat ieder gaarne aan die roepstem aal willen gehoor geren. In de Sammniit van Januari 1889 handelt de hoer G. M. Boimevain over «de nieuwe Bankwt en hare toepassing." Na een overzicht te hebben gegeven van de behandeling der wet in de Staten- Generaal, wijst hy op de beteekenis van het nieuwe tydperk dat met 1 April e. k. voor de Ned. Bank begint. Niet alleen zal de Bank als kredietinstel- veranderd; hersenen-verweeking is ingetreden; raak onlijdelijke pyoen leiden tot hooge zenuw-orer- spanning. En waar nog een oogenblik van kalmte intreedt, wenscht wel de Koning aangekleed te worden. De pogingen daartoe herhalen zich zeer dikwijls, doch de krachten zijn reeds zóó zeer afge nomen, dat Z. M. niet zonder hulp overeind kan zyn, en vaak na 5 minuten weder ontkleed wordt. By do algemeene beschouwingen orer het wets ontwerp houdende bepalingen ter voorkoming van bedrog in den boterhandel wordt in den breeds ge handeld over de feiten en voorstellingen, naar aan leiding waarvan op de vaststelling van wettelijke bepalingen betreffende de kunstboter is aangedron gen. Veelal is daarbij en dit is met name ook gedaan in het rapport der Landbouwcommissie de achteruitgang van den boterhandel en de depre ciatie van de Nederlandsche boter toegeschreven aan het aan de markt brengen van kunst als echte boter. Vele leden meenden, dat de oorzaak van den achter uitgang van oasen boterhandel elders is gelegen. Zy wezen op de omstandigheid, dat die achteruitgang reeds viel op te merken voordat, omstreeks 1873, de handel in kunstboter ontstond. Om dit nader te doen uitkomen verzochten zy de regeering zoo moge- lijk de prijzen, waarop onze boter gedurende eenige jaren r&'r 1873 op de Londensche markt genoteerd werd, op te geven. De redenen van den achter uitgang waren, behalve in de volkomen geoorloofde concurrentie van de goedkoops margarineboter, naar de meening van deze leden, veeleer gelegen in de verouderde methode van boterbereiding, welke hier te lande nog in zwang bleef, toen zy in andere lan- eene betere was vervangen in de onnndelykheid, die ten onzent die ik heb niet altijd veel belang in Tom gesteld) is tot over zijn ooren op Clara verliefd; en om den wille van Tom, zal ik hare lotgevallen bijhouden en u er een getrouw verslag van geven. Hetzij ze al of niet algemeen bemind was, duidelijk is ’t dat wie zij aan zich wist te hechten, met hart en ziel aan haar verknocht waren. Zij hield veel van Castleton. Hij bezat het vermogen om haar altijd belang in te boezemen. Dat was geen kleinigheid! Hij kon hare beste gedachte, haar diepst gevoel, te voorschijn roepen; hij kon aandoeningen wekken, die sluimer den en die haar zelf verbaasden. Dat was aanmoedi gend. Maar tot dusver ontbrak dat ééne element, dat voor den romanschrijver onontbeerlijk is. Ja, tot mijn leedwezen moet ik zeggen dat er geene liefde bij in 't spel kwamdat wil zeggen, niet zulke liefde als waarvan gij, bekoorlijke jonge dame, in dit ver haal wacht en verlangt te lezen; niet zulke liefde, als waarvan gy, oude philosoof, werkelijk belang stelt, al wilt gij ’t niet weten. Geene schuwheid of maagdelyke terughouding, geene aarzeling om in zijne tegenwoordigheid te verschijnen, geen blozen als zijn naam genoemd werd, geen zuchten als hij afwezig was, kenmerkte den omgang van Clara met onzen vriend. Maar zy was gaarne bij hem, zij hoorde hem gaarne spreken: zijne redenoerkracht, zyn vuur, zyne wel sprekendheid, bevielen haar. Zoo was ’t. En du Barry? Du Barry was Castleton’s medeminnaar, zooals hij meende. Misschien zult gij er om glim-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1889 | | pagina 1